Avatar

доц. д-р Янка Стоименова

Email: yanka_st swu.bg


Работи в областта на методиката на обучението по математика в I-IV клас. Разработва методика за обучение на учениците в творческа математическа дейност. Изгражда теоретичен модел на структурата на математическите способности на учениците в начална училищна възраст. Предлага и апробира в практиката система от упражнения за изграждане на умения за решаване на творчески задачи. Разработва и предлага класификация на творческите задачи.

Публикации

Методическа система за индивидуална помощ по математика на деца със социалнопедагогически проблеми , Сп. Педагогика 2017: с.1253-1264.
Формиране на математически представи и понятия чрез игрови ситуации в детската градина и началното училище. , Детската градина и началното училище – два свята на детството. 2016: .
Състояние на способността за обобщаване на математически знания при учениците от началните класове , В: сб. Дидактически основи на изследователския подход в обучението 2014: 228-242.
Възпитателни характеристики на урока по математика в началните класове , В: Проблемы воспитания в современном мире 2014: .
Гносеологически основи на творческата дейност по математика в началните класове , Елецки държавен университет "И.А.Бунин" и екип на ФП, работещ по проект "Мониторинг върху подготовката на децата за изследователско обучение" с р-л доц. д.н. Л.Цветанова-Чурукова 2014: .
Организационни аспекти на творческата дейност при усвояване на алгебрични знания в началните класове , Годишник на факултета по педагогика 2013: .
Усвояване на похвати за умствена и практическа дейност при работа с текстови задачи в началните класове , В: сб. Детската градина и началното училище в търсене на динамично равновесие 2013: 48-73.
Гносеологически аспекти на практическата дейност при усвояване на обикновени текстови задачи , В: Гносеологические аспекты образования и художественная культура. Международный сборник научных трудов 2013: .
Индивидуална помощ по математика на деца със социалнопедагогически проблеми. Методическо ръководство. България: Университетско издателство "Неофит Рилски" - Благоевград, 2012
Индивидуална помощ по математика на деца със социалнопедагогически проблеми. България: Университетско издателство "Неофит Рилски" - Благоевград, 2010
Основни компоненти на методическата система за индивидуална помощ по математика , В сб.: Съвременното образование – мисия и визии 2010: .
Интерактивни техники при усвояване на геометрични знания в трети клас , В: сб. Интерактивните методи в съвременното образование 2010: .
Иновационни аспекти на индивидуалната работа по математика в условията на интегрирано обучение , сп. Начално училище, №6, 2009: .
Варианти за организиране на творческа дейност при моделирането по математика , В: сб. Моделирование учебно-воспитательного процесса в вузе и школе. Международный сборник научных трудов 2009: .
Практико-приложни аспекти на организирането на творческа дейност в урока по математика (ІІ част) , сп. Начално училище, №1 2008: .
Основни аспекти на дейностния подход при индивидуалната помощ по математика , В: сб. Индивидуализация на учебната дейност – методически аспекти, 2007: .
Урокът по математика в І-ІV клас – основни учебни дейности. България: Университетско издателство "Неофит Рилски" - Благоевград, 2007
Практико-приложни аспекти на организирането на творческа дейност в урока по математика (І част) , сп. Начално училище, №6, 2007: .
Вариант на система от учебни дейности в урока за нови знания по математика , В: сб. Педагогическото образование в България: състояние и тенденции 2007: .
Урокът по математика в началните класове – система от дейности , Сп. Начално образование, №2 2007: .
Учебни дейности в преговорния урок по математика в І-ІV клас , сп. Университетски преглед, №1 (9) 2007: .
Форми и техники за усвояване на математически знания от деца със специални образователни потребности , В: сб. Особености в методиката на обучение при деца със специални образователни потребности 2006: . (Съавтор/и: Ангелина Манова)
Систематизация на учебните дейности в началното обучение по математика , сп. Начално училище, №6 2006: .
Организация на творческата дейност на учениците в началните класове (математико-методически аспекти). България: Университетско издателство "Неофит Рилски" - Благоевград, 2005

Конференции

Национална научнопрактическа конференция „Професионално-педагогическа подготовка в контекста на образователните реалности и тенденции” (сборник статии)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проблеми на обучението в педагогическите специалности (обобщен доклад)
Период
20.10.2014 - 21.10.2014 г.
Организатор
Факултет по педагогика

Всероссийская научно-практическая конференция „Этнопсихологические исследования в медицине, социологии и сфере образования” (сборник статии)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Этнопсихологические основания индивидуальной помощи в процессе обучения (на примере математики).
Период
14.11.2013 - 14.11.2013 г.
Организатор
ФГБОУ ВПО "Хакасский государственный университет им. н. ф. Катанова

Международная научнопрактическая конференция «Современное образование: актуальные педагогические, социально-экономические, географические и психологические установки»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Структура математических способностей учащихся начальной школы
Период
29.03.2013 - 30.03.2013 г.
Организатор
В: Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири

Проекти

(RP-B8/17) Условия за подобряване качеството на обучението на студенти и докторанти от Факултета по педагогика чрез внедряване на електронни обучителни средства, с ръководител: проф. д-р Ангелина Манова

Период на провеждане
20.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
3000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001 ) „Студентски практики“ – Фаза I

Период на провеждане
13.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
1438231,62 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0065) "ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЕСУРСИ И ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО - РЕГИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ТЕНДЕНЦИИ" ПРИОРИПЕТ

Период на провеждане
09.04.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
МОН ОП РЧР
Бюджет
177836,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН ОП РЧР
Бюджет
50000000,00 лв.

Ръководени докторанти

Моделирането в обучението по математика в трети клас

Докторант
Иванела Светлозарова Венкова
Период
03.07.2017 - 02.07.2021 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Проблемните ситуации в обучението по математика в трети клас

Докторант
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ЧИЛЕВА
Период
12.07.2013 - 11.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Приложение на информационните технологии при изучаване на геометрични знания във втори клас

Студент
Наталия Георгиевна Георгиева
Година
2018
ОКС
магистър

Ролята и значението на занимателните елементи в обучението по математика в първи клас

Студент
Гергана Иванова Георгиева
Година
2015
ОКС
магистър

Развитие на способността за разбиране на математически знания у учениците от трети клас

Студент
Десислава Иванова Войнска
Година
2015
ОКС
магистър

Роля на интерактивните методи в обучението по математика във втори клас

Студент
Емине Кичукова
Година
2015
ОКС
магистър

Организация на учебната дейност при самостоятелната подготовка по математика в първи клас

Студент
Жанет Крумова
Година
2015
ОКС
магистър

Място и значение на игровата дейност при усвояване на геометрични знания от деца със специални образователни потребности

Студент
Илиана Лазарова Бучкова
Година
2015
ОКС
магистър

Индивидуализация на обучението при усвояване на математически знания в първи клас

Студент
Латинка Димитрова Мангелова
Година
2015
ОКС
магистър

Развитие на математическото мислене чрез решаване на проблемно-базирани задачи в трети клас

Студент
Малина Котиркова
Година
2015
ОКС
магистър

Роля на индивидуалната помощ при усвояване на аритметични знания в трети клас

Студент
Мариана Атанасова Петрова
Година
2015
ОКС
магистър

Място и значение на игровата дейност при математическата подготовка на децата за училище

Студент
Tинка Милчова Иванова-Тачова
Година
2015
ОКС
магистър

Развитие на способността за пространствено мислене и творческо въображение у учениците от четвърти клас

Студент
Цветелина Вълева Вълева
Година
2015
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой 64 от 08.08.2017 година

Вид
Конкурс за професор
Университет
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, http://www.btu.bg/index.php/bg/
Държава
България
Дата
08.12.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева

Проблемните ситуации в обучението по математика в трети клас

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
01.12.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентина Иванова Чилева

Обявен в Държавен вестник брой 64 от 05.08.2014 година

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
17.10.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Доц. д-р Ангелина Филипова Манова-Мунтова

Методика на обучението по математика в началните класове

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Година
2014
Уеб страница
Автор(и)
Ангелина Манова

Научный журнал "Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири" №3, 2013

Вид
Книга
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Година
2013
Автор(и)
Чупров, Л. Ф. и др.

Обявен в Държавен вестник брой 55 от 19.07.2011 година

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
21.10.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Доц. д-р Димитър Георгиев Димитров

Методика на обучение в решаване на текстови задачи

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Година
2010
Уеб страница
Автор(и)
Ангелина Манова