Avatar

гл.ас. д-р Вяра Цветанова

Email: viara23 swu.bg


Публикации

Career guidance in the system of school education in Bulgaria/Профориентация в системе школьного образования в Болгарии , XVI Международ. науч.-практич. конф. «Шамовские чтения», Москва, 25 января - 3 февраля 2024 г. 2024: 142-146.
Образовательный посредник в процессе инклюзивного образования в Болгарии. , XV Международ. науч.-практич. конф. «Шамовские чтения», Москва, 21-25 января 2023 г. 2023: 294-298.
Деинституционализация на грижите за деца в страни от Балканския полуостров , MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION AND ART 2023: 819-825. (Съавтор/и: Мария Младенова)
Социалната педагогика в практически перспективи. България: УИ „Неофит Рилски” Благоевград. , 2022 (Съавтор/и: Юлиана Ковачка, Веска Гювийска, Мирела Кючукова, Любка Атанасова, Вяра Цветанова)
Социалнопедагогически характеристики на приемната грижа. България: УИ „Неофит Рилски” Благоевград. , 2021
ПРИЛОЖЕНИЕ НА STE(A)M ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА (МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ) , Сборник от Международна научна конференция "Образование без граници - реалности и перспективи" 2021: . (Съавтор/и: Мирослав Терзийски, Мария Младенова)
Социалнопедагогически характеристики на приемната грижа. България: УИ „Неофит Рилски“, 2021
INTERACTIVE METHODS IN SCHOOL - OPPORTUNITY FOR SOCIAL AND EDUCATIONAL CHANGE , KNOWLEDGE, International Journal Scientific 2020: 299-302. (Co-author/s: Славчо Бобошевски)
Нравствени аспекти на възпитателното взамимодействие „приемен родител – приемно дете , „Съвременното образование – условия, предизвикателства и перспективи“ 2019: 276-281.
Роля на семейните отношения за изграждане на приемно семейство (изследване на приемни родители и социални работници в област Благоевград) , Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2018: 113-122.
Приемната грижа в България през 20. Век. , Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2016: 126-138.
Социално-интегриращи функции на приемното семейство. В: Педагогика на девиантността . България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2015
Навлизане на идеята за социалната услуга „приемна грижа” в България. , Лаборатория за наука-2014. Сборник с материали от докторантски научен форум и студентска научна сесия. 2014: 34-44.
Родителските отношения към децата – фактор за учебни постижения (в големи/малки населени места). , Образованието и възпитанието в малките населени места. 2014: 53-63.
Приемното семейство – нормативна база и социалнопедагогически аспекти. , Педагогическата наука – теория и практика, кн. 1, 2013. Годишник на Факултета по педагогика, ЮЗУ „Неофит Рилски”. 2013: 229-243.

Конференции

XVI Международной научно-практической конференции «Шамовские чтения»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Career guidance in the system of school education in Bulgaria
Период
25.01.2024 - 30.01.2024 г.
Организатор
Научной школы «Управление образовательными системами»

Шеста балканска научна конференция "Наука - образование - изкуство през 21 век"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Докторантска визия за третата степен на висшето образование (привлекателност и качество на обучението в докторски програми към катедра „Социална педагогика“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“)
Период
28.09.2023 - 30.09.2023 г.
Организатор
Факултет по педагогика, ЮЗУ "Неофит Рилски"; Съюза на учените в България – клон Благоевград

XV Международная научно - практическая конференция «Шамовские чтения»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The educational mediator in the process of inclusive education in Bulgaria
Период
21.01.2023 - 25.01.2023 г.
Организатор
Научная школа управления образовательными системами

"Образование без граници - реалности и перспективи"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ПРИЛОЖЕНИЕ НА STE(A)M ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА (МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ)
Период
26.11.2021 - 27.11.2021 г.
Организатор
Факултет по педагогика, ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Съавтор(и)
Мария Младенова, Мирослав Терзийски

XIII Международной научно-практической конференции «Шамовские педагогические чтения Научной школы Управления образовательными системами»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обучение приемных семей как условие качественного ухода за ребенком
Период
23.01.2021 - 24.01.2021 г.
Организатор
Россия, Беларусь, Болгария

XXVIII INTERNATIONAL CONFERENCE THE POWER OF KNOWLEDGE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
INTERACTIVE METHODS IN SCHOOL - OPPORTUNITY FOR SOCIAL AND EDUCATIONAL CHANGE.
Период
09.10.2020 - 11.10.2020 г.
Организатор
България, Косово, Восна и Херцеговина, Република Северна Македония, Черна гора, Сърбия

Седма международна научна конференция „Съвременното образование – условия, предизвикателства и перспективи“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нравствени аспекти на възпитателното взамимодействие „приемен родител – приемно дете“
Период
19.12.2018 - 16.06.2019 г.
Организатор
ФП, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Докторантски научен форум „Лаборатория за наука - 2014” ЮЗУ „Неофит Рилски”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Навлизане на идеята за социалната услуга „приемна грижа” в България.
Период
30.04.2014 - 01.05.2014 г.
Организатор
Факултет по педагогика, ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград

„Образованието в малките населени места”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Родителските отношения към децата – фактор за учебни постижения (в големи/малки населени места)
Период
25.04.2014 - 26.04.2014 г.
Организатор
Факултет по педагогика, ЮЗУ "Неофит Рилски"; СУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград

Проекти

(RP-B5/20) ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В УЧИЛИЩНА СРЕДА

Период на провеждане
18.03.2020 - 31.10.2020 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.013-0001 ) „Студентски практики – фаза 2“

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
46000000,00 лв.

(ПМНФ01/67 ) Седма международна конференция "Съвременното образование - условия, предизвикателства и перспективи"

Период на провеждане
19.12.2018 - 30.06.2019 г.
Форма на участие
организатор
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания" по "Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България"
Бюджет
9000,00 лв.

(BG 05M2OP001-2.002-0001 - Студентски практики) Проект Студентски практики - Фаза 1

Период на провеждане
01.09.2017 - 13.11.2018 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG 051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“) Проект Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОМН, ОПРЧР
Бюджет
6000000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Социалнопедагогическа подкрепа за деца в риск от отпадане от училище в контекста на приобщаващото образование

Студент
Моника Владимирова
Година
2023
ОКС
бакалавър

Институционални практики за социалнопедагогическо влияние върху престъпното поведение на малолетните и непълнолетните лица

Студент
Милена Иванова
Година
2023
ОКС
бакалавър

Модели на агресивно поведение в начална училищна възраст и ролята на семейството и училището за преодоляването им

Студент
Невсе Арнауд
Година
2023
ОКС
магистър

СЕМЕЙНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ РОДИТЕЛ- ДЕТЕ В ПРЕДСТАВИТЕ НА РОМСКОТО ДЕТЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Студент
Любка Филипова Георгиева
Година
2022
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Хазартна зависимост в ученическа възраст и нейното преодоляване

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Калин Борисов

Социално-педагогически механизми за превенция и корекция на девиантно поведение при деца в конфликт със закона

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илияна Александрова

Родителското влияние в диференциране интересите на надарените ученици в извънучилищната дейност – начален етап

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
12.09.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Арабаджиева

Агресивност и типични начини за реагиране в конфликтна ситуация при юноши с обучителни трудности

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
23.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Параскеви Гусгуриоти

Социалнопедагогическа интеграция на ученици от рискови семейства

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
21.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ани Стоичкова

Удовлетвореност от труда и мотивация за повишаване на професионалното развитие на педагогическите специалисти в гимназиален етап

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Атанасова Благоева

Механизми на взаимодействие на училището с организациите за социалнопедагогическа подкрепа на учениците

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ели Георгиева

Класният ръководител – мениджър на класа

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Рая Терзиева

Диагностика на стилове на педагогическо взаимодействие „родители-деца“ от начална училищна възраст

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.07.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Антония Панкова-Ковачева

Мениджмънт на ученическото поведение при деца в начална училищна възраст

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.09.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Аделина Михайлова

Социализацията в семействата на 5-6 годишни деца в условията на електронни технологии

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
28.01.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Диана Иванова

Функционални специфики на работата на обществените възпитатели в МКБППМН

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александър Кьосев

Възможности за образователна подкрепа при ученици от ромски произход

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Василена Янева

Родителските нагласи към педагогическата дейност на учителя

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ралица Николаева Божилова

Ценностни аспекти на приемната грижа чрез метода на единичния случай

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христо Симеонов

Интеграция на приемни семейства в локалната общност

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимира Миткова Каменова

Усъвършенстване взаимодействието на педагогическия съветник с МКБППМН

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лилия Кирилова

Домашно насилие над детето в семейството: проблеми и решения

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Секулова