Avatar

доц. д-р Виктория Сотирова

Email: viktoria_sotirova swu.bg


Публикации

Тридесет години обучение по социална работа (специалност „Социални дейности”) в Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград , Сборник „Социална работа – минало, настояще, бъдеще. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“ 2022: 14-29. (Съавтор/и: Михо Михов)
В света на децата. България: Стара Загора: Литера принт, 2022 (Съавтор/и: Румен Василев, Стефка Динчийска)
Реализиране на практическо обучение по социална работа (специалност „Социални дейности“) в Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград , Сборник „Предизвикателства пред общественото здраве“ 2021: 263-272.
Reflections on discrimination and oppression in contemporary social work practice in Bulgaria , European Journal of Social Work 2017: 2017: 1-19. (Co-author/s: Maya Tcholakova, Yoanna Tzvetanova)
Anti-discriminatory Representations in Social Work , Proceedings of IAC-SSaH 2014 ISBN 978-80-905791-0-1 2014: 68-74. (Co-author/s: Maya TCHOLAKOVA, Yoanna Tzvetanova, Hristina Arabadzhieva)
Психо - социална рехабилитация – добра практика и обучение в България , сп. “Асклепий” 2013: с. 133-138.
Социална подкрепа в интернет форума „Родители на деца с увреждания и хронични заболявания” , сп. “Асклепий” 2013: с. 127-133. (Съавтор/и: Мая Стоицева)
Трудова реализация на лица с тежка психична болест , сп. "Асклепий" 2013: с. 120-127. (Съавтор/и: Миглена Вълкова)
Методи в социалната работа. България: Университетско издателство "Неофит Рилски" Благоевград, 2012 (Съавтор/и: Париз Паризов)
Теоретико-практични аспекти на социалната работа , сп. “Асклепий” 2012: с. 103 -107.
Съвременни аспекти на социалната работа с безработни, бедни, социално изолирани , сп. "Асклепий" 2012: с. 114 – 119.
Основи на социалната работа. България: Университетско издателство "Неофит Рилски" Благоевград, 2011
Бедността като социално-икономическо явление през XXI век , сп. „Социология и икономика” 2011: с. 116-122.
Alternative form of deinstitutionalization of people with mental disabilities-Centre for family-type accommodation/small group home , „Modern Trends in Speech and Language Therapy” 2011: p. 102-110 . (Co-author/s: Ek. Mitova)
Социална работа – проблеми и перспективи. България: Университетско издателство "Неофит Рилски" Благоевград, 2009
Управление на социалната работа с безработни лица , сп. „Психология” 2009: с. 24-69 .
Социална закрила и подкрепа в работата с безработни лица. България: Университетско издателство "Неофит Рилски" Благоевград, 2008

Конференции

„Помоция на психично здраве – елемент от глобалната стратегия за обществено здраве“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Социална работа и обществено здраве"
Период
28.10.2016 - 29.10.2016 г.
Организатор
Катедра "Медико-социални науки", ЮЗУ "Неофит Рилски"

Anti-discriminatory Representations in Social Work

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Anti-discriminatory Representations in Social Work
Период
13.11.2014 - 14.11.2014 г.
Организатор
Czech Institute of Academic Education z.s.
Съавтор(и)
Maya TCHOLAKOVA, Yoanna TZVETANOVA, Hristina ARABADJIEVA

B.E.C.A.N. International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Prevalance and types of child abuse and neglect in the sample of school age children in Bulgaria
Период
13.09.2012 - 14.09.2012 г.
Организатор
Department of Mental Health & Social Welfair
Съавтор(и)
V.S. Stancheva-Popkostadinova, S.S. Chincheva, S.I. Stoyanova, J. Kalchev

20th World Congress-Paris

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Adolescents’vviews of discipline methods
Период
21.07.2012 - 25.07.2012 г.
Организатор
IACAPAP
Съавтор(и)
V. Stancheva, St. Chincheva, St.Stoianova

Proceedings of International Symposium „Modern Trends in Speech and Language Therapy”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Alternative form of deinstitutionalization of people with mental disabilities-Centre for family-type accommodation/small group home
Период
28.10.2011 - 30.10.2011 г.
Организатор
South West University "Neofit Rilski" Blagoevgrad
Съавтор(и)
Ek. Mitova

Проекти

(SRP-A15/14) Разработка и приложение на пакет от диагностични, терапевтични и методически материали за ранна интервенция

Период на провеждане
03.03.2014 - 28.11.2014 г.
Форма на участие
координатор проект
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-B12/14 ) Антипотискащи аспекти на социалната работа (знания, нагласи, поведение на помагащите специалисти и социалните клиенти)

Период на провеждане
28.02.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
координатор проект
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
10000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-064) Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
28.05.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
експерт - ключов вътрешен експерт
Финансиран от
МОН, Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси"
Бюджет
282501,00 лв.

(SRP-A11/13) Диагностично-терапевтичен комплекс за ранна интервенция на деца с увреждания

Период на провеждане
01.03.2013 - 29.11.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
28000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси"
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG131371218) Да научим! Въвеждане на принципите на обучението за развитие в българското образование

Период на провеждане
01.01.2010 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
Европейска комисия, Програма Non-State Actors and Local Authorities in Development
Бюджет
853414,00 лв.

(FP7-HEALTH - F2 - 2009 - 223478) Балканско епидемиологично изследване на насилието и пренебрегването на деца

Период на провеждане
01.10.2009 - 31.01.2013 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, област здраве (FP7-HEALTH - 2007-B)
Бюджет
4165002,00 лв.