Avatar

доц. д-р Валентин Василев

Email: valyo law.swu.bg


Валентин Василев притежава богат практически опит в публичната администрация. В периода 2007-2010 година е заместник-кмет на Благоевград, а от месец март 2018 г. е Обществен посредник на Община Благоевград. Бил е член на консултативен съвет към Института по публична администрация, оценител на проектни предложения към Министерството на младежта и спорта. От 2019 г е член на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район. Основната му научна експертиза е в областта в управлението и развитието на човешките ресурси в публичната администрация.

Публикации

„Вътрешни комуникации и публични политики“ , Право,политика, администрация 2020: 41-52. (Съавтор/и: Веска Арабаджиева)
„Повишаване на ефективността в проектното управление като компонент от реализацията на публични политики за устойчиво развитие“ , сборник от международна кръгла маса по повод 25-тата годишнина на програмата по публична администрация в НБУ:“Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация“; 2019: 310-321. (Съавтор/и: Цветлин Киров)
“Практическите изследвания в областта на управлението на човешките ресурси като компонент от реализацията на ефективни публични политики” , Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online) 2019: 486-501. (Съавтор/и: Иван Ефремовски, Костадин Георгиев)
„Управление на талантите в публичната администрация“ , Институт по публична администрация 2019: 3-11.
Мениджмънт на кризисни ситуации. Теоретични и практически основи. България: Пропелер, 2019 (Съавтор/и: Димитрина Стефанова, Веселин Черкезов)
Екипи и екипна ефективност. Теоретичен навигатор и практически наръчник. България: Пропелер, 2019 (Съавтор/и: Костадин Георгиев)
Организационно поведение /практикум/. България: Пропелер, 2019 (Съавтор/и: Цветелина Бельовска)
Управление на човешките ресурси. България: Пропелер, 2018 (Съавтор/и: Олга Чорбаджийска, Цветелина Бельовска)
„Организациска култура и мотивациjа на персоналот – теоретски основи и добри практики“. Македония: Уни Конзум, 2018 (Съавтор/и: Иван Ефремовски)
Организационно поведение. Теоретични основи. България: Пропелер, 2018 (Съавтор/и: Цветелина Бельовска)
Организационное развитие и иновационные подходы к управлению человеческими ресурсами – современная управленческая реляция со взглядом в будущее , ГБОУ ВО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 2018: 104-112. (Съавтор/и: Цветелина Бельовска)
Вътрешните комуникации в публичната сфера и ролята им в управлението на кризисни ситуации , Международна политика 2017: 91-101. (Съавтор/и: Димитрина Стефанова)
Организационно доверие и организационната култура в публичната администрация , сп. Публични политики.bg 2017: . (Съавтор/и: Снежана Димитрова)
„Организационна култура и мотивация на персонала – теоретични основи и добри практики“. България: Пропелер, 2017 (Съавтор/и: Иван Ефремовски)
„Мениджмънт и управленски технологии“, . България: Пропелер, 2017 (Съавтор/и: Олга Чорбаджийска, Цветелина Бельовска)
"Теория на управлението". България: Пропелер, 2017 (Съавтор/и: Олга Чорбаджийска, Цветелина Бельовска)
"Ефективни комуникации в публичния мениджмънт". България: Пропелер, 2017 (Съавтор/и: Димитрина Стефанова, Славянка Ангелова)
Управление на промените в публичния сектор – нови парадигми, предизвикателства и възможни решения , сборник от ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ В УПРАВЛЕНИЕТО“ 2017: 290-302. (Съавтор/и: Гергана Кресналийска)
„Эмоциональный интеллект в публичном управлении: вызовы и возможности“ , журнал "Право и образование" 2017: 77-83. (Съавтор/и: Цветелина Бельовска)
„Възможности за приложение на емоционалната интелигентност в публичната администрация“ , НБУ, годишник Администрация и управление 2017: 40-44. (Съавтор/и: Цветелина Бельовска)
„Местните публични политики и ролята на заинтересованите страни в контекста на ефективното регионално развитие“ , НБУ, годишник Администрация и управление 2017: 88-95. (Съавтор/и: Костадин Георгиев)
„Практически измерения на изследванията в областта на публичната администрация“ , Национална научна конференция "10 години България в Европейския съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството", 2017: . (Съавтор/и: Гергана Кресналийска, Олга Чорбаджийска)
Необходимост от развиване на образователен капацитет на човешките ресурси в сферата на сигурността , сборник на Департамент Национална и международна сигурност, поредица Наука, образование и сигурност 2016: 453-464. (Съавтор/и: Стойко Стойков, Олга Чорбаджийска)
Необходимост от изграждане на научна инфраструктура по национална сигурност в Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград , сборник на Департамент Национална и международна сигурност 2016: 471-477. (Съавтор/и: Николай Марин)
Стратегии разработки системы внутренних коммуникаций публичных организаций: практические аспекты и теоретичeские дилеммы , Среднорусский вестник общественных наук - списание издавано от Орловския филиал на Руската академия за народно стопанство и държавна служба при Президента на Руската федерация 2016: 86-93. (Съавтор/и: Димитрина Стефанова)
Human Resources Management And Organizational Trust , "Международен диалог - изток-запад", 2016: . (Co-author/s: Иван Ефремовски)
Construction and Development of Systems for Internal Communications in Public Administration - Mission Possible!?, , ECONOMIC, SOCIAL AND ADMINISTRATIVE APPROACHES TO THE KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION 2016: 162-168. (Co-author/s: Димитрина Стефанова)
Стратегически анализ, мениджмънт и управление. България: Пропелер, 2016 (Съавтор/и: Стойко Стойков, Гергана Кресналийска, Олга Чорбаджийска)
Organizational culture and motivation in public administration - a relation of the future in the public management , Journal of Process Management – New Technologies 2014: 101-106. (Co-author/s: Иван Ефремовски)
Иновативни методи в управлението на човешките ресурси в публичната администрация , Юбилейна международна научна конференция "Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през XXI век" 2013: стр.68-75. (Съавтор/и: Стефан Новоселски)
Теория на управлението. България: Силуети, 2013
Иновативни методи в изследването на управлението на човешките ресурси в публичната администрация , НБУ 2013: . (Съавтор/и: Стефан Новоселски)
Предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в сферата на сигурността в черноморския регион. България: ЮЗУ, 2013 (Съавтор/и: Стефан Новоселски)
„Менторство, коучинг, мотивационни техники – една добра практика в администрацията на образованието и здравеопазването”. България: ОПАК-Областна администрация Благоевград, 2012 (Съавтор/и: Тодорова, К., Каменарска, Р., Маркова, А., Стоименова, Е., Кафтанова)
Методология за прилагане на менторски отношения в администрацията на РЗОК, РЗИ, РИО, ТП на НОИ от област Благоевград. България: ОПАК-Областна администрация Благоевград, 2012 (Съавтор/и: Тодорова, К., Каменарска, Р., Маркова, А., Стоименова, Е., Кафтанова)
"Ефективен публичен мениджмънт". България: ЮЗУ, 2011 (Съавтор/и: Гергана Кресналийска, Олга Чорбаджийска)
"Управление на човешките ресурси в кризисни ситуации" , "Мениджмънт и предприемачество", ТУ-София 2011: 9-14.
"Терминологичен речник по публичноправни науки и управление на публичната дейност". България: Фенея , 2011 (Съавтор/и: Валентина Александрова, Гергана Кресналийска, Маргарита Чешмеджиева)
Съвремени мотивационни техники и приложението им в публичната администрация. България: ЮЗУ, 2010
Мениджмънт на персонала – тенденции в публичната администрация.. България: Руми, 2010
“Ефективност на човешките ресурси в публичната сфера чрез използването на съвременни форми на обучение ” , Научни известия 2010: .
Публичен мениджмънт. България: Бон, 2009 (Съавтор/и: Емилия Рибарска)
Управление на човешките ресурси в публичната сфера. България: Бон, 2009 (Съавтор/и: Емилия Рибарска)
“Бърнаут – предизвикателства и решения в публичния сектор” , "Мениджмънт и предприемачество", ТУ-София 2009: 39-44.
“Стратегическо управление на човешките ресурси – разработване на стратегия в седем стъпки” , сп. Икономика и управление 2009: 37-43.
“Теоретични и практически предизвикателства на менторството и приложението им в организациите за сигурност и обществен ред” , Алманах Юридически науки и обществен ред 2009: .
“Boreout – предизвикателства и решения в публичната администрация” , сп. Икономика и управление 2009: 26-31. (Съавтор/и: Олга Чорбаджийска)
“Предизвикателства пред общинската администрация и интеркултурното образование. Нови решения, идеи и инструменти” , ЮЗУ 2009: 28-32.
“Leadership, values and communication in public sphere“ , СВУБИТ 2009: 112-117.
Мотивация на служителите в публичната администрация. Функционален модел за мотивация на служителите , Научни известия 2007: 48-64.
“Motivation in public administration employees in Bulgaria” , Scientific Research, Electronic Issue, SWU 2007: .
Електронното правителство - "новият" елемент в комуникациите в условията на социална динамика и глобализация , сборник от научни съобщения на ПИФ 2006: 175-181.
“Motivation in public administration in Bulgaria” , сборник, международна конференция „Investments In Human Resources: The Quest For Competitive Advantage” 2006: 137-142.
Основи на публичния мениджмънт. България: ЮЗУ, 2005 (Съавтор/и: Емилия Рибарска, Иван Величков)
Менторските отношения - съвременна идея за индивидуално и организационно развитие в публичната администрация , Научни известия 2005: 58-67.
Мениджмънт на човешките ресурси. България: ЮЗУ, 2005 (Съавтор/и: Емилия Рибарска)

Проекти

(№ BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
11.06.2013 - 15.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
56000000,00 лв.

(№ SRP – B 2 /13 ) "Повишаване на ефективността на практическото обучение и провеждането на учебни практики на студентите от специалностите „Право” и „Публична администрация”

Период на провеждане
01.04.2013 - 20.12.2013 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЮЗУ, Наредба №9 МОН
Бюджет
8000,00 лв.

(№ BG051PO001-4.3.04-0063 ) „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет „Неофит Рилски”

Период на провеждане
20.11.2012 - 11.11.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Европейски социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Бюджет
611789,00 лв.

Приложение на ефективен публичен мениджмънт в териториалната администрация - от добри практики към качествено обучение

Период на провеждане
25.03.2011 - 15.12.2011 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
Наредба 9, МОН
Бюджет
8000,00 лв.

Ръководени докторанти

Устойчиво развитие на публичния мениджмънт в градска среда чрез смарт технологии

Докторант
Димитър Александров Огнянски
Период
19.12.2019 - 19.12.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Организационно развитие и мотивация на служителите в публичната администрация

Докторант
Моника Георгиева Ичева
Период
12.12.2018 - 11.12.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Възможности за повишаване на ефективността на мениджмънта на кариерата в публичната администрация

Докторант
Вили Валериева Вучева
Период
21.06.2018 - 20.06.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Приложение на компетентностни подходи и модели в мениджмънта на проекти в публичната сфера

Докторант
Цветлин Кънчев Киров
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Мениджмънт на вътрешните комуникации в публичния сектор

Докторант
Веска Димитрова Арабаджиева
Период
03.07.2017 - 02.07.2021 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Местните заинтересовани страни и разработване на регионални политики за устойчиво развитие

Докторант
Костадин Автономов Георгиев
Период
09.01.2017 - 09.01.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Менторството в обучението на служителите в публичната администрация

Докторант
Цветелина Иванова Бельовска
Период
17.03.2016 - 18.01.2018 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Мениджмънта на малките и средните предприятия в охранителния бизнес - в контекста на ефективния публичен мениджмънт”

Докторант
Петър Арабаджийски
Период
20.11.2015 - 28.02.2018 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Ефективно управление на човешките ресурси в социалната сфера като инструмент за повишаване на качеството на социалните услуги

Докторант
Мила Соколова
Период
28.07.2013 - 23.04.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Система за оценка на служителите като основа за разработването на стандарти по управление на човешките ресурси в публичната администрация

Докторант
Стефан Каменов Новоселски
Период
03.03.2013 - 03.03.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Управление на конфликтите и стреса в организациите от публичния сектор

Докторант
Олга Иванова Чорбаджийска
Период
22.08.2011 - 06.11.2013 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Влияние на организационната култура върху мотивацията на персонала

Докторант
Иван Петре Ефремовски
Период
18.06.2010 - 20.02.2013 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Равен достъп до държавна служба на лица в неравностойно положение

Докторант
Снежана Димитрова Миликина
Период
08.07.2009 - 18.09.2013 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да