Avatar

доц. д-р Валери Цветков

Email: valeric swu.bg


Публикации

Идеомоторната тренировка и наказателния удар във футбола , Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal (PESKRJ) 2016: 15-18. (Съавтор/и: Атанас Георгиев)
Футбол. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2013 (Съавтор/и: С. Стоянов, В. Жечев)
Експертът по физическо възпитание и спорт – фактор за прилагане на Държавните образователни изисквания в българското училище. Physical and sport expert as a factor for successful Implementation of high educational standards in Bulgaria. , Охрид 2013: .
Футболът в училище. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2012
По урочно разпределение на футболното съдържание в училище , Спорт и наука 2012: .
Системи за организация и реализация на обучението по футбол в училище (дидактико-методическа конкретизация) , Охрид 2012: . (Съавтор/и: Н.Цанков)
Взаимовръзката между точност и сила на правия удар във футбола , Спорт и наука 2012: 129-139. (Съавтор/и: кол.)
Формиране на спортно-технически умения по футбол на ученици от V клас в прогимназиалния етап на обучение , Сборник научни студии и статии. „Съвременното образование –мисия и визия“ 2010: .
Формиране на спортно-технически умения по футбол на ученици от V клас в прогимназиалния етап на обучение , ЮЗУ "Неофит Рилски" 2010: .
Evaluating football skills of 5-th grade students at the secondary school , Scientific Research Journal of South-West University 2010: .
Тестове и нормативи за спортно-технически умения по футбол на учениците от Основната образователна степен , Спорт и наука 2009: 97-102.
Физическо развитие и дееспособност на съвременните ученици от първи клас , Актуални проблеми на физическото възпитание и спорта 2001: 113-119.
Стрес и страдание , Педагогика 1999: 16-23. (Съавтор/и: К. Костов, В. Мадолев)
Футбол. България: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 1994 (Съавтор/и: С. Стоянов, В. Жечев)

Конференции

Физичка култура

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Physical and sport expert as a factor for successful Implementation of hihgh edicational standards in Bulgaria
Период
21.09.2013 - 22.09.2013 г.
Организатор
Федерациja на спортските педагози на Република Македония

Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Взаимовръзката между точност и сила на правия удар във футбола.
Период
05.11.2012 - 06.11.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
кол.

Съвременни технологии на обучение, контрол и оценка по физическо възпитание и спорт в образователната система

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диагностициране и оценяване на спортно-техническите умения по футбол на учениците от 5 клас на основната образователна степен
Период
01.09.2011 - 02.09.2011 г.
Организатор
Технически университет - Варна

Съвременни технологии на обучение, контрол и оценка по физическо възпитание и спорт в образователната система

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диагностициране и оценяване на спортно-техническите умения по футбол на учениците от 5 клас на основната образователна степен
Период
09.07.2011 - 10.07.2011 г.
Организатор
Техническия Университет във Варна

Шеста национална конференция - Физическо възпитание и спорт в училище

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нормативи за обективно оценяване на спортно-тежнически умения по футгбол на ученици от 5 клас на основната образователна степен
Период
25.03.2010 - 27.03.2010 г.
Организатор
МОМН
Съавтор(и)
П. Додушев

Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Оценяване на спортно технически умения по футбол на учениците от 5 клас в прогимназиалния етап на обучение
Период
05.11.2009 - 06.11.2009 г.
Организатор
Катедра "Теория и методика на физическото възпитание", Катедра "Спорт и кинезитерапия"

Седма научна конференция с международно участие „Физическото възпитание, спорт и кинезитерапия”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Оценяване на спортно технически умения по футбол на учениците от 5 клас в прогимназиалния етап на обучение
Период
05.11.2009 - 06.11.2009 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

13-ти симпозиум за спорт и физичко възпитание на младите

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тестове за контрол на обучение по футбол в училище
Период
23.10.2009 - 25.10.2009 г.
Организатор
Федерациjа на спортските педагози в Република Македония
Съавтор(и)
Р. Русев, Ст. Иванов

Докторантите в диалог с науката

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Футболната игра на малки врати в учебния процес на групови и отборни тактически действия при 11-годишни ученици
Период
22.10.2009 - 23.10.2009 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Физическото възпитание и спортът в образователната система

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Влияние на футболната игра върху двигателните способности на ученици от ІV и V клас в урочната работа по физическо възпитание
Период
08.11.2007 - 09.11.2007 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Физическото възпитание и спортът в образователната система

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Екологичната насоченост на образователно-възпитателния процес в училището чрез туризъм
Период
08.11.2007 - 09.11.2007 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
В. Жечев, Ст. Капралов

Физическото възпитание и спортът в образователната система

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Оптимизиране подбора на студентите от спец. „Педагогика на обучението по физическо възпитание”
Период
04.11.2004 - 05.11.2004 г.
Организатор
МОН и ЮЗУ "Неофит Рилски"

Национална научно-практическа конференция

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Модел на учебния процес по физическо възпитание и спорт в контекста на образователната реформа. Относно идеите и тяхната реализация в програмите по физическо възпитание и спорт за І и ІІ клас на СОУ
Период
05.02.2004 - 07.02.2004 г.
Организатор
МОН
Съавтор(и)
К. Костов, В. Милетиева

Физическото възпитание и спорта в образователната система

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Относно подбора на студентите от спец. „Кинезитерапия” и „Педагогика на обучението по физическо възпитание”
Период
07.11.2003 - 08.11.2003 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Физическото възпитание и спорта в образователната система

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследване върху състоянието и взаимовръзката на някои от компонентите на физическото, двигателното и умственото развитие на 7- годишни ученици
Период
08.11.2001 - 09.11.2001 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
К. Костов

Ръководени дипломанти

Методика за обучение по футбол в прогимназиалния етап на основната образователна степен

Студент
Атанас Петкашев
Година
2013
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Организация и управление на физическото възпитание и спорта

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски", 2700 Благоевград ул. Иван Михайлов 66
Държава
Bulgaria
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
Атанас Георгиев

Влияние на спорта „Футзал“ върху физическата работоспособност на студенти

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Велико търновски университет св. св. Кирил и Методий
Държава
Bulgaria
Уеб страница
Автор(и)
Асен Борисов Атанасов