Avatar

гл.ас. д-р Василиса Валеова

Email: vasy_pav swu.bg


Публикации

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА LINQ ЗАЯВКИ СРЕЩУ ЗАЯВКИ С ВГРАДЕНИ ПРОЦЕДУРИ , Научна конференция „Знание, наука, технологии, иновации” 2023: 464-476. (Съавтор/и: Лиляна Петкова)
SECURITY ANALYSIS ON CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS , Научно списание „Математика и информатика“ Аз-буки 2022: 423-434. (Co-author/s: Лиляна Петкова)
THE RELATION OF 3D TECHNOLOGIES WITH VIRTUAL TOURISM: EDUCATIONAL ASPECT , IATED 2021: 2733-2738. (Co-author/s: Trenchev, I. , Kiryakova-Dineva)
ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА АДАПТИРАНЕ НА РАЗШИРЕНАТА РЕАЛНОСТ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА НА ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ , ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ" ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ", БУРГАС 2018: 158-161.
Анализ на значимостта на понятия от тримерното моделиране и възможностите за тяхното интегриране в технологичното обучение , Втора студентска и докторантска научна сесия SDSS-2017, ЮЗУ „Неофит Рилски “, Благоевград, Технически факултет 2017: 187-192.
РАЗШИРЕНА РЕАЛНОСТ И МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ , ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ" ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ", БУРГАС 2017: 380-384.
Изследване на нагласите за приложението на технологията „Augmented reality“ в образованието , „Основи на изследователското обучение във висшето училище“ 2017: .
Innovative technologies in educating students as a motivational mechanism , Center for Higher Education Studies, Czech Republic, DisCo2017 2017: 469-483. (Co-author/s: Евдокия Петкова)
Изследване нагласите на учителите за използването на тримерно моделиране и разширена реалност в учебния процес , Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016, ЮЗУ „Неофит Рилски “, Благоевград, Технически факултет -19 -20 май 2016: 213-218.
Extending the Educational Reality of Tridimensional Modeling in Technological Training through QR , International Journal of Modern Sciences and Engineering Technology (IJMSET), India 2016: . (Co-author/s: д-р Евдокия Петкова)
Визуализиране на биологични макромолекули , Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016, ЮЗУ „Неофит Рилски “, Благоевград, Технически факултет -19 -20 май 2016: 69-76. (Съавтор/и: Тренчев, Мавревски)
Условия и фактори за интегриране на технологичното обучение за разширяване на образователната реалност , ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА„Образование и технологии” 2015: 169- 170.
Augmented reality and cloud computing in informational and communicational technologies in technological education , International Conference on Information Technology and Development of Education 2015: 255-259. (Co-author/s: Емилия Тошева, С. Плачков)
Софтуерни решения с отворен код в помощ на средното образование , III Национален семинар „Интелектуалната собственост в XXI век: Българският опит в творческите и информационни институции“, 27.04-28.04.2014 София, 2014: 145-152.
Виртуални общности за учене в екип , ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА„Образование и технологии” 2014: 359-361.
Корпоративното обучение нов дидактически модел в обучението по ИТ , I Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие 2011: 170-174.

Конференции

34th International Scientific Conference - The power of knowledge, Bansko

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Mодели за обучение от разстояние в електронна среда
Период
17.12.2021 - 18.12.2021 г.
Организатор
Кnowledge

8th International Social Science Conference, Dubrovnik

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Periodic and anti periodic problems for semilinear inclusions
Период
25.07.2019 - 26.07.2019 г.
Организатор
Journal of MacroTrends in Applied Science JMAS
Съавтор(и)
Адем Зейнев , Цв. Дончев

12th international conference DisCo 2017: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATING STUDENTS AS A MOTIVATIONAL MECHANISM
Период
14.08.2018 - 14.08.2018 г.
Организатор
Center for Higher Education Studies, Czech Republic, DisCo2017
Съавтор(и)
д-р инж. Евдокия Петкова

International Scientific Conference - The power of knowledge

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ПРИЛОЖЕНИЕ НА AUGMENTED REALITY И GOOGLE APP В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ
Период
26.03.2017 - 27.03.2017 г.
Организатор
17th International Scientific Conference - The power of knowledge,Vrnjacka Banja, Republic of Serbia

Научната конференция "МАТТЕХ 2016"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интеграцията на тримерното моделиране с Google SketchUp в технологичното обучение
Период
12.11.2016 - 13.11.2016 г.
Организатор
ШУ “Епископ Преславски“, Шумен

10th International Scientific Conference - The power of knowledge

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
QR (QUICK RESPONSE) като разширена реалност за интегриране на тримерното моделиране в технологичното обучение
Период
07.10.2016 - 09.10.2016 г.
Организатор
KNOWLEDGE International Journal
Съавтор(и)
д-р Ев. Петкова

International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
3 dimensional modeling and its integration in technology education
Период
10.06.2016 - 12.06.2016 г.
Организатор
Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, ITRO 2016
Съавтор(и)
проф.д-р С. Плачков

V Международна научно-практическа конференция “Мотивация и интереси към ученето“, Русе

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Augmented reality – интерактивна среда в помощ на образованието и мотивацията на обучаемите
Период
25.07.2015 - 26.07.2015 г.
Организатор
РУ „Ангел Кънчев“, Русе
Съавтор(и)
Лиляна Петкова

International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2015 Zrenjanin, Republic of Serbia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Augmented reality and cloud computing in informational and communicational technologies in technological education
Период
10.07.2015 - 12.07.2015 г.
Организатор
Technical Faculty »Mihajlo Pupin« in Zrenjanin
Съавтор(и)
проф.д-р С.Плачков, д-р Ем.Тошева

I Научна конференция “Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Управление на знанието и разширената реалност е технологичното обучение
Период
03.12.2014 - 04.12.2014 г.
Организатор
УНИБИТ, София

44 Национална конференция по химия

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Виртуалното обучение, съвременен дидактически модел в помощ на обучението по химия
Период
14.09.2011 - 15.09.2011 г.
Организатор
СУ "Св. Кл. Охридски", София

Проекти

(Erasmus+) (International Week 2023 in Siauliu, Lituinia) Erasmus+

Период на провеждане
15.05.2023 - 19.05.2023 г.
Форма на участие
Staff member
Финансиран от
EC
Бюджет
2600000000,00 лв.

(RP-B3/23 ) ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЕМ ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА

Период на провеждане
10.04.2023 - 10.12.2026 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Бюджет
70000,00 лв.

(„Еразъм+“) „Еразъм+“ Mобилност в областта на висшето образование

Период на провеждане
10.04.2022 - 16.04.2022 г.
Форма на участие
Преподавател в Университет „Гоце Делчев“ Щип
Финансиран от
ЕС
Бюджет
260000000,00 лв.

(BG05М2ОР001 – 2.002-0001) „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”, 2018– 2022Г

Период на провеждане
01.11.2021 - 01.08.2022 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
46000000000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.012-0001) „Образование за утрешния ден“

Период на провеждане
20.11.2020 - 10.12.2023 г.
Форма на участие
Оценител и арбитраж на дигитално образователно съдържание в (ЕЕПОУС) „Дигитална раница“
Финансиран от
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Бюджет
104959178,00 лв.

(КП–06–ОПР 05/14) Приложение на смесената реалност в обучението и популяризирането на културно-историческото наследство в университетска информационна среда

Период на провеждане
17.12.2018 - 17.12.2021 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН, Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
120000,00 лв.

(Проект по Наредба №9) Мониторинг върху подготовката за изследователска дейност на студенти и докторанти от инженерни и педагогически специалности на Техническия факултет

Период на провеждане
17.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски" -Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.

Ръководени дипломанти

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ONENOTE ПРИ ОПИСАНИЕ НА STEM ПРОЕКТИ

Студент
БЛАГОВЕСТА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
Година
2023
ОКС
бакалавър

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИДЕО ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В 7 КЛАС

Студент
Юлиан Ангелов Ораков
Година
2023
ОКС
бакалавър

ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ ПРЕЗЕНТАЦИОННИ СИСТЕМИ

Студент
Кимиле Джамал Шериф
Година
2022
ОКС
бакалавър

ИНТЕРАКТИВНИ СРЕДИ В ПОМОЩ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И МОТИВАЦИЯТА НА ОБУЧАЕМИТЕ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ

Студент
КАТЕРИНА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА
Година
2022
ОКС
бакалавър

Използване на добавена реалност в технологичното обучение

Студент
Николай Дерменджиев
Година
2020
ОКС
бакалавър

Разширяване на образователната реалност чрез мобилните технологии в технологичното обучение

Студент
Николета Смилкова
Година
2020
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

МОДЕЛ НА „УМНА КЪЩА“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
17.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Денис Комаров

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ 5-7 КЛАС В БЪЛГАРИЯ И ИСПАНИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
17.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Христова

Развитие на уеб-базирани платформи за кариерно образование

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
17.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Катерина Христова

Игра тестер за развитие на фините двигателни умения

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
27.07.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Иванов

Разработване на демонстрационен модул по „Приложна електроника“ за 7 клас по Технологии и предприемачество

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ ".Н. Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
20.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Тодор Карабойчев

Приложение на информационните технологии в обучението по технологии и предприемачество 5-6 клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
20.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимир Валентинов Гошев

Облачни решения за кариерно образование в обучението по технологии и предприемачество 8 клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ"Н.Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.07.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лиляна Георгиева

РАЗРАБОТВАНЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКРОННАТА ПЛАТФОРМА TEAMS В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВ0 5-7 КЛАС

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
17.01.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ясен Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБРАБОТКА НА ВИДЕО В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В 5 КЛАС

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ"Н.Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
26.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Тодор Маев Мирчев

Компетентностен модел на училищния директор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н.Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
02.05.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Атанас Малинов Стоев