Avatar

проф. д-р Мария Шишманова

Email: valkova_chich swu.bg


Работи в областта на регионалното развитие- моделно и нормативно осигуряване, стратегии, планове и програми; устройство на територията - схеми, ОУП, ПУП; екологични проучвания - ЕО и ОВОС, проблеми на туризма, културен туризъм и др.

Публикации

D+Atlas of Hidden Urban Values along the Danube_ 2022. Serbia: Uneversity of Belgrade-Facolty of Architecture, 2022 (Co-author/s: Georgi Georgiev, Miryana Yordanova, Eleonora Gaydarova + 26 olters)
Размисли относно някои проблеми на Общите устройствени планове на община УПО , Общите устройствени планове на общини. Проблеми на възлагането, изработването, одобряването и реализацията 2021: 47 - 67.
Shrinking Cities - Building Regional and Local Sustainability Through Valorization of Danube Cultural Heritage , Making Healthy Cities for People 2021: 71-82. (Co-author/s: Georgi Georgiev)
Cultural Heritage - A Tool for the Development of Local Opportunities and Exposure of the Danube Culture , Making Healthy Cities for People 2021: 307 - 318. (Co-author/s: Georgi Georgiev)
CREATIVE TOURISM, CREATIVE INDUSTRY - POLICIES AND MODELS TO INCREASE THE TERRITORIAL POTENTIAL , SocioBrains INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR 2020: 433 -442.
CREATIVE CLUSTER - NATURE, SIGNIFICANCE, CREATION AND DEVELOPMENT , SocioBrains, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR 2020: 443 - 452.
DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN CREATIVE TOURISM , SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal 2019: 246 - 254.
THE RURBAN SHENARIO FOR NEW UNION BETWEEEN CITY AND VILLAGE , SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal 2019: 286 -295.
CULTURAL HERITAGE, CULTURAL TOURISM AND CREATIVE ECONOMY BASIS FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT , Springer Proceedings in Business and Economics, Caring and Sharing: The Cultural Heritage Environment as an Agent for Change 2018: 153 - 163.
Cultural Tourism and the Simulators RDI and ICT for its Development , Springer Proceedings in Business and Economics, Caring and Sharing: The Cultural Heritage Environment as an Agent for Change 2018: 367 - 378.
OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF GEOLOGICAL TOURISM IN BULGARIA. UNUSED TO TOURISM ECONOMY , Knowledge-International Journal - Social Science 2018: 1577- 1585.
REGIONAL AND SPATIAL POLICY - PLANNING OF OLD INDUSTRIAL ZONES , KNOWLEDGE - INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPIRS 2017: 2417 - 2424.
Култура, традиции, ценности – потенциал за ревитализация на селските общности , ИНОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВОСТ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПА 2017: 5 - 22.
Kultuur, Tradisies, Waardes – Potensiaal vir die Herlewing van Landelike Gemeenskappe, in Innovasie, Ontwikkeling en Volhoubaarheid in Landelike Gebiede in Bulgarye en Europa, , Development and Sustainability in Rural Areas in Bulgaria and Europe 2017: . 5 – 17.
Bulgaria rusticana „Селото: общности и идентичности, трансформации и предизвикателства“. България: Invision, Троян, 2016 (Съавтор/и: Галина Колева, Минка Анастасова и др.)
Градската регенерация – възможност за опазване на териториални и сградни ресурси в индустриалните зони. Рекултивация на терените , География и приятели Сборник в чест на 60 годишнинанта на проф. д-р В. Бояджиев 2016: 430 - 443.
Градските системи, околната среда и интелигентните градове , Списание "Индустрия и екология" 2016: 80 -85.
Students' brigades-benefits, opportunities and disadvantages , PhD Student Scientific Session of the FMNS - 2016 2016: 25-31. (Co-author/s: Karadzhov, V., Shishmanova, M., Karashtranova, E)
Cultural tourism in cultural corridors, itineraries, areas and cores networked , Heritage as an alternative driver for sustainable development and economic recovery in South East Europe -Project SEE/B/0016/4.3/X SAGITTARIUS 2015: 246-254 .
Cultutal corridor via Adriatica – cultural turism without boundaries. Благоевград, България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2015 (Co-author/s: Нина Синягина и др.)
MEDICAL AND HEALTH TOURISM IN BULGARIA , V Congress of geographers of the Republic of Macedonia 2015: 131-138.
Tourism, Environment and Ecology in the Mediterranean Region. Great Britain: Cambridge Scholars Publishing, Hardcover, 2014 (Co-author/s: Regep Efe, Münir Öztürk)
WINE, SPA AND INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE. Благоевград, България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2014
Bulgaria rusticana, Дългото пътуване към селото. България: Invision, Троян, 2014 (Съавтор/и: Веска Кожухарова, Галина Колева и др.)
Градът. България: ИК Геа-Принт, Варна-София , 2013 (Съавтор/и: Константин Калинков, Атанас Ковачев и др.)
Локални модели в централните райони , Списание "Ново знание" 2013: 97-105 .
Развитие към по-ефективна регионална политика , Списание "Икономика и управление" 2013: 57-67.
Bulgaria rusticana, Кооперациите в българското село- светло минало и неясно бъдеще. България: Invision, Троян, 2013 (Съавтор/и: Веска Кожухарова, Галина Колева и др.)
Конният спорт и туризъм в България , Годишник Екологизация 2012 2012: 34-41. (Съавтор/и: Олга Пенева)
Bulgaria rusticana, Образователни въпросителни пред българското село.Читалището символ на българската култура и образование. България: АПП Аля, Троян, 2012 (Съавтор/и: Веска Кожухарова, Галина Колева и др.)
Централните райони в контекста на регионалното развитие в Р. България. България: Авангард Прима, 2011
Географски терминологичен речник. България: Проф. Марин Дринов, БАН, 2011 (Съавтор/и: Гешо Гешев, Борис Колев и др.)
Градско планиране, екология и регионално развитие , Годишник Екологизация 2011 2011: 64-68.
Bulgaria rusticana, Diversity and Inequality in Rural Europe – the Bulgarian case. : ALJA, Trojan, 2011
Demographic Situation in the Villages After implementing the natonal Plan for Rural Development., , Look in: Mathematics and Natural Sciences. Vol. 1. Foufth International Scientific Conference – FMNS2011 2011: 148-149. (Co-author/s: Anastasova, Мinka)
Регионално развитие и териториално планиране. Теория и методология на изследванията. България: Авангард Прима, 2010
Регионален анализ. България: Авангард Прима, 2010
Развитие към по- ефективна регионална политика , Списание "Икономика и управление" 2010: 46-59 .
Central and peripherial regions - a topical problem in regional policy , Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijic" 2010: 87-107 .
Demographig status of the central regions in Bulgaria , Trakia jounal of siences 2010: 102-109.
Модели на централните и периферни райони , Списание "Управление и устойчиво развитие" 2010: 176-183 .
The Central regions and the Sofia agglomeration area , journal "Urban development issues" 2010: 111-133 .
Регионът като териториална система на устойчивост , Списание "Икономика и управление" 2009: 37-50 .
Bulgarua rusticana, Reinventing the Rural: between Social and Natural. The Bulgarian Case. : ALJA, Trojan, 2009 (Co-author/s: Лео Гранбург, Веска Кожухарова, Галина Колева и др.)
Bulgaria rusticana, Българското село – между романтиката и трезвата оценка. България: Аля, Троян, 2009 (Съавтор/и: Веска Кожухарова, Галина Колева и др.)
Регионално развитие, регионална политика и устройствено развитие на планинските райони , Списание „Проблеми на географията" 2008: 53-62.
Устойчивост на развитието на туризма в планинските курорти , Списание "Икономика и управление" 2007: 51-60.
Създаване на клъстери в територии подходящи за туризъм , Списание по туристика "Пирински книжовни листи" 2006: 101-106.
Програма за икономическо развитие и съставяне на маркетингов профил на община. , Списание "Екология и индустрия" 2006: 226-228.
Механизми на политика за устойчиво развитие на специфичните природни пространства , Списание "Екология и индустрия" 2006: 43-45.
Развитие на зоната на влияние на София , Списание "Управление и устойчиво развитие" 2005: 104-110.
Устойчивост на курортните комплекси - елемент на урбанизираната среда , Списание "Управление и устойчиво развитие" 2005: 210-217 .
Устройствени проблеми на застрояването на курортните комплекси , Списание по туристика "Пирински книжовни листи" 2005: 93-99.
Културният туризъм в България - възможности за развитие , Списание " Икономика и управление" 2005: 117-128 .
Пери-урбанизацията като концепция , Зборник од третиот конгрес на географите во Република Македонска 2005: 320-326.
Устойчивост и уязвимост на съвременния град , Списание "Управление и устойчиво развитие" 2004: 31 -36.
Оценка на въздействието върху околната среда в устройствените планове , Годишник Университет "Асен Златаров" 2004: 372-405.
Развитие на населените места /селищни територии/ - проблеми, перспективи, стратегически насоки , Годишник Университет "Асен Златаров" 2004: 344-371 .
Балканските страни - проблеми и възможности за развитие в равновесна структура , Списание "Екология и индустрия " 2003: 192-194.
Политика и стратегическо управление на устойчивото развитие на градовете , Списание "Екология и индустрия " 2003: 101-103.
Териториално-устройствени проблеми на Югозападния граничен район , Тематичен сборник "Коридор №8 и югозападните транспортни преходи на България" 2003: 39-51.
Мусала и Мусаленска Бистрица , Еко свят 2002: 68-69. (Съавтор/и: Бойко Вачев)
Съвременни проблеми, екология и екологично образование , Годишник, Технически университет, Педагогически колеж „Св.Иван Рилски”, София-Дупница 2002: 144-147.
Интегрирано развитие на туризма в планинските райони , Природният потенциал и устойчиво развитие на планинските райони 2001: 322 - 332.
"Център-периферия" - изследване на различия , Проблемът «Център – периферия» нов поглед, нова политика 1999: 141-148.
The Regional Approach and the Sustainable Development of the Mountain , Observatoire de Montagne en Europe, Simposium International OM2, Borovetz, , "Projet OM2" 1998: 109-119 . (Co-author/s: Boiko Vachev)
Административно териториално устройство - поглед от градовете. България: Фондация "Свободна инициатива", 1998 (Съавтор/и: Нина Янкова)
Основни регионални характеристики в периода на преход , Списание "Икономически изследвания", 1998: 68-103. (Съавтор/и: Нина Янкова, Николай Чкорев)
Bulgaria rusticana, Българското село и предизвикателствата на новия век. България: Аля, Троян, 1998 (Съавтор/и: Веска Кожухарова, Галина Колева и др.)
Mountain Systen Development: Strategies, Approaces, Methods , Observatoire de Montagne de Moussala OM2, "Projet OM2" 1997: 159-166. (Co-author/s: Boiko Vachev, Stamenov, J.)
Усъвършенстване на националния модел на техническата инфраструктура. . България: МТРС-НЦТРЖП, Рекламна агенция ФОРЕС, София, 1996 (Съавтор/и: Ирина захариева)
Регионални аспекти на европейските транспортни коридори на територията на Р. България. . България: МТРС - НЦТРЖП, Рекламна агенция ФОРЕС, София, 1996 (Съавтор/и: Ирина Захариева, Светла Стайкова)
Селският туризъм и регионалното развитие , Списание "Икономика" 1996: 9-11.
Селищната мрежа - основа на териториалната организация на националното пространство , "Икономически живот" 1996: 3-4.
Структура и развитие на градовете в България и възможностите им за интеграция в Европейската селищна мрежа , Бюлетин "Европа" месечник за европейски изследвания 1996: 17-19.
Тенденции и проблеми: в устройството и развитието на селищната мрежа. България: МТРС-НЦТРЖП, Рекламна агенция ФОРЕС, София, 1995
Къде да бъде построен вторият мост на Дунав , "Икономически живот" 1995: 13-14. (Съавтор/и: Нина Янкова)
Екологично развитие на селското стопанство и селото , Списание "Екология и земеделие" 1995: 28-32.
Проблеми на слаборазвитите общини , "Икономически живот" 1995: 3-4.
Strategy for the development of the mountain regions , Magazin "Network of Spatial Institutes in Central and Eastern Europe" 1994: 4-5.
Integration into international transport networks to promote border regions , Magazin "Network of Spatial Institutes in Central and Eastern Europe" 1994: 7-8.
Trends in der Entwicklung und Planung des städtischen Netzes in Bulgarien , Magazin "Network of Spatial Institutes in Central and Eastern Europe" 1994: 9-10.
Bau von Verkehrskorridoren und Möglichkeiten für die Lokalisierung von Freihandelszonen in Bulgarien , Magazin "Network of Spatial Institutes in Central and Eastern Europe" 1994: 5-6.
Териториалноустройствена характеристика на Рила , Observatoire de Montagne de Moussala OM2, "Projet OM2" 1994: 220-238. (Съавтор/и: Бойко Вачев)
Меридионалните транспотни коридори , Списание "Икономика" 1993: 40-43. (Съавтор/и: Нина Янкова)
Петрич и Смолян са подходящи за безмитни зони , "Икономически живот" 1993: 21-22. (Съавтор/и: Нина Янкова)
Свободните безмитни зони - къде и колко , Списание "Икономика" 1993: 43-45. (Съавтор/и: Нина Янкова)
Stav a perspektiva velmi malych sidlist v Bulgarske ludove republice , časopis "Usemni planovani a urbanismus" 1990: 92-93.
Проблеми и перспективи вразвитието на българското село и възможности за неговото възстановяване чрез създаване на нови форми на производство , Селскостопанска наука 1990: 72-75.
Състояние на системата от населени места в селищна система Ивайловград и насоки за нейното развитие , Научни изследвания "Странджа - Сакар" 1990: 31-39.
Възможности за развитие на индивидуалните земеделски стопанства - перспективи и изисквания , Информационен бюлетин по ТСУА 1989: 17-24.
Развитие на населените места в сложните агломерационни образувания , Информационен бюлетин по ТСУА 1989: 8-11.
Модели за развитието на махалите и колибите в националната система от населени- места. България: КТСУ-КНИПИТУГА. издателски център Строителство и архитектура, София, 1988
Прогнозиране перспективното развитие на махалите и колибите , Информационен бюлетин по ТСУА 1986: 39-44.
Особености в структурните изменения на мрежата от населени места и методи при прогнозирането и развитието , Информационен бюлетин по ТСУА 1986: 16-26.
Методическси проблеми на приложението на математическото моделиране в обществените науки и социалната политика. България: ВФСИ "Д. А. Ценов", Свищов, 1986 (Съавтор/и: Нина Янкова и др.)
Структурни изменения в пространственото организация на селищната мрежа , Информационен бюлетин по ТСУА 1984: 22-29.
Програмна част на ТУП на група селищни системи -инструмент за управление и планиране на базата на група селищни системи с център Видин , Информационен бюлетин по ТСУА 1983: 28-30.
Териториалноустройствени проблеми на малките населени места с разпръстнат характер , Информационен бюлетин по ТСУА 1983: 5-6.
Роля и значение на много малките населени места като структурен елемент в селищните системи , Информационен бюлетин по ТСУА 1983: 75-78.
Архитектурно- градоустройствени проблеми при комплексното използване на селищата с изменящи се функции - група "Голям извор" , Информационен бюлетин по ТСУА 1980: 46-60.
Единна селищна мрежа —ЕТУП на НРБ. България: Специално издание на КНИПИТУГА, София, кн. 8, 1979 (Съавтор/и: Тодор Дамянов, Пенка Митева)

Конференции

1st International Scientific Conference HURBE2021

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Shrinking cities - building regional and local sustainability through valorization of Danube cultural heritage
Период
25.10.2021 - 25.10.2021 г.
Организатор
Faculty of Architecture of University of Sarajevo
Съавтор(и)
Георги Георгиев

Ninth International Conference “Modern Trends in Science” FMNS-2021

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The “Healthy city” – measurement of the achieved level of completion and development
Период
25.10.2021 - 25.10.2021 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilsky", Facolty of matematica & natural sciences

1st International Scientific Conference HURBE2021

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
CULTURAL HERITAGE - A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL OPPORTUNITIES AND EXPOSURE OF THE DANUBE CULTURE
Период
04.10.2021 - 05.10.2021 г.
Организатор
Faculty of Architecture of University of Sarajevo
Съавтор(и)
Георги Георгиев

Ninth International Conference “Modern Trends in Science” FMNS-2021

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The “Green city” – opportunities to measure its potential
Период
15.09.2021 - 19.10.2021 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilsky", Facolty of matematica & natural sciences
Съавтор(и)
Веселина Далгъчева

Научно – практическа конференция „Благоевград 2020 – проблеми на ОУПО“,

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Размисли относно някои проблеми на Общите устройствени планове на община
Период
18.12.2020 - 18.12.2020 г.
Организатор
Съюз на архитектите в България, Община Благоевград

ТРЕТАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ И УСТОЙЧИВ ГРАД В МРЕЖАТА НА УМНИ ГРАДОВЕ
Период
27.11.2020 - 29.11.2020 г.
Организатор
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

ТРЕТАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ТВОРЧЕСКИ КЛЪСТЕР, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА РАЗПОЗНАВАЕМОСТТА И ПОТЕНЦИАЛА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ТЕРИТОРИИ
Период
27.11.2020 - 29.11.2020 г.
Организатор
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

ОБЩНОСТИ, БИЗНЕС И МЕСТНА ВЛАСТ В СЕЛАТА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възможности за развитие на нови модели на основата на цифровите технологии и творческата икономика водещи до подобряване на статуса на селските райони
Период
27.11.2018 - 27.11.2018 г.
Организатор
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО - БАН, СЕКЦИЯ „ОБЩНОСТИ И ИДЕНТИЧНОСТИ“ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, КАТЕДРА „СОЦИОЛОГИЯ“ БЪЛГАРСКА СОЦИОЛОГИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ

Научна конференция “Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени“

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие и умните градове
Период
23.09.2016 - 25.09.2016 г.
Организатор
БГД, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ЮЗУ "Н.Рилски", Шуменски у-тет и др

Четвърта международна конференция "Географски науки и образование"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
ЩРИХИ ЗА ЕМИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО
Период
30.10.2015 - 31.10.2015 г.
Организатор
ШУ “Епископ Константин Преславски”
Съавтор(и)
Владимир Караджов

Четвърта международна конференция "Географски науки и образование"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА И ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ГРАДОВЕ
Период
30.10.2015 - 31.10.2015 г.
Организатор
ШУ “Епископ Константин Преславски"

V Congress of geographers of the Republic of Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
MEDICAL AND HEALTH TOURISM IN BULGARIA
Период
26.09.2015 - 27.09.2015 г.
Организатор
Union of Macedonian geographers

V Congress of geographers of the Republic of Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
THE AGING OF THE POPULATION, THE MAIN DEMOGRAPHICPROBLEM IN BULGARIA
Период
26.09.2015 - 27.09.2015 г.
Организатор
Union of Geographers in Macedonia

Proceedings of the Sixth International Scientific Conference – FMNS2015

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Marketing profile of the municipality – chance for its economic development
Период
10.06.2015 - 14.06.2015 г.
Организатор
South-West University “Neofit Rilski”

Втора национална конференция по медицински и здравен туризъм

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Възможности на медицинския и здравен туризъм в България
Период
28.04.2015 - 29.04.2015 г.
Организатор
Столична община, Български лекарски съюз, Нов български университет, Парадигма

Национална конференция „България дестинация за културен и религиозен туризъм“,

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
РЕЛИГИОЗЕН И ПОКЛОННИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ. ПРИЛИКИ, ОТЛИКИ И ПРИМЕРНИ МОДЕЛИ
Период
03.12.2014 - 04.12.2014 г.
Организатор
Столична община, НМГ и Програма „България ви очаква“

9th International Soil Science Congress on “The Soul and Civilisation”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Reclamation of disturbed areas in industrial zones of Bulgaria
Период
14.10.2014 - 16.10.2014 г.
Организатор
Soil Science Society of Turkey Cooperation with Federation of Soil Science Societies

International scientific conference “Contemporary development of European rural areas”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
TRENDS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN BULGARIA IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN UNION MEMBERSHIP
Период
04.09.2014 - 06.09.2014 г.
Организатор
Department of Geography, University of Zadar, Croatia Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia Department of Geography, Faculty of Science and Education, University of Mostar, Bosnia & Herzegovina
Съавтор(и)
Владамир Караджов

International scientific conference “Contemporary development of European rural areas”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
HEALTH, SERVICES AND TRANSPORT IN RURAL AREAS OF BULGARIA
Период
04.09.2014 - 06.09.2014 г.
Организатор
Department of Geography, University of Zadar, Croatia Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia Department of Geography, Faculty of Science and Education, University of Mostar, Bosnia & Herzegovina
Съавтор(и)
Розина Попова

International scientific conference “Contemporary development of European rural areas”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
SOCIAL AND HEALTH PROBLEMS OF ROMA IN RURAL AREAS OF BULGARI
Период
04.09.2014 - 06.09.2014 г.
Организатор
Department of Geography, University of Zadar, Croatia Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia Department of Geography, Faculty of Science and Education, University of Mostar, Bosnia & Herzegovina

The ninth International Congress of Gerontology “CULTURE OF AGING AND OLD AGE BETWEEN TRADITIONAL AND CONTEMPORARY MODEL

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Social and demographic aspects of loneliness in elderly people from underdeveloped areas
Период
16.05.2014 - 18.05.2014 г.
Организатор
SOCIETY OF GERONTOLOGY OF SERBIA
Съавтор(и)
Розина Попова

Scientific symposium with international participation“ Problems and perspectives of the hilly – mountain areas”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
DEMOGRAPHIC PROBLEMS OF MOUNTAIN AREAS IN BULGARIA
Период
12.09.2013 - 15.09.2013 г.
Организатор
Macedonian Geographic Society

Scientific symposium with international participation“ Problems and perspectives of the hilly – mountain areas”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
PROBLEMS OF THE ECONOMIC POLICY AND REGIONAL DEVELOPMENT OF MOUNTAIN AREAS IN BULGARIA
Период
12.09.2013 - 15.09.2013 г.
Организатор
Macedonian Geographic Society,

Proceedings of Filht International Scientific Conference – FMNS2013

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The Weakest Regions in the European Union, the Most Vulnerable in the National Space
Период
12.06.2013 - 16.06.2013 г.
Организатор
Facolty of Matematics & Natural Sciences, South-West University "Neofit Risky"

3rd International Geography Symposium - GEOMED 2013"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
TRIANGLE RAZGRAD-SHUMEN-TARGOVISHTE - BALANCED STRUCTURE BETWEEN URBAN CENTERS ROUSSE AND VARNA
Период
02.05.2013 - 05.05.2013 г.
Организатор
Balikesir University, Balikesir Municipality

27-ма научна конференция с международно участие «Сроително предприемачество и недвижима собсвеност»,

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Функционално-пространствено развитие на селищната мрежа в България и последните документи в териториалното устройство и регионалното развитие
Период
30.11.2012 - 30.11.2012 г.
Организатор
Икономически университет, Варна

Научен семинар на тема „НОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нова география на икономиката – теория, настояще и бъдеще
Период
23.11.2012 - 23.11.2012 г.
Организатор
СУ „Св. Кл. Охридски”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Съюза на учените в гр. В. Търново

Filht International Scientific Conference FMNS2011

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Demographic situation in the villages after implementing the NATIONAL PLAN FOR RURAL DEVELOPMENT
Период
23.06.2011 - 26.06.2011 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilsky", Facolty of matematica & natural sciences

7th International Conference dedicated to Earth DaySECURITY IN THE AGE OF GLOBAL CHANGES

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
INNOVATION AND SUSTAINABLE ADAPTATION IN SPATIAL PLANNING
Период
15.04.2011 - 16.04.2011 г.
Организатор
SU “St. Kliment Ohridski” University of Sofia, Geology and Geography Faculty

Международной научно практической конференции „Проблемы непрерывного образования-Проектирования, управление, функционирование”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Развитие и изменения центральных районов на внешней периферии Республики Болгарии,
Период
19.11.2010 - 20.11.2010 г.
Организатор
Липецкий государственный педагогический университет

Meждународна научна конференция на тема: „География и регионално развитие"

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Проблеми на периферните райони в България
Период
21.10.2010 - 22.10.2010 г.
Организатор
Географски институт, БАН

Meждународна конференция на тема: „География и регионално развитие"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Развитие на централните райони в България
Период
21.10.2010 - 22.10.2010 г.
Организатор
Географски институт, БАН

Трета Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21-ви век",

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Метод за прогнозиране на демографския потенциал на селска община от периферен район
Период
23.09.2010 - 24.09.2010 г.
Организатор
Съюз на учените в България-клон Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Минка Анастасова

6-th International Scientific Conference Dedicated to the International Earth Day "GLOBAL CHANGES AND REGIONAL DEVELOPMENT"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The regional policy-innovative and exploratory Infrastructure
Период
16.04.2010 - 17.04.2010 г.
Организатор
University of Sofia "St. Kliment Ohridski"

International Workshop

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Survey of the status of central regions in Bulgaria
Период
12.04.2010 - 15.04.2010 г.
Организатор
Bulgarian nuclear society, South west university "N.Rilski", Faculty of mathematics and informatics -University of Sofia "St. Kliment Ohridsky"

International scientific conference, Facolty of matematica & natural sciences,

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
34. Forecasting of the Social and Economic Development of Formally Recognised and Unofficial Spatial Units on the Basis of Spatial Factors
Период
11.06.2009 - 13.06.2009 г.
Организатор
Facolty of Matematics & Natural Sciences, South-West University "Neofit Risky"

International scientific conference, Facolty of matematica & natural sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The Methodological Approach Applied in Studies of Demographic Processes for Spatial Planning at Different Levels
Период
11.06.2009 - 13.06.2009 г.
Организатор
Facolty of matematica & natural sciences, South-West University "Neofit Risky"

International conference "Global Changes and Problems -Theory and Practice"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Vulnerability, mitigation, adaptation and stimulation of the processes in the municipalities in Bulgaria, which make up its 'strong' areas
Период
18.04.2008 - 20.04.2008 г.
Организатор
University of Sofia "St. Kliment Ohridski", Faculty of Geology and Geography

Международна научна конференция "Unitech 07 Gabrovo"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Устройствено зониране и екологичен статус на селищната среда на център за икономически растеж
Период
23.11.2007 - 24.11.2007 г.
Организатор
Технически университет Габрово

Международна научна конференция "Unitech 07 Gabrovo"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Охранителен и хигиенен статус и условия на живот на център за икономически растеж,
Период
23.11.2007 - 24.11.2007 г.
Организатор
Технически университет Габрово

Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21 ви век"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Социално-икономическо развитие на съвременните райони за икономически растеж до 1989г
Период
28.09.2007 - 29.09.2007 г.
Организатор
Съюз на учените в България-клон Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски"

International scientific conference

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Possibility for fire prevention rural areas
Период
14.06.2007 - 17.06.2007 г.
Организатор
Facolty of matematica natural sciences, South-We &st University "Neofit Risky"

International scientific conference

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Possibilities Deriving from the Application of a Combination Approach in Defining the Regions for Supportive Measures
Период
14.06.2007 - 17.06.2007 г.
Организатор
Facolty of matematica & natural sciences, South-West University "Neofit Riski"

International Shientific Conference "Global Changes and Problems -Theory and Practice"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Sustainable development, risk and competitiveness of the economic growth regions
Период
20.04.2007 - 22.04.2007 г.
Организатор
University of Sofia "St. Kliment Ohridski", Faculty of Geology and Geography

Beo Bal conference, Global Change, Environment, sustainable Development of the Society and high Mountain Observatories Network

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Developing a Simulation for Environment Conditions Monitoring and Agricultural Production Management by using GIS of Samokov Soil
Период
02.03.2007 - 04.03.2007 г.
Организатор
Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy (INRNE), Bulgarian Academy of Sciences
Съавтор(и)
Бойко Колев

Scientific symposium with international participation "Rural Areas in the modern development conditions"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Methodological approach to identifications of the rural regions in Bulgaria
Период
20.10.2006 - 22.10.2006 г.
Организатор
University "St.Cyril and Metodius"- Skopje, Faculty of Natural Sciences and Matemathics , Institute for Geografy

Scientific symposium with international participation "Rural Areas in the modern development conditions"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Status and prospects for Bulgarian rural regions
Период
20.10.2006 - 22.10.2006 г.
Организатор
University "St.Cyril and Metodius"- Skopje, Faculty of Natural Sciences and Matemathics , Institute for Geografy

3 International Conference of ASECU "Regional Economic Cooperation in Southeastern Europe"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Urban Networks as a unifying factor in Europe and the Contemporary Globalizing World
Период
11.05.2006 - 14.05.2006 г.
Организатор
South Eastern Europe Journal of Economics

Second International Shientific Conference "Global Changes and Regional Challenges"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The challenges of globalization and sustainability of the regions of economic growth
Период
22.04.2006 - 23.04.2006 г.
Организатор
University of Sofia "St. Kliment Ohridski", Faculty of Geology and Geography

Трети конгрес на географите во Република Македонска

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Периурбанизацията като концепция
Период
28.10.2005 - 30.10.2005 г.
Организатор
Македонско географско друштво

Научна конференция с международно участие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Измерване степента на достигнато развитие на населените места и определяне политиката за тяхното бъдеще
Период
23.06.2005 - 26.06.2005 г.
Организатор
Природо-математически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Научна конференция с международно участие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Селските райони - политика и управление
Период
16.06.2005 - 26.06.2005 г.
Организатор
Природо-математически факултет, Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Научна конференция с международно участие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Развитието на логистичните центрове
Период
20.05.2005 - 22.05.2005 г.
Организатор
Тракийски университет и Съюз на учените Стара Загора

Научна конференция с международно участие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Складовите зони основа за привличане на чужди инвестиции
Период
20.05.2005 - 22.05.2005 г.
Организатор
Тракийски университет и Съюз на учените Стара Загора

Международна конференция "Предизвикателствата пред образованието и науката в контекста на глобализацията"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Градът и предизвикателствата на глобализиращия се свят
Период
18.06.2004 - 20.06.2004 г.
Организатор
Бургаски свободен университет

Научна конференция с международно участие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Градът и иновациите
Период
14.05.2004 - 16.05.2004 г.
Организатор
Съюз на учените – Стара Загора, Тракийски университет, Стара Загора,

Научна конференция с международно участие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Градът като технологичен парк
Период
14.05.2004 - 16.05.2004 г.
Организатор
Съюз на учените – Стара Загора, Тракийски университет, Стара Загора

Научна конференция с международно участие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стара Загора - възел от мрежата на европейските градски центрове
Период
09.05.2003 - 11.05.2003 г.
Организатор
Съюз на учените - Стара Загора, Тракийски университет

Юбилейна международна конференция "Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на XXI век",

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Щрихи за политиката на селските райони
Период
16.11.2001 - 18.11.2001 г.
Организатор
Стопанска академия "Д.А.Ценов"

Научна конференция "Социално-икономически проблеми на евроинтеграцията на България - регионални аспекти"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
София и евроинтеграцията - регионални аспекти
Период
05.04.2001 - 06.04.2001 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Стопански факултет

Научно-практическа конференция "Техника, технология и околна среда 2000"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Устойчиво развитие на регионалната инфраструктура или идеализиран модел на зона Струма
Период
10.05.2000 - 10.05.2000 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

8lh International Interdisciplinary Symposium on Methodology of Mathematical Modelling,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Типологический анализ как моделирование, типологизация сложнмх обектов населеньiх мест
Период
13.05.1999 - 16.05.1999 г.
Организатор
Union of Scientists in Bulgaria

XVII Congress of the European Society of Rural Sociology "The Bulgarian Village and Globalisation Processes"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Interaction between Village and Town Present State and Future Prospects
Период
13.11.1997 - 16.11.1997 г.
Организатор
Institute of Sociology, Sofia

Международна научно-практическа конференция „Бъдещето на крайдунавския регион:роля и място на местните органи за управление"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Устройство и развитие на селищната мрежа в крайдунавския регион
Период
21.11.1996 - 23.11.1996 г.
Организатор
Стопанска академия "Д. Ценов", Асоциация на Дунавските общини

9-thWorld Congress of Rural Sociology “Rural Potentials for a Global Tomorrow"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
POTENTIALS FOR THE DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN VILLAGE
Период
20.06.1996 - 22.06.1996 г.
Организатор
Bulgarian Society of Rural Sociology

VІІ международен симпозиум "Методология на математическото моделиране"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Програмирование развития населенньiх пунктов посредством моделирования
Период
09.06.1994 - 12.06.1994 г.
Организатор
Институт по философски науки БАН

VІІ международен симпозиум "Методология на математическото моделиране"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Методика определения экологически депрессивньІх территорий в сложньІх селитбеньІх образуваниях
Период
09.06.1994 - 12.06.1994 г.
Организатор
Институт по философски науки БАН

ІV Национален интердисциплинарен симпозиум с международно участиепо методология на математическото моделиране"Моделирането в математиката и математическото моделиране в природни и социални системи"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Моделиране на факторни влияния, риска и надежността в изследванията на развитието на населените места
Период
11.06.1993 - 12.06.1993 г.
Организатор
ИФН на БАН, ВТУ "Св.Св. Кирил и Методи" Велико Търново

VІ Интердисциплинарен симпозиум "Методика на математическото моделиране"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Моделирование - метод изучения динамики в структурньІх, функциональньІх и пространственьІх параметрах сложньІх обектов - населеньІх пунктов
Период
11.06.1992 - 14.06.1992 г.
Организатор
Институт по философски науки БАН

Европейски форум "Столиците на бъдеща Европа"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Развитие на големите градове в пространството и времето
Период
18.10.1991 - 20.10.1991 г.
Организатор
Столична община

Научно-практическа конференция "Инфраструктура по месторабота"

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Принципни насоки при изграждане на инфраструктурата в промишлените зони
Период
12.10.1990 - 13.10.1990 г.
Организатор
УНСС- Сфия, ВУ-център по икономика- Хасково

ІХ Научна конференция "Икономика и управление на промишлеността

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Нови изисквания към териториалноустройствения подход при управлението на промишленото произвоство
Период
19.10.1989 - 20.10.1989 г.
Организатор
ВИИ "Карл Маркс"

Проекти

(Interreg Danube Transnational Programme) “DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage“

Период на провеждане
11.01.2020 - 20.12.2022 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
EU
Бюджет
1111111,00 лв.

(COM(2014) 97) Ландшафт в Екологична оценка на Морска стратегия и програма от мерки на Република България

Период на провеждане
15.01.2016 - 31.08.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Министерство на околната среда и водите
Бюджет
1111111,00 лв.

Социална и социално - икономическа оценка в ДОВОС - Модернизация на трансевропейската железопътна мрежа в България: Позиция І - железопътна линия София – Драгоман (Реф.№ 2008-044863 ОП ”Транспорт” )- втори вариант окончателен 2015г.

Период на провеждане
15.05.2015 - 10.12.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Министерство на транспорта и ЕС ОП "Транспорт"
Бюджет
111111,00 лв.

Културно историческо наследство в Екологична оценка на Общ устройствен план на община Чепеларе 2020

Период на провеждане
08.04.2015 - 15.12.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
община Чепеларе
Бюджет
111111,00 лв.

(MIS ECT 2617 Project ALECTOR) The ENPI CBC Black Sea JOP Project ALECTOR - Tне International Projekt "Caring and Sharing. The Heritage Environment as an Agent for Change"

Период на провеждане
25.02.2015 - 27.09.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
EC
Бюджет
1111,00 лв.

Transnational project South - Eastern Europe - SAGITTARIUS - "Launching (g)local level heritage entrepreneurship: strategies and tools to unite forces, safeguard the place, mobilize cultural values, deliver the experience".

Период на провеждане
03.02.2014 - 20.03.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
EC
Бюджет
111111,00 лв.

Рискови ситуации в екологията и социално-икономическото развитие

Период на провеждане
30.01.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
7000,00 лв.

Национална концепция за пространствено развитие на Р. България 2014 - 2025 г.

Период на провеждане
08.05.2013 - 24.09.2014 г.
Форма на участие
консултант
Финансиран от
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Бюджет
111111,00 лв.

Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 в България – зелени работни места

Период на провеждане
07.01.2013 - 20.12.2013 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
МОСВ
Бюджет
111111,00 лв.

Национална стратегия за регионално развитие за периода 2013 - 2025 г.

Период на провеждане
04.01.2013 - 20.12.2013 г.
Форма на участие
рецензент
Финансиран от
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Бюджет
111111,00 лв.

Социална и социално - икономическа оценка в ДОВОС - Път I-1: Обходен път на гр. Монтана (Е-79)в участък от km 102+060 до km 114+512,20– - ОП ”Транспорт”

Период на провеждане
04.04.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Министерство на транспорта, ЕС , ОП"Транспорт"
Бюджет
111111,00 лв.

Социална и социално - икономическа оценка в ДОВОС - Модернизация на трансевропейската железопътна мрежа в България: Позиция І - железопътна линия София – Драгоман (Реф.№ 2008-044863 ОП ”Транспорт” )

Период на провеждане
06.03.2012 - 22.12.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Министерство на транспорта и ЕС
Бюджет
111111,00 лв.

Екологична оценка на Общ устройствен план на гр. Попово 2020

Период на провеждане
02.03.2009 - 25.11.2009 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
община Попово
Бюджет
111111,00 лв.

Социална и социално- икономическа оценка в ДОВОС за инвестиционно предложение „Нефтопровод за суров нефт Бургас- Александруполис

Период на провеждане
11.02.2009 - 30.12.2009 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МОСВ
Бюджет
111111,00 лв.

Екологична оценка на Общ устройствен план на община Велинград 2020

Период на провеждане
04.02.2009 - 20.11.2009 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
община Велинград
Бюджет
111111,00 лв.

Разработване на компютърно симулиран модел за осигуряване защита на природните ресурси и инфраструктура от горски пожари

Период на провеждане
30.01.2009 - 30.11.2009 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
1111,00 лв.

EIA ISPA ІІ Ministry of transports of Rumania Euroreaid /122137/D/SV/Ro Technical assistance for the improvement of navigation conditions ontre Romenian-Bulgarian common sector of the Danube and accompanying studies,

Период на провеждане
06.01.2009 - 04.05.2010 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЕС
Бюджет
111111,00 лв.

Socio economic analysis of the municipality of Botevgrad and its region

Период на провеждане
14.02.2007 - 18.10.2007 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
Испания, регион Сарагоса
Бюджет
111111,00 лв.

Екологична оценка на Общ устройствен план на гр. Сливен 2020

Период на провеждане
01.02.2007 - 30.11.2007 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
община Сливен
Бюджет
111111,00 лв.

Екологична оценка на План за управление на Природен парк "Странджа"

Период на провеждане
15.07.2005 - 20.09.2006 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МОСВ
Бюджет
1111111,10 лв.

Екологична оценка на Общ устройствен план на гр. Горна Оряховица 2020

Период на провеждане
20.01.2005 - 22.11.2005 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
община Горна Оряховица
Бюджет
111111,00 лв.

Екологична оценка на Общ устройствен план на гр. Пазарджик 2020

Период на провеждане
07.01.2003 - 20.11.2003 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Община Пазарджик
Бюджет
111111,00 лв.

"София и евроинтеграцията" /Общ устройствен план на гр. София-рамкова програма/

Период на провеждане
03.02.2000 - 20.12.2000 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Световна банка
Бюджет
111111,00 лв.

Центрове на растежа .Идентифициране и развитие

Период на провеждане
05.01.1998 - 20.12.1999 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Бюджет
111111,00 лв.

Усъвършенстване на националния модел на техническата инфраструктура

Период на провеждане
10.01.1995 - 20.12.1995 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС - НЦТРЖП
Бюджет
1111111,10 лв.

Регионални аспекти на европейските транспортни коридори на територията на Р. България

Период на провеждане
10.01.1995 - 20.12.1995 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС - НЦТРЖП
Бюджет
1111111,10 лв.

Регионална схема за териториално развитие и устройство на Черноморското крайбрежие

Период на провеждане
10.01.1995 - 20.12.1995 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС - НЦТРЖП
Бюджет
1111111,10 лв.

Стратегия за развитие и устройство на граничните райони с Република Гърция - зона "Източни Родопи"

Период на провеждане
11.01.1994 - 20.12.1994 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС - НЦТРЖП
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториален обзор на молитвените домове в Р България

Период на провеждане
10.01.1994 - 20.12.1994 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС - НЦТРЖП и Министерски съвет
Бюджет
1111111,10 лв.

Регионална схема за развитие на Дунавското крайбрежие

Период на провеждане
10.01.1994 - 20.12.1994 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС - НЦТРЖП
Бюджет
1111111,10 лв.

Стратегия за развитие на граничните райони с Република Гърция - зона "Струма"

Период на провеждане
10.01.1994 - 20.12.1994 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС - НЦТРЖП
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториалноустройствен план на община Долни чифлик

Период на провеждане
10.01.1994 - 20.12.1995 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
Световна банка
Бюджет
1111111,10 лв.

SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME, PRIORITY 6 – Global Change and Ecosystems BEOBAL – BEO Centre of Excellence Research Capacity Improvement for Sustainable Environ-ment and Advanced Integration into ERA/ Contract no.: INCO-CT-2005-016663………

Период на провеждане
04.03.1993 - 30.12.2005 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЕС
Бюджет
111111,00 лв.

Стратегия за развитие на планинските и полупланински райони

Период на провеждане
05.02.1992 - 20.12.1992 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС - Главпроект
Бюджет
1111111,10 лв.

Проблеми на районите с етнически смесено население

Период на провеждане
10.01.1992 - 20.12.1992 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС - НЦТРЖП
Бюджет
1111111,10 лв.

Алтернативи за развитие на планинските и полупланински райони в България

Период на провеждане
10.01.1992 - 20.12.1992 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС - НЦТРЖП
Бюджет
1111111,10 лв.

Застроителен и регулационен план на с. Плетена /община Сатовча/

Период на провеждане
10.01.1992 - 20.12.1990 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС - НЦТРЖП
Бюджет
1111111,10 лв.

Методически основи за планиране и устройство на територията на общините в условията на приватизация и пазарно стопанство. Изисквания за разработване на ТУП от нов тип.

Период на провеждане
10.01.1991 - 20.12.1991 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС - НЦТРЖП
Бюджет
1111111,10 лв.

Устройствени изисквания към планирането и развитието на малките градове и села в условията на приватизация и пазарна икономика. Изисквания за разработване на нов тип подробни селищноустройствени планове

Период на провеждане
10.01.1991 - 20.12.1991 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС - НЦТРЖП
Бюджет
1111111,10 лв.

Стратегия за развитието на община Нови Искър до 2005 г.

Период на провеждане
15.03.1990 - 20.12.1990 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС
Бюджет
1111111,10 лв.

Стратегия за социално-икономическото развитие на община Аксаково

Период на провеждане
15.03.1990 - 20.12.1990 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС
Бюджет
1111111,10 лв.

Установяване на урбографа на НР България към 1990 г. и тенденции на развитие по урбанизационни направления

Период на провеждане
08.02.1990 - 20.12.1990 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
САБ
Бюджет
1111111,10 лв.

Изисквания към обитаването и общественото обслужване в извънселищните територии на производствен участък. Методика

Период на провеждане
10.01.1990 - 20.12.1990 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС - НЦТРЖП
Бюджет
1111111,10 лв.

Концепция за изграждане и развитие на индивидуални земеделски стопанства в земите предоставени за дългосрочна аренда

Период на провеждане
07.03.1989 - 20.12.1989 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Принципни положения за използване на изградената техническа и социална инфраструктура и за актуализиране на териториалноустройствените разработки на общините с най-значително намаление на населението

Период на провеждане
10.01.1989 - 20.12.1989 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториалноустройствен план на община Крумовград

Период на провеждане
10.01.1989 - 20.12.1989 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториалноустройствен план на община Кирково

Период на провеждане
10.01.1989 - 20.12.1989 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Изследване на пространственото развитие и тенденциите в агломерирането на населените места в условията на самоуправление на общините

Период на провеждане
10.01.1988 - 20.12.1988 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Моделза оптимално структуриране и организация на сложните селищни образувания /агломерации/

Период на провеждане
10.01.1988 - 20.12.1988 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Стратегия за развитие на извънселищните територии

Период на провеждане
10.01.1988 - 20.12.1988 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториалноустройствен план на отдиха / по Постановление №4 от 12.02.1988г./ на община Джебел

Период на провеждане
10.01.1988 - 20.12.1988 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториалноустройствени проучвания за развитието на отдиха в Средна Стара планина

Период на провеждане
10.01.1988 - 20.12.1988 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториалноустройствен план на Национален парк - музей "Шипка - Бузлуджа"

Период на провеждане
10.01.1988 - 20.12.1988 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториалноустройствен пла на община Попово

Период на провеждане
10.03.1987 - 20.12.1987 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториалноустройствен план на община Стражица

Период на провеждане
10.03.1987 - 20.12.1987 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Допълване на методическите указания за изработване на ТУП на общините

Период на провеждане
10.01.1987 - 20.12.1987 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Указания за актуализация и изработнаве на ТУП на общини, съгласно изискванията на чл. 2/3 на 65-то ПМС

Период на провеждане
10.01.1987 - 20.12.1987 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Основни насоки за развитие на националната селищна мрежа до 2000 г. и след нея

Период на провеждане
10.01.1987 - 20.12.1987 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Секция №4 по градоустройство и жилищно строителство. 2.15/4.86 Метод на планиране на системата от населени места

Период на провеждане
10.01.1987 - 20.12.1987 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Проблеми в пространственото развитие на големите селищни системи - Структура и организация на селищната мрежа

Период на провеждане
10.01.1987 - 20.12.1987 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториалноустройствен план на община Джебел

Период на провеждане
10.01.1987 - 20.12.1987 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Допълване и актуализиране на методическите указания за ТУП на селищните системи в М:25000

Период на провеждане
10.01.1986 - 20.12.1986 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Проблеми в пространственото развитие на големите селищни системи /І и ІІ функционален тип/ - Функционално-пространствени проблеми

Период на провеждане
10.01.1986 - 20.12.1987 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториалноустройствен план на селищна система Тетевен

Период на провеждане
10.01.1986 - 20.12.1986 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториалноустройствен план на група селищни системи с център Перник

Период на провеждане
10.01.1986 - 20.12.1986 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториалноустройствен план на Северен централен район

Период на провеждане
10.01.1986 - 20.12.1986 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториалноустройствени проучвания на развитието на крайграничните селищни системи от Родопския край

Период на провеждане
10.01.1985 - 20.12.1985 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториалноустройствен план на група селищни системи с център Видин

Период на провеждане
10.01.1983 - 20.12.1983 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Възможности за усъвършенстване на териториалноустройствената органзация в обхвата на влияние на големите енергийни национални обекти

Период на провеждане
10.01.1983 - 20.12.1983 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Възможностиза усъвършенстванеструктурата на селищната мрежа в граничните и планински райони на страната

Период на провеждане
10.01.1983 - 20.12.1983 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Генерална схема - Блида /Алжир/

Период на провеждане
04.05.1982 - 30.11.1985 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Министерство на земеделието - Алжир
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториалноустройствени проучвания за усъвършенстване на демографската политика в Н Р България

Период на провеждане
10.01.1982 - 20.12.1982 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Комплексно изграждане на жизнената среда в зоните на влияние на големите промишлени обкти на примера на Елховското лигнитно находище

Период на провеждане
10.01.1982 - 20.12.1982 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Проблеми на използването и опазването на природната среда при развитието на системите на ЕТУП на НРБ

Период на провеждане
10.01.1981 - 20.12.1981 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Развитие на малките населени места

Период на провеждане
10.01.1980 - 30.12.1980 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Нормативи за териториалноустройствено планиране и проектиране на ниво селищни системи

Период на провеждане
10.01.1979 - 20.12.1980 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Методически основи за проектиране на селищни системи от различни йерархични нива

Период на провеждане
10.01.1978 - 20.12.1978 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МТРС І КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториалноустройствен план на селищна система Ямбол

Период на провеждане
10.01.1978 - 20.12.1978 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториалноустройствен план на селищна система Тетевен

Период на провеждане
10.01.1978 - 20.12.1978 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Териториалноустройствен план на селищна система Ихтиман - Костенец

Период на провеждане
10.01.1976 - 20.12.1976 г.
Форма на участие
ръководител на екипа
Финансиран от
МТРС- КНИПИТУГА
Бюджет
1111111,10 лв.

Ръководени докторанти

Изследване устойчивостта на регионално развитие на област Благоевград

Докторант
Росен Райчов Янев
Период
13.01.2016 - 12.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Възможности за развитие на креативната индустрия в северозападната част на Софийска област

Докторант
Пламен Миланов Стоянов
Период
10.07.2015 - 09.07.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Международни трудови миграции на студентите от висшите училища в Благоевград

Докторант
Владимир Николов Караджов
Период
27.08.2013 - 26.08.2016 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Селските райони в Благоевградска област: социално-икономически проблеми и възможности за диверсификация на стопанствата

Докторант
Емилия Николова Патарчанова
Период
17.04.2008 - 17.04.2008 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Изготвяне на проект на образователната инфраструктура

Студент
Мария Григорова Фак. № 20150142023
Година
2021
ОКС
магистър

Модернизиране на образователната инфраструктура в община Лом

Студент
Камелия Борисова Фак.№ 19150142014
Година
2020
ОКС
магистър

Изграждане на туристическа инфраструктура в природен парк „Беласица"

Студент
Мина Стоименова Фак.№ 19150142002
Година
2020
ОКС
магистър

Регионален анализ на социалната инфраструктура в община Симитли

Студент
Христина Ботева Фак. № 16250341013
Година
2019
ОКС
магистър

Регионален анализ на малките и средни предприятия в община Симитли

Студент
Татяна Алексиева Фак. № 16250341009
Година
2019
ОКС
магистър

Развитие на културния туризъм в община Монтана

Студент
Ралица Янчева Фак. № 10250321030
Година
2018
ОКС
бакалавър

Влияние на туризма при регионалното развитие на област Смолян

Студент
Николай Тотев Фак. № 17150142009
Година
2018
ОКС
магистър

Развитие на културния туризъм в община Кюстендил

Студент
Антонио Викторов Фак.№12250321015
Година
2017
ОКС
бакалавър

Развитие на инфраструктурата в община Перник

Студент
Валерия Таскова Фак. № 11250321030
Година
2017
ОКС
магистър

Състояние и тенденции в развитието на пазара на труда в община Кюстендил

Студент
Десислава Стоилова Фак.№ 10250321019
Година
2017
ОКС
бакалавър

Икономическо развитие на община Кюстендил

Студент
Кристиан Владимиров Фак. № 11211250321029
Година
2017
ОКС
бакалавър

Развитие на инфраструктурата в община Кюстендил

Студент
Мартин Николов Фак. № 10250321008
Година
2017
ОКС
бакалавър

Развитие на фармацевтичната промишленост в България

Студент
Симона Гълъбова Фак.№ 12250321019
Година
2017
ОКС
бакалавър

Развитие на геоложки туризъм в България

Студент
Райна Чимева Фак.№ 360362
Година
2017
ОКС
бакалавър

Изработване на проект за етнографски музей с финансиране по ПРСР 2014 -2020

Студент
Албена Крумова Фак.№ 12250321041
Година
2017
ОКС
магистър

Изработване на проект на малко преработвателно предприятие за горски плодове в община Гърмен с финансиране по ПРСР 2014 -2020

Студент
Кимле Кардашева Фак. № 16250345011
Година
2017
ОКС
магистър

Възможности за създаване на туристически клъстер в община Гърмен

Студент
Мая Хаджиева Фак.№16250345004
Година
2017
ОКС
магистър

Възможности за създаване на туристически клъстер в община Разлог

Студент
Зоя Парталова Фак. №16250345010
Година
2017
ОКС
магистър

Изработване на проект за семейна ферма с финансиране по ПРСР 2014-2020

Студент
Надя Асенова Фак.№15250341012
Година
2017
ОКС
магистър

Анализ на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил /промишлени зони/

Студент
Елица Иванова Фак.№16250341005
Година
2017
ОКС
магистър

Изготвяне на проект на социалната инфраструктура с финансиране по ПРСР 2014 – 2020

Студент
Десислава Гостунска Фак. № 15250341014
Година
2017
ОКС
магистър

Изготвяне на проект на образователната инфраструктура с финансиране по ПРСР 2014 – 2020

Студент
Диана Гостунска Фяк. № 15250341015
Година
2017
ОКС
магистър

Анализ на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Кюстендил /социални зони/

Студент
Антония Герасимова Фак. № 16250345012
Година
2017
ОКС
магистър

Изработване на проект за изграждане на семеен балнеохотел с финансиране по ПРСР 2014-2020

Студент
Невена Кюпчева Фак. № 16250341014
Година
2017
ОКС
магистър

Развитие на малките и средни предприятия в община Гърмен

Студент
Красимира Беева Фак. № 14250341011
Година
2017
ОКС
магистър

Развитие на спортната инфраструктура в община Брезник

Студент
Васил Петров Фак№ 14250341005
Година
2016
ОКС
магистър

Проблеми в първичния сектор в община Пирдоп

Студент
Яна Мечева Фак.№ 14250341010
Година
2016
ОКС
магистър

Изследване устойчивостта на регионално развитие на община Сатовча

Студент
Емин Мерчев Фак.№ 14250341003
Година
2016
ОКС
магистър

Развитие на планинския туризъм в община Самоков

Студент
Ивайло Илчов Фак.№ 11250321018
Година
2016
ОКС
бакалавър

Развитие на малките и средни предприятия в община Роман

Студент
Христинка Христова Фак.№ 0927030
Година
2016
ОКС
бакалавър

Развитие на селищната мрежа в община Гоце Делчев

Студент
Мехмед Башов Фак.№ 11250321006
Година
2016
ОКС
бакалавър

Управление на проект за обект на туристическата суперструктура

Студент
Мустафа Мустафа Фак. № 15250341005
Година
2016
ОКС
магистър

Анализ на Общинския план за развитие на община Петрич. Възможности и проблеми

Студент
Велик Филчев Фак. № 14250341006
Година
2016
ОКС
магистър

Развитие на селския туризъм в община Рила

Студент
Красимир Милчев Фак. № 14250341001
Година
2016
ОКС
магистър

Регионален потенциал за развитие на биогаз инсталации в ЮЦР

Студент
Калин Маешки Фак.№ 14250341012
Година
2016
ОКС
магистър

Управление на проект за малко предприятие за млекопреработка

Студент
Надежда Иванова Фак. № 15250341006
Година
2016
ОКС
магистър

Управление на проект на социалната инфраструктура (култура)

Студент
Айше Бъскова Фак. № 15250341017
Година
2016
ОКС
магистър

Управление на проект на техническа инфраструктура в община Сандански

Студент
Кирил Лазарски Фак. № 14250341013
Година
2016
ОКС
магистър

Пространствено развитие на селищната мрежа на община Невестино

Студент
Еличка Иванова Фак. № 12250321010
Година
2016
ОКС
бакалавър

Демографски и интеграционни проблеми на ромската общност в Благоевград

Студент
Елка Сандева Фак.№ 0927033
Година
2016
ОКС
бакалавър

Туристическата инфраструктура в община Банско

Студент
Айше Бодева Фак. № 12250321025
Година
2016
ОКС
бакалавър

Развитие на туризма в община Сливница

Студент
Албена Крумова Фак. № 12250321041
Година
2016
ОКС
бакалавър

Управление на проект за обект на туристическата суперструктура

Студент
Мустафа Мустафа Фак.№ 15250341005
Година
2016
ОКС
магистър

Анализ на Общинския план за развитие на община Петрич. Възможности и проблеми

Студент
Велик Филчев Фак.№ 14250341006
Година
2016
ОКС
магистър

Развитие на селския туризъм в община Рила

Студент
Красимир Милчев Фак.№ 14250341001
Година
2016
ОКС
магистър

Регионален потенциал за развитие на биогаз инсталации в ЮЦР

Студент
Калин Маешки Фак.№ 14250341012
Година
2016
ОКС
магистър

Управление на проект за малко предприятие за млекопреработка

Студент
Надежда Иванова Фак.№ 15250341006
Година
2016
ОКС
магистър

Управление на проект на социалната инфраструктура (култура)

Студент
Айше Бъскова Фак.№ 15250341017
Година
2016
ОКС
магистър

Управление на проект на техническа инфраструктура в община Сандански

Студент
Кирил Лазарски Фак.№ 14250341013
Година
2016
ОКС
магистър

Пространствено развитие на селищната мрежа на община Невестино

Студент
Еличка Иванова Фак.№ 12250321010
Година
2016
ОКС
бакалавър

Развитие на балнеолечебния туризъм в България

Студент
Невена Кюпчева Фак.№ 11250321019
Година
2016
ОКС
бакалавър

Икономическо развитие на община Симитли

Студент
Филип Андонов Фак.№ 11250321015
Година
2016
ОКС
бакалавър

Изграждане и управление на малко предприятие за производство на бира

Студент
Моника Симеонова Фак. №15250341010
Година
2016
ОКС
магистър

Управление на проект за малко предприятие за производство на сладкарски изделия

Студент
Цветан Николов Фак.№15250341011
Година
2016
ОКС
магистър

Развитие на спортната инфраструктура в община Разлог

Студент
Десислава Аршинкова Фак.№ 11250321033
Година
2015
ОКС
бакалавър

Състояние и тенденции в развитието на пазара на труда в община Петрич

Студент
Десислава Котоманова Фак.№ 10250321039
Година
2015
ОКС
бакалавър

Развитие на туризма в община Якоруда

Студент
Мустафа Мустафа Фак.№ 11250321026
Година
2015
ОКС
бакалавър

Демографски статус на Столична община

Студент
Владимир Георгиев Фак.№ 10250321044
Година
2015
ОКС
бакалавър

Развитие на малките и средни предприятия в община Сатовча

Студент
Алил Феков Фак.№ 11250321003
Година
2015
ОКС
бакалавър

Социално – икономически профил на област Благоевград в условията на пазарна икономика

Студент
Росен Янев Фак.№ 14250341002
Година
2015
ОКС
магистър

Развитие на туризма в община Гърмен

Студент
Алил Даутев Фак.№ 0927025
Година
2015
ОКС
бакалавър

Социални дейности и инфраструктура в Община Разлог

Студент
Десислава Гостунска Фак.№11250321039
Година
2015
ОКС
бакалавър

Развитие на образователната инфраструктура в Община Разлог

Студент
Диана Гостунска Фак.№ 11250321040
Година
2015
ОКС
бакалавър

Развитие на пивоварната промишленост в България

Студент
Моника Симеонова Фак.№ 11250321031
Година
2015
ОКС
бакалавър

Развитие на захарната – шоколадовата промишленост в България

Студент
Цветан Николов Фак.№ 11250321014
Година
2015
ОКС
бакалавър

Демографски проблеми в община Петрич

Студент
Наталия Бойчева Фак.№ 0827005
Година
2014
ОКС
бакалавър

Социално-икономическо развитиe на община Пещера

Студент
Марина Славова Фак.№ 0927019
Година
2014
ОКС
бакалавър

Балнеоложки център Велинград

Студент
Десислава Крънчева Фак.№0827012
Година
2014
ОКС
бакалавър

Развитие на културният туризъм в община Берковица

Студент
Габриела Фидотова Фак.№ 0827020
Година
2014
ОКС
бакалавър

Техническа инфраструктура в община Сандански

Студент
Кирил Лазарски Фак.№ 0927003
Година
2014
ОКС
бакалавър

Развитие на малки и средни предприятия в община Петрич

Студент
Лъчезар Манчев Фак.№ 0927013
Година
2014
ОКС
бакалавър

Развитие на културният туризъм в община Смолян

Студент
Мария Барбудова Фак.№ 0627016
Година
2014
ОКС
бакалавър

Религиозен туризъм в България

Студент
Мариета Сърбинска Фак.№ 0827037
Година
2014
ОКС
бакалавър

Културните коридори и ядро Самоков

Студент
Даниела Бичакова Фак.№ 10250341005
Година
2014
ОКС
магистър

Урбанизационни проблеми на околната среда на община Сливница

Студент
Пламен Стоянов Фак.№ 12250441003
Година
2014
ОКС
магистър

Икономическо развитие и жизнен стандарт на община Сливница

Студент
Пламен Стоянов Фак.№ 13250341005
Година
2014
ОКС
магистър

Алтернативен туризъм в общините Сандански и Петрич

Студент
Величка Великова Фак.№ 11250341005
Година
2014
ОКС
магистър

Управление на проекти за развитие на туризма в община Разлог

Студент
Георги Евтимов Фак.№ 13250341002
Година
2014
ОКС
магистър

Управление на проект за образователна инфраструктура в община Петрич

Студент
Ваня Стаменова Фак.№13250341009
Година
2014
ОКС
магистър

Техническа инфраструктура в община Якоруда

Студент
Ахмед Бодев Фак.№ 0927009
Година
2014
ОКС
бакалавър

Развитие на бутиковите фирми в София

Студент
Васил Петров Фак.№ 10250321017
Година
2014
ОКС
бакалавър

Ретроспективен анализ на стопанството на Югозападния икономически район в условията на планова икономика

Студент
Росен Янев Фак.№ 10250321016
Година
2014
ОКС
бакалавър

Градски туризъм и културни маршрути в София

Студент
Лина Михайлова Фак.№ 10250321035
Година
2014
ОКС
бакалавър

Развитие на образованието в община Благоевград

Студент
Мариела Бакалова Фак.№ 0827015
Година
2014
ОКС
бакалавър

Управление на проект за изграждане на спортна инфраструктура

Студент
Красимир Видев Фак.№ 13250341001
Година
2014
ОКС
магистър

Развитие на туризма в община Тетевен

Студент
Пенка Нейова Фак.№13250341006
Година
2014
ОКС
магистър

Реконструкция и регенерация на пространственото развитие на Благоевград

Студент
Анелия Спасова Фак.№13250341007
Година
2014
ОКС
магистър

Възможности за преработване на билки и горски плодовe в община Гърмен

Студент
Сузан Ахмед Фак.№ 13250341004
Година
2014
ОКС
магистър

Образователна инфраструктура на Община Радомир

Студент
Диана Цвяткова Фак.№ 0827028
Година
2013
ОКС
бакалавър

Териториално развитие на град София

Студент
Виолета Попгеоргиева Фак.№ 0827040
Година
2013
ОКС
бакалавър

Развитие на спортната инфраструктура в общините Петрич и Сандански

Студент
Ивайло Петров Фак.№ 1125034100
Година
2013
ОКС
магистър

Икономическо и териториално развитие на град Сандански

Студент
Росен Илиев Фак.№ 11250341003
Година
2013
ОКС
магистър

Развитие на алтернативен туризъм в общините Разлог, Банско, Гърмен

Студент
Ваня Ваклинова Фак.№ 11250341002
Година
2013
ОКС
магистър

Малки, средни предприятия и бизнес средата в България

Студент
Илия Митков Фак.№ 12250341001
Година
2013
ОКС
магистър

Развитие на културния туризъм в общините Сандански и Петрич

Студент
Борислава Кушлева Фак.№ 12250341003
Година
2013
ОКС
магистър

Териториално-устройствени проблеми на Българското Черноморие

Студент
Делян Георгиев Фак.№ 12250341004
Година
2013
ОКС
магистър

Проблеми и възможности за развитието на пчеларството в България

Студент
Кирилка Темелкова 12250341009
Година
2013
ОКС
магистър

Развитие на малките и средни предприятия в община Годеч

Студент
Александра Александрова Фак.№ 0927021
Година
2013
ОКС
бакалавър

Туристическата инфраструктура в община Сандански

Студент
Костадин Димов Фак.№ 11250341009
Година
2013
ОКС
магистър

Политика и перспективи за развитието на тръбопроводния транспорт в България

Студент
Ивайло Димитров Фак.№ 12250341002
Година
2013
ОКС
магистър

Перспективи за развитие на малките и средни предприятия в община Долна баня

Студент
Мирослава Христова Фак.№ 12250341007
Година
2013
ОКС
магистър

Развитие на клъстерите в България

Студент
Тодор Кочев Фак.№ 11250341004
Година
2013
ОКС
магистър

Развитие на туризма във Велинградския район (община Велинград)

Студент
Алие Пехливан Фак.№ 12250341008
Година
2013
ОКС
магистър

Социално-икономическо развитие на община Берковица

Студент
Галя Рангелова Фак.№ 12250341005
Година
2013
ОКС
магистър

Развитие на туризма в община Разлог

Студент
Георги Евтимов Фак.0 0927025
Година
2013
ОКС
бакалавър

Образователна инфраструктура в община Петрич

Студент
Ваня Стаменова Фак.№ 0827007
Година
2013
ОКС
бакалавър

Футболът – ресурс за развитие на спортния туризъм в Европа

Студент
Фикрет Чачев Фак .№ 10250321007
Година
2013
ОКС
бакалавър

Развитие на туризма по Българското Черноморско крайбрежие

Студент
Юргита Калеова Фак.№ 0727036
Година
2012
ОКС
бакалавър

Яхтен туризъм в България

Студент
Цветелина Граховска Фак.№ 0727034
Година
2012
ОКС
бакалавър

Развитие на туризмът в община Сандански

Студент
Костадин Димов Фак.№ 0727034
Година
2012
ОКС
бакалавър

Регенерация и интегрирано градско планиране в България

Студент
Елена Аргирава Фак.0 10250341004
Година
2012
ОКС
магистър

Конният спорт и туризъм в България

Студент
Оля Пенева Фак.№ 10250341003
Година
2012
ОКС
магистър

Развитие на селищната мрежа в област Перник

Студент
Ина Станчева Фак.№ 10250341001
Година
2012
ОКС
магистър

Урбанизационни проблеми на ОС в град Благоевград

Студент
Яна Симеонова Фак.№ 0928203
Година
2012
ОКС
магистър

Преглед на регионалната политика в ЕС и България

Студент
Кристина Димитрова Фак.№ 10250341002
Година
2012
ОКС
магистър

Развитие на образователната инфраструктура на община Перник

Студент
Ася Георгиева Фак.№ 0827202
Година
2012
ОКС
магистър

Развитие на зелената енергия в България

Студент
Янита Раданова Фак.0 10250341008
Година
2012
ОКС
магистър

Жилищната политика в България

Студент
Адиле Буковян Фак.№ 10250341009
Година
2012
ОКС
магистър

Малките и средни предприятия в община Сливница

Студент
Пламен Стоянов Фак.№ 0827010
Година
2012
ОКС
бакалавър

Териториалноустройствени проблеми на Северното черноморие

Студент
Дилян Георгиев Фак.№ 0827013
Година
2012
ОКС
бакалавър

Културен туризъм в община Видин

Студент
Десислава Лозанова Фак.№ 0727038
Година
2012
ОКС
бакалавър

Развитие на малките и средни предприятия в община Долна баня

Студент
Мирослава Христова Фак.№ 0827011
Година
2012
ОКС
бакалавър

Развитие на селищната мрежа в община Петрич

Студент
Мариела Костадинова Фак. № 0727010
Година
2011
ОКС
бакалавър

Културно-историческо наследство в община Благоевград

Студент
Тодор Кочев Фак.№ 0727016
Година
2011
ОКС
бакалавър

Съвременно състояние и проблеми на стопанството на Великопреславска община

Студент
Ивайло Герчев Фак.№ 0727044
Година
2011
ОКС
бакалавър

Винопроизводство и винен туризъм в България

Студент
Милан Георгиев Фак.№ 0727207
Година
2011
ОКС
магистър

Втори мост на Дунав – екологични проблеми

Студент
Петя В. Цветкова Фак.№ 10250441006
Година
2011
ОКС
магистър

Изследване на сезонните трудови миграции на студентите в община Благоевград

Студент
Владимир Караджов
Година
2011
ОКС
магистър

Развитието на голфа - предпоставка за туризъм

Студент
Елена Аргирова Фак.№ 0527006
Година
2010
ОКС
бакалавър

Културно историческото наследство в община Самоков – предпоставка за туризъм

Студент
Даниела Бичакова Фак.№ 0527009
Година
2010
ОКС
бакалавър

Развитие на газопреносната мрежа в Р България

Студент
Александър Щърбев Фак.№ 0727206
Година
2010
ОКС
магистър

Eкологична икономика. Развитие на политиката за устойчиво развитие в ЕС и възможности пред България като част от съюза

Студент
Евгения Говедарска Фак.№ 0811203
Година
2010
ОКС
магистър

Жилищната политика на Р България, Р Македония и Югозападна Европа

Студент
Весна Т. Стаменкова Фак.№ 0627209
Година
2010
ОКС
магистър

Шумова характеристика и кръгово движение на град Благоевград

Студент
Марияна Стоименова Фак.№ 0628211
Година
2010
ОКС
бакалавър

Развитие на свободните икономически зони в България

Студент
Анета Асенова Фак.№ 0827201
Година
2010
ОКС
магистър

Екологосъобразно устройствено планиране на община Велинград

Студент
Ангел А. Стайков Фак.№ 0528201
Година
2009
ОКС
бакалавър

Културното наследство и развитието на културата в община Благоевград

Студент
Миглена Тимова Фак.№ 0527012
Година
2009
ОКС
бакалавър

Балнеолечение и балнеотуризъм в област Благоевград

Студент
Невена Ив. Ризова Фак.№ 0527015
Година
2009
ОКС
бакалавър

Социално-икономически развитие на община Дупница в края на ХІХ и началото на ХХ век

Студент
Кристина Димитрова Фак.№ 0527010
Година
2009
ОКС
бакалавър

Развитие на културния туризъм в област Монтана

Студент
Аделина Тодорова Фак. № 0727208
Година
2009
ОКС
магистър

Малките и средни предприятия –създаване и развитие

Студент
Красимира Керкелова Фак.№ 0727207
Година
2009
ОКС
магистър

Развитие на малките и средни предприятия в община Разлог

Студент
Катерина Вецова Фак. № 0327009
Година
2009
ОКС
бакалавър

Човешкият капитал и европейските тенденции в регионалното развитие на България

Студент
Велик Филчев Фак.№ 0327016
Година
2008
ОКС
бакалавър

Икономика на знанието и регионалното развитие

Студент
Вангелия Аргирова Фак.№0627203
Година
2008
ОКС
бакалавър

Развитие на образователната система в община Перник

Студент
Анета Асенова Фак.№ 0427011
Година
2008
ОКС
бакалавър

Развитие на образователната система в община Мездра

Студент
Надя Иванова Фак.№ 0427007
Година
2008
ОКС
бакалавър

Развитие на образователната система в община Гоце Делчев

Студент
Антоанета Гаджева Фак.№ 0427008
Година
2008
ОКС
бакалавър

Културно историческо наследство- културен туризъм в община Кюстендил

Студент
Весела Миланова Фак.№ 0427013
Година
2008
ОКС
бакалавър

Същност на клъстерите и развитието им в България

Студент
Ани В.Накова Фак.№ 0627204
Година
2008
ОКС
бакалавър

Развитие на изследователската инфраструктура и регионалното развитие

Студент
Илина Шопова Фак.№ 0627201
Година
2008
ОКС
бакалавър

Развитие на балнеотуризма в България

Студент
Любомир Никифоров Фак.№ 360278
Година
2007
ОКС
бакалавър

Развитие на селските райони

Студент
Елена Пейчева Фак.№ 360352
Година
2006
ОКС
бакалавър

Социално-икономически профил на община Банско

Студент
Горичка Финдрина Фак.№ 0227003
Година
2006
ОКС
бакалавър

Развитие на културният туризъм в община Разлог

Студент
Надежда Финдрина Фак.№ 0227004
Година
2006
ОКС
бакалавър

Развитие на културният туризъм в община Враца

Студент
Михаила Божилова Фак.№ 0227010
Година
2006
ОКС
бакалавър

Социално-икономически профил на община Перник

Студент
Дарина Цветкова Фак.№ 0227002
Година
2006
ОКС
бакалавър

Развитие на клъстерите в България

Студент
Елена Петкова Фак № 0227017
Година
2006
ОКС
бакалавър

Жилищната политика на България и Югозападна Европа

Студент
Адиле Аян Фак.№ 0227024
Година
2006
ОКС
бакалавър

Регионален анализ на община Правец

Студент
Борислав Велев Фак.№ 360264
Година
2006
ОКС
бакалавър

Културно-историческо развитие на община Самоков

Студент
Лиляна Захариева Фак.№ 0227019
Година
2006
ОКС
бакалавър

ОВОС ”Реконструкция на път ІV клас-10076” Струмяни-границата с Р Македония-Берово

Студент
Наталия Йорданова Фак.№ 0228003
Година
2006
ОКС
бакалавър

Анализ на възможностите за екологично изместване на пътя Девин - Михалково

Студент
Джемал Кунгьов Фак.№ 0228034
Година
2006
ОКС
бакалавър

ОВОС на МВЕЦ по р.Струма

Студент
Виолина Андреева Фак.№ М-Е-18
Година
2006
ОКС
магистър

Развитие на икономическите зони

Студент
Цветелина Такова
Година
2005
ОКС
бакалавър

Социално-икономически профил на община Монтана

Студент
Аделина Тодорова Фак.№ 360361
Година
2005
ОКС
бакалавър

Социално-икономически профил на община Кнежа

Студент
Петя Гайдарска Фак.№ 360345
Година
2005
ОКС
бакалавър

Социално-икономически профил на община Враца

Студент
Ирена Найденова Фак.№ 360359
Година
2005
ОКС
бакалавър

Социално-икономически профил на общино Невестино

Студент
Десислава Любенова Фак.№ 360341
Година
2005
ОКС
бакалавър

Устойчиво развитие на община Разлог

Студент
Надежда Благоева Фак.№ 360360
Година
2005
ОКС
бакалавър

Социално-икономически профил на община Гоце Делчев

Студент
Здравка Кирякова Фак. № 360342
Година
2005
ОКС
бакалавър

Социално-икономически профил на община Ракитово

Студент
Красимира Керкелова Фак.№ 360350
Година
2005
ОКС
бакалавър

Областен план за регионално развитие на Кюстендил

Студент
Милена Манолова Фак.№ 360343
Година
2005
ОКС
бакалавър

Социално-икономически профил на община Велинград

Студент
Милан Георгиев Фак.№ 360347
Година
2005
ОКС
бакалавър

Икономически профил на община Пазарджик

Студент
Ангел Стайков Фак.№ 360366
Година
2005
ОКС
бакалавър

Малките и средни предприятия в България

Студент
Александър Щърбев Фак.№ 360370
Година
2005
ОКС
бакалавър

Екологична оценка на ОУП София

Студент
Димитър Славков Фак.№ М -231
Година
2005
ОКС
магистър

Екология, устойчивост и устройствено планиране в България

Студент
Радостина Малинова Фак.№ 671065
Година
2004
ОКС
бакалавър

Социално – икономическо развитие на община Перник

Студент
Нина Янакиева Фак.№ 460445
Година
2004
ОКС
бакалавър

Стратегия за развитие на община Сандански

Студент
Катерина Кьосева Фак.№ 460460
Година
2004
ОКС
бакалавър

Стратегия за развитие на община Кочериново

Студент
Анани Ананиев Фак.№ 460442
Година
2004
ОКС
бакалавър

Планинските райони в България

Студент
Ади Кундева Фак.№ 360281
Година
2004
ОКС
бакалавър

Социално-икономическо развитие на община Видин

Студент
Мариан Младенов Фак.№ 360366
Година
2004
ОКС
бакалавър

Транспортни коридори

Студент
Станимир Вранцалиев Фак.№ 360319
Година
2004
ОКС
бакалавър

Развитие на агломерациите в България

Студент
Янита Раданова Фак.№ 360328
Година
2004
ОКС
бакалавър

Равнище на развитие на общините в България

Студент
Лидия Димитрова Фак.№ 360309
Година
2004
ОКС
бакалавър

Общински план за развитие на общ. Кюстендил

Студент
Красимира Кирилова Фак.№ 360321
Година
2004
ОКС
бакалавър

Анализ и развитие на малките и средни предприятия в България

Студент
Ирина Маламова Фак.№ 360228
Година
2004
ОКС
бакалавър

Анализ и развитие на селищната мрежа в област Перник

Студент
Ина Алексиева Фак.№ 360232
Година
2004
ОКС
бакалавър

ОВОС на ОУП на град Пазарджик

Студент
Олга Таушанова Фак.№ 671064
Година
2004
ОКС
бакалавър

Пространствено развитие на големите общини в България

Студент
Биляна Хаджиева Фак.№ 360338
Година
2004
ОКС
бакалавър

Урбограф на България

Студент
Елена Паскова Фак.№ 360318
Година
2004
ОКС
бакалавър

Пространствено-функционално развитие на общини с център голям град

Студент
Ирина Танчева Фак.№ 360322
Година
2004
ОКС
бакалавър

Методи на изследване развитието на селищната мрежа в България

Студент
Кирилка Николова Фак.№ 360324
Година
2004
ОКС
бакалавър

Регионално развитие на община Сатовча

Студент
Мария Неделчева
Година
2004
ОКС
бакалавър

Регионално развитие на община Петрич

Студент
Ваня Митрушева
Година
2004
ОКС
бакалавър

Регионално развитие на община Благоевград

Студент
Мая Баничарска
Година
2004
ОКС
бакалавър

Социално-икономическо развитие на община Симитли

Студент
Надя Миленкова Фак.№ 360320
Година
2004
ОКС
бакалавър

Социално-икономическо развитие на община Кюстендил

Студент
Красимира Кирилова
Година
2004
ОКС
бакалавър

Пазарна инфраструктура и развитието й в община Дупница

Студент
Константин Боцев Фак.№ 360277
Година
2003
ОКС
бакалавър

Регионални проблеми на община Самоков

Студент
Милена Дерилова Фак.№ 360241
Година
2003
ОКС
бакалавър

Стратегия и оперативна програма за развитие на община Якоруда

Студент
Муса Старков Фак.№ 360279
Година
2003
ОКС
бакалавър

Безработица и социална защита на населението на община Девин

Студент
Галина Черкезова Фак.№ 460416
Година
2003
ОКС
бакалавър

Териториален обзор на молитвените домове на основните вероизповедания в община Самоков

Студент
Добринка Андонова Фак. № 360244
Година
2003
ОКС
бакалавър

Образователна система в община Дупница

Студент
Евелина Харизанова Фак.№ 360272
Година
2003
ОКС
бакалавър

Регионално развитие на стопанството на община Хаджидимово

Студент
Гергана Юрукова
Година
2003
ОКС
бакалавър

Градоустройствено планиране и градски индикатори

Студент
Румен Илиев Фак.№ 730055
Година
2003
ОКС
бакалавър

Показатели за устойчиво развитие в икономиката

Студент
Петя Първанова Фак.№ 671053
Година
2003
ОКС
бакалавър

Регионално развитие на област Монтана

Студент
Лидия Цветанова Фак.№ 360300
Година
2003
ОКС
бакалавър

Развитие и устройство на транспортен коридор №7

Студент
Сашка Милушева Фак.№ 360252
Година
2003
ОКС
бакалавър

Устройство и развитие на коридор №4

Студент
Петър Калинков Фак.№360246
Година
2003
ОКС
бакалавър

Историческо и културно развитие на Благоевград

Студент
Илиана Иванова Фак.№ 360245
Година
2003
ОКС
бакалавър

Категоризация на населените места и общините

Студент
Таня Наумова Фак.№ 360305
Година
2003
ОКС
бакалавър

Социално-икономическо развитие на община Ботевград

Студент
Радостина Редовска Фак.№ 360262
Година
2003
ОКС
бакалавър

Профил на изостаналите селски райони в Благоевградска област

Студент
Ибрахим Петелков Фак.№ 360306
Година
2003
ОКС
бакалавър

Анализ на състоянието на “Винпром” ЕООД – град Търговище и влиянието му в региона

Студент
Мирослав Момчилов Фак.№ Тщ-Гз-027
Година
2003
ОКС
бакалавър

Социално-икономическо развитие на община Велинград

Студент
Екатерина Котулова Фак.№ 460298
Година
2003
ОКС
бакалавър

Социолно-икономическо развитие на община Дулово

Студент
Ерол Ахмед Фак.№ Тщ-Гз-285
Година
2003
ОКС
бакалавър

Регионално развитие на община Самоков

Студент
Милена Кехайова Фак.№ 360221
Година
2002
ОКС
бакалавър

Регионално развитие на Сливенска област

Студент
Тодор Велчев Фак.№ 360207
Година
2002
ОКС
бакалавър

Регионално развитие на системата здравеопазване в община Благоевград

Студент
Стоянка Тачева Фак.№ 360210
Година
2002
ОКС
бакалавър

Състояние и развитие на жилищния сектор в община Благоевград

Студент
Александра Тодорова Фак.№ 360258
Година
2002
ОКС
бакалавър

Район на активно влияние на град София

Студент
Димитър Славков Фак.№ 360216
Година
2002
ОКС
бакалавър

Културно историческо наследство на община Самоков

Студент
Ралица Русева Фак.№ 360212
Година
2002
ОКС
бакалавър

Регионален анализ на демографското развитие на община Бяла Слатина

Студент
Десислава Дочева Фак.№ 360225
Година
2002
ОКС
бакалавър

Регионален анализ на образователната система на община Якоруда

Студент
Джамал Вакльов Фак.№ 360218
Година
2002
ОКС
бакалавър

Икономическо и демографско развитие на община Сатовча

Студент
Сибела Таракчиева Фак.№360222
Година
2000
ОКС
бакалавър

Регионално развитие на Североизточния район за планиране

Студент
Кремена Братоева Фак.№ Тщ-Гз-128
Година
2000
ОКС
бакалавър

Анализ и развитие на селищната мрежа в община Благоевград

Студент
Борис Хайдушки Фак.№ 360206
Година
2000
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ И ГРАДСКИ ПРОСТРАНСТВА“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Нов Български Университет
Държава
България
Дата
14.11.2019 г.
Автор(и)
Петър Параскевов Петров

Трансформация на градското пространство в постсоциалистическите градове, на примера на София, Букурещ и Братислава

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Свети Климент Охридски"
Държава
България
Дата
20.06.2019 г.
Автор(и)
Калоян Петров Цветков

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за професор
Университет
Нов български университет
Държава
България
Дата
04.07.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Николов Георгиев

„ОПТИМИЗИРАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ИКОНОМГЕОГРАФСКИ АНАЛИЗ"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
26.09.2017 г.
Автор(и)
Васил Иванов Зарков

"Териториалното устройство като нормативен регламент"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВСУ "Любен Каравелов"
Държава
България
Дата
29.05.2017 г.
Автор(и)
проф. д-р Борислав Янков Борисов

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТРУДОВИ МИГРАЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА НА БЛАГОЕВГРАД

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
Благоевград, България
Дата
01.09.2016 г.
Автор(и)
Владимир Николов Караджов

"Приоритети в локалното развитие на източната част на Софийската котловина

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Софийски университет “Св. Климент Охридски“
Държава
София, България
Дата
11.09.2015 г.
Автор(и)
Нели Валентинова Веселинова

Обявен в Държавен вестник брой ...Заповед №351 от 16.04.2015 на Висше строително училище "Л. Каравелов"

Вид
Конкурс за професор
Университет
Висше строително училище "Любен Каравелов"
Държава
София, България
Дата
30.05.2015 г.
Автор(и)
Борислав Янков Борисов

Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
Благоевград, България
Дата
21.01.2015 г.
Автор(и)
Ани Владимирова Атанасова

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
Благоевград, България
Дата
25.11.2014 г.
Автор(и)
Емилия Николова Патарчанова

Обявен в Държавен вестник брой .82/21.10.2011 г. ..Заповед №К-28/25.01.2012г. Нов български университет

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Нов български университет
Държава
София, България
Дата
28.03.2012 г.
Автор(и)
Георги Николов Георгиев

„Мониторинг на социално-икономическите и екологични различия на общините в Република България за периода 2003- 2005г.”,

Вид
Монография
Издател
Икономически институт, БАН
Държава
България
Година
2007
Уеб страница
Автор(и)
Нина Янкова, Чкорев, Г.Шопов и др.

Социално-икономически проблеми на рисковите групи в ОУП – Пловдив – 2025 г.

Вид
Монография
Издател
Национален център за териториалноразвитие
Държава
София, България
Година
2006
Уеб страница
Автор(и)
Пенка Митева

Демографско развитие – Диагноза 2005 г. Тенденции в ОУП Пловдив

Вид
Монография
Издател
Национален център за териториалноразвитие
Държава
София, България
Година
2006
Уеб страница
Автор(и)
Пенка Митева