Avatar

гл.ас. д-р Янко Христов

Email: yanko.hristov swu.bg


Публикации

Which Romans Are Called You the Emperor? Remarks on Theodore Daphnopates’ Correspondence to Tsar Symeon I (893 - 927) Concerning Byzantines in Bulgarian Captivity , Балканистичен Форум 2023: 199 - 213.
Remarks on Captives and Warriors in an Old Bulgarian Collection of Miracle of Miracle Stories , Studia Ceranea 2023: . (Co-author/s: Дафина Костадинова)
„Изобретяването“ на свети мъченик Енравота , Palaeobulgarica/Старобългаристика 2023: 75 - 90.
On the Elusive Cult of Enravota-Boyan (Voyn) , Between East and West 2023: 177 - 198.
The Sources Matter: On an Erroneous Concept Concerning Ransom and Exchange of Captives in the Early Medieval Balkans , Palaeobulgarica/Старобългаристика 2022: 143 - 159.
In Brief, on Some Particular Accounts Concerning the Captives’ Ransom and Exchange in the Early Medieval Southeastern Europe , Ползата от историята. От Античността до наши дни 2022: 201 - 221.
Disease, Healing and Medical Knowledge in an Old Bulgarian Collection of Miracle Stories , Studia Ceranea 2022: 95 - 117. (Co-author/s: Дафина Костадинова)
Letters No 3 and No 4 of Nicholas I Mystikos, Patriarch of Constantinople , Science and Society: Contribution of Humanities and Social Sciences 2021: 43 - 54. (Co-author/s: Александар Атанасовски)
Byzantine Battleships and Military Transport Vessels along the Hostile Shores , Studia Ceranea 2021: 579 - 609. (Co-author/s: Дафина Костадинова)
За участието на византийския флот в конфликтите с България в третата четвърт на VIII в. , Acta Mediaevalia Magnae Tarnovae 2020: 606 - 625.
Йохан Готхлиф Щритер, Кратко изложение за българите, Санкт Петербург, 1774 г.. България: Университетско издателство "Неофит Рилски" - Благоевград, 2020 (Съавтор/и: Лъчезар Перчеклийски, Лилия Илиева, Янко Димитров)
The Spoils of War “Divided into Three Parts”: A Comparison between Two Accounts in Skylitzes’ Synopsis historiarum and Kritoboulos’ History of Mehmed the Conqueror , Studia Ceranea 2020: 295 - 319. (Co-author/s: Валентин Китанов)
Travelling and Travelers: Persons, Reasons, and Destinations according to "A Tale of the Iron Cross" , Voyages and Travel Accounts in Historiography and Literature 2020: 33 - 54.
A Glimpse at the Fate of Byzantine Prisoners of War in Bulgaria during the Period from 976 to 1018 , Епохи 2019: 406 - 414.
Поглед към известията за имперски поданици – пленници сред българите, в писмата Константинополския патриарх Николай I Мистик (901 – 907, 912 – 925) , Империи и имперско наследство на Балканите. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов 2019: 121 - 136.
Византийски пленници в Симеонова България (по писмени сведения) , Симеонова България в историята на европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой 2018: 214 - 231 .
Пленниците в българо-византийските отношения през VIII в. , Епохи 2018: 254 - 263.
Брак и развод в Югозападните български земи през XIII век (по документи на Охридската архиепископия) , Студии по история 2018: 123 - 134.
Владетелски смени сред българи, сърби и хървати през IX век. Сходства и различия , Изследвания в памет на проф. д-р Г. Бакалов (1943–2012) 2017: 162 - 182.
"...И [настъпи] много голяма скръб във войската..." – още за два похода в Беломорието и Южна Македония през ХIII век , Добруджа 2017: 409 - 413.
Aspects of Everyday Life in the Old-Bulgarian Hagiographical Cycle of Stories “A Tale of the Iron Cross” , Дриновський збiрник 2017: 110 - 120. (Co-author/s: Николай Хрисимов)
Поглед към съдбата на византийски военнопленници при българите в периода 976 – 1018 г. , Македонски преглед 2017: 35 - 48.
За пленничеството и завръщане от плен в книга XLIX.15 от Юстиниановите Дигести , Studia Iuridico-Historica 2017: 33 - 41.
Some Issues on War-captives in the Thirteenth Century Balkans , Великите Асеневци. Велико Търново, 2016 2016: 205 - 215 .
Душа за душа: Относно размяната на пленници между България и Византия през Ранното Средновековие , Studia Iuridico-Historica 2016: 76 - 99.
Дупнишкият край през Средновековието , Гребенаров, Ал. (ред. и съст.) История. на Дупница и Дупнишко. С., 2015, 2015: 45-72.
За част от сведенията в документ № 48 от Ponemata diaphora. , Известия на Регионален исторически музей Габрово 2015: 46-53.
Едно пътуване през Източна Стара планина. (по данни от „Сказание за железния кръст) , Известия на Регионален исторически музей Габрово 2014: 70-77.
Marriage and Divorce Law in the Vardar Valley of the Thirteenth Century , Macedonia and the Balkans in the Byzantine Commonwealth. Proceedings of the International Symposium Days of Justinian I (Oct. 18-19, Skopje 2013) 2014: 64-70.
Щрихи към „Сказание за железния кръст”. България: Университетско издателство "Неофит Рилски" - Благоевград, 2012
Известия относно форми на отбелязване на празника на св. Георги в старобългарски цикъл разкази , Празнично-юбилейната история. Сб. Статии от летния семинар в Китен 25 - 29 юни 2012 г. 2012: 318-324.
Относно някои моменти в цикъла разкази „Сказание за железния кръст” , Научни известия на Правно-историческия факултет 2010: .
Бележки за възрастовата граница и военните набори в българската държава през късния IХ – началото на Х в.: Конкретен исторически казус , Исторически преглед 2010: 3 - 12.
40. Отново за разказа „За пастира, ухапан от змия”. , Palaeobulgarica/Старобългаристика 2010: 78 - 84.
Няколко бележки за ролята на цикъла „Сказание за железният кръст” като исторически извор , Човекът в историята. Методологически, методически и исторически аспекти. Сб. в чест на проф. дфн Георги Бояджиев 2009: 182 - 190.
Между памет и забрава - почитането на Енравота , Балканистичен Форум 2009: 238 - 251.
Култът към покръстителя в Средновековна България през Х в.: Аспекти на утвърждаването, признанието и съществуването , Исторически преглед 2008: 28 - 52.
Домашните светителски култове и моделът за обществено поведение в България през късния IX и началото на X в. , Научни известия на Правно-историческия факултет 2008: 171 - 178.
Бяло поле в ранната българска агиография – Енравота – мъченик или обезнаследен принц , Минало 2007: 33 - 37.

Рецензии/Становища

Янко Христов, Щрихи към "Сказание за железния кръст"

Вид
Монография
Издател
Българска Академия на науките и изкуствата
Държава
България
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
Иванова, П.