Avatar

гл.ас. д-р Виктория Калайджиева

Email: vkalaydzhieva swu.bg


Публикации

Ролята на образованието и човешкия фактор в иновационната дейност , Стратегии на образователната и научна политика, ISSN: 1310–0270 (Print), 1314–8575 (Online) 2023: с. 488 – 503.
Актуални тенденции в развитието на международния бизнес , MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION AND ART ISSN 1313 – 5236 2023: с.419-438. (Съавтор/и: Радостина Юлева-Чучулайна)
Innovation, Competitiveness and Internationalisation of Business in Bulgaria“, in International monograph entitled “Management - Tourism – Culture. Studies and reflections on tourism management. Poland: Ignatianum University Press, Kraków, Poland, ISBN: 978-83-7614-468-9, р. 145-160, 2020
Model for Exploring the Influence of Innovations on the Competitiveness of Industrial Enterprises. : Enhancing Competitiveness of National Economies and Enterprises, Nis, Sarbia, 2019
Genesis and Typology of Entrepreneurship and Private Business in Bulgaria after Year 1989 , ECONOMIC PROCESSES MANAGEMENT-international scientific e-journal(ISSN 2311-6293)emp.fem.sumdu.edu.ua 2017: .
Иновации, предприемачество и конкурентоспособност на предприятието. : Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2017
Организационно-управленски подходи при реализацията на иновационния процес в предприятията от индустриалния сектор , сп. „Икономически и социални алтернативи“, УНСС София, бр.3/2016 2016: с.99-108.
Етапи при реализация на иновационните процеси. Анализ на ситуацията, риска и оценка на резултатите , сп. „Икономическа мисъл“, Институт за икономически изследвания при БАН,София, бр.3/2016 2016: с.140-154.
The Influence of Innovation for Increasing the Competitiveness of Industrial Enterprises , сп. „Известия“, Икономически университет Варна, бр.3/2016 2016: p.352-365.
Entrepreneurship, innovations and online marketing as factors to increase the companies’ competitiveness , SIXTH INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ”THE POSSBILE, THE REAL AND THE VIRTUAL IN THE MODERN WORLD”, ABC – Printing Skopje 2016: p.124-134. (Co-author/s: Zlateva, D., Atanasova, A.)
Софтуер на отворен достъп за иконометрични изследвания. Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации , Сборник. София : За буквите – О писменехь 2015: с.290-298. (Съавтор/и: В., Тренчева, Т., Трайков)
Innovations and Competitive Advantage of the company , Journal for Economics and Management Science of Faculty of Economics, South- West University, Blagoevgrad, 2/2014, Avangard Sofia 2014: p.106-113.
Анализ на иновационната активност на предприятията от индустриалния сектор в България , ЮЗУ Неофит Рилски, Стопански факултет, Авангард София,сп.“Икономика и управление“, бр. 2/2013 2013: с.39-52.
Strategies in Tourism Organozations and Destinations , Association of the Bulgarian tourism industry with the economic performance of some EU tourism emitting economies,TMS ALGARVE 2013 – TOURISM & MANAGEMENT STUDIES INTERNATIONAL CONFERENCE, 13-16 November 2013, Olhão, Algarve, Portugal 2013: p.177-188. (Co-author/s: Dimitrov, P, Krasteva, R)
Методика за анализ и оценка на иновационната дейност на предприятията , ЮЗУ Неофит Рилски, Стопански факултет, Авангард София,сп. „Икономика и управление“ бр.4/2012 2012: с.10-17.

Проекти

(573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP) “Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - LMPT”

Период на провеждане
06.02.2017 - 31.05.2019 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Erasmus+
Бюджет
10000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) Студентски практики – Фаза 1

Период на провеждане
28.09.2016 - 30.09.2018 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020",
Бюджет
2467000,00 лв.

Проблеми и възможности за развитие на фамилния бизнес в България

Период на провеждане
01.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Стопански факултет при Югозападен университет„Неофит Рилски" (университетски фонд за научни изследвания)
Бюджет
20000,00 лв.

Математически модели и статистически методи на изследване на предприемачество и конкурентоспособността на бизнеса в югозападна България

Период на провеждане
01.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Природо -математически факултет при Югозападен университет „Неофит Рилски" (университетски фонд за научни изследвания)
Бюджет
40000,00 лв.

Иновации и конкурентоспособност на предприемаческата дейност на малките и средни предприятия от Благоевградска област

Период на провеждане
01.01.2014 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Стопански факултет при Югозападен университет„Неофит Рилски" (университетски фонд за научни изследвания)
Бюджет
20000,00 лв.

((BG051PO001-3.3-05/0001) „Наука и бизнес" ) Обучения на пост-докторанти и млади учени-Възможности за прилагане на статистически методи за оценка на влиянието на иновационната дейност на индустриалните предприятия върху тяхната конкурентоспособност

Период на провеждане
01.09.2013 - 30.09.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
10000,00 лв.

Възможности за развитие на предприемачеството на основата на бенчмаркинга (на примера на Благоевградска област)

Период на провеждане
01.01.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Стопански факултет при Югозападен университет„Неофит Рилски" (университетски фонд за научни изследвания)
Бюджет
20000,00 лв.

(B2.32.01 /17.02.2012) Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking" (F.IND. CONSULTING)

Период на провеждане
01.02.2012 - 31.01.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
European Territorial Cooperation Program "Greece-Bulgaria 2007-2013"
Бюджет
1000000,00 лв.

Изучаване на управленските стратегии и подходи за повишаване ефективността на предприемаческата дейност

Период на провеждане
10.01.2012 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Стопански факултет при Югозападен университет„Неофит Рилски" (университетски фонд за научни изследвания)
Бюджет
20000,00 лв.