Avatar

ас. д-р Василиса Валеова

Email: vasy_pav swu.bg


Публикации

ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА АДАПТИРАНЕ НА РАЗШИРЕНАТА РЕАЛНОСТ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА НА ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ , ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ" ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ", БУРГАС 2018: 158-161.
РАЗШИРЕНА РЕАЛНОСТ И МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ , ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ" ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ", БУРГАС 2017: 380-384.
AUGMENTED REALITY AND GOOGLE APP APPLICATION IN TECHNOLOGICAL LEARNING , 17th International Scientific Conference - The power of knowledge,Vrnjacka Banja, Republic of Serbia 2017: 719-725.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATING STUDENTS AS A MOTIVATIONAL MECHANISM , 12th international conference DisCo 2017 2017: 469-483.
Augmented reality – интерактивна среда в помощ на образованието и мотивацията на обучаемите , V Международна научно-практическа конференция “Мотивация и интереси към ученето “, Русе 25.06.2015 2016: 90-95. (Съавтор/и: Лиляна Петкова)
Изследване нагласите на учителите за използването на тримерно моделиране и разширена реалност в учебния процес , Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016, ЮЗУ „Неофит Рилски “, Благоевград, Технически факултет -19 -20 май 2016: 213-218.
3 dimensional modeling and its integration in technology education , International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2016 Zrenjanin, Republic of Serbia 2016: 349-352.
QR (QUICK RESPONSE) като разширена реалност за интегриране на тримерното моделиране в технологичното обучение , 10th International Scientific Conference - The power of knowledge 09.10.2016 Tessaloniki Greece 2016: 359-365. (Съавтор/и: д-р Евдокия Петкова)
Интеграцията на тримерното моделиране с Google SketchUp в технологичното обучение , Научната конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" 13.11.2016 Шумен 2016: .
Extending the Educational Reality of Tridimensional Modeling in Technological Training through QR , International Journal of Modern Sciences and Engineering Technology (IJMSET), India 2016: . (Co-author/s: д-р Евдокия Петкова)
Условия и фактори за интегриране на технологичното обучение за разширяване на образователната реалност , ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА„Образование и технологии” 2015: 169- 170.
Augmented reality and cloud computing in informational and communicational technologies in technological education , International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2015 Zrenjanin, Republic of Serbia 2015: 255-259. (Co-author/s: Проф.Плачков, д-р Емилия Тошева)
Разширената реалност, платформа за интеракция между реалното и виртуалното в технологичното обучение , , Годишник на Факултета по Педагогика 2014: .
Софтуерни решения с отворен код в помощ на средното образование , III Национален семинар „Интелектуалната собственост в XXI век: Българският опит в творческите и информационни институции“, 27.04-28.04.2014 София, 2014: 145-152.
Управление на знанието и разширената реалност е технологичното обучение , I Научна конференция “Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието" 2014: .
Виртуални общности за учене в екип , ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА„Образование и технологии” 2014: 359-361.

Конференции

12th international conference DisCo 2017: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATING STUDENTS AS A MOTIVATIONAL MECHANISM
Период
14.08.2018 - 14.08.2018 г.
Организатор
Center for Higher Education Studies, Czech Republic, DisCo2017
Съавтор(и)
д-р инж. Евдокия Петкова

International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2017

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ПРИЛОЖЕНИЕ НА AUGMENTED REALITY И GOOGLE APP В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ
Период
26.03.2017 - 27.03.2017 г.
Организатор
Technical Faculty »Mihajlo Pupin« in Zrenjanin
Съавтор(и)
проф. д-р С.Плачков, д-р Ем.Тошева

Научната конференция "МАТТЕХ 2016"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интеграцията на тримерното моделиране с Google SketchUp в технологичното обучение
Период
12.11.2016 - 13.11.2016 г.
Организатор
ШУ “Епископ Преславски“, Шумен

International Scientific Conference - The power of knowledge

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
QR (QUICK RESPONSE) като разширена реалност за интегриране на тримерното моделиране в технологичното обучение
Период
07.10.2016 - 09.10.2016 г.
Организатор
MIT University, Faculty of Management, Tessaloniki Greese
Съавтор(и)
д-р Ев. Петкова

International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
3 dimensional modeling and its integration in technology education
Период
10.06.2016 - 12.06.2016 г.
Организатор
Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, ITRO 2016
Съавтор(и)
проф.д-р С. Плачков

V Международна научно-практическа конференция “Мотивация и интереси към ученето“, Русе

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Augmented reality – интерактивна среда в помощ на образованието и мотивацията на обучаемите
Период
25.07.2015 - 26.07.2015 г.
Организатор
РУ „Ангел Кънчев“, Русе
Съавтор(и)
Лиляна Петкова

International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2015 Zrenjanin, Republic of Serbia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Augmented reality and cloud computing in informational and communicational technologies in technological education
Период
10.07.2015 - 12.07.2015 г.
Организатор
Technical Faculty »Mihajlo Pupin« in Zrenjanin
Съавтор(и)
проф.д-р С.Плачков, д-р Ем.Тошева

I Научна конференция “Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Управление на знанието и разширената реалност е технологичното обучение
Период
03.12.2014 - 04.12.2014 г.
Организатор
УНИБИТ, София