Avatar

гл.ас. д-р Иванка Сакарева

Email: vanyasakareva swu.bg


Публикации

Applying E-learning Tools in Specialized Translation Teaching , Сборник научни доклади 2018: 73-77. (Co-author/s: Елена Каращранова, Екатерина Митова)
Incongruity in translating title deeds from Bulgarian into English language , Езиков свят (Orbis Linguarum) 2015: 26-31.
Specialized Translation: Selected English and Bulgarian Texts for Translation. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2015 (Co-author/s: Дафина Костадинова, Гергана Георгиева, Иваничка Несторова)
НЯКОИ ВИДОВЕ ГРЕШКИ, ДОПУСКАНИ ПРИ ПРОДУЦИРАНЕТО НА АКАДЕМИЧЕН ТЕКСТ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ , сборник: Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище 2014: . (Съавтор/и: Дафина Костадинова, Яна Чанкова)
Some equivalence issues in approaching legal translation , Езиков свят (Orbis Linguarum) 2013: 123-124.
Analyses. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2012 (Co-author/s: et al)
Difficulties and some problems in translating legal documents , Годишник на филологически факултет 2009: .
Английският език – основен фактор в развитието на съвременния българск иезик. Употребата на чуждиците в българския език. Маргинални текстове , Превод и културен трансфер 2007: .
Промени в българския език през вековете , Годишник на филологически факултет 2006: .

Конференции

Седма Национална Конференция: Електронното обучение във висшите училища

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Applying E-learning Tools in Specialized Translation Teaching
Период
20.09.2018 - 23.09.2018 г.
Организатор
СУ Св.Климент Охридски", София
Съавтор(и)
Елена Каращранова, Екатерина Митова

Innovations and Reproductions in Cultures and Societies (IRICS)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Changes in the Bulgarian Language during the Centuries: Impact of Different Cultures on the Language in the Past
Период
09.12.2015 - 11.12.2005 г.
Организатор
University of Vienna

Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някои видове грешки, допускани при продуцирането на академичен текст на английски език от преподаватели от ЮЗУ "Неофит Рилски"
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", педагогочески факултет
Съавтор(и)
Дафина Костадинова, Яна Чанкова

LANGUAGE AND LAW – TRADITIONS, TRENDS AND PERSPECTIVES

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Incongruity in translating title deeds from Bulgarian into English language
Период
13.06.2013 - 14.06.2013 г.
Организатор
The Białystok Legal English Centre, Faculty of Law, University of Białystok

Boundaries, Boundary Crossing, Cross-boundary Transfer

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Difficulties and some problems in translating legal documents
Период
09.11.2007 - 12.11.2007 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", филологически факултет

Превод и културен трансфер

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Английският език – основен фактор в развитието на съвременния българск иезик. Употребата на чуждиците в българския език. Маргинални текстове
Период
21.10.2005 - 22.10.2005 г.
Организатор
СУ Св.Климент Охридски", София
Съавтор(и)
Станислава Костадинова

Проекти

(RP-A10/18) Управлението на знания като инструмент за иновации и устойчив напредък при дистанционното обучение

Период на провеждане
01.10.2017 - 30.06.2019 г.
Форма на участие
преводач, участник, автор на статия
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
10400,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) Студентски практики

Период на провеждане
30.09.2016 - 30.09.2020 г.
Форма на участие
Ментор
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
504600000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) Студентски практики

Период на провеждане
26.09.2016 - 30.09.2020 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
504600000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.09-0012) Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ "Н.Рилски" (Благоевград) - инвестиция за бъдещето"

Период на провеждане
23.04.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт/ обучител
Финансиран от
МОМН, ОПРЧР
Бюджет
144938,00 лв.

(BG051po001-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН,Оперативна програма"Развитие на човешките ресурси",съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

(BG051po001-3.3.7-002 ) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Ментор
Финансиран от
МОН,Оперативна програма"Развитие на човешките ресурси",съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

(B1.12.04) EGNATIA-VAE-Cross- border vertical axes of entrepreneurship in support of youth and women

Период на провеждане
14.03.2011 - 14.03.2013 г.
Форма на участие
преводач
Финансиран от
Европейски фонд за регионално развитие "Европейска програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България-2007-2013"
Бюджет
570980,00 лв.

(JLS/2008/DAP3/AG/1260) Деца отглеждани зад решетки

Период на провеждане
30.09.2009 - 29.02.2012 г.
Форма на участие
преводач
Финансиран от
Програма Дафне III
Бюджет
67981,00 лв.

(ВУ ОХН/306/07) Четвърт хилядолетие "История Славянобългарская" (1762-2012)

Период на провеждане
16.10.2007 - 18.09.2012 г.
Форма на участие
преводач, редактор
Финансиран от
ЮЗУ "Н.Рилски"
Бюджет
10000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Bulgarian Title deed in comparison to its English equivalent deeds (title deed of donation, title deed of sale and purchase)

Студент
Николай Пъйков
Година
2018
ОКС
бакалавър