Avatar

доц. д-р Иванка Георгиева

Email: vanyakg swu.bg


Публикации

Information exchange models for Internet of Things Technology , Proceedings of papers International Conference on Information Technology and Development of Education , ITRO 2017, June 2017, Zrenjanin, Republic of Serbia, ISBN 978-86-7672-285-3 2017: p.p. 258-263.
Prerequisites for dual education in engineering , Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2017 June 2017, Zrenjanin, Republic of Serbia, ISBN 978-86-7672-285-3 2017: 38-42.
Анализ на условията за постигане QoS в безжичните сензорни мрежи , Втора международна конференция, „Телекомуникации, информатика, енергетика и мениджмънт“, Сандански, България 2017: 150.
Възможности на виртуалните сензори , Сборник с научни доклади на Студентска и докторантска научна сесия на Технически факултет, 2017: 89-96.
Engineering Education in the Framework of European Qualification , International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2016 June 2016. Zrenjanin, Republic of Serbia, 2016: p.p.3-8. .
Интернет на нещата от потребителска платформа до индустриални приложения, , Студентска и докторантска научна сесия на Технически факултет 2016 2016: р.р 174-182.
Architecture of Internet of Things , Eleventh International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE,KNOWLEDGE – International Journal 2016: p.p. 885-891.
Cloudy Technologies in Industry , Eleventh International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE 2016: p.p. 885-891.
Some aspects in industrial networks security , First International Scientific Conference “Telecommunications, Informatics, Energy and Management TIEM 15 2015: .
Протоколи за маршрутизация на безжични меш мрежи , Годишник на Югозападен университет, Благоевград 2014: 130-144.
Относно сигурността на предаваните данни в ZigBee , Общо университетска конференция на Национален военен университет, Велико Търново 2014: .
Изследване на енергоемкостта на сензорните устройства чрез схема за сън в безжични сензорни мрежи , I-ва годишна научна конференция на Висше училище колеж по телекомуникации и пощи 2014: .
Modelling and Simulation of Communication Efficiency in Low-Speed Networks , Telecommunications forum TELFOR. 21st 2014: p.p 178-182.
Атаки в ZigBee мрежите , Научна конференция на Русенски университет 2014: .
Алгоритми за подобряване достъпа до каналите в нискоскоростни безжични мрежи, списание , Известия на съюза на учените –Русе, серия Технически науки“, ISSN 1311-106X 2013: .
Modeling of Low-Rate Sensor Network Access , Telecommunications forum TELFOR. 22st 2013: .
Изследване характеристиките на сензорни системи за събиране на данни , „Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии ” ISSN 1314-0183 2011: 163 - 191.
Интеграция на 3D сканиращата технология в шевната индустрия , Текстил и облекло бр.4/2011 2011: .
Web технологиите в индустриалните системи за автоматизаци , Икономика и управление, бр.2/2011 2011: 112-124.
Изграждане на мобилни системи за събиране на данни , „Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии ” ISSN 1314-0183 2011: 4-13.
Проектиране и настройване на безжични сензорни системи – WISA , Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии 2010” ISSN 1314-0183 2010: 7-16.
Сигурност в индустриалните комуникационни системи , Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии 2010” ISSN 1314-0183 2010: 26-37.
Интеграцията в индустриалните системи, базирана на интернет технологиите , Икономика и управление бр 3/2010 2010: .
Интегрирани системи за автоматизация с програмируеми логически контролери. : Университетско Издателство "Неофит Рилски", 2009 (Съавтор/и: Владимир Гебов)
Виртуални измервателни уреди и приложения , „Иновационни техники и технологии”, ISBN 978-954-680-570-6, 2008: 37-43. (Съавтор/и: Уляна Паскалева)
Тенденции в развитието на интегрираните производствени системи , Иновационни техники и технологии”, ISBN 978-954-680-570-6, 2008: 28-36.
Някои възможности за безжичните комуникации в системите за индустриална автоматизация , „Иновационни техники и технологии”, ISBN 978-954-680-570-6 2008: 18-28.
Избор на програмируеми логически контролери , „Индустриални системи и технологии 2007” 2007: 33-40.
Анализ на възможностите и принципа на работа на MICROLAN индустриалните комуникационни мрежи , „Индустриални системи и технологии 2007” 2007: 18-33. (Съавтор/и: Филип Цветанов)
Систематичен подход за проектиране на системи за автоматизация с програмируеми логически контролери , „Индустриални системи и технологии 2007” 2007: 5-17.
Systems and methods application controlling the technological process at the folder production , Agricultural engineering 2007: 16-21. (Co-author/s: Владимир Гебов)
Приложение на Microsoft Excel Solver за решаване на оптимизационни задачи , Съвременни системи и технологии 2006: . (Съавтор/и: Анка Марковска)
Система за управление на пропорционално дозиране , Електротехника и електроника 2006: . (Съавтор/и: Владимир Гебов)
Системи за управление и автоматизаци. : Университетско Издателство "Неофит Рилски", 2006 (Съавтор/и: Владимир Гебов)
Оптимизиране процесите на дозиране на брашно , Съвременни системи и технологии 2006: . (Съавтор/и: Владимир Гебов, Любомир Марков)
Избор на архитектура за промишлен комуникационен интерфейс AS-I , Съвременни системи и технологии 2006: .
Анализ на връзките между елементите на образователния процес за модернизацията му , Съвременни системи и технологии 2006: . (Съавтор/и: Владимир Гебов)

Конференции

VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT OF EDUCATION ITRO 2017

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
22.06.2017 - 24.06.2017 г.
Организатор
University of Novi sad, Technical faculty of Zrenjanin, Republic of Serbia, ISBN 978-86-7672-285-3

Втора международна конференция, „Телекомуникации, информатика, енергетика и мениджмънт“,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
19.05.2017 - 20.05.2017 г.
Организатор
University of telecommunication and post, Sofia

International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Engineering Education in the Framework of European Qualification
Период
23.06.2016 - 25.06.2016 г.
Организатор
Technical faculty

TELFOR’2014

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Modelling and Simulation of Communication Efficiency in Low-Speed Networks
Период
26.11.2015 - 29.11.2014 г.
Организатор
IEEE Serbia & Montenegro COM CHAPTER

I-ва годишна научна конференция на Висше училище колеж по телекомуникации и пощи

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследване на енергоемкостта на сензорните устройства чрез схема за сън в безжични сензорни мрежи
Период
22.10.2015 - 25.10.2015 г.
Организатор
Колеж по телекомуникации и пощи

First International Scientific Conference “Telecommunications, Informatics, Energy and Management TIEM `15

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Some aspects in industrial networks security
Период
15.10.2015 - 18.10.2015 г.
Организатор
University of telecommunication and post, Sofia

Научна конференция на Русенски университет

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Атаки в ZigBee мрежите
Период
23.10.2014 - 25.10.2014 г.
Организатор
Русенски университет

Общо университетска конференция на Национален военен университет

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Относно сигурността на предаваните данни в ZigBee
Период
05.06.2014 - 06.06.2015 г.
Организатор
Национален военен университет

TELFOR’2013

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Modeling of Low-Rate Sensor Network Acces
Период
20.11.2013 - 23.11.2013 г.
Организатор
TELECOMMUNICATIONS SOCIETY - TS, Belgrade,

Юбилейна научна конференция 30-години ЮЗУ „Н. Рилски” Педагогическото образование в България: състояние и тенденции, Благоевград, октомври 2006 г.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Подход за проектиране на учебно-методичен комплекс
Период
27.10.2006 - 28.10.2006 г.
Организатор
ЮЗУ

Автоматизация на дискретното производство 2005

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Система за автоматизирано управление на технологични параметри
Период
24.11.2005 - 26.11.2005 г.
Организатор
ТУ София

Electronics’2005

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Systems and methods applied in controling the technological process at the fodder production
Период
21.09.2005 - 23.09.2005 г.
Организатор
Технически университет София

Проекти

(2/2016) „Empowering the financial literacy of university students in Bulgaria”

Период на провеждане
21.11.2016 - 30.06.2018 г.
Форма на участие
консултант
Финансиран от
Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“,
Бюджет
7000,00 лв.

(№ SRP-B16/16 ) Изследване на безжични сензорни мрежови технологии за индустриалната автоматизация,

Период на провеждане
01.03.2016 - 30.12.2016 г.
Форма на участие
ръководител на проект
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
5000,00 лв.

(№ SRP-B16/15) Изследвания за повишаване ефективността на технологични процеси в шевната индустрия

Период на провеждане
16.03.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
Университетски фонд за научни изследвания
Бюджет
4500,00 лв.

(№SRP-B16-/14) Изследване енергоефективни алгоритми за безжични сензорни мрежи

Период на провеждане
17.03.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
Университетски фонд за научни изследвания
Бюджет
5000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.09-0012) Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на Югозападен университет „Неофит Рилски“ (Благоевград) – инвестиция за бъдещето

Период на провеждане
15.04.2013 - 01.11.2013 г.
Форма на участие
участник в курсове за повишаване квалификацията
Финансиран от
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Бюджет
700000,00 лв.

(SRP-B15/13. ) Изследване ефективността на безжични сензорни мрежи

Период на провеждане
11.02.2013 - 02.12.2013 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
УФНИ
Бюджет
3000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07 ) Повишаване ефективността на обучението на студентите от Природоматематическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в съответствие с изискванията на пазара на труда

Период на провеждане
11.02.2013 - 10.02.2014 г.
Форма на участие
консулнатт
Финансиран от
Европейски социален фонд
Бюджет
600000,00 лв.

(BG051PO001 3.3.07-0002 ) СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Период на провеждане
12.11.2012 - 20.12.2014 г.
Форма на участие
ръководител студентски проекти
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
2000000,00 лв.

(ИФ-00-06-23) Интелигентна система за управление на светодиодни осветителни системи

Период на провеждане
17.09.2012 - 20.11.2014 г.
Форма на участие
консултант
Финансиран от
Национален иновационен фонд-VІ сесия
Бюджет
281994,00 лв.

(№SRP-B6-/011) Интеграция между комуникационни мрежи 1-wire и zigbee

Период на провеждане
14.03.2011 - 05.12.2011 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
УФНИ
Бюджет
5000,00 лв.

(№SRP-B6-/011) Изграждане и изследване на автоматизирана мобилна система за събиране на сензорни данни

Период на провеждане
07.03.2011 - 01.12.2011 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
УФНИ
Бюджет
4000,00 лв.