Avatar

гл.ас. д-р Владислав Кръстев

Email: vladislav_swu law.swu.bg


Публикации

HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT FOR AN INNOVATIVE SOCIO - CULTURAL SPHERE. Република Чили: Editorial Cuadernos de Sofía, 2018 (Co-author/s: Petar Parvanov , Cvetomir Cvetkov, Irina Atanasova, Stanka Rinkova, Temenuzhka Karolova Hromi Zhigalova, Akulina Stefanova, Margarita Stoeva, Rayna Dimitrova, Tsvetana Antipesheva, Boryana Dimitrova, Maria Kicheva, Emiliya Sharenska, Vyara Kyurova, Blagovesta Koyundhiyska - Davidkova, Vasilisa Karukova, Olga Kostadinova)
Legal Opportunities For The Development Of Social Enterprises’ Human Potential In Bulgaria , Globalization and its socio-economic consequences 2018 2018: 114. (Co-author/s: Петър Първанов, Ирина Атанасова)
HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF THE POLICY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA TOWARDS THE MIGRATION PROCESSES , Revista Inclusiones 2017: 79-91. (Co-author/s: Ирина Атанасова, Петър Първанов)
CRIMINAL CHILD PROTECTION FROM HUMAN TRAFFICKING DURING CONTEMPORARY MIGRATION , Revista Inclusiones 2017: 57-65. (Co-author/s: Надежда Кръстева)
INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES FOR TRAINING FUTURE LAWYERS. : INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS, 2017 (Co-author/s: Надежда Кръстева)
Социалната икономика и образованието в Р. България , сб. "Социалната икономика в условия на ограничени ресурси - теория и практика 2017: 132 - 140.
Интеграция на лицата с бежански или хуманитарен статут в България чрез образование , Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера 2016: 67-79. (Съавтор/и: Надежда Кръстева)
Конфликтът на интереси в частния сектор , Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България 2015: .
Ситуацията „КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ“ и действащото законодателство. , „Право, Управление и медии през XXI век”. 2012: .
Конфликтът на интереси в българското законодателство (исторически и съвременни аспекти) , сб. „Лаборатория за наука – 2012 г.” 2012: .
Правна уредба на конфликта на интереси в законодателството на ЕС. , сб. „Докторантите в диалог с науката”. 2010: .
Процедурата по издаване на билет за любителски риболов по Закона за рибарството и аквакултурите , „Третата степен на висшето образование” 2009: .

Конференции

GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Legal opportunities for the development of social enterprises’ human potential in Bulgaria.
Период
10.10.2018 - 11.10.2018 г.
Организатор
University of Zilina

Социалната икономика в условия на ограничени ресурси - теория и практика

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социалната икономика и образованието в Р. България
Период
11.10.2017 - 11.10.2017 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Thirteenth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES FOR TRAINING FUTURE LAWYERS
Период
25.05.2017 - 28.05.2017 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SKOPJE, MACEDONIA
Съавтор(и)
Надежда Кръстева

Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интеграция на лицата с бежански или хуманитарен статут в България чрез образование
Период
12.10.2016 - 12.10.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Надежда Кръстева

Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България.

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Конфликтът на интереси в частния сектор
Период
14.10.2015 - 14.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Международна научна конференция „Право, Управление и медии през XXI век”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ситуацията „КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ“ и действащото законодателство
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

„Докторантите в диалог с науката”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Правна уредба на конфликта на интереси в законодателството на ЕС
Период
22.10.2010 - 23.10.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

((RP-A15/18)) Развитие на човешкия потенциал за иновативна социо-културна среда

Период на провеждане
01.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area” (AGRI-ABILITY)

Период на провеждане
12.02.2018 - 22.02.2020 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България
Бюджет
1111,00 лв.

(RP-B3/17) (RP-B3/17) Социалната икономика в условията на ограничени ресурси

Период на провеждане
01.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP) (573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP ) “Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - LMPT”

Период на провеждане
15.10.2016 - 14.10.2019 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
European Commission
Бюджет
1937219,90 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) "Студентски практики" - Фаза 1

Период на провеждане
13.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Функционален експерт
Финансиран от
Оперативна програма"Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.
Бюджет
37000000,00 лв.

(RP-B5/16) Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера.

Период на провеждане
01.02.2016 - 31.10.2016 г.
Форма на участие
доклад
Финансиран от
Вътрешно финансирани проекти
Бюджет
8000,00 лв.

(SRP-B6 /15) Провеждане на семинар на тема Проучвания по стопанска история на социално-културната сфера в Югозападна България

Период на провеждане
14.10.2015 - 14.10.2015 г.
Форма на участие
Доклад
Финансиран от
Вътрешно финансирани проекти
Бюджет
4500,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
25.11.2013 - 27.10.2014 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
24.10.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Функционален експерт
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
60000000,00 лв.

Ръководени дипломанти

„Политиката на Европейския съюз в борбата с тероризма“

Студент
Ваня Георгиева Вълчева
Година
2016
ОКС
магистър

Влиянието на конфликта на интереси в сферата на обществените поръчки

Студент
Даниела Пламенова Георгиева
Година
2015
ОКС
магистър

СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ В НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Студент
Камелия Янчева
Година
2015
ОКС
магистър