Avatar

гл.ас. д-р Любима Зонева

Email: zoneva swu.bg


Публикации

PARAMETERS OF THE CONFLICTING COMPETENCY OF THE STUDENTS – FUTURE TEACHERS IN TECHNOLOGIES AND ENTREPRENEURSHIP , Vol 7 (2019): CBU International Conference Proceedings 2019 Section Social Sciences 2019: 423-427. (Co-author/s: Sladuna Georgieva, Diana Mitova, Sashko Plachkov)
FUNCTIONAL CAPACITY OF DEBATES ON BUILDING PROFESSIONAL QUALITIES IN STUDENTS THAT WILL BE FUTURE PEDAGOGUES , Innovations and modern pedagogical technologies in the education system: materials of the VIII international scientific conference on February 20–21, 2018– Prague , 2018. – 113 p. – ISBN 978-80-7526-274-5 2018: 25-30.
Enriching the digital educational environment in technology and entrepreneurship training through video-movies creation , Knowledge - International Journal, VOL.28.3. 2018: 927-932.
Opinion study for the level of integration of information and communication technologies in the Bulgarian secondary education in technologies , INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE Scientific papers 2017: 725-730.
Design of the research based training in technologies and entrepreneurship in the secondary education, CBU International Conference Proceedings 2017: Innovations in Science and Education , CBU International Conference Proceedings 2017 2017: 541-546. (Co-author/s: Maia Angelova Stoeva, Sashko Plachkov, Diana Mitova)
Interactive environment for technology and entrepreneurship learning through the means of information educational resources in the secondary education , Zbornik radova, VIII MEĐUNARODNA KONFERENCIJA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA ITRO 2017 2017: 20-25. (Co-author/s: Diana Mitova)
Дебатът, като метод за изследователска дейност на студентите от специалност техника, технологии и предприемачество , сборник доклади "Основи на изследователското обучение във висшето училище" 2017: 40-50.
Компютърната презентация, като дидактическо средство за провеждане на инструктаж в технологичното обучение (начален образователен етап) , СБОРНИК ДОКЛАДИ на СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СДНС‘16 2016: .
Обучението „Flipped Learning“ като иновативна стратегия за компютърно медиирано технологично обучение , сп. „Образование и технологии“ Иновации в обучението и познавателното развитие 2014: 165-167.
Организационни аспекти на учебнообразователното пространство за компютърно медиирано технологично обучение , , сборник „Образованието в малките населени места“ 2014: 141-147.
Изисквания към дигиталните компетентности на учителя по технологично обучение , сборник научни статии „Хармонизиране на педагогическите квалификации на специалностите от факултета по педагогика с ЕКР” 2010: .
Иновативни аспекти на компютърния урок в технологичното обучение , сборник статии „Съвременното образование мисия и визия”, 2010: .
Цифровые технологии как инструментариум для практической деятельности в обучении по дисциплины от культурно-образовательной области „Бит и технологии”, , сборник статии «Формирование единого информационного пространства образовательного учреждения 2010: .
Използване на електронни образователни ресурси в технологичното обучение , сборник научни статии„ Българската наука и Европейското изследователско пространство” 2008: .
Възможности за модернизиране на продължаващото професионално обучение чрез използване на съвременни информационни технологии , сборник научни статии „ Продължаващо професионално обучение – състояние и перспективи” 2008: .
Формиране на информационно-технологична култура на учениците чрез обучението в Културнообразователна област „Бит и технологии , сборник научни статии от международна научно-практическа конференция , Стара Загора 2007: .
Информационна подготовка на педагогическите кадри , сборник научни статии „Измерения на професионализма в дискурса на технологичното и професионалното обучение” 2007: .
Повишаване ефективността на педагогическите технологии чрез използване на съвременни технологични средства за обучение , сборник научни статии „Измерения на професионализма в дискурса на технологичното и професионалното обучение” 2007: .
Използване на мултимедийни системи в технологичното обучение , сборник доклади от научна конференция „Науката в условията на глобализацията през XXI век”, 2006: .
Технологичното обучение в новата предметно-информационна среда , сборник статии „ Присъединяване на България към Европейския съюз – предизвикателства, проблеми и перспективи” 2006: .
Оптимизиране на технологичното обучение (1-8клас) чрез използване на съвременни технологични средства , сборник доклади от Научна конференция с международно участие 2005: .

Конференции

International conference „ Innovations in Science and Education“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Parameters of the conflicting competency of the students – future teachers in technologies and entrepreneurship
Период
20.03.2019 - 22.03.2019 г.
Организатор
CBU Research institute, Unicorn college
Съавтор(и)
Sladuna Georgieva, Diana Mitova, Sashko Plachkov

XIX International Scientific Conference Knowledge in practice

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Enriching the digital educational environment in technology and entrepreneurship training through video-movies creation
Период
14.12.2018 - 16.12.2018 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, SKOPJE, MACEDONIA

INNOVATIONS AND MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
20.02.2018 - 21.02.2018 г.
Организатор
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» Russian-Armenian University Tashkent State Pedagogical University named after Nizami Branch of the Military Academy of Communications in Krasnodar Shadrinsk State Pedagogical University

VIII International conference Information Technology and Education Development

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Interactive environment for technology and entrepreneurship learning through the means of information educational resources in the secondary education
Период
22.06.2017 - 22.06.2017 г.
Организатор
Technical faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, University of Novi Sad, Republic of Serbia
Съавтор(и)
Diana Mitova

INTERNATIONAL SCIENTFIC CONFERENCE KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Opinion study for the level of integration of information and communication technologies in the Bulgarian secondary education in technologies,
Период
31.03.2017 - 02.04.2017 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management

CBU International Conference Proceedings 2017: Innovations in Science and Education

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Design of the research based training in technologies and entrepreneurship in the secondary education
Период
22.03.2017 - 24.03.2017 г.
Организатор
Central Bohemia University
Съавтор(и)
Maia Angelova Stoeva, Sashko Plachkov, Diana Mitova

„Иновации в обучението и познавателното развитие“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Период
27.08.2014 - 29.08.2014 г.
Организатор
Бургаски свободен университет

Образованието в малките населени места

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
25.04.2014 - 26.04.2014 г.
Организатор
МОН

Формирование единого информационного пространства образовательного учреждения

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
14.04.2010 - 15.04.2010 г.
Организатор
Белгородскии институт рязвития образования

Проекти

(G05M2OP001-2.010-0001 ) Национална програма "Мотивирани учители"

Период на провеждане
29.11.2021 - 30.06.2022 г.
Форма на участие
преподавател
Финансиран от
МОН
Бюджет
3000000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.013-0001 ) „Студентски практики – Фаза 2”

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
46000000,00 лв.

(№ 14/18.01.2017) ПРОЕКТ - МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ПОДГОТОВКАТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ОТ ИНЖЕНЕРНИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Период на провеждане
17.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
член на работен екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

( BG 051Р0001-3.07-002 ) Студентски практики

Период на провеждане
20.09.2016 - 09.05.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
финансиран от ОП НОИР
Бюджет
504000000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Художествено-конструктивна дейност в технологичното обучение

Студент
Димитър Атанасов Сърбов
Година
2017
ОКС
бакалавър

Дебатът като метод за обучение по технологии и предприемачество

Студент
Явор Жерев
Година
2017
ОКС
бакалавър