Avatar

ас. д-р Иванка Сакарева

Email: vanyasakareva swu.bg


Публикации

Applying E-learning Tools in Specialized Translation Teaching , Сборник научни доклади 2018: 73-77. (Co-author/s: Елена Каращранова, Екатерина Митова)
Incongruity in translating title deeds from Bulgarian into English language , Езиков свят (Orbis Linguarum) 2015: 26-31.
Specialized Translation: Selected English and Bulgarian Texts for Translation. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2015 (Co-author/s: Дафина Костадинова, Гергана Георгиева, Иваничка Несторова)
НЯКОИ ВИДОВЕ ГРЕШКИ, ДОПУСКАНИ ПРИ ПРОДУЦИРАНЕТО НА АКАДЕМИЧЕН ТЕКСТ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ , сборник: Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище 2014: . (Съавтор/и: Дафина Костадинова, Яна Чанкова)
Some equivalence issues in approaching legal translation , Езиков свят (Orbis Linguarum) 2013: 123-124.
Analyses. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2012 (Co-author/s: et al)
Difficulties and some problems in translating legal documents , Годишник на филологически факултет 2009: .
Английският език – основен фактор в развитието на съвременния българск иезик. Употребата на чуждиците в българския език. Маргинални текстове , Превод и културен трансфер 2007: .
Промени в българския език през вековете , Годишник на филологически факултет 2006: .

Конференции

Седма Национална Конференция: Електронното обучение във висшите училища

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Applying E-learning Tools in Specialized Translation Teaching
Период
20.09.2018 - 23.09.2018 г.
Организатор
СУ Св.Климент Охридски", София
Съавтор(и)
Елена Каращранова, Екатерина Митова

Innovations and Reproductions in Cultures and Societies (IRICS)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Changes in the Bulgarian Language during the Centuries: Impact of Different Cultures on the Language in the Past
Период
09.12.2015 - 11.12.2005 г.
Организатор
University of Vienna

Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някои видове грешки, допускани при продуцирането на академичен текст на английски език от преподаватели от ЮЗУ "Неофит Рилски"
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", педагогочески факултет
Съавтор(и)
Дафина Костадинова, Яна Чанкова

LANGUAGE AND LAW – TRADITIONS, TRENDS AND PERSPECTIVES

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Incongruity in translating title deeds from Bulgarian into English language
Период
13.06.2013 - 14.06.2013 г.
Организатор
The Białystok Legal English Centre, Faculty of Law, University of Białystok

Boundaries, Boundary Crossing, Cross-boundary Transfer

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Difficulties and some problems in translating legal documents
Период
09.11.2007 - 12.11.2007 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", филологически факултет

Превод и културен трансфер

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Английският език – основен фактор в развитието на съвременния българск иезик. Употребата на чуждиците в българския език. Маргинални текстове
Период
21.10.2005 - 22.10.2005 г.
Организатор
СУ Св.Климент Охридски", София
Съавтор(и)
Станислава Костадинова

Проекти

(RP-A10/18) Управлението на знания като инструмент за иновации и устойчив напредък при дистанционното обучение

Период на провеждане
01.10.2017 - 30.06.2019 г.
Форма на участие
преводач, участник, автор на статия
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
10400,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) Студентски практики

Период на провеждане
30.09.2016 - 30.09.2020 г.
Форма на участие
Ментор
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
504600000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) Студентски практики

Период на провеждане
26.09.2016 - 30.09.2020 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
504600000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.09-0012) Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ "Н.Рилски" (Благоевград) - инвестиция за бъдещето"

Период на провеждане
23.04.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт/ обучител
Финансиран от
МОМН, ОПРЧР
Бюджет
144938,00 лв.

(BG051po001-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН,Оперативна програма"Развитие на човешките ресурси",съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

(BG051po001-3.3.7-002 ) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Ментор
Финансиран от
МОН,Оперативна програма"Развитие на човешките ресурси",съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

(B1.12.04) EGNATIA-VAE-Cross- border vertical axes of entrepreneurship in support of youth and women

Период на провеждане
14.03.2011 - 14.03.2013 г.
Форма на участие
преводач
Финансиран от
Европейски фонд за регионално развитие "Европейска програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България-2007-2013"
Бюджет
570980,00 лв.

(JLS/2008/DAP3/AG/1260) Деца отглеждани зад решетки

Период на провеждане
30.09.2009 - 29.02.2012 г.
Форма на участие
преводач
Финансиран от
Програма Дафне III
Бюджет
67981,00 лв.

(ВУ ОХН/306/07) Четвърт хилядолетие "История Славянобългарская" (1762-2012)

Период на провеждане
16.10.2007 - 18.09.2012 г.
Форма на участие
преводач, редактор
Финансиран от
ЮЗУ "Н.Рилски"
Бюджет
10000,00 лв.