Avatar

доц. д-р Светла Томанова

Email: tomanova swu.bg


Доцент д-р Светла Томанова е завършила Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Климент Охридски". Защитила е докторат в Московския университ "М.В. Ломоносов". Автор на монографии по Теория на превода. Има научни интереси в областта на психолингвистиката, специализирания превод и преводните трансформации. Член на Съвета на Филологическия факултет на ЮЗУ "Н. Рилски".

Публикации

Преводачът - изследовател, творец, герой или владетел , Българистиката по света, филологията у дома 2023: 234 - 242.
Преводът на устойчиви словосъчетания с етнически маркер , Мултикултурализъм и многоезичие 2018: 670-676.
Роман Якобсон за позициите на говорещия, преводача и слушателя , Светът е слово, словото е свят. Сборник 2016: 448-452.
Преводът на собствените имена , DIE WELT DER SLAVEN. BAND 49. Beitrage der Europiaschen Slavitischen Linguistik (Polyslav) 2013: 229-233.
Теория на междуезиковия превод. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2012
За устният превод отдалеч и отвътре , Списание "Езиков свят", Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски" 2012: 125-127.
За медовината на поезията, мъдростта и словото или за превода на "Тъй речени са на Високия словата..." , Списание "Езиков свят", Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски" 2012: 62-63.
Ономастиката в превода , Списание "Езиков свят", Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски" 2011: 140-143.
Страноведение России, учебник. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2010
Междуезиково взаимодействие в превода. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2009

Конференции

Българистиката по света, филологията у дома

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Преводачът - изследовател, творец, герой или владетел
Период
12.10.2023 - 14.10.2023 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

XII международная научная конференция "Русский язык и культура в зеркале перевода" к 200-летию образования переводческой семинарии при Императорском Московском университете

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Новые требования к подготовке переводчиков
Период
08.05.2022 - 13.05.2022 г.
Организатор
Российская академия образования, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Высшая школа перевода (факультет)

Международный научно-образовательный семинар "Дидактика перевода в цифровую эпоху"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Требования к подготовке переводчиков
Период
15.12.2021 - 15.12.2021 г.
Организатор
при содействии Центра Русского языка и русской культуры и фонда "Русский мир" Фракийского университета имени Демокрита

Русская культура в зеркале перевода

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Этнические обозначения в переводе
Период
28.04.2018 - 02.05.2018 г.
Организатор
Высшая школа перевода MSU, Москва

Светът е слово, словото е свят

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Роман Якобсон за позициите на говорещия, преводача и слушателя
Период
06.10.2016 - 07.10.2016 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

ХIII Славистични четения

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Превод на устойчиви словосъчетания с етнически маркер
Период
21.04.2016 - 23.04.2018 г.
Организатор
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Проекти

( BG05M2OP001-2.016-0019 ) Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във ВТУ, СУ, ЮЗУ и ТУ в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния

Период на провеждане
18.04.2022 - 26.04.2022 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бюджет
1000000,00 лв.

(ПН 2.1 на проект BG05M2OP001-2.016-0019-С01) „Дигитална култура: Език, литература, комуникация“, ПН 2.1 на проект BG05M2OP001-2.016-0019-С01

Период на провеждане
01.07.2021 - 30.12.2023 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
МОН
Бюджет
4000000,00 лв.

(RP - B5/18) Научният и художественият текст в чуждоезикова аудитория. Практико-приложни проблеми

Период на провеждане
10.04.2018 - 21.12.2018 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

((RP-B 5/17)) Актуални проблеми на лингвистиката с ръководител доц. д-р Гергана Падарева-Илиева

Период на провеждане
20.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

((BG051PO001 - 3=3=06-0020)) Докторантски филологически център

Период на провеждане
22.07.2013 - 22.06.2015 г.
Форма на участие
лектор
Финансиран от
МОН, оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
133771,00 лв.

((№BG051PO001 - 3.1.07 - 0034) ) "Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на бизнеса"

Период на провеждане
01.07.2013 - 18.12.2014 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
МОН
Бюджет
263743,00 лв.

((SRP-B9/12)) Славистиката в глобалния свят - предизвикателства и перспективи

Период на провеждане
12.02.2012 - 07.12.2012 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
10000,00 лв.

Ръководени докторанти

Документи на ООН за образование по човешките права в превод на руски и български език

Докторант
Игор Сергеевич Дубравин
Период
16.01.2024 - 15.01.2027 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Междукултурната асиметрия в превода на произведения за деца от и на английски, български и руски език

Докторант
Любима костадинова Мавродиева-Оракова
Период
13.12.2023 - 12.12.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Еквивалентност и адекватност в превода на омедийни сериали от английски на български език

Докторант
Неда-Мария Величкова Панайотова
Период
13.12.2022 - 12.12.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Specifics of the Interlanguage of Greek Learners of English as a Foreign Language

Докторант
Пинелопи Кауни
Период
09.06.2020 - 15.12.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Преводачески трансформации в съвременни преводи на библейски текстове

Докторант
Ивана Пешич
Период
18.12.2018 - 10.12.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Преводни еквиваленти в метаезика на финансовата отчетност на руски и български език

Докторант
Светослав Валентинов Арсениев
Период
22.06.2018 - 13.06.2022 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Римска литература)),

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
26.11.2019 г.
Автор(и)
д-р Силвия Георгиева

Обявен в Държавен вестник брой ..бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа ... (Западноевропейска литература)),

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
26.11.2019 г.
Автор(и)
д-р Бойка Илиева-Пензова

Рецепция на "Петербургски повести" на Н.В. Гогол в България през ХХ век - началото на XXI век

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.06.2019 г.
Автор(и)
Стоян Митов

бр. 81 от 10.10.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", 2.1. Филология / Общо и сравнително езикознание (Английски език)

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
23.02.2018 г.
Автор(и)
д-р Дафина Янорова Костадинова

A Rhetiric of Meanings: Exploring the Frontiers of Language Usage, дисертация на д.ф.н.

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
15.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
д-р Гергана Петкова Пенчева-Апостолова

Дисертация за степен "доктор" на тема "Социолингвистични аспекти на речевия етикет (руско-английски паралели)"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.12.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Соня Христова

Дисертация за степен "доктор" на тема "Особенности функционального стиля в русской и болгарской деловой документации (акты гражданского состояния)"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.02.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Дмитро Петрович Гергинов

Конкурс за доцент по славянски езици, становище

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ "Св. Климент Охридски", Катедра по славянско езикознание
Държава
България
Дата
12.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
д-р Радост Железарова, д-р Йорданка Трифонова