Avatar

проф. д.н. Валентин Канавров

Email: valentin_kanawrow swu.bg


Публикации

Критическа метафизика и критически онтологии , В: Бузов, В. и др. (съст.), 2023, Метафизика, онтология, модели. Сборник с онтологични изследвания, посветени на 65-годишнината на доц. д-р Сашо Марков 2023: с.13-23..
Трансценденталният вход в постглобалното , В: списание "Философия", год. XXXII, кн. 2, 2023, ISSN 0861-6302 (Print), ISSN 1314-8559 (Online), 2023: 131-145.
Религията като трансцендентален феномен, в: Тутеков, Св. и др. (съст.), 2022, Non atramento, sed Spritu Dei vivi. Сборник в чест на 65-годишнината на професор доктор Димитър Попмаринов Киров, с.215-232. България: ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 2022
Езикът като трансцендентален феномен, ‒ в: Петрова, Д. и др. (съст.), 2022, Говори, за да те видя … Сборник в чест на 75-годишнината на проф. дфн Донка Александрова, УИ „Св. Кл. Охридски”, София, с.143-153. , 2022: .
За началността на началото в началното (една Хайдегерова фуга) , NotaBene, 56 2022: 18.
Как е възможна принципно нова трансцендентална феноменология след скандал на философията? , Философски алтернативи, 2022/3 2022: 106-122.
„Антихристът“ и „Антихрист“. Два размирни образа на антихриста, ‒ в: Studia Litteraria Serdicensia , Studia Litteraria Serdicensia, 2022/2 2022: 259-284.
Езикът: дом на битието или път към битието? , Васева-Дикова, Ю. (съст.), 2022, Свят и познание. Сборник по случай 70-годишнината на Ангел Стефанов, ISBN: 978-954-07-5526-7 2022: с.111-126..
Що е трансцендентална метафизика? Един интерпретативен отговор , https://litclub.bg/library/fil/kanavrov/tr_metafizika.html 2021: 1-18.
Трансценденталният път към човека. България: Изд. "Изток-Запад" София, 2020
Das Sein des Geistes ist /k/ein Knochen. Hegel und Lavater , Hegel-Jahrbuch. Erkenne Dich selbst – Anthropologische Perspektiven I, Bowman, B., u.a. (Hrsg.), 2019, Volume 11 2019: S.365-369.
Wege zu einer kritisch-formalen Phänomenologie (ein Entwurf) , Waibel, V., u.a. (Hrsg.), 2018, Natur und Freiheit: Akten des XII. Internationalen Kant-Kongresses 2018: .
Преоткривайки Кант през Фуко с взор към онтологията на актуалността и реалността на философията , Философски алтернативи 2017/2-3, 2017: с.45-62.
Свободата в един възможен трансцендентален контекст , Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра „Реторика“ професор Васил Иванов 2016: с. 45- 61.
Културата като плуралистична онтологема на съвременната духовност , Марков, Г. и др. (ред.), 2016, Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. дин Камен Гаренов (отец Петър Гарена), София. 2016: с.687-710.
Transzendentales vs. rationales Denkprinzip. Welches Prinzip ist philosophisch zeitgemäß? , Hegel-Jahrbuch 2016, Arndt, A., u.a. (Hrsg.), Walter de Gruyter Verlag, Berlin/Boston 2016: 214-219.
Назад към метафизиката. Вместо увод , Донев, Г. и др. (съст.), 2016, Назад към метафизиката, УИ "Неофит Рилски", Благоевград 2016: с. 11-22.
Пътища на трансценденталния схематизъм. България: Изток-Запад, 2015
Как е възможна една трансцендентална феноменология от Кантов тип? , Философски алтернативи, 2015/6 2015: с.94-101.
Hegel gegen Hegel. Metaphysik ohne Transzendenz? , Hegel-Jahrbuch 2015, Arndt, A., u.a. (Hrsg.) 2015: S.449-454.
Der bulgarische Hegelianer , Jahrbuch für Hegelforschung 2014: S.281-284.
Бесовете на разума в идейния свят на Достоевски , Димитров, Е., (съст.), Достоевски: мисъл и образ. Алманах на Българско общество „Достоевски“, Т. 1 2014: с.55-80.
Как идеята за „милиона“ се превърна в културен символ , Димитров, Е., (гл. ред.), 2014, Достоевски: мисъл и образ. Алманах на Българско общество „Достоевски“ 2014: с.271-272.
Схематизъм без въображение? , Философски алтернативи, 2014/5 2014: с.60-76.
Кантовата трансцендентална дедукция на категориите от критикометафизично гледище , Философия, 2013/3 2013: с.334-349.
Zwischen der „Lust zum Anbeißen“ und der „List der Vernunft“ , Hegel-Jahrbuch 2013, Hegel und die Moderne, Arndt, A., u.a. (Hrsg.). 2013: S.216-220.
Дилеми на Кантовия трансцендентален схематизъм , Философски алтернативи, 2012/4 2012: с.56-67.
Защо се саморазруши философията на Хегел? , Философски алтернативи, 2012/5 2012: с.32-36.
Пътища на метафизиката. Кант и Хайдегер. България: Изток-Запад, 2011
Der Geist als Ontologem der Epoche der Aufklärung, – in: Hegel–Jahrbuch 2011, Geist?, , Hegel–Jahrbuch 2011, Geist?, Arndt, A., u.a. (Hrsg.), 2011: S. 184-192.
Нихилизмът на Ницше , Философски алтернативи, 2011/3 2011: с.92-112.
Философските основания на Европейския дух , Философия, 2011/3, 2011: с.13-24.
За особената битийна метафизика на Мартин Хайдегер , Канавров, В. и др. (съст.), Бездната Хайдегер 2011: .213-252.
Критически онтологеми на духовността. България: Faber, Велико Търново, 2006
Критическата метафизика на Кант. Опит за виртуалистки трансцендентализъм. България: Faber, Велико Търново, 2003
Размирието на разума. България: Университетско изд. „Св.Кл.Охридски“, София, 1994

Конференции

Soziale Theologie - Theologie des Sozialen

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Das Sakrament der Ehe
Период
14.11.2016 - 15.11.2016 г.
Организатор
Prof. Dr. Barbara Hallensleben, Uni Fribourg; Mons. Prof. Dr.habil. Peter Schallenberg, Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle Mönchengladbach; Dr. Arnd Küppers, Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle Mönchengladbach

The Orthodox Synod on Crete 18 to 26 June 2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
30.08.2016 - 02.09.2016 г.
Организатор
Prof. Dr. Barbara Hallensleben, Uni Fribourg; Mons. Dr. Nikolaus Wyrwoll, Ostkirchliches Institut; Metropolitan Elpidoforos of Bursa

Erkenne dich selbst - anthropologische Perspektiven, XXXI Internationaler Hegel-Kongress

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Das Sein des Geistes ist /k/ein Knochen. Hegel und Lavater
Период
17.05.2016 - 20.05.2016 г.
Организатор
Internationale Hegel-Gesellschaft

Назад към метафизиката

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проекции на метафизиката
Период
12.05.2016 - 13.05.2016 г.
Организатор
Център за немски идеализъм

"Феноменологии. Наследствата на Едмунд Хусерл",

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
"Назад към априорната форма на мисленето!"
Период
06.11.2015 - 07.11.2015 г.
Организатор
доц. д-р Иван Колев, Ръководител на Катедра "Философия" на Философския факултет на СУ

12. Internationaler Kant-Kongress

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Wege zu einer kritisch-formalen Phänomenologie. Ein Entwurf
Период
21.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
Internationale Kant-Gesellschaft e.V.

Дебатът върху Apriori

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
A priori в строг концептуален смисъл
Период
06.02.2015 - 07.02.2015 г.
Организатор
доц. д-р Иван Колев, Ръководител на Катедра "Философия" на Философския факултет на СУ

Hegels Antwort auf Kant - XXX. Internationaler Hegel Kongress der Internationalen Hegel-Gesellschaft e.V.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
TRANSZENDENTALES VS. RATIONALES DENKPRINZIP. WELCHES PRINZIP IST PHILOSOPHISCH ZEITGEMÄSS?
Период
23.04.2014 - 26.04.2014 г.
Организатор
Internationale Hegel-Gesellschaft

Hegel gegen Hegel - XXIX. Internationaler Hegel Kongress der Internationalen Hegel-Gesellschaft e.V.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
HEGEL GEGEN HEGEL. METAPHYSIK OHNE TRANSZENDENZ?
Период
03.10.2012 - 06.10.2012 г.
Организатор
Internationale Hegel-Gesellschaft

Проекти

(2020) Хегел и свободата. Съвременни интерпретации и екзистенциални емпатии

Период на провеждане
10.02.2020 - 30.11.2020 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
Център за немски идеализъм

(2019) Критическо мислене и битие в диалог (философски проекции на немския идеализъм)

Период на провеждане
01.03.2019 - 30.11.2019 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
Център за немски идеализъм

(RP-A1/2018) Влиянието на немския идеализъм върху българската философия (10 години Център за немски идеализъм в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград), RP-A1/2018

Период на провеждане
15.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
2000,00 лв.

(RP-A16/17) Теоретичната съпоставимост между априористки концепти: как Шопенхауеровата метафизика разбира Кантовата критика RP-A16/2017

Период на провеждане
03.04.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
1050,00 лв.

(RP-A17/16) НАЗАД КЪМ МЕТАФИЗИКАТА, RP-A17/2016

Период на провеждане
01.03.2016 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
3000,00 лв.

(SRP-A2/2015) Концепти, структура и методологии на некласическото феноменологическо мислене, SRP-A2/2015

Период на провеждане
01.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP-A7/2014) Трансцендентално мислене и трансцендентален идеал (разум и вяра), SRP-A7/2014

Период на провеждане
01.01.2014 - 08.10.2015 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP-A7/2013) Метафизическо, постметафизическо и философско-религиозно мислене, SRP-A7/2013

Период на провеждане
01.01.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-A13/2012) Философският глобализъм на Хегел, SRP-A13/2012

Период на провеждане
01.01.2012 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-B12/2011) Бездната Хайдегер. Няколко алтернативни рецепции, SRP-B12/2011

Период на провеждане
01.01.2011 - 31.12.2011 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
2500,00 лв.

(SRP-A4/2010) Модели на философското мислене, SRP-A4/2010

Период на провеждане
01.01.2010 - 31.12.2010 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
21500,00 лв.

(НИД-Н9/Ф -1) Парадигми на мисленето, НИД-Н9/Ф -1

Период на провеждане
01.01.2009 - 31.12.2009 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
3000,00 лв.

(НИД-Н9/Ф -1) Философия, публичност, психоанализа

Период на провеждане
01.01.2007 - 31.12.2007 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
2500,00 лв.

Ръководени докторанти

Учението на Хипократ като елемент на прехода от мит към логос

Докторант
ЯВОРА СТЕФАНОВА ОПРОВА
Период
05.02.2020 - 04.02.2024 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Спекулативната логика на Хегел като нравствен път на духовна еволюция

Докторант
Иво Иванов Минков
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Динамика на креативността във феномена гранична ситуация

Докторант
Петър Радоев Димков
Период
03.07.2017 - 02.07.2021 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Еросът във феноменологичен контекст

Докторант
Невена Крумова
Период
16.02.2015 - 16.02.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

„Другият като философско-богословски проблем”

Докторант
Добромир Кирилов Костов
Период
12.03.2014 - 11.03.2017 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

„Пътят на Шопенхауер от основаване на познанието към метафизиране на волята”

Докторант
Атанаска Георгиева Чолакова
Период
20.02.2012 - 19.02.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

КОМПАРАТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХЕГЕЛОВИЯ АБСОЛЮТЕН ДУХ И ШОПЕНХАУРОВАТА АБСОЛЮТНА ВОЛЯ – ОПИТ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ФИЛОСОФСКИ ПРИНЦИП И СИНТЕЗ

Студент
Илиана Николаева Илиева
Година
2017
ОКС
магистър

ПОЛЕМИКАТА МЕЖДУ ФРИДРИХ НИЦШЕ И АНАРХИЗМА

Студент
Любомира Орлинова Стоянова
Година
2017
ОКС
магистър

Топология на Хегеловата спекулативна нравственост

Студент
Иво Минков
Година
2017
ОКС
магистър

Проблемът за любовта във философията на Сьорен Киркегор

Студент
Даниела Борисова Йорданова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Моралът като антиприрода на човека

Студент
Любомира Орлинова Стоянова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Философският образ на Дон Жуан във философията на Киркегор

Студент
Ивелина Михайлова Михайлова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Ролята на диалектическия метод и диалектическия принцип при основаването на истината

Студент
Илиана Николаева Илиева
Година
2014
ОКС
бакалавър

Метафизични параметри на Ероса

Студент
Невена Василева Крумова
Година
2014
ОКС
магистър

Философски пътища на съвремието

Студент
Валери Йорданов Вълчев
Година
2014
ОКС
магистър

Метафизика на волята във философията на Шопенхауер

Студент
Аксения Иванова Ангелова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Пътят на резигнацията във философията на Киркегор

Студент
Валери Йорданов Вълчев
Година
2013
ОКС
бакалавър

Херменевтичният дискурс на биографията

Студент
Силвия Александрова Драгова
Година
2013
ОКС
магистър

Бог като трансцендентален идеал

Студент
Борислава Александрова Андонова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Себенадмогването на човека във философията на Ницше

Студент
Ралица Михайлова Кацарова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Медиатор и телос във философията на Киркегор

Студент
Десислава Николаева Николова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Другото мислене

Студент
Агнеса Тодорова Данаилова
Година
2012
ОКС
магистър

Свръхчовекът – утопия или реално постижима цел

Студент
Деница Ас. Томова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Идеята за Аз-а в мисленето на Рене Декарт

Студент
Татяна Ивайлова Илиева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Модели и ситуации на избор във философията

Студент
Румяна Данчева Узунова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Обосноваването на науките за духа във философията на Вилхелм Дилтай

Студент
Ели Мирчева Николова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Хелегеловата „Феноменология на духа” като връх на Европейската логосна философия

Студент
Димитрина Йорданова Николова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Резигнацията във философията на С. Киркегор

Студент
Венелина Ивайлова Иванова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Кореспондентният принцип в гносеологията

Студент
Галя Борисова Иванова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Парадоксът човешко съществуване във философията на Киркегор

Студент
Радослава Василева Христова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Отрицанието във философската система на Хегел

Студент
Николай Здравков Узунов
Година
2010
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Спекулативната логика на Хегел като нравствен път на духовна еволюция

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
30.11.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иво Иванов Минков

Обявен в Държавен вестник брой 57 от 26.06.2020 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ
Държава
България
Дата
26.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Дилян Николаев Николчев

Метафизика и психология на духовните възрасти

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ
Държава
България
Дата
14.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Владимир Димитров Теохаров

Обявен в Държавен вестник брой 61/02.08.2019 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
МУ - Пловдив
Държава
България
Дата
15.11.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Атанасов Мирчев

Екзистенциалната аналитика на Хайдегер в съвременната визия за човека

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
31.10.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анета Атанасова Тумбева

Обявен в Държавен вестник брой 52 от 02.07.2019 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
18.10.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Владимирова Кръстева

Възкресението на Иисус Христос – начало на възкресението на мъртвите според Първото послание на св. апостол Павел до коринтяни – 15 гл.

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
12.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Емануела Иванова Иванова

Обявен в Държавен вестник, брой 23 от 17.03.2017 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
04.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д.н. Ирена Николова Кръстева-Градева

Лицето между чутото и видяното – изпълнение и изпълване на Бого-човешката драма

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ
Държава
България
Дата
24.01.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Диляна Петрова Филипова

История на руските философско-религиозни идеи за човека и духовните основи на нравствеността

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
12.12.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Костадин Кирилов Нушев

Понятието „суета“ в „Мисли“ на Блез Паскал (богословско-филологически анализ и измерения)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ
Държава
България
Дата
30.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вълчан Тончев Вълчанов

Обявен в Държавен вестник брой 14 от 19.02.2016 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ
Държава
България
Дата
27.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Иван Василев Христов

Обявен в Държавен вестник брой 14 от 19.02.2016 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ
Държава
България
Дата
27.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Александър Стоянов Омарчевски

Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ИИОЗ на БАН
Държава
България
Дата
20.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Деян Пламенов Пенчев

Власт и тоталитаризъм (Сталин и съветският опит)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ИИОЗ на БАН
Държава
България
Дата
06.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Алекси Генов Апостолов

Любовта като осъзнатост и осъзнатостта като любов в перспективата на Хегеловата диалектика на понятието

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ
Държава
България
Дата
06.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илия Руменов Тодоров

Лукач и Хегел. Отчуждение и социална онтология

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ
Държава
България
Дата
02.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Николаев Велев

Познание и убеждение във философията на Дейвид Хюм

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ
Държава
България
Дата
02.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Яна Цветанова Митева

Другият като философско-богословски проблем

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
13.05.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Добромир Кирилов Костов

Философско-религиозни пътища за онтологизиране на Божието битие

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
13.05.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Атанасов Мирчев

Изпитанието на преводимостта (съвременни парадигми на превода)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ
Държава
България
Дата
16.03.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Ирена Кръстева

Обявен в Държавен вестник брой бр. 88 от 13.11.2015 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ
Държава
България
Дата
15.03.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
д-р Герасим Петрински

Движение и енергия в дебата за вечността на света между Йоан Филопон и Прокъл

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ
Държава
България
Дата
16.10.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Росен Милчев Русев

Обявен в Държавен вестник брой 20 от 17.03.2015 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ
Държава
България
Дата
17.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. дфн Русен Димитров Русенов

Проблемът за Dasein във фундаменталната онтология на Мартин Хайдегер

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ
Държава
България
Дата
25.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветелин Ангелов Ангелов

Философията на Лудвиг Фойербах – един нов поглед върху човека

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ
Държава
България
Дата
22.04.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Сашо Йорданов Василев

Обявен в Държавен вестник брой 93 от 11.11.2014 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВТУ
Държава
България
Дата
21.04.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
д-р Иво Ангелов Дочков

Пътят на Шопенхауер от основаване на познанието към метафизиране на волята

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
13.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Атанаска Георгиева Чолакова

Обявен в Държавен вестник брой 64 от 05. 08. 2014 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ
Държава
България
Дата
09.01.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл.ас. д-р Огнян Огнянов Касабов

Обявен в Държавен вестник, бр. 20 от 17.03.2015 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
ВТУ
Държава
България
Дата
13.12.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ели Сярова

Obiectum purum: увод в обектната феноменология на Рене Декарт

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
д-р Стефан Попов

Обявен в Държавен вестник, брой 80 от 14.10.2011 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Божидар Андонов

Обявен в Държавен вестник, брой 80 от 14.10.2011 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Емил Трайчев Стоянов

Обявен в Държавен вестник, брой 16 от 24.02.2012 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Хараламби Георгиев Паницидис

Обявен в Държавен вестник, брой 59 от 03.08.2012 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Райчо Пожарлиев

„Dii consentes, или за социалната и политическата философия на Ортега-и-Гасет”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
16.12.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лазар Копринаров

Обявен в Държавен вестник, брой 43 от 07.06.2011 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ
Държава
България
Дата
21.10.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Денков

Обявен в Държавен вестник, брой 55 от 19.07.2011 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ
Държава
България
Дата
15.10.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Камбуров

Обявен в Държавен вестник, брой 98 от 14.12.2010 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ
Държава
България
Дата
31.05.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Димитрова