Avatar

доц. д-р Юлиана Ковачка

Email: yuliana_k swu.bg


Публикации

Мотиви за прекъсване на обучението и възстановяване на студентски права (в специалност "Социална педагогика") , MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION AND ART.ISSN 1313 – 5236 2023: 845-851.
Социалната педагогика в практически перспективи. България: УИ "Неофит Рилски", 2022 (Съавтор/и: Веска Гювийска, Вяра Цветанова, Мирела Кючукова, Любка Атанасова)
Педагогическая поддержка детей группы риска в образовательных учреждениях и социальных службах Болгарии , ХІІІ Международной научно-практической конференции "Шамовские педагогические чтения. Научной школы Управления образователными системами". Сборник статей 2021: 307-313.
Студентът – субект на обучение от дистанция (в специалност „Социална педагогика“) , Сб. от Международна научна конференция "Образование без граници-реалности и перспективи" 2021: 319-327.
Педагогическият съветник в българското училище: длъжност, социална роля или персонаж , Годишник на СУБ-клон Благоевград „Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art“, ISSN (Online) 1313-5236 2019: . (Съавтор/и: Веска Гювийска)
Проявления на парародителската грижа в оценката на педагогическите специалисти. , „Съвременното образование-условия, предизвикателства и перспективи“ 2019: с. 269-275.
Personal projections of paraparental care on young people , http://centerprode.com/conferences/3IeCSHSS.html#017 2019: Conference Proceedings (pp. 181-192).
THE EDUCATIOR`S PEDAGOGICAL INVOLVEMENT IN THE PARAPARENTAL CARE OF CHILDREN , Vol 10 No 14 (2018): Vospitanie 2017/2018 2018: 6-10.
Организационни и дидактически характеристики на интерактивното обучение. България: Авангард Прима, София, 2018
Социалните умения при студенти от педагогическите специалности - състояние и възможни решения , KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL Vol.20 2017: . (Съавтор/и: Блага Джорова)
Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа ISBN 978-954-00-0134-0. България: УИ Благоевград, 2017
Социалнопедагогически измерения на приложението на електронни форми на обучение в извънаудиторната заетост на студентите , INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS 2017: с. 133.
Мотивация, условия за самомениджмънт и екипна работа в практическото обучение на студентите от специалност „Социална педагогика“ , В: Педагогическата практика-шанс на студента да експериментира, ISBN 978-954-00-0057-2, Благоевград, с. 116, в съавторство със студент Ани Кирилова 2016: .
ЕС и ЮЗУ в една визия на студентите по педагогика , Сб. Европейската идея между евроскептицизма и надеждата, ISBN 978-954-00-0066-4 2016: 178-190. (Съавтор/и: Траян Попкочев)
Основни изисквания към формите на работа и оценяването й В: Образователен мениджмънт: дистанционно обучение. Наръчник на студента, ISBN 978-954-00-0000-8, Благоевград, с. 19. България: УИ Благоевград, 2015 (Съавтор/и: Ваня Георгиева)
Основи на мениджмънта, В: Образователен мениджмънт: дистанционно обучение. Първа част, ISBN 978-954-00-0021-3, Благоевград, с. 5. България: УИ Благоевград, 2015
/Не/традиционното семейство в художествените произведения в начална училищна възраст , В: Детето-книгата-училището, ISBN 978-954-00-0031-2, Благоевград, с. 102 2015: .
Очакванията на родителите за дейността на педагогическия съветникВ: Педагогическият съветник в съвременното българско училище. България: УИ Благоевград, 2015
Парародителската грижа в социалнопедагогическия тезаурус , Годишник на ФП „Педагогическата наука теория и практика, книга 3 ISBN 1314-9997 2015: .
Иновативен потенциал за развитие на практическото обучение при студентите от специалност „Социална педагогика“ , В: сборник статии от Национална научно-практическа конференция „Професионално-педагогическата подготовка в контекста на образователните реалности и тендеции, ISBN 978-619-160-429-6 2014: с.270. (Съавтор/и: Светослава Съева)
Състояние на практическото обучение в специалностите „Специална педагогика“ и „Социална педагогика“-експертно мнение на базовите учители и наставници , В: сборник статии от Национална научно-практическа конференция „Професионално-педагогическата подготовка в контекста на образователните реалности и тендеции, ISBN 978-619-160-429-6 2014: с. 244.
Законът за антитезата-един пример , . В Сб. Януш Корчак-гражданин на света, ISBN 978-954-680-915-5 2013: с. 95.
Професионалното самоопределяне на студентите от специалност „Социална педагогика“ , Годишник на ФП „Педагогическата наука теория и практика,ISBN 1314-9997 2013: с. 173.
Ръководство за преддипломна практика (за студенти от специалностите „Социална педагогика” и „Специална педагогика”). България: УИ Благоевград, 2013 (Съавтор/и: Траян Попкочев, Светослава Съева)
Условия за непрекъсната професионална подготовка на училищните директори , В сп. Стратегии на образователната и научната политика, година XXI 2013: с. 501. (Съавтор/и: Траян Попкочев)
Модификации на интерактивните методи. В: Интерактивните методи в средното и висшето училище – Част І. България: УИ Благоевград, 2012
Professional Reflection on Teaching as Part of Teachers' Professional Competence , Quality Education For All Through Improving Teacher Training - UNESCO Sub-Regional Conference of the Countries From South East Europе. PARADIGMA, Sofia, ISBN 978-954-326-120-8 2010: 127-130. (Co-author/s: Николай Цанков)
Класификация на интерактивните методи на обучение , . В: сборник с научни статии от научна конференция на тема "Интерактивните методи в съвременното образование", ISBN 978-954-9382-62-4 2010: 113.
Силни, слаби страни, възможности и опасности при използването на интерактивни методи в обучението на студентите , В: сб. Докторантите в диалог с науката 2010: с.37.
Субектните позиции на студенти от ЮЗУ "Неофит Рилски" за техни колеги със специални образователни потребности , В: сб. Студентите със специални образователни потребности-подкрепа за качествено образование и достоен живот 2010: .
Преподавателят - научен ръководител на докторанта , В: сб. Третата степен на висшето образование, ISSBN 978-954-680-622-2 2009: с. 73. (Съавтор/и: Блага Джорова)
Организационни и психолого-дидактически условия за ефективно приложение на интерактивни методи на обучение , . В: сб. Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2009: 76-83. (Съавтор/и: Антоанета Антонова)
Интерактивност в мениджмънта на училището , В: Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2008: .
Видове задачи за извънаудиторна учебна работа на студентите , В: Сб. Образованието, Балканите,Европа. 2007: .
Многообразието от интерактивни методи и техники на обучение - предизвикателство за преподаватели и студенти , „Науката, образованието и изкуството през 21 век” 2007: .
Интерактивното обучение по училищен мениджмънт , В: Педагогическото образование в България. Състояние и тенденции 2007: .
Лекцията - интерактивни възможности , Сб. Юбилейна национална научна конференция с международно участие “20 години Съюз на учените в България - клон Смолян” 2006: .
Удовлетвореност на студентите от междууниверситетската магистърска програма по образователен мениджмънт “Интераула” и препоръки за развитието ú. , Годишник на Технически университет и Педагогически колеж 2005: .

Конференции

Шеста балканска научна конференция „Наука – образование – изкуство през 21-ви век“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
28.09.2023 - 30.09.2023 г.
Организатор
Съюз на учените Благоевград

«ДЕТЕТО МЕЖДУ ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ , ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ НОРМИ И РАЗШИРЕНОТО СЕМЕЙСТВО»

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Период
12.12.2022 - 12.12.2022 г.
Организатор
Омбудсмана на Република България

Психичното здраве в училище- възможности и необходими мерки

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Период
08.02.2022 - 08.02.2022 г.
Организатор
Омбудсмана на РБ

Образование без граници-реалности и перспективи

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
26.11.2021 - 27.11.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

ХІІІ Международной научно-практической конференции "Шамовские педагогические чтения. Научной школы Управления образователными системами" (дистанционно)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Педагогическая поддержка детей группы риска в образовательных учреждениях и социальных службах Болгарии
Период
23.01.2021 - 23.01.2021 г.
Организатор
Международная академия наук педагогического образования

Проблеми на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
24.10.2019 - 25.10.2019 г.
Организатор
Министерство на образованието и науката

Пета балканска научна конференция "Наука-изсуство-образование през 21-ви век"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Педагогическият съветник в българското училище: длъжност, социална роля или персонаж
Период
26.09.2019 - 27.09.2019 г.
Организатор
СУБ - клон Благоевград
Съавтор(и)
Веска Гювийска

3rd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Personal projections of paraparental care on young people
Период
28.06.2019 - 28.06.2019 г.
Организатор
Center for Open Access in Science

„Обучението в дигитална среда – митове и предизвикателства“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
21.11.2018 - 21.11.2018 г.
Организатор
По проект № RP-B8/18 „Разработване и апробиране на модел за обучение в дигитална среда във Факултета по педагогика“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, (23.11.2018 г.).

Съвременното възпитание и образование-състояние, тенденции и перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Включването на педагога в работата с деца с парародителска грижа
Период
11.05.2018 - 12.05.2018 г.
Организатор
Университет "Гоце Делчев"

KNOWLEDGE IN PRACTICE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социалните умения при студенти от педагогическите специалности - състояние и възможни решения
Период
14.12.2017 - 17.12.2017 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT
Съавтор(и)
Блага Джорова

Кръгла маса: Социално-емоционалните умения за успешната професионална реализация на учителя

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
участие в дискусия
Период
17.11.2017 - 17.11.2017 г.
Организатор
Център за продължаващо обучение към Факултета по педагогика при ЮЗУ "Неофит Рилски"

THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социалнопедагогически измерения на приложението на електронни форми на обучение в извънаудиторната заетост на студентите
Период
25.05.2017 - 28.05.2017 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Европейската идея-между евроскептицизма и надеждата

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Европейския съюз в една студентска визия
Период
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Траян Попкочев

Иновации и образование

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Животът в междучасията
Период
23.04.2016 - 24.04.2016 г.
Организатор
Балистик сел, официален представител на Blackboard за България, Полша и Румъния

Професионално-педагогическата подготовка в контекста на образователните реалности и тенденции

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Състояние на практическото обучение в специалностите „Специална педагогика“ и „Социална педагогика“-експертно мнение на базовите учители и наставници , В: сборник статии от Национална научно-практическа конференция
Период
31.10.2014 - 01.12.2014 г.
Организатор
ФП по проект ПРИОРИПЕТ

Проекти

(BG05М20P001-2.013-0001) "Студентски практики" - фаза 2

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.03.2023 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Бюджет
46000000,00 лв.

Седма международна конференция "Съвременното образование-условия, предизвикателства и перспективи"

Период на провеждане
04.02.2019 - 30.06.2019 г.
Форма на участие
организатор
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания" по "Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България"
Бюджет
9000,00 лв.

(RP-A10/17) "Значение на социално-емоционалните умения за успешната професионална реализация на учителя"

Период на провеждане
07.11.2017 - 20.11.2017 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ Наредба 3

(BG05M2OP001-2.002-0001) “Студентски практики” – фаза 1

Период на провеждане
01.09.2017 - 13.11.2018 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
60000000,00 лв.

Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система

Период на провеждане
01.02.2016 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания", МОН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
8000,00 лв.

Възможности за лидерство, образование и успех на ромите

Период на провеждане
02.03.2015 - 28.06.2015 г.
Форма на участие
ментор
Финансиран от
Младежка фондация "Арете"

(SPR-BG13/15) Практическото обучение-изследователско начало и конкурентно предимство за студентите от факултета по педагогика

Период на провеждане
01.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН ЮЗУ "Неофит Рилски"Наредба 9
Бюджет
9000,00 лв.

(BG051 PO 001-3.103-0001) "Квалификация на педагогическите специалисти"

Период на провеждане
19.06.2013 - 28.11.2014 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
ОП РЧР
Бюджет
917115,00 лв.

( BG051PO001-3.3.7-002) "Студентски практики"

Период на провеждане
18.06.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
технически сътрудник и академичен наставник
Финансиран от
МОМН, ОПРЧР
Бюджет
6000000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0065) „Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изисквания и перспективни европейски тенденции” ПРИОРИПЕТ

Период на провеждане
09.04.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
МОМН, ОПРЧР
Бюджет
177835,00 лв.

(SRP-) Учебни постижения на студентите от Факултета по педагогика в условия на смесено (традиционно и електронно) обучение

Период на провеждане
01.01.2012 - 01.12.2012 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН ЮЗУ "Неофит Рилски"Наредба 9

Модел за хармонизиране на педагогическите квалификации на специалностите от ФП с ЕКР

Период на провеждане
01.12.2010 - 30.01.2011 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН ЮЗУ "Неофит Рилски"Наредба 9

Студентите със специални образователни потребности - подкрепа за качествено образование и достоен живот

Период на провеждане
18.02.2009 - 12.01.2009 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН ЮЗУ "Неофит Рилски"Наредба 9

Образователен модел и информационна среда за обучение на докторанти по научни специалности 05.07.00. Педагогика

Период на провеждане
01.01.2008 - 30.01.2009 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН ЮЗУ "Неофит Рилски"Наредба 9
Бюджет
1,00 лв.

Място на интерактивните методи на обучение в работата на университетския преподавател

Период на провеждане
01.01.2008 - 30.12.2008 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН ЮЗУ "Неофит Рилски"Наредба 9

Взаимодействието училище-семейство през погледа на съвременния ученик

Период на провеждане
01.01.2007 - 30.12.2007 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН ЮЗУ "Неофит Рилски"Наредба 9

(докторантски) Опитът на преподаватели от магистърската програма Образователен мениджмънт в прилагането на интерактивни методи на обучение

Период на провеждане
01.01.2007 - 30.12.2007 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
МОН ЮЗУ "Неофит Рилски"Наредба 9

Ръководени докторанти

„Значимите други“ за социализацията на деца в риск: социалнопедагогическа ситуация в Центровете за обществена подкрепа

Докторант
Богомила Георгиева Радойчева
Период
10.02.2021 - 10.02.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не