Avatar

ас. д-р Йовка Ванчева

Email: vancheva swu.bg


Публикации

Взаимодействие на ситуационни и личностно-мотивационни фактори на конформно поведение при подрастващите от ГУВ , Унив.изд-во”Н.Рилски”Благоевград 2015: .
Конформизмът на личността в условията на глобализиращия се свят. , Образователни технологии 2014: .
Психологически особености на уверената и неуверената личност , Годишник по психология 2010: .
Типовете междуличностни отношенияи потребността от приемане,изразена чрез мотива за афилиация при подрастващите , Психологическа мисъл 2008: 74.
Социално-психическа адаптация и мотив за афилиация при подраставащите , Личност,социалнасреда,активност 2006: 450.
Социално влияние, конформизъм и потребност от приемане при юношите , Активност и адаптация на личността в условията на промени 2006: .
Социална адаптация и конформни нагласи при юношите , ISВN 954-9329-24-0 2005: .
Влияние на референтната група за формиране на конформни и конфликтни нагласи при юношите , Приложна психология и социална практика 2005: 198.
Конформизмът и децата. , Общественовъзпитание 2004: 4.
Особености на конформизма и конформното поведение и необходимостта от неговото изучаване при юношите , Теоретико-приложни аспекти на психологията 2003: 26.
Конформизъм и психотерапевтично въздействие , Актуални проблеми на психологията на прага на третото хилядолетие 2002: .