Avatar

доц. д-р Васил Грозданов

Email: vassgroz swu.bg


hilbert spaces; hybrid weighted diaphony; weighted b-adic diaphony; diaphony; vandercorput-halton sequence

Публикации

Математически анализ първа част.. България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2015
Математически анализ втора част.. България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2015
Математически анализ трета част. България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2015
THE HYBRID WEIGHTED DIAPHONY , COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES 2015: 437-448. (Co-author/s: Baycheva, Silviya)
Primitive polynomials as a tool in generation of (t,s)- sequences , Proceedings of the 12th International Conference for Informatics and Information Tehnology 2015: . (Co-author/s: Vesna Dimitrievska Ristovska)
“An effective algorithm for constructing (t,s)-sequences and (t,m,s)-nets over Zb , V Proceedings of Congress of mathematicians of Macedonia 2014: . (Co-author/s: Vesna Dimitrievska Ristovska, A. Atanasov)
On the weighted (W(b);\gamma)-diaphony of the generalized Van der Corput Sequence , Faculty of Matematics and Natural Science 2013: 153-160. (Co-author/s: V. Dimitrievska Ristovska, V, S. Stoilova)
On the weighted (W(b);\gamma)-diaphony of the generalized Zaremba-Halton net. , Proceedings of the Fifth International Scientific Conference 2013: 162-168. (Co-author/s: D. Mavrodieva)
Hilbert space with reproducing kernel and uniform distribution preserving maps. , PROCEEDINGS OF THE STEKLOV INSTITUTE OF MATHEMATICS 2013: S24-S53. (Co-author/s: Balaz, V, Fialova, J, Strauch, O)
Numerical verifications of theoretical results about the weighted (W(b; ))- diaphony of the generalized Van der Corput sequence , Conference FMNS 2013: 153-156. (Co-author/s: Vesna Dimitrievska Ristovska, Stanislava Stoilov)
Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, първа част. България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2012 (Съавтор/и: К. Йорджев, А. Марковска)
Computing complexity of a new type of the diaphony , Proceedings of the 9th Conference for Informatics and Information Technology 2012: 206-208. (Co-author/s: Stoilova, V., S. Kusakatov, V. Dimitrievska Ristovska)
Computing complexity of a new type of the diaphony , Proceedings of the 9th International Conference for Informatics and Information Tehnology 2012: 206-208. (Co-author/s: Vesna Dimitrievska Ristovska, Stanislava Stoilova, Vancho Kusakatov)
Numerical verifications of theoretical results about the weighted (W(b; ))- diaphony of the generalized Van der Corput sequence , Proceedings of the ICT 2012: 101-110. (Co-author/s: Vesna Dimitrievska Ristovska)
An upper asymptotic bound of the mean square worst-case error of the integration in the weighted Sobolev space by using “tent transformation" , Proceedings of the 8th International Conference for Informatics and Information Tehnology 2011: 80-82. (Co-author/s: Vesna Dimitrievska Ristovska, Vladimir Balaz, Stanislava Stoilova, Oto Strauch)
The weighted b-adic diaphony , Journal of Complexity 2006: 490-513.
The inequality of Erdos-Turan-Koksma. An arbitrary complete orthonormal functional system on B-ADIC base , Dokladi na B"lgarskata Akademiya na Naukite 2004: 23-28. (Co-author/s: Stoilova, S.)
ON THE DIAPHONY OF THE VANDERCORPUT-HALTON SEQUENCE , JOURNAL OF NUMBER THEORY 1988: 94-104. (Co-author/s: Proynov D.)
SYMMETRIZATION OF THE VANDERCORPUT-HALTON SEQUENCE , DOKLADI NA BOLGARSKATA AKADEMIYA NA NAUKITE 1987: 5-8.

Конференции

Fourth International Conference “Uniform Distribution Theory”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Период
18.06.2014 - 21.06.2014 г.
Организатор
Ostrava University

2. Third International Conference “Uniform Distribution Theory"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Период
18.06.2012 - 21.06.2012 г.
Организатор
Slovak Academy of Science

Проекти

(SRP-B3/14) Математически и емпирични методи и подходи в химичните изследвания и в опазването на околната среда

Период на провеждане
10.03.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
Член на екипа, р-л доц. д-р Красимир Стоянов
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
600,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07) Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда

Период на провеждане
28.05.2013 - 30.10.2014 г.
Форма на участие
Ключов експерт
Финансиран от
Европейски социален фонд
Бюджет
23556500,00 лв.

(APVV Project BG-SK-207) Quasi-Monte Carlo integration and random numbers generation

Период на провеждане
01.01.2011 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
Научен ръководител от българска страна
Финансиран от
National Science Fund
Бюджет
10500,00 лв.

(F (b), \beta, \gamma, a) - дифонията на обобщената мрежа на Заремба - Холтън над крайни полета.

Период на провеждане
15.03.2010 - 30.11.2010 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
600,00 лв.

(НИД - Н9/Ф - 11) Количествени характеристики за равномерно разпределение на редици и квази – Монте Карло и интегриране в теглови хилбертови пространства .

Период на провеждане
09.03.2009 - 30.11.2009 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
1200,00 лв.

(Специализация в Institut de Mathematique de Luminy) Равномерно разпределени редици. Методи Монте Карло.

Период на провеждане
07.01.2002 - 21.02.2002 г.
Форма на участие
Специализация
Финансиран от
Марсилия, Франция

Ръководени докторанти

Количествени мерки за разпределението на хибридни редици и мрежи и тяхното приложение в квази-монте карло интегриране

Докторант
Силвия Байчева
Период
18.02.2013 - 17.02.2016 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Количествени мерки за равномерно разпределение на редици и връзка с диафониите.

Докторант
Доц. д-р Весна Димитриевска-Ристовска
Период
02.07.2010 - 02.07.2013 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Ортонормирани функционални системи и равномерно разпределение на редици

Докторант
доц. д-р Станислава Славчева Стоилова
Период
07.07.2000 - 07.07.2003 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Количествени мерки за равномерно разпределение на редици и връзка с диафониите.

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Доц. д-р Весна Димитриевска-Ристовска