Avatar

гл.ас. д-р Вероника Стоилова

Email: vstoilova swu.bg


Публикации

Динамика в развитието на отношенията между Съвета на Европа и Европейския съюз , Тридесет години България в Съвета на Европа – върховенство на правото, демокрация, права на човека. Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 30 април 2022 г., НБУ 2022: 248 - 259.
Regulation of international data transfers under EU data protection law , CES Working Papers, Volume XII, Issue 1, 2021 2021: 1 - 16.
The Role of Lobbying in the Decision-Making Process in the European Union , International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, vol.27, no.2, 2021 2021: 219 - 224.
Regulatory Framework of Medical Tourism: Challenges and Solutions , Medicine and Jurisprudence 2021: . (Co-author/s: Деян Димитров)
The First World War and the Institutionalization of International Relations as an Academic Discipline , Balkanistic Forum, 2020, Vol. 2 - "SCIENTIFIC KNOWLEDGE – AUTONOMY, DEPENDENCE, RESISTANCE" 2020: 58 - 64.
БРЕКЗИТ: водещи проблеми и тенденции , Сборник с материали: Председателството на Съвета на Европейския съюз през 2018 Г.: европейското предизвикателство за България 2019: 36 - 44.
Non-Military Intervention Through Sanctions , International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Volume 23, Issue 1 (2017). ISSN (Online) 2451-3113, ISSN (Print) 1843-6722, DOI: https://doi.org/10.1515/kbo-2017-0049. 2017: 298-304.
Обучение по докторским программам (PhD) по юриспруденции в Юго-Западном университете имени Неофита Рильского (Болгария) , сп. Российское право онлайн 3 / 2017, ISSN 2542-2472 2017: . (Съавтор/и: Проф. д-р Габриела Белова)
ТOPICAL ISSUES OF COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE ORGANIZATION OF THE BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION , Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale / Moldavian Journal of International Law and International Relations / Молдавский журнал международного права и международных отношений 2017: 123-127.
You Tube Effect and Its Impact on Global Politics , International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION. Volume 22, Issue 1, Pages 149–152, ISSN (Online) 2451-3113, DOI: 10.1515/kbo-2016-0027, July 2016 2016: 149–152.
„Отговорността за защита” и правото на намеса , Сборник с научни публикации от Международна научна конференция "ООН: исторически традиции и съвременно право" 2015: 502 - 510.
Швейцария и ЕС: особенности сотрудничества без членства , Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее (Кутафинские чтения), Сборник докладов VII Международной научно-практической конференции, 2015. Том Книга 2. 2015: 92 - 95. (Съавтор/и: Деян Димитров)
Авторските права в интернет , Сборник със статии „Интелектуалната собственост в университетите” 2013: 113 - 120. (Съавтор/и: Деян Димитров)
Развитие на сътрудничеството между Еевропейския съюз и Организацията за черноморско икономическо сътрудничество в сферата на сигурността , Сборник от Международно лятно училище „Европейският Съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи” 2013: .
Тopical issues of cooperation between the European Union and the Organization of the Black Sea Economic Cooperation , Сборник статей, V Международная научно-практическая конференция “Кутафинские чтения” Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 2013: .
The challenges for the EDCs' work in the 21st century , European Documentation Centres "The challenges for the EDCs' work in the 21st century". Belgium: European Commission, Directorate-General for Communication 2013: . (Co-author/s: Sabine Hertel, Ruth Tammeorg, Elvira Aleixandre, Jeanne-Marie Jandeaux, Anthi Katsirikou, Eirini Thymiatzi, Vicky Rigakou, Vera Perjési, Pattie Punch, Magda Sanna, Nuno Henriques, Ivona Olariu, Sorina Blejan, Milos Petrovic, Jeremy Jenkins, Ian Thomson)
Хуманитарна интервенция или хуманитарна помощ (в дейността на Европейския съюз) , – Сборник: Право, управление и медии през ХХІ век. Благоевград, УИ "Неофит Рилски" 2012: .
Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA): противоречия и перспективи , Сборник със статии „Дни на книгата и авторското право” 2012: . (Съавтор/и: Деян Димитров)
Хуманитарна интервенция: право на интервенция или практика , Сборник от Годишна научна конференция „Европейското бъдеще на България. Правни аспекти” 2012: 143 - 148.
The Shape of “Detente” (1963-1979). European Detente and the Global Cold War? , "Zeitgeschichte", November/December 2011 2011: 409 - 435.
Intercultural dialogue in the European Union. Shared values and realities , Profili (Vol. 2), Petrozavodsk State University, ПетрГУ, 2011 2011: 104 - 110.

Конференции

International Conference “EU eHealth Law and Public Health”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
E-Health Developments in the EU and the Republic of Bulgaria
Период
26.09.2022 - 30.09.2022 г.
Организатор
Faculty of Law, Goce Delcev University of Stip, North Macedonia

XXXI Международна конференция „Тайна и публична тайна“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тайната дипломация в съвременните международни отношения
Период
19.05.2022 - 20.05.2022 г.
Организатор
Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград, Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации

Научна конференция „30 години България в Съвета на Европа – върховенство на правото, демокрация, права на човека“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Динамика в развитието на отношенията между Съвета на Европа и Европейския съюз
Период
30.04.2022 - 30.04.2022 г.
Организатор
Нов български университет, департамент „Право“

EU eHealth Law/ ЕУ е-здравствено право

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Legal and Regulatory Aspects of eHealth (International and European context)
Период
28.04.2022 - 28.04.2022 г.
Организатор
Faculty of Law, Goce Delcev University in Stip

International ReGrowEU Conference “Resilient territories: multidimensional approaches and policies”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
New Trends Related to the Maritime Spaces in the European Union
Период
07.10.2021 - 11.10.2021 г.
Организатор
Centre for European Studies within Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Romania), in cooperation with Bucharest University of Economic Studies and Babes Bolyai University of Cluj-Napoca

Юбилейна научна конференция по случай 110 години от рождението на академик Любен Василев „Актуални проблеми на частното право“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Морската квалификация на младите хора – гарант за бъдещото развитие на синята икономика
Период
16.09.2021 - 17.09.2021 г.
Организатор
Институт за държавата и правото при Българската академия на науките

The 27th Edition of The Knowledge-Based Organization Conference KBO 2021, organized annually and hosted by Nicolae Balcescu Land Forces Academy of Sibiu, Romania, held ONLINE, June 10-12, 2021

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Role of Lobbying in the Decision-Making Process in the European Union
Период
10.06.2021 - 12.06.2021 г.
Организатор
"Nicolae Balcescu" Land Forces Academy

The second International Forum on Social Progress and medical Law Development 6-8.12.2020. Southwest Medical University, Luzhou City, Sichuan Province

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Regulatory Framework of Medical Tourism: Challenges and Solutions
Период
06.12.2020 - 08.12.2020 г.
Организатор
Southwest Medical University, Luzhou City, Sichuan Province

EURINT 2020 International Conference - EU AND ITS NEIGHBOURHOOD: ENHANCING EU ACTORNESS IN THE EASTERN BORDERLANDS, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania, October 15-17, 2020

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Regulation of international data transfers under EU data protection law
Период
15.10.2020 - 17.10.2020 г.
Организатор
Centre for European Studies Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania

XXVIII Международна кръгла маса „Научното познание – автономия, зависимост, съпротива“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The First World War and the Institutionalization of International Relations (IR) as an Academic Discipline
Период
18.04.2019 - 19.04.2019 г.
Организатор
Balkanistic Forum

The 23-rd International conference the Knowledge-based Organization, organized annually and hosted by Nicolae Balcescu Land Forces Academy of Sibiu, Romania, 15 - 17 June 2017

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Non-Military Intervention Through Sanctions
Период
15.06.2017 - 17.06.2017 г.
Организатор
"Nicolae Balcescu" Land Forces Academy

Кръгла маса на тема: „Новите предизвикателства в електронната среда – правни аспекти"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Споделянето на информация като предизвикателство пред сигурността
Период
24.02.2017 - 24.02.2017 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

International Conference Interagency and International Cooperation in Countering Hybrid Threats

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The art of achieving political goals without use of force: war by non-military means
Период
28.09.2016 - 29.09.2016 г.
Организатор
Defense Advanced Research Institute (DARI) of G. S. Rakovski National Defense Academy; Armed Forces Communications and Electronics Association (AFCEA) International, South East European Region, AFCEA Sofia Chapter

The 22-nd International Conference the Knowledge-based Organization, organized annually and hosted by Nicolae Balcescu Land Forces Academy of Sibiu, Romania, 9 - 11 June 2016

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
You Tube Effect and Its Impact on Global Politics
Период
09.06.2016 - 11.06.2016 г.
Организатор
"Nicolae Balcescu" Land Forces Academy

„ООН: исторически традиции и съвременно право”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Отговорността за защита” и правото на намеса
Период
02.10.2015 - 03.10.2015 г.
Организатор
Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките съвместно с Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”

2015 Study of the United States Institutes (SUSI) For Scholars

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Hybrid War: A New Challenge for Global Peace and Security
Период
21.07.2015 - 22.07.2015 г.
Организатор
United States Department of State

2015 Training seminar for European Documentation Centres

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Период
04.06.2015 - 05.06.2015 г.
Организатор
European Commission, Directorate-General for Communication

Annual meeting of the Pan-European Working Group of European Documentation Centres "The challenges for the EDCs' work in the 21st century"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Период
03.12.2013 - 05.12.2013 г.
Организатор
European Commission, Directorate-General for Communication

V Международная научно-практическая конференция “Кутафинские чтения” Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Тopical issues of cooperation between the European Union and the Organization of the Black Sea Economic Cooperation
Период
25.11.2013 - 29.11.2013 г.
Организатор
Московска държавна юридическа академия - МГЮА

Международно лятно училище „Европейският Съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Развитие на сътрудничеството между Еевропейския съюз и Организацията за черноморско икономическо сътрудничество в сферата на сигурността
Период
17.09.2013 - 19.09.2013 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Annual meeting of the Pan-European Working Group of European Documentation Centres "The challenges for the EDCs' work in the 21st century"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Период
10.06.2013 - 11.06.2013 г.
Организатор
European Commission, Directorate-General for Communication

Международна кръгла маса на млади експерти „Балкански диалог“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
05.06.2013 - 06.06.2013 г.
Организатор
Евразийски център VIA EVRASIA към Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и Фонд за подкрепа на публичната дипломация "А. М. Горчаков"

Научен семинар на тема: „Интелектуалната собственост в университетите”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Авторското право в интернет
Период
23.04.2013 - 25.04.2013 г.
Организатор
УНИБИТ, ЮЗУ

Годишна научна конференция „Европейското бъдеще на България. Правни аспекти”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Хуманитарна интервенция: право на интервенция или практика
Период
30.11.2012 - 30.11.2012 г.
Организатор
Университет за национално и световно стопанство

Годишна среща на европейските информационни мрежи в България „Да комуникираме Европа заедно”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
04.07.2012 - 06.07.2012 г.
Организатор
Представителство на Европейската комисия в България

Международна научно-практическа конференция „Право, управление и медии през XXI век”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Научен семинар на тема: „Дни на книгата и авторското право”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
23.04.2012 - 24.04.2012 г.
Организатор
УНИБИТ

Международна научно-практическа конференция "Култура, идентичност и правата на човека"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Intercultural dialogue in the European Union
Период
24.10.2011 - 26.10.2011 г.
Организатор
Petrozavodsk State University

Международна научно-практическа конференция "Мартенсовские чтения по международному гуманитарному праву"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Гуманитарная интервенция – в современных международном праве и практике
Период
01.06.2011 - 02.06.2011 г.
Организатор
Международный Комитет Красного Креста (МККК), юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и Российская ассоциация международного права (РАМП)

ERASMUS IP. on “Cold War and Society – Inventing a Common Past”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The European Security and Defense Policy: formulation and development
Период
20.02.2011 - 04.03.2011 г.
Организатор
University of Vienna

Проекти

(BG05M2OP001-2.013-0001 ) „Студентски практики – Фаза 2”

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП Наука и образование за интелигентен растеж
Бюджет
46000000,00 лв.

(RPY-B3/19) Сравнително-правен анализ на актуални проблеми, свързани с фундаменталните човешки права в съвременна Европа

Период на провеждане
01.03.2019 - 01.12.2019 г.
Форма на участие
млад учен, участник в проекта
Финансиран от
НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
Бюджет
3000,00 лв.

(RP- B1/17) Международното икономическо право – иновации и предизикателства

Период на провеждане
01.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
млад учен, участник в проекта
Финансиран от
Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
Бюджет
5000,00 лв.

(RP- A19/17) Информационното общество и националната сигурност: проблеми и решения

Период на провеждане
01.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
млад учен, участник в проекта
Финансиран от
Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
Бюджет
9000,00 лв.

(Проект № BG05M2OP001-2.002-0001) „Студентски практики – Фаза 1”

Период на провеждане
13.06.2016 - 29.09.2018 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.
Бюджет
35821371,38 лв.

(RP – A4/16) Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.: европейското предизвикателство за България

Период на провеждане
01.03.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
млад учен, участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 3 на МОН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
12000,00 лв.

(2015-1-BG01-KA202-014247) „Осигуряване на подкрепа за успешно унаследяване и трансфер на семеен бизнес чрез консултации и обучение” („SUCCESS…ION - Making Family Business Transfers successful through Education and Training)

Период на провеждане
01.09.2015 - 01.09.2017 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Erasmus +
Бюджет
585624,40 лв.

(SRP-A5/15) ООН: 70 години от реализирането на идеята за световен мир и 60 години от участието на България

Период на провеждане
05.01.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
млад учен, участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
12000,00 лв.

(SRP-A8/14) „Интеграционни модели на Европейския съюз в пост-съветското пространство”

Период на провеждане
06.01.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
млад учен, участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
11000,00 лв.

(SRP-A4/13) Европейският Съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи

Период на провеждане
07.01.2013 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
млад учен, участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
14000,00 лв.

(SRP-C4 /13) Участие в Трета Московска юридическа седмица "Кутафинские чтения", октомври 2013, Москва, Русия, и разработване на интердисциплинарен курс от лекции

Период на провеждане
07.01.2013 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
млад учен, участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) "Студентски практики"

Период на провеждане
01.01.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
60000000,00 лв.

(SRP- 2012/А2) Право, управление и медии през XXI век

Период на провеждане
01.02.2012 - 01.12.2012 г.
Форма на участие
млад учен, участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
15000,00 лв.

(Договор № B1.33.07) „Трансгранично прилагане на иновативни технологии за намаляване на разходите” (CROSS-INNO-CUT)

Период на провеждане
01.03.2011 - 31.03.2013 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”
Бюджет
2609806,00 лв.

(SRP-А1) „Европейският съюз и Русия: стратегическо сътрудничество или съперничество”

Период на провеждане
03.01.2011 - 01.12.2011 г.
Форма на участие
млад учен, участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
13000,00 лв.

(Договор № B1.12.08) Общи религиозни културни пътеки “Common Religious Cultural Pathways” (CORECT)

Период на провеждане
01.01.2011 - 31.03.2013 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013”
Бюджет
1357786,00 лв.

Ръководени дипломанти

Брекзит: оттегляне на Обединеното кралство от ЕС

Студент
Маринела Йорданова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Европейската перспектива пред Западните Балкани

Студент
Сабрина Мангова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Предизвикателства и перспективи пред Украйна по пътя към демокрацията и европейската интеграция

Студент
Боряна Капчина
Година
2019
ОКС
магистър

Израело-палестинският конфликт в съвременните международни отношения

Студент
Илчо Маргаритов
Година
2018
ОКС
бакалавър

Регионална политика на ЕС - същност, характеристики и перпективи

Студент
Петя Златанова
Година
2017
ОКС
магистър

„Отговорността за защита” като начин за превенция на конфликтите

Студент
Любляна Нешева
Година
2017
ОКС
бакалавър

Същност и характеристики на съвременния тероризъм

Студент
Елена Витанова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Енергийна политика на ЕС: същност, характеристики и перспективи

Студент
Мариела Димова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Правата на човека в Европейския съюз

Студент
Цветелин Цветанов
Година
2017
ОКС
магистър

Геополитически модел на външната политика на древния свят

Студент
Лидия Георгиева Георгиева
Година
2016
ОКС
магистър

Геополитика на 38-мия паралел

Студент
Анета Нушева
Година
2016
ОКС
бакалавър

Европейска миграционна политика: етапи и тенденции

Студент
Александър Ставрев
Година
2016
ОКС
магистър