Avatar

ас. д-р Венцислав Мицов

Email: v.mitsov swu.bg


Композитор, пианист и журналист, работещ в сферата на културата. В периода 2015-2019 година е общински съветник в София. В този период е член е на постоянната комисия по култура и образование, член е на столичния съвет по библиотечно дело. Понастоящем Венцислав Мицов е втори мандат член на Творческия съвет на столична програма Култура. Член е и на Управителния съвет на Българска музикална асоциация, а от 01.03.2022 година със заповед СОА22-РД91-116/01.03.2022 е част от експертната група към Столична община, която изготвя културната стратегия на София за периода 2023-2033 година. Автор е на камерна, симфонична музика, музикално-сценични творби и аранжименти на поп музика. Автор е на музика за реклами, филмова и театрална музика. Интересите му са насочени и към контракултурната музикална сцена, за която той е написал редица публицистични и научни статии и анализи в пресата и специализираните издания.

Публикации

Струнните приказки на Валери Димчев , http://www.musicology-bg.com ISSN: 2 534-9279 2022: .
Справочник на музикални термини от традиционни и нови музикални практики. България: Университетско издателство "Неофит Рилски" ISSN:2682-96 73, 2021 (Съавтор/и: Филип Павлов, Иванка Влаева, Бинка Добрева, Валери Пастармаджиев, Валери Димчев, Илия Илиев, Магдалена Филатова, Мария Филатова, Венцислав Мицов)
Ара Маликян - разказвачът с цигулка , https://offnews.bg/ ISSN 2682-9606 2021: .
Бунт чрез подигравка – ироничните кавър версии на популярни песни в българския пънк рок , Сборник с материали от научна среща на докторанти „Докторантски четения 2019" 2020: 232-242.
Още веднъж „VIVA BEETHOVEN!” и Симфониета-Враца , http://galerianadumite.bg/ ISSN: 2534 - 8973 2020: .
Терминология в попмузиката – проблеми, реалности и парадокси , списание "Българско музикознание" ISSN: 0204-823x 2019: 22-36.

Конференции

Международна научна конференция "Визуални изследвания" 20-21. 10. 2023 г. ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Текст, музика, прозодия, българска поп музика - мисия невъзможна
Период
20.10.2023 - 21.02.2024 г.
Организатор
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

IX Национална конференция "Достъп на младите хора до култура"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Младежката музикална контракултура днес - три десетилетия след падането на комунизма; реалност, визия и стратегия"
Период
12.08.2022 - 13.08.2022 г.
Организатор
БАРОК

семинар и кръгла маса в рамките на Националната научна програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие" (КИННПОР)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Задачи и проблеми при създаването на база данни на българската музика
Период
16.11.2019 - 17.11.2019 г.
Организатор
ЮЗУ "Н.Рилски"

Проекти

((№ 577 / 17 август 2018 г. на МС)) "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие (КИННПОР)"

Период на провеждане
08.12.2018 - 30.11.2021 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН
Бюджет
1600000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Акордеонът в музикално-фолклорната практика на Гърция в началото на 21 век

Студент
Георгиус Парапероглу
Година
2022
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Особености и предизвикателства при работата с извънкласни вокални групи

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н.Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
18.06.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Хараламбос Ципуридис

Ударни и характерни метроритмики в традиционната музика на Северна Гърция (Централна и Западна Македония) и тяхното преподаване в училище

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н.Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
19.06.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Pantelidis Meletios