Avatar

доц. д-р Вяра Кюрова

Email: vvasileva swu.bg


Публикации

Challenges for the development of community centres (chitalishte) In the conditions of COVID-19 , Entrepreneurship 2021: 56-63. (Co-author/s: Благовеста Коюнджйска-Давидкова)
Статистически величини (теория, решени и нерешени задачи). България: Пропелер, 2020 (Съавтор/и: Рая Мадгерова, Ани Атанасова)
ценова политика на предприемаческия бизнес. България: Неофит Рилски, 2020
Оценка на маркетинговия потенциал на туристическите агенции , Икономика и управление, бр. 1 2015: 13 - 25.
Analysis of the customer satisfaction of the hotel products in Bulgaria , Economic processes management, International scientific e-journal, № 2 (7) 2015: . (Co-author/s: Диляна Янева)
Маркетинг в предприемаческата дейност. България: Неофит Рилски, 2014
Статистика в туризма. България: Неофит Рилски, 2014 (Съавтор/и: Рая Мадгерова)
Комуникационната политика на хотелиерския бизнес , Икономика и управление, бр. 1 2014: 58-62.
Дефиниране, характеристика и проблеми на семейния бизнес , Икономика и управление, бр. 2 2014: 97-105 . (Съавтор/и: Рая Мадгерова)
Изследване на влиянието на външните фактори за конкурентоспособност върху маркетинговия потенциал на предприятията , Управление и устойчиво развитие, бр. 1 2014: 43-50 . (Съавтор/и: Райна Димитрова)
State and Trends in the Development of Entrepreneurship in the South-West Planning Region of Bulgaria , Journal of Management and Marketing, Sci-Pub Journals (EBF), Volume 1, Issue 1, November 30 2013: 42-53. (Co-author/s: Райна Димитрова)
Opportunities for improvement of the pricing policy of travel agencies in cultural tourism , Journal of Romanian Economic and Business Review (REBE), Special issue 1 2013: 81-87.
Актуални проблеми на управлението на маркетинговата дейност на хотелиерския бизнес , Годишник на СУБ , Благоевград 2013: 49-56.
Сегментирането като инструмент за ефективна маркетингова политика в хотелиерството , Предприемачество, бр.1-2 2013: 86-98 .
Имиджът като източник на конкурентно предимство в хотелиерството , Предприемачество, бр.1-2 2013: 70-76.
Особености на бенчмаркинга в туризма , Предприемачество, бр.1-2 2013: 33-40. (Съавтор/и: Илинка Терзийска)
Оценка на иновационната дейност на предприемаческия бизнес , Икономика и управление, бр. 3 2013: 20-25.
Ролята на маркетинга в антикризисното управление на хотелиерския бизнес , Икономика и управление, бр. 1 2013: 18-23.
Изследване на влиянието на маркетинговия потенциал върху конкурентоспособността на хотелиерските предприятия , Икономика и управление, бр. 2 2013: 22-31. (Съавтор/и: Райна Димитрова)
Дистрибуционна политика на хотелиерския бизнес , Икономика и управление, бр. 4 2013: 23-28.
Организация и управление на малкия бизнес. България: Лангов, 2012 (Съавтор/и: Рая Мадгерова, Георги Георгиев, Елена Каращранова, Илинка Терзийска, Елена Ставрова, Райна Димитрова)
Проблеми на малкия бизнес. България: Лангов, 2012 (Съавтор/и: Рая Мадгерова, Елена Каращранова, Елена Ставрова, Райна Димитрова)
Evaluation of the consumers' attitudes towards the products of alternative tourism in national park "Rila" , Scientific journal № 658, Economic problems of tourism, Vol. 1 (17) 2012: 77-85. (Co-author/s: Райна Димитрова)
Possibilities to overcome the seasonal employment in tourism in Bulgaria , Scientific journal № 773, Service Management, Vol. 9 2012: 101-117. (Co-author/s: Райна Димитрова)
Човешките ресурси – важен инструмент за формирането на ефективна маркетингова политика на туристическите предприятия , Икономика и управление, бр. 4 2012: 58-61 . (Съавтор/и: Диляна Янева)

Конференции

Cultural corridor Via Adriatica - cultural tourism without boundaries, International Scientific Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Current problems of strategic marketing management in cultural tourism
Период
15.10.2015 - 19.10.2015 г.
Организатор
Югозападен университет
Съавтор(и)
Диляна Янева

“Perspectives of Business and Entrepreneurship Development”, 15th International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Integrative approaches for internationalization of SMEs
Период
28.05.2015 - 29.05.2015 г.
Организатор
Brno University of Technology, Faculty of Buisness and Management
Съавтор(и)
Рая Мадгерова, Ани Атанасова

TMS ALGARVE 2014 – MANAGEMENT STUDIES INTERNATIONAL CONFERENCE

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Assessment of external environment impact on tourism enterprises
Период
26.11.2014 - 29.11.2014 г.
Организатор
University of the Algarve, Portugal
Съавтор(и)
Райна Димитрова

Cultural Corridor Via Diagonalis - Cultural Tourism Without Boundaries, International Scientific Conference, 03-06.10.2013

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Marketing research of consumer behavior in tourism
Период
03.10.2013 - 06.10.2013 г.
Организатор
Югозападен университет

1st International Virtual Scientific Conference, SCIECONF 2013 10. – 14. June 2013

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Current problems of entrepreneurship in the context of deepening economic crisis
Период
10.06.2013 - 14.06.2013 г.
Организатор
University of Zilina
Съавтор(и)
Райна Димитрова

2nd International Conference, ICTIC 2013 25. - 29. March 2013

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Attitudes of local communities towards entrepreneurship development in the sphere of alternative tourism
Период
25.03.2013 - 29.03.2013 г.
Организатор
University of Zilina
Съавтор(и)
Райна Димитрова

Cultural Road Via Pontica – Cultural Tourism Without Boundaries, International Scientific Conference, 21-25.09

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The product of cultural tourism-a factor in increasing employment and overcoming the seasonality in the hotel business
Период
21.09.2012 - 25.09.2012 г.
Организатор
Югозападен университет
Съавтор(и)
Диляна Янева, Райна Димитрова

Cultural Road Via Pontica – Cultural Tourism Without Boundaries, International Scientific Conference, 21-25.09.2012

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Cultural heritage management: a case study in Bulgarian architectural reserves
Период
21.09.2012 - 25.09.2012 г.
Организатор
Югозападен университет
Съавтор(и)
Илинка Терзийска

Проекти

(900119) Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area

Период на провеждане
01.11.2013 - 30.06.2015 г.
Форма на участие
финансов мениджър
Финансиран от
ЕТСР Greece Bulgaria 2007-2013
Бюджет
3748134,42 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0037) Модел за взаимодействие за повишаване пригодността за реализация на студентите между Стопанския факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград и представители на бизнеса от Благоевградски регион в контекста на динамичен пазара на труда"

Период на провеждане
15.05.2013 - 30.12.2014 г.
Форма на участие
член на екипа от преподаватели-експерти
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
169327,00 лв.

(7998) Cross-Border Vertical Axes of Entrepreneurship in Support of Youth and Women, Project acronym: EGNATIA-VAE

Период на провеждане
14.03.2011 - 13.07.2013 г.
Форма на участие
локален мениджър
Финансиран от
ETCP Greece Bulgaria 2007-2013
Бюджет
2537582,00 лв.

Ръководени докторанти

Организационно-икономически проблеми при управлението на технически проекти

Докторант
Атанасиос Пардалис
Период
18.05.2015 - 17.05.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Проблеми и перспективи за развитие на фамилния бизнес в България

Докторант
Благовеста Коюнджийска
Период
05.02.2014 - 06.02.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Фирмена култура и стил

Вид
Книга
Издател
Неофит Рилски
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
Милена Филипова

Маркетинг (методическо ръководство)

Вид
Учебник
Издател
Неофит Рилски
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
Ани Атанасова, Благовеста Коюнджийска-Давидкова