Avatar

проф. д-р Иванка Влаева

Email: vlaeva swu.bg


Публикации

Musical Images of Istanbul from Fatih Akin’s Films and Stage Performances , Turkic Soundscapes: From Shamanic Voices to Hip-Hop. Editors Razia Sultanova, Megan Rancier. London: Routledge 2018: 114-129, ISBN 978-1-138-06240-5..
Cultural politics, strategies and international folk festivals: a Bulgarian experience , The Cultural Development of Folk Dance Festivals and the Sustainability of Tradition 2018: 197-209, ISBN 978-605-338-238-6.
Архивные звукозаписи традиционной музыки Болгарии. , Музыка народов мира: проблемы изучения. Вып. 2. Москва: Научно-издательский центр „Московская консерватория“ 2017: 69-76, ISBN 978–5–89598–334-8..
Разпространение и усвояване на музика от Индия в България. , Светилник, кн. 19, 2017: 106-110, ISSN 1314-0566..
K-pop: масова култура, културно-музикални индустрии и политики , Луна, бамбук и огледало – изтоковедски изследвания. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на проф. дфн Александър Федотов. София: ЦИЕК, 2016: с. 261-276 ISBN 978-06-03-1956-60.
Between Borders: Improvisation with Many Faces , Music and Dance in Southeastern Europe: New Scopes of Research and Action. Fourth Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe. Belgrade: University of Artes, 2016: с. 88-97, ISBN 978-86-88619-71-4.
Cultural Industries, Politics and Strategies at the Beginning of the 21st Century: the Place of Music. , Papers of BAS. Humanities & Social Sciences, Vol. 3, No 2, 2016: 110-127, ISSN 2367-6248..
Индийска музика в цвят, линия и форма. , Светилник, кн. 18 2016: 105-109, ISSN 1314-0566..
Yildiz Ibrahimova and Music that Unites. , Българскo музикознание, № 2-3 2016: 98-109, ISSN 0204-823Х..
Музика в глобалния свят (отражения в българското образование).. : София, СОНМ, 372, ISBN 978-954-8523-90-5., 2016
Rituals and Their Interpretations in Some Bulgarian Movies. , Music and Dance in Southeastern Europe: Myth, Ritual, Post-1989, Aydiovisual Ethnologies. Blagoevgrad: University Publishing House “Neofit Rilski” 2016: 34-40, ISBN 978-854-00-0123-4..
80 години Съюз на композиторите в България. : СБК, 104, ISBN 978-954-9825-12-1., 2015 (Съавтор/и: Юлиан Куюмджиев, Елисавета Вълчинова-Чендова)
Choral Societies and National Mobilization in Nineteenth-Century Bulgaria , National Cultivation of Culture (NCC), volume 9. Choral Societies and Nationalism in Europe. Leiden: Brill, 2015: 241-260, ISBN: 9789004300842.
Музикални перцепции от Индия в България , От Индия, към Индия: перцепции и перспективи. 30 години специалност Индология във Факултета по класически и нови филологии. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015: 224-232, ISBN 978-95407-3904-5.
Нови предизвикателства пред музикалнообразователния процес в България , Изкуствата и културата като ресурс за развитие. София: Авангард Прима, 2015: 123-131, ISBN 978-619-160-473-9.
Семинар „Нови идеи в етномузикологията” – по следите на събитията , Българскo музикознание, № 2, 2015: 105-109, ISSN 0204-823Х.
Китайски културни стратегии и музика , Изкуствоведски четения 2013, София: Институт за изследване на изкуствата, 2015: 476-486, ISBN 1313-2342.
За живите човешки съкровища в Иран и някои музикалани традиции в България , „Иран и Балканите в огледалото на историята. Минало, настояще и перспективи”. По повод 125 годишнината от учредяването на СУ „Св. Климент Охридски” и 20 годишнината от създаването на специалност „Иранистика”, София, Авангард Прима, 2014: 163-174, ISBN 978-619-160-304-6.
The Puzzle of Music Plurality in Bulgaria According to the Music Archives , Third Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe held in Berovo, Republic of Macedonia 17-23 April 2012, Skopje, ICTM / National Committee ICTM Macedonia, 2014: 226-233, ISBN 978-608-65721-0-5.
New Subject Areas in Music Education and Their Reflections on the Terminology , Music – Tradition and Contemporaneity (Art and Education), Blagoevgrad, Universitetsko izdatelstvo “Neofit Rilski”, 2014: 21-27, ISBN 978-954-680-968-1.
Звукозаписи с българска композиторска музика , Академични пролетни четения 2014. София: Марс 09, 2014: 246-256, ISSN 1314-9261.
Медиаобразы этнических общностей в средствах массовой информации современной Болгарии , Медиаобразы культуры в современном информационном пространстве. Казань: Издательство Казанского университета, 2014, 2014: 8-16, ISBN 978-5-00019-337-2.
When the Dreams Come True (Bollywood Music and Dance in Bulgaria) , Myths of the Other on the Balkans. Representations, Social Practices, Performances, Thessaloniki: The Department of Balkan, Slavic and Eastern Studies, Macedonia University of Thessaloniki 2013: 256-266, ISBN: 978-960-8096-05-9.
Место и роль музыки в жизни людей Юго-Западной Болгарии: социологическое и музыковедческое исследо , Искусствоведение в контексте других наук в России и за рубежом: параллели и взаимодействия. Москва: Нобель-пресс, 2013: 138-144, ISBN: 9785458777971.
За мястото на музиката в културата на Югозападна България / On the Place of Music in the Culture of Southwestern Bulgaria , Културни паралели, Blagoevgrad: Universitetsko izdatelstvo “Neofit Rilski”, 2013: 61-78, 206-223, ISBN 978-954-680-871-4.
За терминологията в глобалния свят на музиката от началото на XXI век , Българскo музикознание, № 3-4, 2013: 151-160, ISSN 0204-823Х.
СБК в началото на ХХI век – вписване в международния свят на музиката , Академични пролетни четения, София, Марс 09, 2013: 148-159, ISSN 1314-9261.
Между реалност и мистерия (дитирамб за музиката в човека и космоса) , Български музикален театър. Нови идеи в музикознанието, София: СБК – Секция „Музиколози”, 2013: 64-69, ISSN 1313-8049.
„Музикалните цветове на света” в диалог , Изкуствоведски Четения 2012, София, Институт за изследване на изкуствата, 2013: 292-301, ISSN 1313-2342.
From “Silk and Bamboo” Music Traditions to Contemporary Art Transformations in Korea , Korea - From Traditions to Modernity. Proceedings of the European Conference on Korean Studies, Sofia, Kamea, 2013: 105-114, ISBN 978-619-7084-07-8.
Instruments in Korean Tradition and Contemporary Performance Practice: on Cross-Road of Time and Space , Korea as Crossroad of Asia. National Conference of Korean Studies, Sofia: Bolid ins, 2012: 57-67, ISBN 978-954-394-097-6.
За едно ново направление в музикалнонаучните изследвания в България (за ускореното възприемане на световните музикални традиции и за практиката на културна множественост) , Академични пролетни четения, София: Марс 09, 2012: 234-243, ISBN 978-954-2925-05-7.
Музиката на Мевлеви в контекста на традиция и съвременност , Османистиката. Исторически отговори за бъдещето (юбилеен сборник, посветен на 75-годишнината на доц. Мария Михайлова-Мръвкарова), София: Авангард Прима, 2012: 632-647, ISBN 978-619-160-013-7.
Музика и танц на мюсюлманите в България / Music and Dance of Muslims in Bulgaria , Турците в България. История, традиции, култура / The Turks of Bulgaria. History, Traditions, Culture, София / Sofia: Вагабонд медия / Vagabond Media 2012: 131-135, ISBN: 978-954-92306-9-7.
Музикални образи от Истанбул в България като част от културни стратегии и индустрии , Изкуствоведски четения 2011, София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2012: 271–283, ISSN: 1313-2342.
Strategy of the International Folk Festivals in Bulgaria in the Last Two Decades , Proceedings of the Second Symposium by the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe held in Izmir, Turkey, 7-11 April 2010. Izmir: Ege University State Turkish Music Conservatory, 2011: 129-136, ISBN 978-975-483-882-4.
Silk Road as a Road of Cultural Industries (Chinese Music in Bulgaria) , The Silk Road. Papers from the International Conference, Organized by Confucius Institute in Sofia. Sofia: Confucius Institute in Sofia, Bulgaria, 2011: 58-62, ISBN 978-959-92505-1-0.
Архивни документи и културен плурализъм , Изкуствоведски четения 2010, София: Институт за изкуствознание, 2011: 99-111, ISSN 1313-2342.
За импровизацията и индивидуалия почерк , Нови идеи в музикознанието 2010, София: СБК – секция „Музиколози”, 2011: 97-111, ISSN 13-13-8049.
„Бардо” – музикалният прочит на един „неоварварист” , Корея и Азия. (Национален симпозиум по кореистика „Корея и Азия” София 2009, доклади), София, Камея, 2010: 216-227, ISBN 978-954-629-026-7.
Образи от Азия в интернет. Музика от Иран , Българскo музикознание, № 2-3, 2010: 115-130, ISSN 0204-823Х.
Музика по пътя на коприната (теоретични, исторически и етномузикологически студии). : София: УНИСКОРП, ISBN 978-954-330-257-4, 2009
Safeguarding and Development of Turkish Community Traditions in Cultural Politics in Bulgaria , Voices of the Week: Music and Minority. Praha, Slovo 21, 2009: 161-171, ISBN 978-80-254-4095-7.
Сакралната роля на музиката и естетическата концепция за „раса” , Нови идеи в музикознанието 2008, София, СБК – секция „Музиколози”, 2009: 77-97, ISSN 1313-8049.
Съвременната музикална култура на Индия - повседневност и ритуалност , 20 години Индология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”р 2009: 278-289, ISBN 978-954-07-2860-5.
Тодор Джиджев – теренистът , Българскo музикознание, № 3-4, 2009: 90-101, ISSN 0204-823Х.
Китайска музика в България – пътища на разпространение и образи в началото на ХХІ век , Китай: традиция и съвременност. Сборник доклади от Първа Национална научна конференция “Китай: традиция и съвременност”, София, Институт Конфуций – София, 2009: 106-113.
Music in Northeastern Bulgaria in 1950s and 1960s – Comparative Characteristics , The First Symposium of ICTM Study Group for Music and Dance in Southeastern Europe (Struga, Republic of Macedonia, 4-8 September, 2008), Skopje: Bigoss – Skopje/MIC – Skopje 2009: 227-239, ISBN 978-9989-801-08-2.
The Bulgarian Ideas and the Metre-and-Rhythm Theory (Music and Dance) , Vienna and the Balkans: Papers from the 39th World Conference of the ICTM, Vienna 2007. Sofia: Institute of Art Studies – Bulgarian Academy of Sciences 2008: 76-87, ISBN 978-954-8594-14-1.
The Field Work Materials of Todor Djidjev in the Global Village , Дани Владе С. Милошевиħа. Меħународни научни скуп Бања Лука, 10-11 април 2008 (Зборник радова), Бања Лука: Академија умјетности Бања Лука, 2008: 263-274, ISBN 978-99938-27-07-8.
Hybridity in Turkish Recordings from the 1960s in Bulgaria , The Human World and Musical Diversity: Proceedings from the Fourth Meeting of the ICTM Study Group “Music and Minorities” in Varna, Bulgaria 2006, Sofia: Institute of Art Studies – Bulgarian Academy of Sciences, 2008: 36-42, ISBN 978-954-8594-11-0.
On Some Recordings of Raina Katzarova , The Balkan Peninsula as a Musical Crossroad. Papers of the International Conference, Struga, Republic of Macedonia, 20 - 23 September, 2007. Skopje: SOKOM, 2008: 65-72.
Застинала музика в индийската колекция на Националната галерия за чуждестранно изкуство в София , Проблеми на изкуството, № 3, 2008: 58-62, ISSN 0032-9371.
Internal Practices of the Muslims in Bulgaria and Their Music , Music from Turkey in the Diaspora. Wien: Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie 2008: 131-138, ISBN 978-3-902153-04-3.
Към въпроса за ладовомелодичната терминология , Българскo музикознание, № 3-4, 2008: 42-60, ISSN 0204-823Х.
Основни понятия в ладомелодичните теории на Източна Азия , Юбилеен сборник. Пет години Център по кореистика „Софийски университет „Св. Климент Охридски”. София: Камея, 2008: 132-142, ISBN 978-954-629-016-8.
Географски измерения на world music , Изкуствоведски четения 2008. София: Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2008: 236-244, ISSN 1313-2342.
Творческите избори на Любомир Денев и импровизацията. : София: Мелани, ISBN 978-954-91096-5-8, 2007
За корейската попмузика и Източна Азия , Корея – сърцето на Азия. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007: 99-110, ISBN 978-954-629-005-2.
Глобалният свят и музикалната терминология , Изкуствоведски четения 2007. София: Институт за изкуствознание, 2007, 2007: 171-178, ISSN 1313-2342.
Музикалното образование и интернет , Музика, образование, просветителство. София: СБК, 2007: 79-91, ISBN 978-954-92200-1-8.
Към въпроса за музикалните проявления на локалното и универсалното в Азия , Български изтоковедски изследвания. 20 години ЦИЕК 2006: 488-497.
Интернет портрет на Иван Качулев , Българскo музикознание 2006: 11-26.
The Music of Mevlevi – The Contemporary Life of the Tradition , Urban Music in the Balkans: drop-out ethnic identities or a historical case of tolerance and global thinking 2006: 419-430.
Звукозаписи на турски музикални образци от края на 50-те години на ХХ век в Музикално-фолклорния архив на БАН , Изкуствоведски четения 2006 2006: 272-277.
Homo ludens – за творческия път на Любомир Денев и импровизацията , Нови идеи в музикознанието 2006 2006: 232-242.
Музиката в периодичния печат на Пловдив през 80-те и 90-те години на XIX век , Музикално-научен алманах “Киприана Беливанова” 2006: 71-88.
Архивни записи на турска музика , Българскo музикознание 2005: 75-91.
125 години от рождението на Васил Стоин (1880-1938). Опис на непубликувани материали от Източна Горна Тракия в Музикалнофолклорния архив на Българската академия на науките. София: Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2005 (Съавтор/и: Маргарита Попова)
Понятието класическа музика в контекста на някои азиатски култури , Българскo музикознание 2005: 72-87.
За някои форми на корейския традиционен театър и музиката в тях , Юбилеен сборник. 10 години специалност кореистика в Софийския университет “Свети Климент Охридски” 2005: 118-126.
Още един възможен метод за анализ на устен музикален текст , Музикално-научен алманах “Киприана Беливанова” 2005: 105-120.
Към проблема за българската метроритмична теория – основни характеристики и тяхното съотнасяне към системата на тала , Българското историческо музикознание: подходи и конкретизации 2005: 299-317.
Юбилеен каталог. 125 години Васил Стоин. 90 години Елена Стоин. София: Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2005 (Съавтор/и: Маргарита Попова)
За класическата музика в контекста на някои азиатски култури – през призмата на образователния процес , Изкуствоведски четения 2005 2005: 166-172.
Проблема периодизации в индийской культуре и искусстве , История и традиция в современных культуре, политике и средствах массовой инфoрмации 2005: 18-28.
Интерпретации на традиционното в корейската филмова музика. /Interpretations of the Traditional in Korean Film Music , Утринна свежест в кадър. /Morning Calm in Frame 2005: 109-118.
Понятието текст в контекста на музикалната култура , Нови идеи в музикознанието 2004: 116-130.
Идеите на суфизма и музиката , Музикално-научен алманах “Киприана Беливанова” 2004: 142-160.
Музиката в индийския традиционен театър , Нов български университет. Годишник на департамент “Средиземноморски и източни изследвания” 2004: 238-242.
Религиозно-философские основы индийской культуры и искусства , Бизнес и политика в России: aктуальнюые проблемы современного состояния 2004: 293-298.
Музикалният инструмент като средство за комуникация в корейската култура , Студии по кореистика 2003: 71-81.
В търсене на музикалната ни идентичност – за някои източни музикално-теоретични системи в изследванията на Ст.Джуджев , Българскo музикознание 2003: 188-198.
Музиката на Азия като импулс за творчество в Европа и Америка – пътят към Индия или подстъпите към World music , Музикално-научен алманах “Киприана Беливанова” 2003: 64-82.
Понятието макам в музиката , Арабистика и ислямознание. (Студии по случай 60-годишнината на д.ф.н. доц. Пенка Самсарева) 2003: 309-317.
Персонажи от Пекинската опера , Интернет страница за българска музикална култура 2003: .
Музиката в индийското кино до 80-те години на ХХ век , Нов български университет. Годишник на департамент “Средиземноморски и източни изследвания” 2003: 29-33.
Корейската музикална традиция и нейното съвременно битие , Студии по кореистика 2002: 100-112.
The Bulgarian Musical Culture during the Last Decade of the 20th Century. Dialogue between the Cultures , International Seminar. A Decade of Change: Reflections in Hungarian and Slavonic Languages, Literatures and Cultures 2002: 156-167.
Индийската класическа рага и знанието за човека в Индия , Светилник 2001: 111-121.
30 години Сержантско средно военно-музикално училище “Маестро Георги Атанасов”. София: ССВМУ, 2001
Корея в музикалната култура на Източна Азия , Студии по кореистика 2001: 148-155.
Музикалната култура на България в контекста на Балканите , Интербалкански музикално-културни взаимодействия 2000: 74-86.
Идеята за националното в някои култури на Азия през първата половина на ХХ век , ХХ национална научна конференция на преподавателите по история на музиката. Добри Христов – 125 години от рождението 2000: 52-61.
Комуникативни специфики в индийската класическа музика Хиндустани , Индия в българската наука 1997: 147-151.
Классическая инструментальная музыка Северной Индии (Хиндустани): проблемы истории и теории. (Автореферат диссертации). Москва: МГК им. П.И.Чайковского, 1997
Специфика музыкального образования в индийской классической музыке. Москва: РГБ , 1997
Some Aspects of “Eastern Symphonism”. A Hypothesis on Some Similarities between Raga and the Principles of Symphonism , “Studies of Ethnomusicology” Series. Asian Music with special reference to China and India – Music Symposia of 34th ICANAS 1997: 73-81.

Конференции

The Fifth International Symposium of ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Rituals and Their Interpretations in Some Bulgarian Movies
Период
02.05.2016 - 08.05.2016 г.
Организатор
South-West University „Neofit Rilski”, Blagoevgrad

11th Congress of South-East European Studies

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Yildiz Ibrahimova and Music that Unites
Период
31.08.2015 - 04.09.2015 г.
Организатор
A.I.E.S.E.E./BAS, Sofia

The Fourth International Symposium of ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Between Borders: Improvisation with Many Faces
Период
24.09.2014 - 01.10.2014 г.
Организатор
Faculty of Music, Belgrade; Science Center, Petnica

Международная научно-практическая конференция „Медиаобразы культуры в современном информационном пространстве”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Медиаобразы этнических обществ (в средствах массовой информации) в современной Болгарии
Период
05.06.2014 - 05.06.2014 г.
Организатор
Казанский (приволжский) федеральный университет, Институт массовых коммуникаций и социальных наук, Кафедра теории и практики электронных средств массовой информации и Национальный музей республики Татарстан (Музей Е.А. Боратынского в Казани)

International Scientific Conference Art and Education

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
New Subject Areas in Music Education and Their Reflections on the Terminology
Период
08.11.2013 - 09.11.2013 г.
Организатор
South-West University „Neofit Rilski”, Blagoevgrad

Международната научна конференция „Иран и Балканите в огледалото на историята. Минало и перспективи”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За живите музикални съкровища на Иран и някои музикалани традиции от България
Период
28.05.2013 - 29.05.2013 г.
Организатор
СУ „Св. Климент Охридски”, София

Международная научная конференция „Искусствоведение в контексте других наук в России и за рубежом: параллели и взаимодействия"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Место и роль музыки в жизни людей Юго-Западной Болгарии: социологическое и музыковедческое исследование. – В: Международная научная конференция „Искусствоведение в контексте
Период
09.04.2013 - 13.04.2013 г.
Организатор
Государственная классическая академия имени Маймонида, Москва

Popular Culture in Turkic Asia and Afghanistan: Performance and Belief. 3rd Symposium and Workshop of the ICTM Study Group on Music of the Turkic Speaking World

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Music Images of Istanbul (from Fatih Akin’s Films to Stage Performances)
Период
01.12.2012 - 02.12.2012 г.
Организатор
University of Cambridge, Faculty of Asian & Middle Eastern Studies, Cambridge

The Third Symposium of the Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe of ICTM

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Puzzle of Music Plurality in Bulgaria According to the Music Archives
Период
17.04.2012 - 23.04.2012 г.
Организатор
ICTM / National Committee ICTM Macedonia

International Conference “Myths of the Other in the Balkans. Representations, Social Practices and Performances”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
When the Dreams Come True (Bollywood Music and Dance in Bulgaria)
Период
24.02.2012 - 26.02.2012 г.
Организатор
University of Macedonia, Thessaloniki / Via Egnatia Foundation

International Conference „The Silk Road”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Silk Road as a Road of Cultural Industries (Chinese Music in Bulgaria)
Период
02.05.2011 - 05.06.2011 г.
Организатор
Confucius Institute in Sofia

Workshop Choral Societies and Nationalist Mobilization in the 19th Century Europe

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Choral Societies and National Mobilization in 19th-century Bulgaria
Период
17.02.2011 - 19.02.2011 г.
Организатор
NISE / SPIN, DeSingel, Antwerp

Second Meeting of ICTM Study group for Music and Dance in Southeastern Europe

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Strategy of the International Folk Festivals in Bulgaria in the last two decades
Период
07.04.2010 - 11.04.2010 г.
Организатор
Ege University, Izmir

International Indology Conference “Tradition and Modernity in Indian Culture, Indology and Teaching about India”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Modernization of North Indian Classical Music – the process of Creation and Perception
Период
25.09.2009 - 26.09.2009 г.
Организатор
ICCR, Indian Embassy in Sofia, Sofia University "St. Kliment Ohridski", Sofia

IV Международная научная конференция „Музыка народов мира: проблемы изучения”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Архивные звукозаписи в Болгарии и мултикультурность
Период
11.04.2009 - 12.04.2009 г.
Организатор
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Москва

The First Meeting of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Music in Northeastern Bulgaria in 1950s and 1960s – comparative characteristics
Период
04.09.2008 - 08.09.2008 г.
Организатор
SOKOM, Macedonia

The 5th Meeting of the ICTM Study Group Music and Minorities

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Safeguarding and Development of Turkish Community Traditions in Cultural Politics in Bulgaria
Период
24.05.2008 - 01.06.2008 г.
Организатор
Charles University, Faculty of Humanities, Prague

Дани Владе С. Милошевиħа. Меħународни научни скуп Бања Лука

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Field Work Materials of Todor Djidjev in the Global Village
Период
10.04.2008 - 11.04.2008 г.
Организатор
Академија умјетности Бања Лука

International Symposium “Echoes of Diversity: Music from Turkey in the “Diaspora”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Internal Practices of the Muslims in Bulgaria and Their Music
Период
23.11.2007 - 24.11.2007 г.
Организатор
University of Music and Performing Arts Vienna

Scientific Conference “The Balkan Peninsula as a Musical Crossroad”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
On Some Music Records of Raina Katzarova
Период
20.09.2007 - 24.09.2007 г.
Организатор
SOKOM, Macedonia

The 39th World Conference of the ICTM

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Bulgarian Ideas and the Metre-and-Rhythm Theory - Music and Dance
Период
04.07.2007 - 11.07.2007 г.
Организатор
University of Music and Performing Arts Vienna

Научная конференция „Музыка народов мира: проблемы изучения”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Музыка суфиев в Индии – практика и звукозапись
Период
07.04.2007 - 08.04.2007 г.
Организатор
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Москва

International Conference Urban Music in the Balkans: drop-out ethnic identities or a historical case of tolerance and global thinking

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Music of Mevlevi – The Contemporary Life of the Tradition
Период
28.09.2006 - 30.09.2006 г.
Организатор
ASMUS, Tirana

The 4th Meeting of the ICTM Study Group “Music and Minorities”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Hybridity of the Turkish Records from the 1960s in Bulgaria
Период
25.08.2006 - 01.10.2006 г.
Организатор
Institute of Art Studies - Bulgarian Academy of Sciences

International Seminar. A Decade of Change: Reflections in Hungarian and Slavonic Languages, Literatures and Cultures

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Bulgarian Musical Culture during the Last Decade of the 20th Century. Dialogue between the Cultures
Период
13.03.2002 - 14.03.2002 г.
Организатор
University of Delhi

Music Symposia of 34th ICANAS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Some Aspects of “Eastern Symphonism”. A Hypothesis on Some Similarities between Raga and the Principles of Symphonism
Период
22.08.1993 - 28.08.1993 г.
Организатор
University of Hong Kong

Проекти

(BG051PO001-3.1.07 – 0028) Международен европейски проект „Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието. /Създаване/актуализиране на учебните планове и програми в специалностите от Факултета по изкуствата към ЮЗУ "Неофит Рилски"/

Период на провеждане
27.07.2013 - 27.03.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
МОН
Бюджет
148550,00 лв.

(2011-1-GR1-GRU13-06449) Международен европейски проект Grundtvig “ICT and Special Music Education Music Braille Code and Special Worksheets for People with Developmental Disorders”, Thessaloniki, Grece

Период на провеждане
12.02.2012 - 18.02.2012 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
EU Grundtvig Programs

(DVU-10-0325) СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР „БАЛКАНИТЕ- ЕВРОПА”

Период на провеждане
07.10.2011 - 07.10.2014 г.
Форма на участие
член на научен екип
Финансиран от
Фонд „Научни изследвания”
Бюджет
120000,00 лв.

Ръководени докторанти

Технология за обучение по класическа китара върху базата на традиционната музика в Малайзия

Докторант
Веселин Стефанов Колев
Период
21.05.2015 - 20.05.2018 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Акомпаниментът в изкуството на фолклорна основа - роля и методически насоки за приложение

Докторант
Стефан Петров Георгиев
Период
26.01.2015 - 25.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Принципи в клавирната педагогическа система от края на ХIХ и началото на ХХ век в България

Докторант
Нона Бориславова Кринчева
Период
24.06.2013 - 23.06.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Корейска традиционна музикална култура през ХV и ХVІ век

Докторант
Яна Красимирова Манчева
Период
02.06.2008 - 04.08.2008 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да