Avatar

проф. д.н. Ваня Георгиева

Email: v.georgieva swu.bg


Публикации

Георгиева, В., Мениджмънт на промяната в образованието: тенденции и решения. България: Бон Благоевград, 2013
Георгиева, В. Статус и съдържание на SWOT – анализа за усъвършенстване на управлението на българското училище , в: Съвременното образование – мисия и визии, сборник с научни студии и статии, 2013: .
Георгиева ,В., Европейски тенденции за развитие на насоките на управление на съвременното училищно образование , в : Качество на образованието: проблеми и технологии на управление 2013: .
Георгиева, В., Релации между стандарти и иновации в образователните пространства , Управление на средното образование, бр.2, 2011: .
Георгиева, В. Нови понятия в управлението на образованието , Педагогика, бр.4, 2011: .
Георгиева, В. Проблемни области за иновации при управлението на училищни институции , в: Иновационни практики в образованието 2011: .
Георгиева, В., Метатехнологии за мениджмънт на качеството на образование. България: Просвета София, 2010
Георгиева, В. Интерактивността в обучението по образователен мениджмънт , в : Интерактивни методи в съвременното образование, Бл. 2010: .
Гюрова, В., В. Георгиева и др. Въпроси на образователния мениджмънт. : Изд-во Екс-прес, Габрово, , 2009

Конференции

Education in the Balkans Today

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
European practices for self-evaluation of school organization
Период
01.10.2009 - 03.10.2009 г.
Организатор
The 5th International Balkan Educational and Science Congress, Edirne, Turkey

Проекти

(№ BG051 PO 001-3=1030001) Квалификация на педагогическите специалисти

Период на провеждане
19.06.2013 - 19.12.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие ан човешките ресурси", съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
917115,00 лв.

(BG051PO001) Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изисквания и перспективни европейски тенденции

Период на провеждане
21.05.2013 - 15.12.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ОП РЧР 2007-2013
Бюджет
177835,00 лв.

Ръководени докторанти

Критерии за външна оценяване на училищната организация

Докторант
Таня Петрова Христова
Период
15.12.2015 - 26.10.2016 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Функции на мониторинга в процеса на децентрализация на училищното образование

Докторант
Румяна Тодорова Гьорева
Период
14.07.2014 - 14.07.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Диагностика на степента на интегрираното образование в Гърция: управленчески проблеми (Diagnostics of the level development of integrated education in Greece: management problems)

Докторант
Мария – Калиопи Атанасиос Харитопулу
Период
13.01.2014 - 12.01.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не