Avatar

гл.ас. д-р Яна Манова-Георгиева

Email: yana_georgieva swu.bg


Публикации

Multifaceted Mappings of Charactonyms in Terry Pratchett's Works. Bulgaria: Югозападен Университет "Неофит Рилски" , 2023
THE HERMENEUTIC POWER OF CHARACTONYMS: A CASE STUDY , сп. "Езиков Свят" 2022: 153-163. (Co-author/s: Елена Андонова-Калъпсъзова)
Impact of Names on Life and Literature – a general perspective , ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA 2022: 89-103.
Practice Makes Perfect. България: ВикториИздат, 2021 (Co-author/s: Мария Багашева, Мария Анастасова, Яна Чанкова, Дафина Костадинова, Зарина Маркова, Елена Андонова-Калъпсъзова, Иванка Сакарева)
ON MAGIC AND NAMING (AN OVERVIEW OF TERRY PRATCHETT’S “WYRD SISTERS” CHARACTONYMS) , " Линвистични проблеми" година II, кн.2 2021: 152-159.
Номинативна символика (типология и характеристика на имена и прозвища в българския и английския език) ISBN 978-954-00-0217-0. България: Университетско Издателство "Неофит Рилски", 2020
What is Behind a Name? Origins and Meaning of Some of the Recurrent Characters in Terry Pratchett's Discworld , ELOPE - English Language Overseas Perspectives and Enquiries 2020: 165-176.
On the topic of nominative symbolism (an overview of Charles Dickens’s “Martin Chuzzlewit”) , Научните трудове на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” кн.1, СБ.Б. 2019: 285-296.
A look into symbolism in literature from the perspective of " Vanity Fair" by William Thackeray , сп. "Езиков Свят" 2017: 54-64.
“Типологична характеристика на прозвищните имена в български и английски език” - автореферат за присъждане на научно-образователната степен "доктор" , Югозападен университет "Неофит Рилски" 2017: .
Name choice and symbolism in literature - an overview of William Thackeray's "The Book of Snobs" , , International Scientific and Practical Conference "World Science" (The goals of the WorldScience 2016 (January 27-28, 2016, Dubai, UAE)" 2016: 29-32.
• Имена-символи, прякори и прозвища през призмата на лингвистиката (преглед на "Немили-недраги" от Иван Вазов) , Сборника от конференцията "Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи", в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев 2015: 263-269.
THE MASTERY OF NAME GIVING IN LITERATURE – AN OVERVIEW OF TWO EDITIONS OF THE ENGLISH TRANSLATION OF IVAN VAZOV’S “UNDER THE YOKE” , Научните трудове на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” кн.1, СБ.Б. 2013: 71-88.
What's in a name? A review of proper names in the English translation of Yordan Yovkov's 'Legends of Stara Planina' , "Времената отлитат, написаното остава",издаден от НБУ-София, в чест на доц.д-р Ани Леви 2013: 25-33.
Names and Avatars in Transcending Identities , Състояние и проблеми на българската ономастика 2013: 662-682. (Co-author/s: Гергана Апостолова)
Socio-cultural Aspects of Name Transformation in Translation , Електронно списание "Реторика и комуникации" 2012: .
The textual environment of the personal names , Analyses 2012: 181-187.

Конференции

Паисиеви четения 2022

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
On Witches and Naming in Terry Pratchett's Discworld Series
Период
10.11.2022 - 11.11.2022 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филологически факултет

Юбилейна научна конференция посветена на 60-годишнината на Пловдивския университет " Паисий Хилендарски" Паисиеви Четения

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Semantic Interpretations of Literary Names in Translation (an overview of Terry Pratchett’s “Wyrd Sisters”)
Период
11.11.2021 - 12.11.2021 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филологически факултет

„Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
On Magic and Naming ( An Overview of Terry Pratchett’s “Wyrd Sisters” Charactonyms)
Период
07.10.2021 - 09.10.2021 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

5th International Conference of The Slovene Association for the Study of English "A Hundred Years, A Thousand Meanings"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
What is behind a name? (Origins and Meaning of some Terry Pratchett’s Discworld Recurrent Characters)
Период
19.09.2019 - 21.09.2019 г.
Организатор
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of English, The Slovene Association for the Study of English

Паисиеви четения 2018 - 45 години филология в Пловдивски университет

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
On the Topic of Nominative Symbolism in Literature (An Overview of Charles Dickens's "Martin Chuzzlewit")
Период
08.11.2018 - 10.11.2018 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филологически факултет

Проблеми на устната комуникация

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За една нова група глаголи в българския и руския език под влиянието на езика в интернет
Период
10.11.2017 - 11.11.2017 г.
Организатор
Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий"
Съавтор(и)
Мария Багашева-Колева

Creativity - Teaching Outside the Box

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Unreality made real
Период
23.03.2017 - 24.03.2017 г.
Организатор
AUBG

Славянството-минало и настояще – език, литература, култура III

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Symbolic use of proper names in literature - an overview of William Thackeray's "Vanity Fair" and its translation into Bulgarian
Период
16.03.2017 - 17.03.2017 г.
Организатор
Катедра по бохемистика Институт по славянски филологии Вроцлавски университет заедно с Институт по полска филология

International Scientific and Practical Conference "World Science" (The goals of the WorldScience 2016)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Name choice and symbolism in literature - an overview of William Thackeray's "The Book of Snobs"
Период
27.01.2016 - 28.01.2016 г.
Организатор
ROSTranse Trade F Z C company, Scientifis and Educational Consulting Group "WORLD Science", Ajman, United Arab Emirates

Лингвистиката-история, предизвикателства, перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Имената и прякорите през призмата на лингвистиката (преглед на "Немили-недраги" от Иван Вазов)
Период
24.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Language, Literature, Meaning

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
F WILLIAM THACKERAY'S „THE BOOK OF SNOBS“
Период
24.04.2015 - 25.04.2015 г.
Организатор
Философски факултет, Ниш, Сърбия

Паисиеви четения 2013 - Международна юбилейна научна конференция"40 години филология в Пловдивския университет"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Magic of Name-giving in Literature - A Comparative Analysis of Two English Translations of Ivan Vazov's "Under The Yoke"
Период
11.10.2013 - 12.10.2013 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филологически факултет

Международна ономастична конференция "Славянска и балканска ономастика", ВТУ"Св.св.Кирил и Методий",Център по българска ономастика

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Names and Avatars in Transcending Identities
Период
13.09.2012 - 15.09.2013 г.
Организатор
Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий"

19-та Международна конференция на БАПА (IATEFL-Bulgaria)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
English culture and education- a contribution to English language acquisition in Bulgaria- a cross- cultural analysis
Период
24.04.2010 - 12.09.2015 г.
Организатор
BETA-IATEFL

Проекти

(RP-A3/24) Филологическо наследство на Благоевградския регион

Период на провеждане
01.03.2024 - 30.11.2024 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски". гр.Благоевград
Бюджет
600,00 лв.

(RP-C2/24) „Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2024“

Период на провеждане
01.03.2024 - 30.11.2024 г.
Форма на участие
редактор, участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски". гр.Благоевград
Бюджет
3100,00 лв.

(RP-A1/23) СЪЗДАВАНЕ НА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ ЗА КОНФЕРЕНТЕН ПРЕВОД, БИОФИЙДБЕК НА ПРЕВОДАЧА И ЕЗИКОВА ПРОДУКЦИЯ В СТРЕСОВИ СИТУАЦИИ

Период на провеждане
01.03.2023 - 28.12.2023 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
10000,00 лв.

(RP-C1/21) Национални филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет" 2022

Период на провеждане
12.07.2022 - 12.07.2022 г.
Форма на участие
редактор, участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски". гр.Благоевград
Бюджет
2200,00 лв.

(BG05M2OP001-2.016-0018) „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“

Период на провеждане
12.07.2022 - 18.11.2022 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Бюджет
350000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.013-0001) Студентски практики - фаза 2

Период на провеждане
12.07.2022 - 12.07.2022 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Бюджет
50000000,00 лв.

(RP-C1/21) Национални филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет" 2021

Период на провеждане
17.03.2021 - 30.11.2021 г.
Форма на участие
редактор, участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски". гр.Благоевград
Бюджет
2200,00 лв.

(RP -B3/20) Изграждане и развитие на научен потенциал в областта на филологическото познание

Период на провеждане
16.06.2020 - 13.03.2021 г.
Форма на участие
редактор, участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски". гр.Благоевград
Бюджет
5500,00 лв.

(BG 05M2OP001 – 2.011 – 0001 ) “Подкрепа за успех“

Период на провеждане
28.02.2019 - 23.10.2020 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
Оперативна програма " Наука и образование за интелигентен растеж"
Бюджет
127759359,94 лв.

(RP-B5/17) Актуални проблеми на лингвистиката

Период на провеждане
20.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
5000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) Студентски практики - Фаза 1

Период на провеждане
29.09.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма " Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 г. -2020 г.
Бюджет
50000000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) Студентски практики - Фаза 1

Период на провеждане
21.09.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма " Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 г. -2020 г.
Бюджет
50000000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
03.05.2016 - 03.05.2016 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН по ОПРЧР, съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

(BG51PO001 - 3.1.09-0012) Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ " Неофит Рилски"( Благоевград - инвестиция в бъдещето"

Период на провеждане
24.04.2014 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
МОМН, ОПРЧР
Бюджет
144938,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН по ОПРЧР, съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

Ръководени дипломанти

CHARACTONYMS IN TERRY PRATCHETT’S NIGHT WATCH AND THEIR TRANSLATION EQUIVALENTS IN BULGARIAN

Студент
Румяна Попова
Година
2021
ОКС
магистър

Wordplay and Play on Words in Alice in Wonderland Seen Through the Eyes of Two Generations of Bulgarian Children

Студент
Елена Божанина
Година
2021
ОКС
магистър

Literary Names in J.M. Barrie’s Peter Pan and Their Translation Equivalents in Bulgarian

Студент
Даниела Андреева
Година
2021
ОКС
магистър

Analysis and Translation Techniques of Family-related Phraseological Units from English into Bulgarian

Студент
Юлияна Бъчварова
Година
2021
ОКС
магистър

Translation equivalents of author’s metaphors in Terry Pratchett’s “Lords and Ladies”

Студент
Гергана Шуманова
Година
2019
ОКС
магистър

Phraseological Units Based on the Words ‘Life’ and ‘Death’ in English and Bulgarian (Comparative Analysis)

Студент
Йоана Томова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Bulgarian translation equivalents of symbolic names in Charles Dickens's "A Christmas Carol"

Студент
Елена Думанова
Година
2018
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE METAPHORICAL LANGUAGE IN “WINNIE-THE-POOH” BY A.A.MILNE AND ITS RENDERING INTO BULGARIAN

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен Университет
Държава
България
Дата
03.11.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Милена Николова

Some Techniques and Issues on Translating Films From English to Bulgarian (Documentary and Popular Science Films)

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен Университет
Държава
България
Дата
13.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Велислав Казаков

Analysis of English Idioms Based on Sports and Games and Their Bulgarian Equivalents

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен Университет
Държава
България
Дата
13.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Павлина Павлова

Translation techniques of phraseological units from Russian into English in the book “Twelve chairs” by Ilf and Petrov

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен Университет
Държава
България
Дата
19.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Оксана Пономариева

Examples of adaptation in the translation of Sir Terry Pratchett's Discworld books

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен Университет
Държава
България
Дата
14.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Румен Цветков

Equivalence Issues in Translating Bulgarian Legal Documents into English (title deeds, powers of attorney and declarations)

Вид
Книга
Издател
Orbis Linguarum, vol.18, issue 3
Държава
България
Година
2020
Уеб страница
Автор(и)
Иванка Сакарева

Phraseological Units with a Base Word Metal in English and Bulgarian

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ Неофит Рилски
Държава
България
Дата
11.09.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Веселка Лазова

Translation equivalents of the participles in Dan Brown’s novel “Origin” in Bulgarian and Greek

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ Неофит Рилски
Държава
България
Дата
10.09.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Aristeidis Dimosthenis Giantsikouris

Proverbs and sayings with base word work (Bulgarian and English)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ Неофит Рилски
Държава
България
Дата
25.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любима Мавродиева

“PHRASEOLOGICAL EXPRESSIONS CONTAINING THE WORDS “CAT” AND “DOG” IN ENGLISH AND BULGARIAN”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ " Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Благовест Тодоров

Gerund in English Language and its Expression in Bulgarian Language

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лили Олег Костова

Software Translations: Problems and Solutions

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.07.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Пачов

An Analysis of the translation of hotel instructions and restaurant menus

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Ангелова

Предизвикателствата пред преводача в "Къщата на седемте кули" от Натаниел Хоторн

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
08.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Сузана Таскова

Представянето на окръжните центрове в България в англоезичната мрежа

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Михайлова

Линвистични особености на комуникацията в Интернет

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Борислава Денкова

Културната съвместимост на англ. текст в бълг. езикова среда в обучението на малки ученици/ игри и приказки

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илияна Стаменова

Възприятие на цветове в англ. и български език - сравнително изследване

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.09.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Смилена Стаменова

Иновационни подходи за повишаване на мотивацията в начален етап на обучение по англ.език

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.07.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Микова-Мазурска

Анализ на грешките в есета, допуснати от ученици в 11 клас на граматично ниво

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.01.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Славейка Новоселска

Писане на делови писма. Често срещани грешки и проблеми

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.09.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Васка Кръстилова

Неброимите съществителни имена в българския и английския език

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.07.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даниела Узунова