Avatar

доц. д-р Верка Лазарова

Email: v.lazarova law.swu.bg


Публикации

„Проблеми при прилагане режима на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ“ , сборник "Право и бизнес – Усъвършенстване на нормативната уредба“ 2017: .
"ESTABLISHING WORK EXPERIENCE UNDER THE BULGARIAN LEGISLATION" , Revista Europa des Este Unida, Numero 2 2016: .
Трудови спорове относно изпълнението на колективни трудови договори , сборник "Актуални проблеми на частното право" 2015: .
Същност и правни последици на договора за допълнителен труд , сборник "Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право" 2014: .
Отговорност на работодателя за вписванията в трудовата книжка и за незаконното й задържане” , сп. “Търговско право” 2013: .
Правна уредба на вписванията в трудовата книжка , сборник "Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право" 2013: .
Особености на съдебната практика по прилагането на чл. 224, ал. 1 КТ за времето на незаконно уволнение , сборник „Актуални проблеми на съдебната практика по граждански дела и тяхното представяне по казуси за обучение на студенти" 2013: .
Издаване, представяне и съхраняване на трудовата книжка по българското законодателство , сп. “Archeion" 2012: .
Правно значение на трудовия стаж , сп. Международна политика,броят е посветен на 80 години от рождението на проф. Петко Попов 2012: .
Правна уредба на трудовата книжка и трудовия стаж. РБългария: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2012
Правни последици от трудовия стаж, придобит в рамките на Европейската общност , Сборник доклади от Международна научна конференция: „Право, управление и медии през ХХІ век" 2012: .
Понятието за трудов стаж по българското трудово законодателство , Сборник доклади по проект „Изследване на общата външна политика, политика на сигурност и на съседство на Европейския съюз след Договора от Лисабон" 2011: .
Трудовата книжка – официален удостоверителен документ , сп.Икономика и управление 2011: .
Доказателства, доказателствена тежест и тежест на доказване при решаване на трудови дела , сборник "Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право" 2009: .
Видове искове по индивидуалните трудови спорове , сп. “Търговско право” 2006: .
Особени правила по Кодекса на труда във връзка с производствата по индивидуални трудови спорове , Сборник доклади при Московская государственная юридическа академия 2006: .
Необходимост от промени в трудовото законодателство относно създаване на трудови съдилища , сп. Търговско право 2005: .
Актуални въпроси на трудовото правораздаване и необходимостта от създаване на специализирани трудови съдилища , Сборник: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право 2004: .

Конференции

Научна конференция „Право и бизнес – Усъвършенстване на нормативната уредба“

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
„Проблеми при прилагане режима на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ“
Период
24.11.2016 - 24.11.2016 г.
Организатор
Юридически факултет, УНСС, 2016г.

Научна конференция в памет на проф. д-р Трая Лялев "Актуални проблеми на частното право"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Трудови спорове относно изпълнението на колективни трудови договори
Период
29.05.2015 - 30.05.2015 г.
Организатор
Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград

Научно–практическата конференция на тема " Предизвикателствата пред Трудовото законодателство"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Същност и правни последици на договора за допълнителен труд
Период
27.10.2014 - 27.10.2014 г.
Организатор
Юридически факултет, катедра "Трудово и осигурително право", СУ "Св. Климент Охридски"

"Актуални проблеми на съдебната практика и поставяне на казуси в процеса на обучение"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Особености на съдебната практика по прилагането на чл. 224, ал. 1 КТ за времето на незаконно уволнение
Период
25.10.2013 - 25.10.2013 г.
Организатор
Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград

Научно-практическата конференция на тема „Трудовото и и осигурителното право в България – мит и реалност"

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Правна уредба на вписванията в трудовата книжка
Период
26.10.2012 - 26.10.2012 г.
Организатор
Юридически факултет, катедра "Трудово и осигурително право, СУ "Св. Климент Охридски"

Международна научно-практическа конференция „Право, управление и медии през ХХІ ВЕК”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Правни последици от трудовия стаж, придобит в рамките на Европейската общност
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград

„Изследване на общата външна политика, политика на сигурност и на съседство на Европейския съюз след Договора от Лисабон”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Правна уредба на трудовия стаж по българското законодателство
Период
22.04.2011 - 22.04.2011 г.
Организатор
Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград

„Българското трудово и осигурително право в модерния свят“

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Доказателства, доказателствена тежест и тежест на доказване при решаване на трудови дела
Период
22.10.2009 - 23.10.2009 г.
Организатор
Юридически факултет, катедра "Трудово и осигурително право", СУ "Св. Климент Охридски"

Пета международна конференция на тема „Традиции и новости в системата на съвременното руско право“

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Особени правила по Кодекса на труда, свързани с производствата по трудовите дела
Период
31.03.2006 - 06.04.2006 г.
Организатор
Московская государственная юридическа академия, Москва

Проекти

( BG05M2OP001-2.002-0001 ) Студентски практики 2016, 2017 г.

Период на провеждане
31.08.2016 - 31.08.2017 г.
Форма на участие
академичан наставник
Финансиран от
МОН по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕСФ на Европейския съюз
Бюджет
60000000,00 лв.

(RP-B2/2016) Актуални проблеми при упражняването на трудовите и осигурителните права на лица от социално уязвими групи и решаването им в процеса на обучение

Период на провеждане
01.03.2016 - 30.12.2016 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
2000,00 лв.

(BG051P0001-3.3.07.0002) Студентски практики

Период на провеждане
11.08.2014 - 30.04.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕСФ на ЕС
Бюджет
60000000,00 лв.

(SRP-А1) „Европейският съюз и Русия: стратегическо сътрудничество или съперничество”

Период на провеждане
03.01.2011 - 31.12.2011 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
13000,00 лв.

(ххххххххххх) „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й“ по процедура „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Период на провеждане
09.11.2010 - 28.02.2011 г.
Форма на участие
лектор по трудово право
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Бюджет
60000,00 лв.

Ръководени докторанти

Недействителност на трудовия договор

Докторант
Божидар Чолаков
Период
17.12.2018 - 17.12.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ползване на платен годишен отпуск

Докторант
Христина Аргирова
Период
12.02.2018 - 12.02.2021 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Необходимо съдържание на трудовия договор

Докторант
Антония Аговска
Период
09.01.2017 - 08.01.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Сроковете в трудовото право

Докторант
Живко Бойчев Бойчев
Период
29.04.2014 - 05.05.2019 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Рецензии/Становища

Колективен трудов договор и колективно трудово преговаряне

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Нов български университет, София
Държава
РБългария
Дата
07.04.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Михаил Илиев Илиев

Колективен трудов договор-понятие, същност, сключване

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
РБългария
Дата
12.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Радостина Стоилова Иванова