Avatar

доц. д-р Юлиана Ковачка

Email: yuliana_k swu.bg


Публикации

Педагогическая поддержка детей группы риска в образовательных учреждениях и социальных службах Болгарии , ХІІІ Международной научно-практической конференции "Шамовские педагогические чтения. Научной школы Управления образователными системами". Сборник статей 2021: 307-313.
Педагогическият съветник в българското училище: длъжност, социална роля или персонаж , Годишник на СУБ-клон Благоевград „Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art“, ISSN (Online) 1313-5236 2019: . (Съавтор/и: Веска Гювийска)
Проявления на парародителската грижа в оценката на педагогическите специалисти. , „Съвременното образование-условия, предизвикателства и перспективи“ 2019: с. 269-275.
Personal projections of paraparental care on young people , http://centerprode.com/conferences/3IeCSHSS.html#017 2019: Conference Proceedings (pp. 181-192).
THE EDUCATIOR`S PEDAGOGICAL INVOLVEMENT IN THE PARAPARENTAL CARE OF CHILDREN , Vol 10 No 14 (2018): Vospitanie 2017/2018 2018: 6-10.
Организационни и дидактически характеристики на интерактивното обучение. България: Авангард Прима, София, 2018
Социалните умения при студенти от педагогическите специалности - състояние и възможни решения , KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL Vol.20 2017: . (Съавтор/и: Блага Джорова)
Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа ISBN 978-954-00-0134-0. България: УИ Благоевград, 2017
Възпитаващите субекти в условия на парародителска грижа , сп. Педагогика 2017: 1231.
Социалнопедагогически измерения на приложението на електронни форми на обучение в извънаудиторната заетост на студентите , INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS 2017: с. 133.
Мотивация, условия за самомениджмънт и екипна работа в практическото обучение на студентите от специалност „Социална педагогика“ , В: Педагогическата практика-шанс на студента да експериментира, ISBN 978-954-00-0057-2, Благоевград, с. 116, в съавторство със студент Ани Кирилова 2016: .
ЕС и ЮЗУ в една визия на студентите по педагогика , Сб. Европейската идея между евроскептицизма и надеждата, ISBN 978-954-00-0066-4 2016: 178-190. (Съавтор/и: Траян Попкочев)
Основни изисквания към формите на работа и оценяването й В: Образователен мениджмънт: дистанционно обучение. Наръчник на студента, ISBN 978-954-00-0000-8, Благоевград, с. 19. България: УИ Благоевград, 2015 (Съавтор/и: Ваня Георгиева)
Основи на мениджмънта, В: Образователен мениджмънт: дистанционно обучение. Първа част, ISBN 978-954-00-0021-3, Благоевград, с. 5. България: УИ Благоевград, 2015
/Не/традиционното семейство в художествените произведения в начална училищна възраст , В: Детето-книгата-училището, ISBN 978-954-00-0031-2, Благоевград, с. 102 2015: .
Очакванията на родителите за дейността на педагогическия съветникВ: Педагогическият съветник в съвременното българско училище. България: УИ Благоевград, 2015
Парародителската грижа в социалнопедагогическия тезаурус , Годишник на ФП „Педагогическата наука теория и практика, книга 3 ISBN 1314-9997 2015: .
Иновативен потенциал за развитие на практическото обучение при студентите от специалност „Социална педагогика“ , В: сборник статии от Национална научно-практическа конференция „Професионално-педагогическата подготовка в контекста на образователните реалности и тендеции, ISBN 978-619-160-429-6 2014: с.270. (Съавтор/и: Светослава Съева)
Състояние на практическото обучение в специалностите „Специална педагогика“ и „Социална педагогика“-експертно мнение на базовите учители и наставници , В: сборник статии от Национална научно-практическа конференция „Професионално-педагогическата подготовка в контекста на образователните реалности и тендеции, ISBN 978-619-160-429-6 2014: с. 244.
Законът за антитезата-един пример , . В Сб. Януш Корчак-гражданин на света, ISBN 978-954-680-915-5 2013: с. 95.
Професионалното самоопределяне на студентите от специалност „Социална педагогика“ , Годишник на ФП „Педагогическата наука теория и практика,ISBN 1314-9997 2013: с. 173.
Ръководство за преддипломна практика (за студенти от специалностите „Социална педагогика” и „Специална педагогика”). България: УИ Благоевград, 2013 (Съавтор/и: Траян Попкочев, Светослава Съева)
Условия за непрекъсната професионална подготовка на училищните директори , В сп. Стратегии на образователната и научната политика, година XXI 2013: с. 501. (Съавтор/и: Траян Попкочев)
Модификации на интерактивните методи. В: Интерактивните методи в средното и висшето училище – Част І. България: УИ Благоевград, 2012
Professional Reflection on Teaching as Part of Teachers' Professional Competence , Quality Education For All Through Improving Teacher Training - UNESCO Sub-Regional Conference of the Countries From South East Europе. PARADIGMA, Sofia, ISBN 978-954-326-120-8 2010: 127-130. (Co-author/s: Николай Цанков)
Класификация на интерактивните методи на обучение , . В: сборник с научни статии от научна конференция на тема "Интерактивните методи в съвременното образование", ISBN 978-954-9382-62-4 2010: 113.
Силни, слаби страни, възможности и опасности при използването на интерактивни методи в обучението на студентите , В: сб. Докторантите в диалог с науката 2010: с.37.
Субектните позиции на студенти от ЮЗУ "Неофит Рилски" за техни колеги със специални образователни потребности , В: сб. Студентите със специални образователни потребности-подкрепа за качествено образование и достоен живот 2010: .
Преподавателят - научен ръководител на докторанта , В: сб. Третата степен на висшето образование, ISSBN 978-954-680-622-2 2009: с. 73. (Съавтор/и: Блага Джорова)
Организационни и психолого-дидактически условия за ефективно приложение на интерактивни методи на обучение , . В: сб. Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2009: 76-83. (Съавтор/и: Антоанета Антонова)
Интерактивност в мениджмънта на училището , В: Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2008: .
Видове задачи за извънаудиторна учебна работа на студентите , В: Сб. Образованието, Балканите,Европа. 2007: .
Многообразието от интерактивни методи и техники на обучение - предизвикателство за преподаватели и студенти , „Науката, образованието и изкуството през 21 век” 2007: .
Интерактивното обучение по училищен мениджмънт , В: Педагогическото образование в България. Състояние и тенденции 2007: .
Лекцията - интерактивни възможности , Сб. Юбилейна национална научна конференция с международно участие “20 години Съюз на учените в България - клон Смолян” 2006: .
Удовлетвореност на студентите от междууниверситетската магистърска програма по образователен мениджмънт “Интераула” и препоръки за развитието ú. , Годишник на Технически университет и Педагогически колеж 2005: .

Конференции

ХІІІ Международной научно-практической конференции "Шамовские педагогические чтения. Научной школы Управления образователными системами" (дистанционно)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Педагогическая поддержка детей группы риска в образовательных учреждениях и социальных службах Болгарии
Период
23.01.2021 - 23.01.2021 г.
Организатор
Международная академия наук педагогического образования

Проблеми на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
24.10.2019 - 25.10.2019 г.
Организатор
Министерство на образованието и науката

Пета балканска научна конференция "Наука-изсуство-образование през 21-ви век"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Педагогическият съветник в българското училище: длъжност, социална роля или персонаж
Период
26.09.2019 - 27.09.2019 г.
Организатор
СУБ - клон Благоевград
Съавтор(и)
Веска Гювийска

3rd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Personal projections of paraparental care on young people
Период
28.06.2019 - 28.06.2019 г.
Организатор
Center for Open Access in Science

„Обучението в дигитална среда – митове и предизвикателства“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
21.11.2018 - 21.11.2018 г.
Организатор
По проект № RP-B8/18 „Разработване и апробиране на модел за обучение в дигитална среда във Факултета по педагогика“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, (23.11.2018 г.).

Съвременното възпитание и образование-състояние, тенденции и перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Включването на педагога в работата с деца с парародителска грижа
Период
11.05.2018 - 12.05.2018 г.
Организатор
Университет "Гоце Делчев"

KNOWLEDGE IN PRACTICE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социалните умения при студенти от педагогическите специалности - състояние и възможни решения
Период
14.12.2017 - 17.12.2017 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT
Съавтор(и)
Блага Джорова

Кръгла маса: Социално-емоционалните умения за успешната професионална реализация на учителя

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
участие в дискусия
Период
17.11.2017 - 17.11.2017 г.
Организатор
Център за продължаващо обучение към Факултета по педагогика при ЮЗУ "Неофит Рилски"

THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социалнопедагогически измерения на приложението на електронни форми на обучение в извънаудиторната заетост на студентите
Период
25.05.2017 - 28.05.2017 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Европейската идея-между евроскептицизма и надеждата

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Европейския съюз в една студентска визия
Период
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Траян Попкочев

Иновации и образование

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Животът в междучасията
Период
23.04.2016 - 24.04.2016 г.
Организатор
Балистик сел, официален представител на Blackboard за България, Полша и Румъния

Професионално-педагогическата подготовка в контекста на образователните реалности и тенденции

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Състояние на практическото обучение в специалностите „Специална педагогика“ и „Социална педагогика“-експертно мнение на базовите учители и наставници , В: сборник статии от Национална научно-практическа конференция
Период
31.10.2014 - 01.12.2014 г.
Организатор
ФП по проект ПРИОРИПЕТ

Проекти

(BG05М20P001-2.013-0001) "Студентски практики" - фаза 2

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.03.2023 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Бюджет
46000000,00 лв.

Седма международна конференция "Съвременното образование-условия, предизвикателства и перспективи"

Период на провеждане
04.02.2019 - 30.06.2019 г.
Форма на участие
организатор
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания" по "Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България"
Бюджет
9000,00 лв.

(RP-A10/17) "Значение на социално-емоционалните умения за успешната професионална реализация на учителя"

Период на провеждане
07.11.2017 - 20.11.2017 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ Наредба 3

(BG05M2OP001-2.002-0001) “Студентски практики” – фаза 1

Период на провеждане
01.09.2017 - 13.11.2018 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
60000000,00 лв.

Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система

Период на провеждане
01.02.2016 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания", МОН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
8000,00 лв.

Възможности за лидерство, образование и успех на ромите

Период на провеждане
02.03.2015 - 28.06.2015 г.
Форма на участие
ментор
Финансиран от
Младежка фондация "Арете"

(SPR-BG13/15) Практическото обучение-изследователско начало и конкурентно предимство за студентите от факултета по педагогика

Период на провеждане
01.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН ЮЗУ "Неофит Рилски"Наредба 9
Бюджет
9000,00 лв.

(BG051 PO 001-3.103-0001) "Квалификация на педагогическите специалисти"

Период на провеждане
19.06.2013 - 28.11.2014 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
ОП РЧР
Бюджет
917115,00 лв.

( BG051PO001-3.3.7-002) "Студентски практики"

Период на провеждане
18.06.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
технически сътрудник и академичен наставник
Финансиран от
МОМН, ОПРЧР
Бюджет
6000000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0065) „Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изисквания и перспективни европейски тенденции” ПРИОРИПЕТ

Период на провеждане
09.04.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
МОМН, ОПРЧР
Бюджет
177835,00 лв.

(SRP-) Учебни постижения на студентите от Факултета по педагогика в условия на смесено (традиционно и електронно) обучение

Период на провеждане
01.01.2012 - 01.12.2012 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН ЮЗУ "Неофит Рилски"Наредба 9

Модел за хармонизиране на педагогическите квалификации на специалностите от ФП с ЕКР

Период на провеждане
01.12.2010 - 30.01.2011 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН ЮЗУ "Неофит Рилски"Наредба 9

Студентите със специални образователни потребности - подкрепа за качествено образование и достоен живот

Период на провеждане
18.02.2009 - 12.01.2009 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН ЮЗУ "Неофит Рилски"Наредба 9

Образователен модел и информационна среда за обучение на докторанти по научни специалности 05.07.00. Педагогика

Период на провеждане
01.01.2008 - 30.01.2009 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН ЮЗУ "Неофит Рилски"Наредба 9
Бюджет
1,00 лв.

Място на интерактивните методи на обучение в работата на университетския преподавател

Период на провеждане
01.01.2008 - 30.12.2008 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН ЮЗУ "Неофит Рилски"Наредба 9

Взаимодействието училище-семейство през погледа на съвременния ученик

Период на провеждане
01.01.2007 - 30.12.2007 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН ЮЗУ "Неофит Рилски"Наредба 9

(докторантски) Опитът на преподаватели от магистърската програма Образователен мениджмънт в прилагането на интерактивни методи на обучение

Период на провеждане
01.01.2007 - 30.12.2007 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
МОН ЮЗУ "Неофит Рилски"Наредба 9

Ръководени дипломанти

Механизми на взаимодействие на училището с организациите за социалнопедагогическа подкрепа на учениците

Студент
Ели Георгиева
Година
2020
ОКС
магистър

Ролята на директора за повишаване квалификацията на педагогическия персонал

Студент
Атанаска Шагова
Година
2019
ОКС
магистър

Мениджмънт на ученическото поведение при деца в начална училищна възраст

Студент
Аделина Михайлова
Година
2019
ОКС
магистър

Възможности за образователна подкрепа при ученици от ромски произход

Студент
Василена Янева
Година
2018
ОКС
бакалавър

Мотиви за повишаване на квалификацията на учители от гимназиален етап на обучение

Студент
Мария Томова
Година
2018
ОКС
магистър

Функционални специфики в работата на обществените възпитатели в МКБППМН

Студент
Александър Кьосев
Година
2018
ОКС
магистър

Планиране на взаимодействието с родителите в детската градина

Студент
Аделина Пашалийска
Година
2017
ОКС
магистър

Влияние на родителските отношения върху егоцентризма у децата в НУВ

Студент
Кристина Георгиева
Година
2017
ОКС
бакалавър

Причини и фактори за девиантно поведение при деца в горна училищна възраст

Студент
Емилияна Драганова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Отношението на деца от НУВ към агресивните прояви

Студент
Галя Стойчева
Година
2016
ОКС
бакалавър

Интеграция на приемни семейства в локалната общност

Студент
Красимира Каменова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Мотивационно поле за кариерно развитие на човешките ресурси в предучилищните организации

Студент
Десислава Петрова
Година
2015
ОКС
магистър

Образователната интеграция през погледа на студенти от ромски произход

Студент
Боцелин Митков
Година
2015
ОКС
бакалавър

Специфика на агресивното поведение при деца и юноши, лишени от родителска грижа

Студент
Аврам Ангелов
Година
2014
ОКС
бакалавър

Модели на организиране на свободното време за преодоляване на социалните негативи при подрастващите

Студент
Венислава Павлова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Отношението на децата от ромски произход към училищната институция

Студент
Христина Котова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Социалнопедагогическа подготовка на децата в гръцкото семейство за постъпване в училище

Студент
Хрисанти Маламиду
Година
2014
ОКС
бакалавър

Форми и техники на родителски контрол в гръцкото семейство при деца в І-ІV клас

Студент
Метаксо Коккара
Година
2014
ОКС
бакалавър

Междуинституционалните взаимодействия в работата на педагогическия съветник

Студент
Ася Атанасова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Конституиране на химерната група като девиантна субкултура с криминогенен потенциал

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
24.11.2020 г.
Автор(и)
Рая Димитрова

Образователни и социални перспективи пред ученици роми от прогимназиален етап

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.09.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Юлияна Балиова

Място и роля на интердисциплинарния комплекс в детската градина

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ива Младенова

Основни аспекти на комуникацията между директора и педагогическия персонал

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
28.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Никола Джингаров

Социалното познание за семейството – основа за социализация на 5-6 годишното дете със СОП в условията на интегрирано обучение

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ана Ангелова

Извънкласната дейност и социализацията на децата от помощното училище

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Костова

Социално-педагогически статус на Райна Цанева

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христина Петрова

Ролята на организационната култура в ефективната дейност на съвременното училище

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
22.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ани Рупова

Правата на детето в училище в контекста на Конвенция за правата на детето

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
08.02.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Симона Цветкова

Феноменът „насилие“ в българското училище и развитие на умения за алтернативно поведение у учениците

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Борисова

Възпитателно взаимодействие между Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Детска педагогическа стая

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
17.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Детелина Атанасова

Възможности за ценностна ориентация на първокласниците в условията на учебно-възпитателния процес

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
06.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Атанаска Митрева

Агресивността на тинейджърите в училищна среда

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Пламен Желев

Програма за социална превенция на изоставянето на деца

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евелина Джаджарова

Адаптационни специфики при деца в риск (3-4 клас)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
09.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Богомила Венциславова

Социалнопедагогически аспекти на тютюнопушенето

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
17.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Теодора Граховска

Социалното развитие на 5-6 годишното дете и преодоляване на детските конфликти

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Феруша Пачеджиева

Специфика на социалната работа при деца и семейства в риск

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Весела Божкова

Агресивността на тийнейджърите в училищна среда

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Пламен Желев

Самооценяването в средните училища в образователната система на Република Гърция

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христина Терзополус

Стилове на взаимоотношения между родители и деца в предучилищна възраст

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.01.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Моника Иванова

Ролята на училищния съветник в процесите на самооценката на училищата и оценката на учители (случая с Гърция)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Захарияс Маноусаридис

Агресорът като жертва в училище-социалнопедагогическа работа

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йоана Йорданова

Родителски нагласи спрямо ограничаване разпространението и употребата на наркотици

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитринка Стоянова

Система на социалнопедагогическа работа с деца-сираци в Република България

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Рая Димитрова

Детерминанти и измерения на зависимостта към социалните мрежи

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Милена Цветкова

Моделът „Ненасилствена комуникация” като алтернатива на агресията в училище

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Росица Василева

Педагогическото консултиране в контекста на неуспехите и отпадането на учениците от 5 до 8 клас от образователния процес

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.01.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Нели Димитрова

Роля на директора на детското заведение при подбор на Програмни системи за предучилищно възпитание и подготовка на децата за училище

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Жасмина Георгиева

Отношението на педагога в детската градина към професионално-педагогическа квалификация

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Нина Павлевичина

Кариерното развитие на учителя: възможности и предизвикателство

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Катя Въчкова

Технология за корекция агресивното поведение в прогимназиалния етап на училищното образование

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евелина Джаджарова

Усъвършенстване на консултативното дейност на педагогическия съветник в горната степен на средното образование

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Карнолски

Малтретирането на децата в семейството

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
29.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Янка Тупарова

Професионалното ориентиране на учениците от 15-18 годишна възраст

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.07.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Детелина Сатева

Децата с аутизъм в условията на интегрирано обучение и ролята на родителите в този процес

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
22.06.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ваня Аршинкова

Социалната педагогика на Ангел Узунов

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.06.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Динолова

Отношението на децата от ДОВЛРГ към семейството

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.06.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Мардова

Фактори на детската агресия

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
19.06.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветелина Бонева

Организация и управление на дейността на SOS Детски селища България

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.01.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Павлине Христова

Училищният мениджър и организация на неговия личен труд

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.01.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Галина Димитрова

Фактори за агресивно поведение при 11-14 годишни ученици

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
19.01.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Рошева

Социалнопедагогическа диагностика

Вид
Учебник
Издател
УИ Благоевград
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
Траян Попкочев

Класици за социалната педагогика

Вид
Учебник
Издател
УИ Благоевград
Държава
България
Година
2010
Уеб страница
Автор(и)
Йордан Колев