Avatar

ас. д-р Цветомира Брайнова

Email: cbrainova yahoo.com


Публикации

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРАКТИКИ ПРИ ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР В БЪЛГАРИЯ , KNOWLEDGE – International Journal 2023: 567-571. (Съавтор/и: Елка Горанова)
COMMUNICATION TRAINING FOR STUDENTS -ACQUIRING SKILLS AND QUALITIES NECESSARY TO WORK WITH CHILDREN AND PERSONS WITH COMMUNICATION DISORDERS , KNOWLEDGE – International Journal 2023: 811-814. (Co-author/s: Елка Горанова)
APPROACHES TO SPEECH AND LANGUAGE CONSULTATION -SCOPE AND THEORETICAL BASIS OF COUNSELLING GOALS , KNOWLEDGE – International Journal 2023: 807-811. (Co-author/s: Миглена Симонска)
Типични фонологични процеси в детска възраст , Сборник с доклади от международна конференция "Социални предизвикателства пред логопедичната практика" 2022: . (Съавтор/и: Миглена Симонска)
Phonological prosseses in 4-5 years old children - preliminary study , Journal of 11th ESLA Congress of Speech and Language Therapy 2022: . (Co-author/s: Миглена Симонска)
Поведенчески симптоми при случай на дете със съмнения за генерализирано разстройство на развитието , под печат 2022: . (Съавтор/и: Даря Андриова, Радослав Ципов, Виктория Михайлова, Весела Гаджелова)
Оценка и анализ на затрудненията в овладаването на писмената реч при ученици от начална училищна възраст , под печат 2022: . (Съавтор/и: Деспина Хилиду, Лефтерина Станкова, Моника Симеонова)
Поведенчески симптоми при дете на две години от аутистичния спектър , под печат 2022: . (Съавтор/и: Ивелина Найденова, Елена Лазова, Спасимира Корунова, Райна Калайджиева)
Preliminary Study of the Phonological Development in Three and Four Year Old Bulgarian Children , International Journal of Medical and Health Sciences, 2022: .
Telepractice in speech-language therapy during Covid-19 in Bulgaria , Oblicza dobrobytu - wybrane zagadnieienia 2022: . (Co-author/s: Миглена Симонска)
Фонологичен и артикулационен анализ на речта на деца в предучилищна възраст , Сб. към Втора научно-практическа конференция „Образование и изкуства: традиции и перспективи “, 2021: 620-630. (Съавтор/и: Миглена Симонска)
Често срещани фонологични процеси във вербалната продукция на деца в предучилищна възраст , Сборник от Юбилейна научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред общественото здраве" 2021: .
Etiology of language disorders – early predictors for language impairment. , Knowledge International Journal 2020: 1195 - 1199. (Co-author/s: Миглена Симонска)
Диагностика на фонологично развитие при деца , Сборник с доклади от международна конференция “Емоционални и поведенчески нарушения” 2020: 213-220.
Професионална подготовка на логопедите през призмата на техните работодатели , Сборник с доклади от международна конференция “Емоционални и поведенчески нарушения” 2020: 213-220. (Съавтор/и: Миглена Симонска, Анна Андреева, Радостина Костова)
Реализация и професионално развитие на завършилите специалност Логопедия. Сб. с доклади от международна конференция , Сборник с доклади от международна конференция “Емоционални и поведенчески нарушения” 2020: . (Съавтор/и: Радостина Костова, Анна Андреева, Миглена Симонска)
Приложение на ДПЕ 3-4 при деца с дисфазия на развитието , Сборник с доклади от 20-та Студентска научна конференция, ФОЗЗГС“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 2019: 20-30.
Приложение на поведенчески въпросник за родители (CBCL) и Поведенчески въпросник за възпитатели и учители (C-TRF) при деца в предучилищна възраст , Сборник с доклади от международна конференция “Работа с родители" 2019: 20.
Има ли място логопедията в дейностите на деца в предучилищна възраст? , Сборник с доклади от международна конференция “Работа с родители” 2019: . (Съавтор/и: Арпи Масихи)
Научно базирани данни за взаимовръзка между нарушени фонологични процеси и заекване в детска възраст , Сборник с доклади от международна конференция “Работа с родители” 2019: 197. (Съавтор/и: Миглена Симонска)
Научно базирани данни за взаимовръзка между нарушени фонологични процеси и заекване в детска възраст , Сборник с доклади от международна конференция “Работа с родители" 2019: 197. (Съавтор/и: Миглена Симонска)
Диагностика на езиковите умения при деца на възраст 3-4 години , Сборник с доклади от международна конференция “Детският език” 2018: 121-139. (Съавтор/и: Боряна Мургина)
Връзката между носене на пелени и езикови умения при деца на 2-3 години , Сборник с доклади от международна конференция “Детският език” 2018: 194-212.
Езиково развитие при слухови нарушения , Сборник с доклади от международна конференция “Детският език” 2018: 238-247. (Съавтор/и: д-р Венелин Маринов)
Поведенчески и емоционални проблеми при деца с езиков дефицит , Сборник с доклади от международна конференция “Логопедични терапии” 2017: 109-116. (Съавтор/и: Маргарита Станкова)

Конференции

Втора научно-практическа конференция „Образование и изкуства: традиции и перспективи

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Фонологичен и артикулационен анализ на речта на деца в предучилищна възраст
Период
11.11.2021 - 12.11.2021 г.
Организатор
СУ "Климент Охридски"
Съавтор(и)
доц. д-р Миглена Симонска

Юбилейна научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред общественото здраве“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Често срещани фонологични процеси във вербалната продукция на деца в предучилищна възраст
Период
05.11.2021 - 07.11.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
доц. д-р Миглена Симонска

Проекти

(RPY-A5/19 ) Въвеждане на подпомагащи и алтернативни технологии при работа с възрастни лица с комуникативни нарушения

Период на провеждане
01.06.2019 - 01.11.2019 г.
Форма на участие
експерт - логопед
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Бюджет
22718,00 лв.