Avatar

гл.ас. д-р Вера Велева

Email: veleva_v swu.bg


Публикации

"За съотношението количествени и качествени методи в социалните изследвания" , Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии 2015: 32-38.
"Калибрация на данни от социални изследвания" , Сп. Статистика 2014: 99-123. (Съавтор/и: Йордан Калчев)
"Културният обмен като средство за общуване на народите" , Културни паралели 2013: 138-148.
Cultural exchange as a means of communication between peoples , Културни паралели 2013: 269-278.
"Населението на България в началото на XXI век: Състояние и тенденции" , сп. "Социология и икономика"-Висше училище КИА 2012: .

Конференции

Национална научна конференция на тема: "Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"За съотношението на количествените и качествени методи в социалните изследвания"
Период
03.10.2013 - 03.10.2013 г.
Организатор
Университет за Национално и Световно Стопанство Катедра "Статистика и иконометрия"

"Балканите и Европа в огледалото на културната идентичност"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Културният обмен като средство за общуване на народите"
Период
03.10.2012 - 03.10.2012 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

"Транслации на ценности в съвременното общество"

Вид
Локална
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Участник в дискусия
Период
26.10.2011 - 26.10.2011 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Проекти

( SRP-A11/15) "Ролята на духовните и културните ценности в модерните общества (продължение)"

Период на провеждане
02.03.2015 - 30.10.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-C7/15) "Културни универсалии в академична среда"

Период на провеждане
02.03.2015 - 30.10.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
8450,00 лв.

(BG 051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
21.08.2013 - 30.10.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.09-0012) „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” (Благоевград) – инвестиция за бъдещето”

Период на провеждане
23.04.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
144938,44 лв.

( SRP-A1/13) "Рационално стратегическо управление и адаптивност към динамиката на пазара на труда: предизвикателства и адекватни решения"

Период на провеждане
14.01.2013 - 29.11.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.

(SPR-C11) "Трансформации на ценностите в съвременното общество: измерения на духовните, религиозните, културните и екологични сфери"

Период на провеждане
04.03.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.

Рецензии/Становища

"Българското село в контекста на социалните неравенства"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
12.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анелия Христова Великова

"Болонския процес и студентската мобилност в български условия"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Красимирова Бонева

"Бюджет на времето на населението в Репъблика България"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Кирилка Живкова Груева

"Интеркултурни процеси в образованието"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Облена Руменова Косакова

"Населението на България в началото на XXI век: Състояние и тенденции"

Вид
Монография
Издател
сп. "Социология и икономика"-Висше училище КИА - Пловдив
Държава
България
Година
2012
Уеб страница
Автор(и)
чл. кор. проф. дсн Атанас Атанасов, доц. д-р Здравка Тонева, доц. д-р Мария Белева и кол.