Avatar

проф. д.н. Албена Вачева

Email: vacheva swu.bg


Интереси към проблемите на художествената литература и литературната критика в епохата на модерността, механизмите на създаване на литературния канон, идеологическите и естетическите напрежения в полето на литературата.

Публикации

Преходът като сюжет в литературата и в литературното поле (Наблюдения върху разкази, публикувани във всекидневците през 90-те години на ХХ век" , Литературна мисъл, ISSN 0324-0495, №2 2023: 60-78.
Провалите на идеологиите: авторът в историята и читателят отвъд носталгиите , Хоризонти на словото. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Кирил Топалов, ISBN:978-954-07-5800-8 2023: 83-93. (Съавтор/и: Николай Папучиев)
Социализъм и детство. Съзряване и преход , Преходът след 1989 г. в съвременната българска литература, ISBN 978-954-07-5849-7 2023: 24-70.
Литературата като перифериен глас , Гласове на Другостта, ISBN:978-954-07-5843-5 2023: 311-317. (Съавтор/и: Николай Папучиев)
България - поглед встрани от рекламата , Българистиката по света. Филологията у дома, ISBN:978-954-00-0353-5 2023: 215-223. (Съавтор/и: Николай Папучиев)
Образи на Прехода: механизми на словесно и визуално стереотипизиране на социалните процеси , От страницата към екрана и vice versa. - В: Годишник на АКСлит 2022: . (Съавтор/и: Николай Папучиев)
"Дунав мост" - мостът на прехода (Дискусии около един сериал) , Езиков свят 2022: 293-298.
Деветдесетте години на ХХ в. – Кратък носталгичен спомен, разказан със слово, изображения и филм , Литература, етнос, култура (Сборник с научни текстове от Юбилейната международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“ по повод 30-годишнината от създаването на ФФ при ЮЗУ „Н. Рилски“) ISBN 978-619-7442-65-6 2021: 50-57. (Съавтор/и: Николай Папучиев)
Локални идентичности и фестивална култура (Наблюдения от терена) , Балканистичен форум 2020: 112-123. (Съавтор/и: Николай Папучиев)
Пенка Цанева - Бленика - поетическо пресътворяване на модерните етически проблеми , Литературата - смисъл, страст, съдба. Юбилеен сборник в чест на професор Милена Цанева, ISBN 978-954-07-4951-8 2020: 45-56.
Смехът на Чудомир и Райко Алексиев - предизвикателства пред модерните идеологии , Чудомир между противоречията. Ред. Николай Аретов. ISBN:978-619-168-249-2 2020: 95-108. (Съавтор/и: Николай Папучиев)
Сатирата на Райко Алексиев и неканоничната страна на "високите идеали" на модерната нация , Литературата: Образи и контексти. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. Цветан Ракьовски. ISBN 978-619-00-1066-1 2019: 321-332.
Литературата: Образи и контексти. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. Цветан Ракьовски. Съст. Албена Вачева, Б. Илиева, Е. Азманова, Р. Хаджикосев, С. Стоянов, Т. Стоянова. България: Фабер, 2019
The Literary Sketch and the Mytologems of Literary Realism , Bosanskohercegovački slavistički kongres 2019: 163-170.
Литературното наследство на Мара Белчева , Мара Белчева. Т. 1: Поезия. София: Кибеа, 2018, 239-270. ISBN 978-954-474-728-2 2018: 239-270.
Бележки към съчиненията и преводите , Мара Белчева. Т. 2: Проза и преводи. София: Кибеа, 2018, 262-270. ISBN: 978-954-474-729-9 2018: 262-270.
Романите за близкото минало и интимните пространства на битието: мълчанието като съпротива , Езиков свят 2018: 109-115.
Сексът и властта: поглед към 1968-а и отвъд нея , Жените в българската литература и култура. Съст. Л. Малинова, К. Йорданова. София: СУ „Св. Климент Охридски“, 2018, ISBN 978-954-07-4363-9. 2018: 71-79.
Музеификация на близкото минало: носталгиите и дефицитите на паметта , Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов 2018: 340-352. (Съавтор/и: Николай Папучиев)
Мигриращият човек в мемоарите на писателите емигранти. Причини за бягството. , Литературата: Удоволствия и предизвикателства. Сборник в чест на М. Кирова 2018: 579-588.
Първата Мис България: Променящият се образ на жената и модерната масова култура , Балканистичен форум 2017: 164-174. (Съавтор/и: Николай Папучиев)
Социализмът: Памет и разказ (Романът и мемоарната литература за близкото минало), ISBN 978-954-00-0122-7,. България: ЮЗУ "Н. Рилски", 2017
Жените и еманципаторските проекти на българската модерност , Филологическият проект - кризи и перспективи 2016: 100-109.
Любов и социални норми , Литературата 2016: 237-251.
Любовта на отхвърлените като престъпление , Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. дфн Николай Аретов 2016: 9-17.
Конструирайки миналото: българската мемоаристика от постсоциалистическия период , Език и литература 2016: 17-42.
Women and the Emancipative Projects of Bulgarian Modernity , Poznańskie studia slawistyczne 2016: 113-126.
"Вестник на жената" - литературен вкус и читателски публики , Библиотеката 2015: 43-53.
Поезия на новата философия. Мара Белчева и Учението на Петър Дънов , Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България 2015: 71-84.
Образът на Македония в очерците от 40-те години на ХХ век , Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения 2015: 137-144.
Колебанията на жанра: очеркът в българската литература от края на ХIХ век , Електронно списание LiterNet, № 1 (182), 2015, ISSN 1312-2282 2015: https://liternet.bg/publish4/avacheva/ocherkyt.htm.
Очеркът в модерната българска литература. ISBN: 978-954-680-933-9. България: ЮЗУ "Н. Рилски", 2014
Литературен жанр и социални идеологии: очеркът по времето на социализма , Литературна мисъл, ISSN 0324-0495 2014: 77-104.
Очеркът и митологемите на социалистическия реализъм , Езиков свят 2014: 68-73.
Женският салон и контекстите на националната литературна памет , Езици на паметта в литературния текст 2014: 174-182.
В периферията на канона. Българските писателки през първата половина на 20. век. ISBN: 978-954-01-2831-3. България: Просвета, 2013
Жената - грешната и святата (Сборник с текстове на български писателки от първата половина на ХХ век). България: ЮЗУ "Н. Рилски", 2013
Блага Димитрова: За центъра и периферните гласове на социалистическия канон , Неслученият канон. Т. 2: Български писателки от 1944 година до наши дни 2013: 271-305.
Очеркът в българската литература – щрихи върху историята на жанра , Годишник на Филологическия факултет на ЮЗУ 2013: 84-95.
Podroz z nieznajoma. 33 wspolczesne opowiadania bulgarskie. Полша: Omnibus Press, Rzeszów, 2012 (Co-author/s: Mariola Mostowska)
Прозата на Мария Грубешлиева - трансформации на социалното , Литераура на близкото минало 2012: 87-101.
Националната идея като проблем на литературната историография (Два външни прочита) , Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст 2011: 402-412. (Съавтор/и: Николай Папучиев)
Неканоничната българска литература. Ч. 2. България: ЮЗУ "Н. Рилски", 2010 (Съавтор/и: Цветан Ракьовски, Стилиян Стоянов, Роман Хаджикосев, Таня Стоянова, Елена Азманова-Рударска, Антония Велкова-Гайдарджиева)
"Днес знаем, няма път, но нека тръгнем пак!" Яна Язова (1912 – 1974). , Неканоничната българска литература 2010: 250-280.
"Защо сте тъй далечни, странници блестящи..." Анна Каменова (1894 – 1972) , Неканоничната българска литература 2010: 160-184.
Неканоничната българска литература. Ч. 1. България: ЮЗУ "Н. Рилски", 2009 (Съавтор/и: Цветан Ракьовски, Стилиян Стоянов, Таня Стоянова, Антония Велкова-Гайдарджиева, Роман Хаджикосев)
Поезията на Магда Петканова – женското усъмняване и идеите на Родно изкуство. , Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война 2009: 375-396.
„Чуй, тихий извор е дълбок!” (Мара Белчева (1868 - 1937) , Неканоничната българска литература 2009: 65-79.
Жените: интимно пространство и социална легитимност , Да опишеш жена... Българо-полски дискусии в годините на прехода 2009: 187-198.
Kobiety: przestrzeń intymna a uprawnienia społeczne , Napisac kobiete... (Dyskusje bulgarsko-polskie w latach transformacji) 2009: 175-185.
Празнуването на Деня на Св. св. Кирил и Методий (1851 – 1945) - културологични акценти , Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Slowian. 2009: 49-58. (Съавтор/и: Николай Папучиев)
Отвъд цензурата – опит върху „другата” литература в Полша (През конкретиката на едно нелегално издание) , Антитоталитарната литература 2009: 394-404.
Повярвай, майко, не проклинам, благославям...” Магда Петканова (1900 – 1970) , Неканоничната българска литература 2009: 148-166.
Далеч съм аз от жизнения пир...” (Екатерина Ненчева-Харизанова (1885 – 1920) , Неканоничната българска литература 2009: 103-118.
"Отражения" от Кръстю Пастухов , Електронно списание LiterNet, № 11 (108) 2008: .
Словото в дневника и публичното говорене. Април '56 , 1956: Априлският пленум и литературата; Унгарското въстание и българските писатели; Власт и публичност 2007: 45-68.
Невярващи в чудото: Поезията на Георги Рупчев , Годишник на Филологическия факултет 2007: 45-55.
Култура и критика. Част IV : Идеологията - начин на употреба. България: LiterNet, 2006 (Съавтор/и: Георги Чобанов, Йордан Евтимов)
Модерната география на културата. Родно и чуждо. България: LiterNet, 2006
Литература в дискусия II. България: LiterNet, 2006 (Съавтор/и: Елена Тачева, Роман Хаджикосев)
Литературата - виртуални срещи. България: LiterNet, 2006
Библиотека "Български писатели" - между историята и литература , Академик Михаил Арнаудов - ученият и творецът 2006: 249-259.
Бай Ганьо: Неканонично , Модерната география на културата 2006: .
Езикът на културните стереотипи. Партийната пропаганда , Политики на различието, езици на близостта 2006: 248-266.
Разпадане на привилегированите дискурси , Годишник на Филологическия факултет на ЮЗУ 2006: 205-219 .
Менталните карти на културата (Модерният дебат за "родно" и "чуждо" през 20-те и 30-те години на ХХ век , Език и литература 2006: 188-199.
Историография и критика. България: LiterNet, 2005
Литература в дискусия. Ч. 1. България: LiterNet, 2005 (Съавтор/и: Елена Тачева, Роман Хаджикосев)
Естетика и норма: Предизвикателства на идеологията , Култура и критика. Ч. ІV: Идеологията - начин на употреба 2005: .
Юрдан Трифонов. Избрани студии . България: LiterNet, 2004 (Съавтор/и: Надя Данова, Николай Аретов, Тодор Моллов)
Бай Ганьо - жанрови предизвикателства , Просветеният смях 2004: .
Книжевна теориjа: Џонатан Калер, Тери Иглтон, Мишел Фуко , Спектар 2004: 153-163.
Разписвайки града , Критика 2004: 77-84.
Литература и модерност: бележки върху автора, текста и четенето , Език и литература 2004: 175-183.
За знаците на господството , Електронно списание LiterNet, № 5 (54) 2004: .
Интернет и стандартите за цитиране , Медиа свят 2004: 30.
Литературоведът - между текста и метатекста , Електронно списание LiterNet, № 2 (51) 2004: .
Култура и критика. Ч. II: Прочити на традицията. България: ЮЗУ "Н. Рилски", 2003
Култура и критика. Ч. III: Краят на модерността? . България: LiterNet, 2003 (Съавтор/и: Георги Чобанов)
Дискурси на модерността: опит за постмодерно разбиране , Култура и критика. Ч. III: Краят на модерността 2003: 457-478.
Ликвидационни бележки (Следговор към "Култура и критика", ч. II) , Култура и критика: Ч. 2: Прочити на традицията 2003: 530-553.
Интернет - един начин на употреба , LiterNet 2003: . (Съавтор/и: Георги Чобанов)
За възможните реалности - "Сбирщайн" , "Словесност и литература". Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на Е. Мутафов 2003: 294-300.
Литературна анкета (Оптимистична теория за българската литература, теория и критика) , Критика 2003: 3-10.
Под знака на модерността. България: Полис, 2002
П. К. Яворов. Критически силуети (1901 – 1910). България: ЮЗУ "Н. Рилски", 2002 (Съавтор/и: Цветан Ракьовски)
Култура и критика. Ч. I: Критически зигзаги. България: ЮЗУ "Н. Рилски", 2002
Прочити на българския модернизъм , Сборник с научни доклади и съобщения от конференцията, посветена на 10-годишнината на ФФ и на Европейската година на езиците 2002: 231-238.
Яворов - четене на традицията , П. К. Яворов. Критически силуети (1901-1910) 2002: 7-11.

Конференции

Литературата и преходът след 1989 г.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Де го тоя арменски поп“ – в-к „Стършел“ – смях по време на преход
Период
01.02.2024 - 02.02.2024 г.
Организатор
Научен проект "Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература“
Съавтор(и)
Николай Папучиев

Българистиката по света. Филологията у дома

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
България - поглед встрани от рекламата
Период
12.10.2023 - 13.10.2023 г.
Организатор
Филологически факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Николай Папучиев

Гласове на другостта

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Литературата като перифериен глас. Присъствието на художествени текстове на страниците на таблоидите от 90-те години на ХХ в.
Период
02.11.2022 - 03.11.2022 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"
Съавтор(и)
Николай Папучиев

От страницата към екрана и vice versa

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образи на Прехода: механизми на словесно и визуално стереотипизиране на социалните процеси (Наблюдения върху романа на Георги Мишев „Дунав мост“ и едноименния сериал на Българската национална телевизия)
Период
13.05.2022 - 13.05.2022 г.
Организатор
Академичен кръг по сравнително литературознание
Съавтор(и)
Николай Папучиев

ПРЕХОДЪТ СЛЕД 1989 г. В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социализъм и детство. Съзряване и Преход
Период
05.11.2021 - 05.11.2021 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Юбилейна международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Деветдесетте години на ХХ в – кратък носталгичен спомен, разказан със слово, изображения и филм
Период
07.10.2021 - 10.10.2021 г.
Организатор
Филологически факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Николай Папучиев

Жените в българската литература и култура

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Фани Попова-Мутафова – литература, пол и социални роли
Период
27.11.2019 - 29.11.2019 г.
Организатор
Институтът за литература кьм БАН, Софийският университет “Св. Климент Охридски” и Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ)

От слово към действие: разкази и репрезентации

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Антропология на градското пространство: София в романите за близкото минало
Период
02.05.2019 - 04.05.2019 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Чудомир между противоречията

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Смехът на Чудомир и Райко Алексиев - предизвикателства пред модерните идеологии
Период
29.03.2019 - 29.03.2019 г.
Организатор
Литературно-художествен музей "Чудомир" - Казанлък
Съавтор(и)
Николай Папучиев

XХVI Международна кръгла маса "Разрушени светове... Нови светове"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Носталгиите по миналото и дефицитите на паметта. Езикът на вещите
Период
27.04.2017 - 28.04.2017 г.
Организатор
Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации „Проф. д.ф.н. Илия Конев”
Съавтор(и)
Николай Папучиев

Жените в бьлгарската литература, култура и история

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образът на жената в литературата за близкото минало
Период
20.10.2016 - 22.10.2016 г.
Организатор
Институтът за литература кьм БАН, Софийският университет “Св. Климент Охридски” и Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ)

XХV Юбилейна кръгла маса "Звездите на Балканите"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Първата Мис България: Променящият се образ на жената и модерната масова култура
Период
21.04.2016 - 23.04.2016 г.
Организатор
МУС за балканистични проучвания и специализации - ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград; Институт за национална история, Скопие; Американски университет в България
Съавтор(и)
Николай Папучиев

Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Поезия на новата философия. Мара Белчева и Учението на Петър Дънов
Период
04.09.2015 - 06.09.2015 г.
Организатор
Общество Бяло братство

Second Bosnian-Herzegovinian Congress in Slavic Studies

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Political language and stereotypes in socialist literary sketch
Период
28.05.2015 - 30.05.2015 г.
Организатор
UNIVERSITY OF SARAJEVO

Вестник на жената" (1921-1944). Ракурси към женското

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
“Вестник на жената” – литературен вкус и читателски публики.
Период
27.11.2014 - 27.11.2014 г.
Организатор
Институт за литература, БАН

Дванадесети международни славистични четения: Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Образът на Македония в очерците от 40-те години на ХХ век
Период
09.05.2014 - 10.05.2014 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Езици на паметта в литературния текст

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Женският салон и контекстите на националната литературна памет
Период
26.04.2013 - 27.04.2013 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Литература на близкото минало

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Прозата на Мария Грубешлиева – трансформации на социалното
Период
28.09.2012 - 29.09.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

„И пак напред сама аз тръгвам...” - Яна Язова

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Александър Македонски" на Яна Язова - между Клио и Психея
Период
15.09.2012 - 15.09.2012 г.
Организатор
Институтът за литература – БАН, „Европейски форум”, Международно немско-българско културно дружество

Bulgarystyka w Polsce - diagnozy i prognozy badawcze. Drugie ogolnopolskie spotkanie bulgarystyczne

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Kierunki badan naukowych bulgarystki lubelskiej
Период
06.11.2009 - 07.11.2009 г.
Организатор
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Съавтор(и)
Mariola Mostowska

"Българският език в славянски и неславянски контекст"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Националната идея като проблем на литературната историография (Два външни прочита)
Период
28.05.2009 - 29.05.2009 г.
Организатор
University of Szeged
Съавтор(и)
Николай Папучиев

V Miedzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Cyryl i Metody w jezyku i kulturze Slowian

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Първото свободно честване Деня на Кирил и Методий..." Празникът в социалистическата публичност.
Период
21.05.2009 - 22.05.2009 г.
Организатор
Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS
Съавтор(и)
Николай Папучиев

Антитоталитарната литература

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Отвъд цензурата – опит върху „другата” литература в Полша (През конкретиката на едно нелегално издание)
Период
26.03.2009 - 27.03.2009 г.
Организатор
Институт за литература, БАН

Polska bulgarystyka. Tradycje i perspektywy

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тридесет години българистика в Люблин
Период
14.11.2008 - 14.11.2008 г.
Организатор
Uniwersytet Warszawski, Българско посолство, Варшава
Съавтор(и)
Mariola Mostowska, Петър Сотиров

Лаборатория по транслаторика

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Яворов в рецепцията на съвременниците си
Период
27.05.2008 - 29.05.2008 г.
Организатор
Instytut Filologii Słowiańskiej UMK, Toruń

Dni Sw. Cyryla i Metodego w Bialej Podlaskiej

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Празник и празнуване - културологични аспекти
Период
15.05.2008 - 16.05.2008 г.
Организатор
Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS
Съавтор(и)
Николай Папучиев

VІІІ DNI BALKANSKIE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дебати и проблеми в полето на съвременната българска литература
Период
07.11.2007 - 15.11.2007 г.
Организатор
Instytut Filologii Słowiańskiej UMK, Toruń

Poludniowa slowianszczyzna w literatursze polskiej XІX i XX wieku. (XXX Konferencja Podlaska)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Kultura porzadku, kultura kryzysu: Bułgarski refleks polskich wydarzeń politycznnych lat 80-tych
Период
22.05.2007 - 24.05.2007 г.
Организатор
Instytut Literaturoznawstwo UMCS, Polska

Bałkany na rozdrożu

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Kultura Bułgarska w Bałkańkim kontekscie
Период
12.04.2007 - 13.04.2007 г.
Организатор
Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS

Проекти

Мара Белчева. Съчинения в 2 тома. Пълно издание, придружено от психологически портрет, подробни бележки и коментар към нейното творчество

Период на провеждане
01.04.2016 - 10.12.2016 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Фонд "Изследвания" на СУ "Св. Климент Охридски"
Бюджет
700,00 лв.

Литературната класика - нови контексти

Период на провеждане
10.03.2015 - 10.12.2015 г.
Форма на участие
Научен консултант
Финансиран от
ФНИ, СУ "Св. Климент Охридски"
Бюджет
1490,00 лв.

Неканоничната българска литература

Период на провеждане
20.08.2013 - 20.08.2015 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
12000,00 лв.

Феноменът "Бай Ганьо" в българската фолклорна и литературна култура от първата половина на ХХ век

Период на провеждане
01.04.2013 - 10.12.2013 г.
Форма на участие
Научен консултант
Финансиран от
ФНИ, СУ "Св. Климент Охридски"
Бюджет
1300,00 лв.

Литературата - виртуални срещи

Период на провеждане
30.06.2006 - 30.06.2007 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
Национален фонд “Култура”, Швейцарска културна програма в България "Про Хелвеция" и Асоциация на културните мениджъри в България
Бюджет
4000,00 лв.

(1111) Жените в обществения дискурс на България и Полша (Литература, изкуство, медии)

Период на провеждане
01.02.2006 - 01.02.2008 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Българска академия на науките, Полска академия на науките
Бюджет
15000,00 лв.

(1111) Представи за пола в балканските литератури и култури

Период на провеждане
30.01.2006 - 30.01.2008 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Министерство на образованието и науката на РБ и Министерство на образованието на Македония
Бюджет
20000,00 лв.

(1111) Литература и политика (1930 – 1960). Проект на Института за литература, БАН

Период на провеждане
01.07.2005 - 01.07.2008 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Национален фонд за научни изследвания, МНО на РБ
Бюджет
100000,00 лв.

(1111) Литературни истории. Критическа рецепция (1878-1900)

Период на провеждане
01.06.2005 - 30.10.2005 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
1000,00 лв.

(1111) Създаване на електронно учебно-информационно и дискусионно-изследователско пространство за преподаванията по история на българската литература във ФФ на ЮЗУ

Период на провеждане
01.06.2005 - 30.01.2006 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
2000,00 лв.

(1111) Нова литература (Създаване на рубрика за оперативна критика "Нова литература" в електронно списание "Литернет")

Период на провеждане
21.06.2004 - 21.06.2006 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
Национален фонд "Култура" - Министерство на културата на РБ
Бюджет
5000,00 лв.

“Неприспособимите” – поезия на 80-те години

Период на провеждане
15.01.2004 - 30.12.2004 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
LiterNet
Бюджет
5000,00 лв.

(1111) Рефлексиите на модерността в българската литература и култура

Период на провеждане
01.10.2002 - 28.10.2005 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
Министерство на културата на РБ, УИ "Неофит Рилски", Издателство Литернет
Бюджет
4000,00 лв.

Ръководени докторанти

Пол и социални роли в белетристиката на български писателки зо 1944 г.

Докторант
Вероника Ангелова Алипасалис-Табачка
Период
17.12.2019 - 15.12.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Литературата: механизми на конструиране (Литературните дискусии през втората половина на ХХ в.)

Докторант
Петрана Ангелова Кимчева
Период
12.01.2015 - 11.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Obraz kobiety w twórczości Magdy Petkanowej

Студент
Dorota Kukawska
Година
2011
ОКС
магистър

Zburzony porządek. Temat wsi w twórczości Elina Pelina i Wladislawa Reymonta

Студент
Paulina Gromysz
Година
2011
ОКС
магистър

Św. Joan Rylski - patron narodu bułgarskiego

Студент
Tomasz Tarasiuk
Година
2011
ОКС
бакалавър

Mit i tradycyjna obrzędowość nocy Kupały w Polsce i Enjowden w Bułgarii– badanie porównawcze

Студент
Paulina Wciseł
Година
2011
ОКС
магистър

Obraz matki w twórczości Teodory Dimowej

Студент
Mit i tradycyjna obrzędowość nocy Kupały w Polsce i Enjowden w Bułgarii– badanie porównawcze
Година
2011
ОКС
магистър

Bułgarskie i polskie obrzędy weselne – badanie porównawcze

Студент
Martyna Sadzikowska
Година
2011
ОКС
магистър

Pisarze i ideologia (życie literackie w latach 50-tych XX wieku w Bułgarii)

Студент
Małgorzata Marczak
Година
2011
ОКС
магистър

Kult Matki Bożej prawosławnych Bułgarów – na materiałach z regionu Wielkiego Tyrnowa

Студент
Katarzyna Ignaciuk
Година
2010
ОКС
бакалавър

Obrząd „lazarowania” jako element cyklu wiosennego

Студент
Karolina Radzikowska
Година
2010
ОКС
бакалавър

Miejsce święta w bułgarskiej kulturze tradycyjnej – na materiale ze wsi Padesz, region Blagoewgrad

Студент
Diana Wodnicka
Година
2010
ОКС
бакалавър

Obrzędy ślubne w kulturze tradycyjnej – analiza porównacza Północnego Podlasia i Bulgarii Południowo-zachodniej

Студент
Joanna Szeretucha
Година
2010
ОКС
бакалавър

Święci zołnierze w bułgarskim folklorze

Студент
Jarosław Bałło
Година
2010
ОКС
бакалавър

Bułgarska historiografia literacka końca XІX wieku

Студент
Karolina Bochra
Година
2010
ОКС
бакалавър

Wieś w bułgarskiej literaturze po wyzwoleniu z niewoli tureckiej

Студент
Katarzyna Zielionka
Година
2010
ОКС
бакалавър

Poezja I świat kobiety u Ekateriny Nenczewej, Marii Bełczewej, Magdy Petkanowej

Студент
Joanna Sołtan
Година
2010
ОКС
бакалавър

Kobieta i literatura – studium porównawcze twórczości Teodry Dimowej i Olgi Tokarczuk

Студент
Joanna Korniluk
Година
2010
ОКС
бакалавър

Zespół im. Filipa Kutewa i jego wkład w historię kultury Bulgarii

Студент
Mateusz Mika
Година
2010
ОКС
бакалавър

Współczesny bułgarski dyskurs publiczny wobec literatury i nagród literackich

Студент
Paulina Wciseł
Година
2010
ОКС
бакалавър

Motyw miasta w poezji modernistów – studium bułgarskiego, polskiego i rosyiskiego modernizmu

Студент
Anastazja Raznatowska
Година
2010
ОКС
магистър

„Klub Pisarek Bułgarskich” wobec oficjalnych imstytucji literackich

Студент
Magdalena Demianiuk
Година
2010
ОКС
магистър

Obraz Bułgarii w literaturze emigracyjnej – „Świat jest wielki, a zbawenie czai się za rogiem” Ilii Trojanowa i „Anielskie języki” Dimitra Dinewa

Студент
Anna Suszczyńska
Година
2010
ОКС
магистър

Literatura i media. Studium współczesnego czytelnictwa bułgarskiego

Студент
Justyna Bancarzewska
Година
2010
ОКС
магистър

Bułgarskie i polskie obrzędy weselne – badania porównawcze

Студент
Anna Kamila Sobieszuk
Година
2010
ОКС
магистър

Wypowiedż poetycka w literaturze bułgarskiej lat 80. XX wieku

Студент
Yustina Szewczuk
Година
2010
ОКС
магистър

Życie literackie w Sofii po wyzwolenie z niewoli tureckiej

Студент
Wioleta Sztejnes
Година
2010
ОКС
магистър

Analiza porównawcza poematu „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, „Pod jarzmem” Iwana Wazowa i „Wojny i pokoju” Lwa Tolstoja

Студент
Agnieszka Lukaszczuk
Година
2010
ОКС
магистър

Swoje i obce w książce Aleko Konstantinowa „Baj Ganjo”

Студент
Agnieszka Rządkowska
Година
2010
ОКС
магистър

Mitologia narodowa w wybranych bułgarskich powieściach historycznych w latach 60. i 70. XX wieku

Студент
Małgorzata Marczak
Година
2009
ОКС
бакалавър

Obraz wsi bułgarskiej w opowiadaniach E. Pelina

Студент
Paulina Gromysz
Година
2009
ОКС
бакалавър

Obraz kobiety w opowiadaniach J. Jowkowa

Студент
Dorota Kukawska
Година
2009
ОКС
бакалавър

Kultura monasterska w Bułgarii – Sofijski mały "święty las"

Студент
Dariusz Kryszpiniuk
Година
2009
ОКС
бакалавър

Aspekty społeczno-kulturowe tradycyjnego wesela bułgarskiego

Студент
Martina Sadzikowska
Година
2009
ОКС
бакалавър

Narodziny dziecka w tradycjach kultury bułgarskiej – symbole i praktyki

Студент
Elwira Szustek
Година
2009
ОКС
бакалавър

Nowoczesne miasto w poezii bułgarskiej w latach 30. i 40. XX wieku

Студент
Maria Daszko
Година
2009
ОКС
бакалавър

Obraz Bułgarii i Bułgarów w wybranych powieściach polskich XIX wieku

Студент
Agata Mazur
Година
2009
ОКС
бакалавър

Wspólczesna powieść bułgarska a polska – aspekty konfrontatywne

Студент
Agnieszka Obst
Година
2009
ОКС
магистър

Analiza semantyczna tradycyjnych strojów bułgarskich

Студент
Anastazja Raznatowska
Година
2008
ОКС
бакалавър

Kompleks bułgarskich obrzędów weselnych – normatywność w kulturze tradycyjnej

Студент
Kamila Anna Sobieszuk
Година
2008
ОКС
бакалавър

Literatura bułgarska przełomu XX i XXI wieku

Студент
Justyna Bancarzewska
Година
2008
ОКС
бакалавър

Współczesność i problem miłości w poezji Elisavety Bagrianej, Blagi Dimitrovej, Ekateriny Josifovej

Студент
Katarzyna Czulewicz
Година
2008
ОКС
бакалавър

Motyw rodziny w poezji H. Botewa, P. Javorova i D. Debeljanova

Студент
Agnieszka Łukaszczuk
Година
2008
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Българската драматургична класика - литературни и телевизионни ракурси

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.06.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Добрина Иванова Богданова

Харалан Ангелов – поетика и граждански идеи

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Нов български университет
Държава
България
Дата
13.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Грета Стефанова Хараланова-Разсуканова

Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Свети Климент Охридски"
Държава
България
Дата
10.06.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Русева

Обявен в Държавен вестник брой 42/12.05.2020

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Азманова-Рударска

Рефлексията за жената в творчеството на две писателки от ранно-модерна Венеция - Модерата Фонте и Лукреция Маринели

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
31.05.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Райна Николова

Историческа действителност и художествена фикция в романите "Война на саламандрите" от Карел Чапек и "Банкет в Блитва" от Мирослав Кърлежа

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.02.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Чорбаджиева

"Да излезеш от сянката. Непубликувани произведения на Златка Чолакова и Олга Чанова"

Вид
Книга
Издател
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Година
2016
Уеб страница
Автор(и)
Нурие Муратова, Кристина Попова, Жоржета Назърска

Обявен в Държавен вестник брой 55/19.07.2011

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.11.2011 г.
Автор(и)
Таня Стоянова Стоянова

Mail-Jazz

Вид
Книга
Издател
Колибри
Държава
България
Година
2012
Уеб страница
Автор(и)
Олга Шурбанова и Кръстю Пастухов

Отражения

Вид
Книга
Издател
Сдружение "Словото"
Държава
България
Година
2008
Уеб страница
Автор(и)
Кръстю Пастухов

Убийство по български (Щрихи от ненаписаната история на българската литература за престъпления)

Вид
Книга
Издател
Кралица Маб
Държава
България
Година
2007
Уеб страница
Автор(и)
Николай Аретов

Яворов. Литературна личност. Истории на книги и стихотворения

Вид
Книга
Издател
Дамян Яков
Държава
България
Година
2004
Уеб страница
Автор(и)
Михаил Неделчев

Литературни търсения през 90-те години. Проблеми на постмодернизма

Вид
Книга
Издател
АИ "Проф. Марин Дринов"
Държава
България
Година
2001
Автор(и)
Розалия Ликова

Отвъд каноните. Носталгиите на високата българска литература

Вид
Монография
Издател
Абагар
Държава
България
Година
2001
Уеб страница
Автор(и)
Цветан Ракьовски