Avatar

доц. д-р Диана Иванова

Email: velevad swu.bg


Публикации

Аспекти на външната политика на държавите от Вишеградската група. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2023
Политическото визионерство на създателите на Вишеградската група. , Балканистичен форум (Balkanistic Forum); SCOPUS, WEB OF SCIENCE, ERIH PLUS, ISSN: 1310-3970. 2021: 355-368.
The great change in Central Europe in 1989 , Revista Inclusiones 2020: 223-243.
Документи и материали по съвременна история (1946 - 1992) . България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2020 (Съавтор/и: Йосиф Кочев)
SOME ISSUES REGARDING MIGRATION REGULATION BY THE VISEGRAD GROUP , Международна политика 2019: 115-120.
Разделянето на Чехословакия през 1993 г. като отражение на политическата дезинтеграция на Източна Европа след разпадането на Източния блок , Краят на Студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на 20. век 2019: .
VISEGRAD GROUP'S DIFFERENT LEGAL AND POLITICAL APPROACH TO REGULATION OF MIGRANT PROCESSES , Актуальные проблемы современного международного права 2019: 208-214.
Migration Crisis – A Main Priority for the Fifth Polish Presidency of the Visegrád Group , “NICOLAE BĂLCESCU” LAND FORCES ACADEMY 2018: 194-199.
The Visegrad Group – from Euro-Idealism to Pragmatism , Revista Inclusiones 2018: 82-93.
Реформирането на Чехословашката федерация след „нежната революция“ и краят на общата държава , Реформи и реформени инициативи в България и света през ХХ век 2018: 262-272.
Политиката по миграционната криза като израз на прагматизма на Вишеградската група , Управление и образование. Академично списание, т. 13, кн. 4. 2017: 145-151.
Hungarian Security Policy and the Migrant Crisis (2015-2017) , The 23nd International Conference The Knowledge-Based Organization. 15-17 June 2017, 2017: 166-171.
Политиката на Чешката република за интеграцията на децата чужденци , Балканистичен форум (Balkanistic Forum); ERIH PLUS, ISSN: 1310-3970. 2016: 297-306.
Migrant crisis and the Visegrád Group`s Policy , The 22nd International Conference The Knowledge-Based Organization. 9-11 June 2016, ISBN 978-973-153-245-5; ISSN 1843-682X 2016: 35-39.
Никола Аврейски. Великобритания и Европа. Обединеното кралство и европейската интеграция. Велико Търново: Фабер, 2016. , STUDIA IURIDICO-HISTORICA 2016: 138-144.
Проваленият опит за евроинтеграция на Турция през 80-те години на ХХ в. , Интеграция и дезинтеграция в Европа през 80-те години на ХХ век 2016: 343-352.
The right to national identity and the European values , Человек в глобальном мире: материалы Международной научной конференции (Воронеж, 18–20 мая 2015 г.) / под ред. Н. В. Бутусовой, Й. Ананиева 2015: 25-29.
Унгарската криза от 1956 г. в Съвета за сигурност на ООН , ООН: исторически традиции и съвременно право. Сборник с материали от международна научна конференция, Благоевград 2-3 октомври 2015. 2015: 446-456.
Неуспелият опит за социалистическа икономическа интеграция през 70-те години на ХХ век , Европейски интеграционни процеси през 70-те години на ХХ век. Сборник с материали от научна сесия, София, 23 април 2014 2014: 103-109.
Влиянието на Кремъл върху промените в Чехословакия в периода 1987-1993 г. , Международна политика 2013: 163-174.
Особенности евроинтеграции Чешской Республики и Болгарии , Государственное, политическое и правовое пространство современной Европы. Международный сборник под редакцией профессора А.Ю.Саломатина 2013: 72-87. (Съавтор/и: Йосиф Кочев)
Политиката на Чешката република за интеграция на чужденците , Европейският съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи 2013: 255-264.
Съветският фактор за прехода в Чехословакия - 1988-1993 г. , Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международна научна конференция. София, 28-29 септември 2009 2012: 375-383.
Вацлав Клаус – ексцентричният евроскептик , Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Искра Баева 2011: 200-208.
Документи и материали по съвременна история (1918-1945). България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2011
Кризата в Унгария от есента на 2006 г. и проблемът за морала в политиката , Научни известия на ПИФ 2010: 84-92.
Унищожаването на многопартийната система в Чехословакия: процесът срещу Милада Хоракова , Научни известия на ПИФ 2010: 307-317.
Вацлав Хавел и „нежната революция” , Човекът в историята. Методологически, методически и историографски аспекти 2009: 266-275.
Основните вътрешнополитически фактори за развитието на полското общество през 80-те години на ХХ в. , Научни известия на ПИФ 2008: 152-170.
1989 – голямата промяна (рухването на „реалния социализъм" в Полша, Унгария и Чехословакия). България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2007

Конференции

Интеграционни и дезинтеграционни процеси в Европа. Исторически проекции

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ИНТЕГРАЦИЯ НА ВИШЕГРАДСКАТА ГРУПА ПО ВРЕМЕ НА ДЕЗИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Период
02.12.2022 - 02.12.2022 г.
Организатор
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

XXX International Round Table Conference “Dreamers and Visionaries”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политическото визионерство на създателите на Вишеградската група
Период
20.05.2021 - 20.05.2021 г.
Организатор
The International University Seminar for Balkan Studies and Specialization

The 24nd International Conference The Knowledge-Based Organization. Economic, social and administrative approaches

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Migration Crisis – A Main Priority for the Fifth Polish Presidency of the Visegrád Group
Период
14.06.2018 - 16.06.2018 г.
Организатор
“NICOLAE BĂLCESCU” LAND FORCES ACADEMY

РЕФОРМИ И РЕФОРМЕНИ ИНИЦИАТИВИ В БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ПРЕЗ ХХ В.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Реформирането на чехословашката федерация след „нежната революция” и краят на общата държава
Период
02.10.2017 - 02.10.2017 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Education, Science, Economics and Technologies

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политиката по миграционната криза като израз на прагматизма на Вишеградската група
Период
22.06.2017 - 23.06.2017 г.
Организатор
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

The 23rd International Conference The Knowledge-Based Organization

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Hungarian Security Policy and the Migrant Crisis (2015-2017)
Период
15.06.2017 - 17.06.2017 г.
Организатор
“NICOLAE BĂLCESCU” LAND FORCES ACADEMY

The 22nd International Conference The Knowledge-Based Organization

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Migrant crisis and the Visegrád Group`s Policy
Период
09.06.2017 - 11.06.2017 г.
Организатор
“NICOLAE BĂLCESCU” LAND FORCES ACADEMY

Краят на Студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на ХХ в.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Разделянето на Чехословакия през 1993 г. като отражение на политическата дезинтеграция в Източна Европа след разпадането на съветския блок
Период
05.10.2016 - 05.10.2016 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

ООН: Исторически традиции и съвременно право

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Унгарската криза от 1956 г. в Съвета за сигурност на ООН
Период
02.10.2015 - 03.10.2015 г.
Организатор
ПИФ на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

ХХІV международна кръгла маса „Да израснеш на Балканите”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политиката на Чешката република за интеграцията на децата-чужденци
Период
23.04.2015 - 24.04.2015 г.
Организатор
Международният университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Европейски интеграционни процеси през 80-те години на ХХ век

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проваленият опит за евроинтеграция на Турция през 80-те години на ХХ в.
Период
26.03.2015 - 26.03.2015 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Интеграционни процеси през 70-те години на ХХ в.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Неуспелият опит за социалистическа икономическа интеграция през 70-те години на ХХ в.
Период
23.04.2014 - 23.04.2014 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Международно лятно училище за докторанти: "Европейският съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политиката на Чешката република за интеграцията на чужденците
Период
17.09.2013 - 17.09.2013 г.
Организатор
ПИФ на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Право, управление и медии през ХХI век

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Полският компромис през 1989 г. - първата крачка към разпадането на Източния блок
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Личности и идеи в глобализиращия се свят

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Вацлав Клаус – ексцентричният евроскептик
Период
30.05.2011 - 30.05.2011 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Проекти

(2021-1-EL02-КА220-YOU-000029015) Social and Sustainable skills for young NEET population (SOSUK)

Период на провеждане
03.01.2022 - 03.01.2024 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
програма Erasmus+
Бюджет
48347,38 лв.

(2021-1-IT01-KA210-VET-000032889) Towards the Autonomy of UFM (Unaccompanied Foreign Minors)

Период на провеждане
01.12.2021 - 30.11.2022 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Erasmus+ - INAPP
Бюджет
26980,00 лв.

(2021-1-BG01-KA220-VET-000029619) Sustainability as a Recovery Tool for Small Tourism Businesses: Environmental & Social Responsibility in Tourism

Период на провеждане
01.11.2021 - 01.11.2023 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Erasmus+ Action Type KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training
Бюджет
58546,87 лв.

(Решение № 577 / 17 август 2018 г. ) Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие (КИННПОР)

Период на провеждане
17.08.2018 - 31.12.2020 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МОН
Бюджет
4000000,00 лв.

(RP-A13/18) ЦЕНТРОВЕ, ПЪТИЩА И ТЕРИТОРИИ. Проекции на обмен и конфликтност на Балканите от древността до средата на ХХ век

Период на провеждане
05.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(RP-A12/18) Изследвания на правните проблеми в дигиталната среда

Период на провеждане
05.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
9000,00 лв.

(RP-A8/17) „1917: тогава, когато светът се промени. За противоречията на едно историческо наследство“

Период на провеждане
25.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
1890,00 лв.

(BG05M20P001-2.002-0001) „Студентски практики – Фаза 1”

Период на провеждане
13.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН по оперативна програма Развитие на човешките ресурси съфинансирана от ЕСФ
Бюджет
37000000,00 лв.

(RP-A10/16) "Пречупен ли е гръбнакът на Европа" през 1914 - 1918? - Европа, Балканите и Първата световна война

Период на провеждане
22.02.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6100,00 лв.

(RP-A4/16) Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.: европейското предизвикателство за България

Период на провеждане
22.02.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
14000,00 лв.

(BG05/1751) Въвеждане на урок по демокрация в българските училища

Период на провеждане
31.07.2015 - 29.02.2016 г.
Форма на участие
член на екипа като историк ментор
Финансиран от
Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
Бюджет
25000,00 лв.

(SRP-A4/15) Социално - структуриращата роля на тютюневата индустрия в България 1878-1947 г.

Период на провеждане
23.02.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
4000,00 лв.

(SRP-A14/15) Сто години от включването на България в Първата световна война: травма и социално наследство (Нови форми на изследователски и образователни дейности)

Период на провеждане
23.02.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
6200,00 лв.

(SRP-A3/14) Българският тютюн - правно-нормативна регламентация, стопанска организация и социални измерения

Период на провеждане
04.03.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
4000,00 лв.

(SRP-A5/14) Изследователски и образователни дейности във връзка с ключови събития за българската национална идентичност: 1000 години Самуилова държава и 100 години Първа световна война

Период на провеждане
24.02.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
12000,00 лв.

(SRP - А3/13) Тютюнът в българското пространство - исторически и културни проекции

Период на провеждане
06.03.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP - А3/12) Тютюнът - минало, настояще и бъдеще

Период на провеждане
28.02.2012 - 01.12.2012 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP - /11) ПОСТОЯНЕН ИСТОРИЧЕСКИ СЕМИНАР „ПОЛИТИКИ НА ИСТОРИЯТА ПРЕЗ 21-ВИ ВЕК”: Балканската историография и европейската историческа наука

Период на провеждане
21.02.2011 - 01.12.2011 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
9000,00 лв.

(ДВУ 45/23.09.2009) Кризи на националната идентичност: Предизвикателствата на микро-историята като изследователска, етическа и гражданска парадигма (Изследване на случаи)

Период на провеждане
23.03.2009 - 06.06.2012 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
150000,00 лв.

Ръководени докторанти

Малцинственият въпрос в Централна Европа между двете световни войни (Германия, Австрия, Полша и Чехословакия)

Докторант
Виктор Георгиев Синански
Период
20.12.2023 - 19.12.2026 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Социално-икономически трансформации в СССР в края на 20-те – 30-те години на ХХ век

Докторант
Георги Тодоров
Период
12.12.2018 - 11.12.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Арменският въпрос в руската външна политика (ХІХ-началото на ХХ век)

Докторант
Диана Кареновна Папоян
Период
03.07.2017 - 03.07.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Междувоенна Германия от демокрация към тоталитаризъм

Студент
Виктор Георгиев Синански
Година
2023
ОКС
магистър

Падането на Берлин в контекста на зараждащата се Студена война

Студент
Виктор Синански
Година
2022
ОКС
бакалавър

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА В КОНТЕКСТА НА СТУДЕНАТА ВОЙНА (1945-1957)

Студент
Даниела СТоилкова
Година
2021
ОКС
магистър

Установяване и развитие на окупационните зони в победена Германия 1945 – 1949 г.

Студент
Георги Тодоров
Година
2018
ОКС
магистър

Битката при Харков от август 1943 г. в контекста на стратегическите планове на двете воюващи страни за лятната кампания от 1943 г.

Студент
Людмил Петров
Година
2018
ОКС
магистър

The Development and Prospects of the Energy Sector in the Region of SE Europe. Stabilization Lever or Factor of Adverse Developments

Студент
Praziouti Vasilia, Greece
Година
2018
ОКС
магистър

Политиката на враждуващите сили спрямо населението в хода на Гражданската война в Русия 1917 – 1922 г.

Студент
Георги Тодоров
Година
2017
ОКС
бакалавър

Концепциите на Франция и Великобритания за европейската интеграция (1950-1973)

Студент
Румен Шопкин
Година
2014
ОКС
магистър

Италианската политика към нацистка Германия (1933-1945 г.)

Студент
Анелия Бошнакова
Година
2013
ОКС
бакалавър

Фолклендската война – голямото предизвикателство пред външната политика на Маргарет Тачър

Студент
Гинка Богданова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Военноморският флот на Германия 1935-1945 г.

Студент
Милен Найденов
Година
2012
ОКС
бакалавър

Протестите срещу системата на държавния социализъм в Полша (1956-1976 г.)

Студент
Асибе Арнауд
Година
2012
ОКС
бакалавър

Балканската политика на България при управлението на Тодор Живков (1956-1989 г.)

Студент
Лидия Симеонова
Година
2012
ОКС
магистър

„Пражката пролет” от 1968 г. – последният опит за реформиране на „държавния социализъм”

Студент
Димитрия Васева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Студентските протести във Франция през 1968 г. и краят на голизма

Студент
Райка Сивриева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Дейността на независимия профсъюз „Солидарност” в Полша – първият пробив в докрината „Брежнев”

Студент
Мария Киричкова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Убийството на Алдо Моро - едно от знаковите политически убийства в съвременната история

Студент
Рая Козарева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Унгарската революция от 1956 г. - обреченият опит за отхвърляне на системата от съветски тип

Студент
Катя Петрова
Година
2011
ОКС
бакалавър

От „народна демокрация” към еднопартийна политическа система. Чехословакия 1945-1950 г.

Студент
Радослава Накривойска
Година
2010
ОКС
бакалавър