Avatar

гл.ас. д-р Виолин Василев

Email: violinbg swu.bg


акордеон, методика на обучението по акордеон

Публикации

Survey of the attitudes the Soutch-West Bulgaria by the complete medium education foe the continuing of education in SWU “Neofit Rilski” , Knowlefge International journal, Scientific papers 2019: . (Co-author/s: Ицка Дерижан)
Fevolping Language competences during the acquisition of the second language , Knowlefge International journal, Scientific papers 2019: . (Co-author/s: Веска Вардарева)
Proactiv environment in pre-scool and scool institutions /Monitoring and evaluation of the activites under the project "Municipality of Blagoevgrad - a place ethno-innovation - obmen , Knowlefge International journal, Scientific papers 2018: . (Co-author/s: Веска Вардарева, София Дерменджиева)
Български детски и народни пиеси за акордеон, първо ниво. България: ЮЗУ, 2014
Развитие на рефлексивните способности в обученито на българските студенти по акордеон , Образование в области искусства: от преемственности эпох до новейших технологий 2014: .
Начални пиеси за акордеон, първо ниво. България: ЮЗУ, 2013 (Съавтор/и: Румен Потеров)
11. За някои подходи при овладавянето на художествения дидактически материал в началното обучение по акордеон , Музикално-образователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда 2013: .
Повишената емоционална отзивчивост като психолого-педагогическо условие при овладяването на дидактическия материал в началното обучение по акордеон , Музикално-образователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда 2013: .
9. Рефлексията в обучението по акордеон на студентите от педагогическите специалности , Науката, образованието и изкуството през 21 век 2012: .
Проблемът за развитието на музикалните способности в обучението по акордеон , Образование, наука, икономика и технологии 2012: .
Технологичен модел за развитие на метроритмичен усет при обучението по облигат акордеон във ВУ. България: ЮЗУ, 2012
Корелационна зависимост между развитието на между ритмическите способности и развитието на изпълнителската техника , Теоретичнi та практичнi питания культурологii 2008: .
Музикалният ритъм като емоционално-изразителна и образно-смислова категория , Интеркултурен диалог и интеграция 2008: .
Мотивация на студенти – педагози да изучават музикален инструмент акордеон като втори , Европа като културно пространство 2007: .
Създаване на акордеона като музикален инструмент – исторически справка , Национални култури и европейска идентичност 2006: .
Общи въпроси на методиката на преподаване на задължителен акордеон в педагогически ВУЗ , Музиката – традиции и съвременност 2006: .
Методическа система за обучение по акордеон. България: ЮЗУ, 2004
Хармонизиране на обучението по акордеон на студенти-педагози с дисциплините от музикалния цикъл , Музиката-традиции и съвременност 2003: .
Възможности за хуманизиране процеса на обучение по акордеон на студентите – детски учители , Образованието на Балканите 2001: .

Конференции

Образование в области искусства: от преемственности эпох до новейших технологий

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
14. Развитие на рефлексивните способности в обученито на българските студенти по акордеон
Период
16.10.2014 - 17.10.2014 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

Художествена култура и образование: традиции, същност, перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някои въпроси, свързани с развитието на метроритмическите способности в българските системи за начално обучение по акордеон
Период
24.06.2013 - 25.06.2013 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

Воспитание и обучение в современном обществе: актуальные аспекты теории и практики

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Теоретический анализ систем обучения аккордеон В БОЛГАРИИ
Период
08.06.2013 - 10.06.2013 г.
Организатор
Московский Центр инновационных технологий и социальной экспертизы

Музикално-образователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За някои подходи при овладавянето на художествения дидактически материал в началното обучение по акордеон
Период
17.05.2013 - 18.05.2013 г.
Организатор
СУ „Св. Кл. Охридски”

Музикално-образователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Повишената емоционална отзивчивост като психолого-педагогическо условие при овладяването на дидактическия материал в началното обучение по акордеон
Период
17.05.2013 - 18.05.2013 г.
Организатор
СУ „Св. Кл. Охридски”

Науката, образованието и изкуството през 21 век

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Рефлексията в обучението по акордеон на студентите от педагогическите специалности
Период
04.09.2012 - 04.09.2012 г.
Организатор
СУБ, Благоевград

Образование, наука, икономика и технологии

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проблемът за развитието на музикалните способности в обучението по акордеон
Период
04.09.2012 - 05.09.2012 г.
Организатор
БУ "Проф. д-р Ас. Златаров"

Теоретичнi та практичнi питания культурологii

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Корелационна зависимост между развитието на между ритмическите способности и развитието на изпълнителската техника
Период
30.10.2008 - 30.10.2008 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

Интеркултурен диалог и интеграция

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Музикалният ритъм като емоционално-изразителна и образно-смислова категория
Период
12.05.2008 - 12.05.2008 г.
Организатор
ЮЗУ

Европа като културно пространство

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мотивация на студенти – педагози да изучават музикален инструмент акордеон като втори
Период
07.05.2007 - 07.05.2007 г.
Организатор
ЮЗУ

Музиката-традиции и съвременност

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Общи въпроси на методиката на преподаване на задължителен акордеон в педагогически ВУЗ
Период
13.10.2006 - 14.10.2006 г.
Организатор
ЮЗУ

Национални култури и европейска идентичност

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Създаване на акордеона като музикален инструмент – исторически справка
Период
08.05.2006 - 08.05.2006 г.
Организатор
ЮЗУ

Музиката-традиции и съвременност

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Хармонизиране на обучението по акордеон на студенти-педагози с дисциплините от музикалния цикъл
Период
10.10.2003 - 11.10.2003 г.
Организатор
ЮЗУ

Образованието на Балканите

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възможности за хуманизиране процеса на обучение по акордеон на студентите – детски учители
Период
07.05.2001 - 07.05.2001 г.
Организатор
ЮЗУ

Патенти

"Танцуващи клавиши, член на организационния комитет." Община Нови пазар, МК 15 Национален конкурс с международно участие. 2015
"Танцуващи клавиши, член на организационния комитет." Община Нови пазар, МК 14 Национален конкурс с международно участие. 2014
"Танцуващи клавиши, член на организационния комитет." Община Нови пазар, МК 13 Национален конкурс с международно участие. 2013
"Танцуващи клавиши, член на организационния комитет." Община Нови пазар, МК 12 Национален конкурс с международно участие. 2012
"Нови хоризонти"Europe Direct." сдружение „Нови хоризонти”, Смолян образователната инициатива „Пролет в Европа” . 2012

Рецензии/Становища

Акордеонното изкуство в Сърбия

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
01.10.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристина Младенова