Avatar

гл.ас. д-р Василиса Валеова

Email: vasy_pav swu.bg


Публикации

SECURITY ANALYSIS ON CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS , Научно списание „Математика и информатика“ Аз-буки 2022: 423-434. (Co-author/s: Лиляна Петкова)
THE RELATION OF 3D TECHNOLOGIES WITH VIRTUAL TOURISM: EDUCATIONAL ASPECT , IATED 2021: 2733-2738. (Co-author/s: Trenchev, I. , Kiryakova-Dineva)
ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА АДАПТИРАНЕ НА РАЗШИРЕНАТА РЕАЛНОСТ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА НА ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ , ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ" ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ", БУРГАС 2018: 158-161.
Анализ на значимостта на понятия от тримерното моделиране и възможностите за тяхното интегриране в технологичното обучение , Втора студентска и докторантска научна сесия SDSS-2017, ЮЗУ „Неофит Рилски “, Благоевград, Технически факултет 2017: 187-192.
РАЗШИРЕНА РЕАЛНОСТ И МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ , ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ" ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ", БУРГАС 2017: 380-384.
Изследване на нагласите за приложението на технологията „Augmented reality“ в образованието , „Основи на изследователското обучение във висшето училище“ 2017: .
Изследване нагласите на учителите за използването на тримерно моделиране и разширена реалност в учебния процес , Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016, ЮЗУ „Неофит Рилски “, Благоевград, Технически факултет -19 -20 май 2016: 213-218.
Extending the Educational Reality of Tridimensional Modeling in Technological Training through QR , International Journal of Modern Sciences and Engineering Technology (IJMSET), India 2016: . (Co-author/s: д-р Евдокия Петкова)
Визуализиране на биологични макромолекули , Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016, ЮЗУ „Неофит Рилски “, Благоевград, Технически факултет -19 -20 май 2016: 69-76. (Съавтор/и: Тренчев, Мавревски)
Условия и фактори за интегриране на технологичното обучение за разширяване на образователната реалност , ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА„Образование и технологии” 2015: 169- 170.
Софтуерни решения с отворен код в помощ на средното образование , III Национален семинар „Интелектуалната собственост в XXI век: Българският опит в творческите и информационни институции“, 27.04-28.04.2014 София, 2014: 145-152.
Виртуални общности за учене в екип , ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА„Образование и технологии” 2014: 359-361.
Корпоративното обучение нов дидактически модел в обучението по ИТ , I Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие 2011: 170-174.

Конференции

34th International Scientific Conference - The power of knowledge, Bansko

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Mодели за обучение от разстояние в електронна среда
Период
17.12.2021 - 18.12.2021 г.
Организатор
Кnowledge

8th International Social Science Conference, Dubrovnik

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Periodic and anti periodic problems for semilinear inclusions
Период
25.07.2019 - 26.07.2019 г.
Организатор
Journal of MacroTrends in Applied Science JMAS
Съавтор(и)
Адем Зейнев , Цв. Дончев

12th international conference DisCo 2017: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATING STUDENTS AS A MOTIVATIONAL MECHANISM
Период
14.08.2018 - 14.08.2018 г.
Организатор
Center for Higher Education Studies, Czech Republic, DisCo2017
Съавтор(и)
д-р инж. Евдокия Петкова

International Scientific Conference - The power of knowledge

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ПРИЛОЖЕНИЕ НА AUGMENTED REALITY И GOOGLE APP В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ
Период
26.03.2017 - 27.03.2017 г.
Организатор
17th International Scientific Conference - The power of knowledge,Vrnjacka Banja, Republic of Serbia

Научната конференция "МАТТЕХ 2016"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интеграцията на тримерното моделиране с Google SketchUp в технологичното обучение
Период
12.11.2016 - 13.11.2016 г.
Организатор
ШУ “Епископ Преславски“, Шумен

10th International Scientific Conference - The power of knowledge

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
QR (QUICK RESPONSE) като разширена реалност за интегриране на тримерното моделиране в технологичното обучение
Период
07.10.2016 - 09.10.2016 г.
Организатор
KNOWLEDGE International Journal
Съавтор(и)
д-р Ев. Петкова

International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
3 dimensional modeling and its integration in technology education
Период
10.06.2016 - 12.06.2016 г.
Организатор
Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, ITRO 2016
Съавтор(и)
проф.д-р С. Плачков

V Международна научно-практическа конференция “Мотивация и интереси към ученето“, Русе

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Augmented reality – интерактивна среда в помощ на образованието и мотивацията на обучаемите
Период
25.07.2015 - 26.07.2015 г.
Организатор
РУ „Ангел Кънчев“, Русе
Съавтор(и)
Лиляна Петкова

International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2015 Zrenjanin, Republic of Serbia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Augmented reality and cloud computing in informational and communicational technologies in technological education
Период
10.07.2015 - 12.07.2015 г.
Организатор
Technical Faculty »Mihajlo Pupin« in Zrenjanin
Съавтор(и)
проф.д-р С.Плачков, д-р Ем.Тошева

I Научна конференция “Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Управление на знанието и разширената реалност е технологичното обучение
Период
03.12.2014 - 04.12.2014 г.
Организатор
УНИБИТ, София

44 Национална конференция по химия

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Виртуалното обучение, съвременен дидактически модел в помощ на обучението по химия
Период
14.09.2011 - 15.09.2011 г.
Организатор
СУ "Св. Кл. Охридски", София

Проекти

(„Еразъм+“) „Еразъм+“ Mобилност в областта на висшето образование

Период на провеждане
10.04.2022 - 16.04.2022 г.
Форма на участие
Преподавател в Университет „Гоце Делчев“ Щип
Финансиран от
ЕС
Бюджет
260000000,00 лв.

(BG05М2ОР001 – 2.002-0001) „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”, 2015– 2018Г

Период на провеждане
01.11.2021 - 01.08.2022 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
46000000000,00 лв.

(Проект по Наредба №9) Мониторинг върху подготовката за изследователска дейност на студенти и докторанти от инженерни и педагогически специалности на Техническия факултет

Период на провеждане
17.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски" -Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.