Avatar

доц. д-р Стоян Везенков

Email: vezenkov.stoyan swu.bg


Публикации

Kinesitherapy recovery of the strength endurance of m.quadriceps femoris after reconstruction of the ACL , Sport Science 2016: 74-80. (Co-author/s: Mariya Gramatikova, Daniela Popova, Stamenka Mitova, Ekaterina Mitova)
The free choice in the context of “language-body” problem. , Phylosophy 2015: 298-305.
Minimal functional model of stuttering in fluency shaping therapy , Bulgarian Journal of Communication Disorders 2014: 29-42. (Co-author/s: Еlka Goranova)
СОМАТИЧНА ПОВЕДЕНЧЕСКА ТЕРАПИЯ БИОФИЙДБЕК - ПАРАДИГМИ, ПРОБЛЕМИ, ПРИЛОЖЕНИЯ, ЕФИКАСНОСТ.. България: Neofeedback, 2013 (Съавтор/и: Елка Горанова)
Приложна неврофизиология на човека. ЕЕГ фийдбек и биофийдбек. . България: УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2011
Невротерапията като научно и терапевтично направление в приложната невро- и психофизиология е напълно непозната за българина. , Българско Списание по Психология 2011: 563-566.
Психофизиологично изследване на мотивацията за постигане на цели при различни ситуативни условия. , Българско Списание по Психология 2011: 168-173. (Съавтор/и: Димитър Божилов)
КРАТКА ИСТОРИЯ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА НЕВРОТЕРАПИЯТА (НЕВРОФИЙДБЕК) КАТО ДЯЛ ОТ ПРИЛОЖНАТА ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ , Специална педагогика 2010: 35-42.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОФИДБЕК ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРАЛНО-МОТОРЕН ПРАКСИС ПРИ АФАЗИЯ (ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЙ) , Спорт и Наука 2010: 201-206. (Съавтор/и: Елка Горанова)
Биофийдбек терапията повлиява заекване (изследване на случай) , Годишник на СУБ Благоевград „Науката, Образованието и Изкуството през 21-ви век” 2010: 539-544. (Съавтор/и: Николай Иванов, Елка Горанова)
Приложение на Biofeedback в терапията. , Специална педагогика 2009: 26-35.
From molecule to sexual behavior: the role of neuropentapeptide proctolin in acoustic communication in the male grasshopper Chorthippus biguttulus. , European Journal of Pharmacology 2009: 57-60. (Co-author/s: Dancho Danalev)

Конференции

Конференция "Науката в служба на обществото", Съюза на учените – Варна, секция „Медицина и Дентална медицина“

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Ефективност на биофийдбек терапията при "психосоматични заболявания"
Период
28.10.2016 - 28.10.2016 г.
Организатор
Съюза на учените – Варна

Международна Научна Конференция по Сугестопедия „Безкрайните човешки възможности“, посветена на 90 години от рождението на проф.д-р Г. Лозанов

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Основи на резервологията
Период
20.07.2016 - 24.07.2016 г.
Организатор
СУ „Кл.Охридски“, София

Конференция "Трансценденталното съзнание versus феноменологичното несъзнавано"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Локуси на наблюдение – структури и развитие
Период
21.04.2016 - 22.04.2016 г.
Организатор
Югозападен Университет „Неофит Рилски“ и Център по Философия и Психоанализа

XI Congress of physiological sciences

Вид
Национална
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Biofeedback is a promising and effective therapeutic method in severe, refractory irritable bowel syndrome: a case report
Период
09.10.2015 - 11.10.2015 г.
Организатор
Bulgarian Society of physiological sciences
Съавтор(и)
Strfan Mitev

13. Мегународна Научно-стручна Конференцияjа

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кинезитерапия за възстановяване на изометричната силова издръжливост на m. quadriceps femoris, след реконструкция на предна кръстна връзка
Период
17.04.2015 - 18.04.2015 г.
Организатор
Сојуз на Дефектолози на Република Македонија
Съавтор(и)
Мария Граматикова, Стаменка Митова, Даниела Попова

Научна Конференция с международно участие „Физическо възпитание и спорт“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Потребителите на кадри – фактор за формиране на профила на подготовка на треньори с висше образование
Период
07.11.2014 - 07.11.2014 г.
Организатор
Югозападен Университет "Неофит Рилски"

Conference on the Physics, Chemistry and Biology of Water

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Could water be used as sensor of brain activity?
Период
09.10.2014 - 12.10.2014 г.
Организатор
DST Foundation
Съавтор(и)
Krasimir Damov, Anton Antonov

X-та Национална Конференция по Логопедия „Много езици, много култури – една комуникация“, „Езикови нарушения“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Биофийдбек и другите поведенчески терапии
Период
02.10.2014 - 04.10.2014 г.
Организатор
Национално Сдружение на логопедите в България

Прв Симпозиум за Превазивни Развоjни Нарушуваньа „Научни достигнуваньа во функциjа на практиката

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Примена на ЕЕГ биофидбек како додатна метода при логопедско-рехабилитациjскиот третман на дете со аутизам
Период
15.05.2014 - 17.05.2014 г.
Организатор
Сојуз на Дефектолози на Република Македонија
Съавтор(и)
Светлана Филипова, Д. Гечевска

International Conference "Applied Neuroscience and Social Well-being"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The type of presentation and reward in biofeedback protocols alter instrumental learning depending on the achievement motivation of the trained persons
Период
26.11.2013 - 28.11.2013 г.
Организатор
University "Sholohov" Moscow

International Symposium “Modern trends in speech and language therapy”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Biofeedback therapy influenced symptoms of stuttering (case study)
Период
28.10.2011 - 30.10.2011 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilski"
Съавтор(и)
Nikolay Ivanov, Elka Goranova

International Symposium “Modern trends in speech and language therapy”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Could heart rate variability and heart rate coherence be diagnostic markers in communication disorders?
Период
28.10.2011 - 30.10.2011 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilski"

International Symposium “Modern trends in speech and language therapy”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
About the collaboration of speech language pathologists with EEG-feedback therapists in Bulgarian practice
Период
28.10.2011 - 30.10.2011 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilski"

X Congress of physiological sciences

Вид
Национална
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Relevant stimuli for achievement motivation of healthy individuals activate their autonomous functions in different manner
Период
06.10.2011 - 09.10.2011 г.
Организатор
Bulgarian Society of physiological sciences
Съавтор(и)
Dimitar Bojilov

Forth International Scientific Conference – FMNS2011

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Investigation of Brain Functional Asymmetry Through Measurment of Energy Spectrum of Water as a Sensor
Период
08.06.2011 - 11.06.2011 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilski"
Съавтор(и)
Krasimir Damov, Anton Antonov

28th World Congress of IALP

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Biofeedback improves diadochokinesis of patient with aphasia (case study)
Период
22.08.2010 - 26.08.2010 г.
Организатор
IALP

9-th International Congress of the Polish Neuroscience Society

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Glutamate and Neuropeptide released in the brain of male Grasshopper Chorthippus b. alter the context of produced singing behavior in a step-wise manner
Период
09.09.2009 - 12.09.2009 г.
Организатор
Polish Neuroscience Society

Third International Scientific Conference – FMNS2009

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Models for measurement of speech rhythms
Период
03.06.2009 - 07.06.2009 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilski"
Съавтор(и)
Elena Karashtranova

European Symposium on Fluency Disorder

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Rhythmic Features of Bulgarian Speech Produced by Stutterers, Potential Clutterers and Normal Speakers
Период
18.04.2008 - 19.04.2008 г.
Организатор
Antwerpen University
Съавтор(и)
Elka Goranova

Проекти

(SRP A-16/15) Кинезиологични изследвания на скелетно-мускулната система и аеробния капацитет

Период на провеждане
01.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
Фонд Научни Изследвания, Наредба №9
Бюджет
20000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07) Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
28.05.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
„ключов експерт“ и "външен експерт"
Финансиран от
Европейски социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
282501,00 лв.

Ръководени дипломанти

Изследване на влиянието на Биофийдбек метода като съпътстваща терапия върху психогенно заекване

Студент
Николай Иванов
Година
2010
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Математически и компютърни модели в лиганд-таргетни взаимодействия

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен Университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
29.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Фатима Исмаил Сапунджи