Avatar

гл.ас. д-р Цветомира Иванова

Email: tsvetomira.ivanova swu.bg


Публикации

Иванова, Ц. И. Педагогические возможности применения кооперативной и соревновательной форм учебной деятельности в изучении природы и человека , Международная научно-практическая конференция „Шамовские педагогические чтения научной школы управления образовательными системами“ сборник статей 2021: с. 318-320.
Иванова, Ц. Възможности на учебните предмети „Околен свят“, „Човекът и природата“ и „Човекът и обществото“ за формиране на научен светоглед , Материалы второй Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 25 септември, 2020 Липецк 2020 2020: с. 108-110.
Иванова, Ц. Моделирането в учебния процес по „Околен свят“, „Човекът и обществото“ и „Човекът и природата“ в началното училище, , Образование и изкуства, сборник доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Г. Бижков, София, 2020: с. 640-644.
Иванова, Ц. Специфика на учебно-изследователската дейност в обучението по „човекът и природата” в началните класове, , сп. Предучилищно и училищно образование, Управление, Възпитание, Обучение, брой 2, март-април 2019, ISSN 2535-0692.; 2019: с. 47-54.
Иванова, Ц. Съвременни тенденции в природонаучното обучение в началния етап на основната степен на образование, , сборник с доклади от Седма международна научна конференция „Съвременното образование – условия, предизвикателства и перспективи“, 14-16 юни 2019 г 2019: с. 400-403.
Иванова, Ц. Възможности на учебното съдържание по „Околен свят” и „Човекът и природата” за формиране и развитие на изследователски умения на учениците в начална училищна възраст , сборник Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art, Union of Scientists in Bulgaria, branch Blagoevgrad 2019: .
Иванова, Ц. Диагностична методика за установяване равнището и развитието на умение за осъзнаване и формулиране на противоречие (при ученици 1-4 клас) (накратко „Можеш ли да дадеш веднага вярно обяснение?“), , Педагогически новости, годишно научнотеоретично списание 2019: с. 30-34.
Иванова, Ц. Опитно-изследователска дейност на учениците в обучението по „Човекът и природата. : Образование и познание, София, ISBN 978-619-7515-02-2, 2018
Ivanova, T. The role of the experimental and research activity in the primary school during the classes of “Man and nature” , KNOWLEDGE, International journal, ISSN 2545-4439 2018: p. 445-449.
Опитно-изследователска дейност в обучението по „човекът и природата” – предпоставка за учене чрез собствен опит и преживяване, , KNOWLEDGE, International journal, ISSN 2545-4439 2018: p. 979-982.
Иванова, Ц. Психолого-педагогически условия за формиране на изследователски умения в часовете по „Човекът и природата” в началното училище” , докторантски сборник 2017: с. 55-59.
Проблематика и опытно-исследовательская работа на уроках „Человек и природа” в начальной школе , Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири, №1,ISSN 2307-7018 (Print), ISSN 2303-9744 (Online) 2016. Москва-Черногорск, 2016: с. 29-38.
Иванова, Ц. Проблемните ситуации и задачи като средство за формиране на изследователски умения у 9-10-годишните ученици в часовете по „Човекът и природата”” , сборник "Детската градина и началното училище - два свята на детството" 2016: с. 344 – 357.
Иванова, Ц. Дейността – основа за формиране на изследователски умения в обучението по „Човекът и природата“ в 3 клас , сборник научни трудове от XXV международна научна конференция за млади учени 2016: с. 204-208.
Иванова, Ц. Практическото обучение на студентите от магистърска програма „Предучилищна педагогика” (Анализ, оценка и обобщение на резултати от анкетно проучване) , Педагогическата практика – шанс на студента да експериментира. 2016: с.129-132.
Иванова, Ц. Психологически особености на опитно - изследователската дейност на ученика от начална училищна възраст. , Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование” по повод 40 години от създаването на Факултета по педагогика, 25 и 26 ноември 2016 2016: с. 408-413.
Иванова Ц. Разгръщане на различни форми на проблемно учене и изследователска активност чрез опитноизследователската работа по “Човекът и природата" в началното училище , Лаборатория за наука – 2015 2015: с. 303-311.
Ivanova, T. Methodologies to determine the research initiative presence and the level of development of exploring skills in 9-10-year-old pupils , Journal of International Scientific Publications, Educational Alternatives, ISSN 1314-7277 2015: p. 481-500.
Иванова, Ц. Съвременни аспекти на проблема за формиране на изследователски умения у учениците в началното училище. , Годишник на ФП 2015: с. 198-204.
Иванова Ц. Изследователската активност на 9-10 годишните ученици при запознаване с природната среда , Лаборатория за наука – 2014 2014: с. 83-93.
Иванова Ц. Възпитаване на екологосъобразно отношение към природната среда в процеса на формиране на изследователски умения у 9-10 годишните ученици , Изследователският модел на обучение и развитие на културата на умствения труд у учениците 2014: с. 177-187.
Ivanova T. Establishing exploring skills in 9-10-year-old pupils in the process of studying of nature , Journal of International Scientific Publications, Educational Alternatives, Volume 12, ISSN 1313-2571 2014: p. 427-434.
Иванова, Ц. Изследователските умения у учениците чрез обучението по „Човекът и природата” в начален курс. , сборник "Детската градина и началното училище в търсене на динамично равновесие". Благоевград 2013: с. 190-212.