Avatar

ас. д-р Любима Зонева

Email: zoneva swu.bg


Публикации

Opinion study for the level of integration of information and communication technologies in the Bulgarian secondary education in technologies , INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE Scientific papers 2017: 725-730.
Компютърната презентация, като дидактическо средство за провеждане на инструктаж в технологичното обучение (начален образователен етап) , СБОРНИК ДОКЛАДИ на СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СДНС‘16 2016: .
Обучението „Flipped Learning“ като иновативна стратегия за компютърно медиирано технологично обучение , сп. „Образование и технологии“ Иновации в обучението и познавателното развитие 2014: 165-167.
Организационни аспекти на учебнообразователното пространство за компютърно медиирано технологично обучение , , сборник „Образованието в малките населени места“ 2014: 141-147.
Изисквания към дигиталните компетентности на учителя по технологично обучение , сборник научни статии „Хармонизиране на педагогическите квалификации на специалностите от факултета по педагогика с ЕКР” 2010: .
Иновативни аспекти на компютърния урок в технологичното обучение , сборник статии „Съвременното образование мисия и визия”, 2010: .
Цифровые технологии как инструментариум для практической деятельности в обучении по дисциплины от культурно-образовательной области „Бит и технологии”, , сборник статии «Формирование единого информационного пространства образовательного учреждения 2010: .
Използване на електронни образователни ресурси в технологичното обучение , сборник научни статии„ Българската наука и Европейското изследователско пространство” 2008: .
Възможности за модернизиране на продължаващото професионално обучение чрез използване на съвременни информационни технологии , сборник научни статии „ Продължаващо професионално обучение – състояние и перспективи” 2008: .
Формиране на информационно-технологична култура на учениците чрез обучението в Културнообразователна област „Бит и технологии , сборник научни статии от международна научно-практическа конференция , Стара Загора 2007: .
Информационна подготовка на педагогическите кадри , сборник научни статии „Измерения на професионализма в дискурса на технологичното и професионалното обучение” 2007: .
Повишаване ефективността на педагогическите технологии чрез използване на съвременни технологични средства за обучение , сборник научни статии „Измерения на професионализма в дискурса на технологичното и професионалното обучение” 2007: .
Използване на мултимедийни системи в технологичното обучение , сборник доклади от научна конференция „Науката в условията на глобализацията през XXI век”, 2006: .
Технологичното обучение в новата предметно-информационна среда , сборник статии „ Присъединяване на България към Европейския съюз – предизвикателства, проблеми и перспективи” 2006: .
Оптимизиране на технологичното обучение (1-8клас) чрез използване на съвременни технологични средства , сборник доклади от Научна конференция с международно участие 2005: .

Конференции

INTERNATIONAL SCIENTFIC CONFERENCE KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Opinion study for the level of integration of information and communication technologies in the Bulgarian secondary education in technologies,
Период
31.03.2017 - 02.04.2017 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management

„Иновации в обучението и познавателното развитие“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Период
27.08.2014 - 29.08.2014 г.
Организатор
Бургаски свободен университет

Образованието в малките населени места

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
25.04.2014 - 26.04.2014 г.
Организатор
МОН

Формирование единого информационного пространства образовательного учреждения

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
14.04.2010 - 15.04.2010 г.
Организатор
Белгородскии институт рязвития образования

Проекти

(№ 14/18.01.2017) ПРОЕКТ - МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ПОДГОТОВКАТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ОТ ИНЖЕНЕРНИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Период на провеждане
17.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
член на работен екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

( BG 051Р0001-3.07-002 ) Студентски практики

Период на провеждане
20.09.2016 - 09.05.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
финансиран от ОП НОИР
Бюджет
504000000,00 лв.