Avatar

доц. д-р Светла Томанова

Email: tomanova swu.bg


Доцент д-р Светла Томанова е завършила Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Климент Охридски". Защитила е докторат в Московския университ "М.В. Ломоносов". Автор на монографии по Теория на превода. Има научни интереси в областта на психолингвистиката, специализирания превод и преводните трансформации. Член на Съвета на Филологическия факултет на ЮЗУ "Н. Рилски".

Публикации

Преводът на устойчиви словосъчетания с етнически маркер , Мултикултурализъм и многоезичие 2017: 670-676.
Роман Якобсон за позициите на говорещия, преводача и слушателя , Светът е слово, словото е свят. Сборник 2016: 448-452.
Преводът на собствените имена , DIE WELT DER SLAVEN. BAND 49. Beitrage der Europiaschen Slavitischen Linguistik (Polyslav) 2013: 229-233.
Теория на междуезиковия превод. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2012
За устният превод отдалеч и отвътре , Списание "Езиков свят", Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски" 2012: 125-127.
За медовината на поезията, мъдростта и словото или за превода на "Тъй речени са на Високия словата..." , Списание "Езиков свят", Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски" 2012: 62-63.
Ономастиката в превода , Списание "Езиков свят", Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски" 2011: 140-143.
Ономастиката в превода , Списание "Езиков свят", Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски" 2011: 140-143.
Страноведение России, учебник. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2010
Междуезиково взаимодействие в превода. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2009

Конференции

Русская культура в зеркале перевода

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Этнические обозначения в переводе
Период
28.04.2018 - 02.05.2018 г.
Организатор
Высшая школа перевода MSU, Москва

Светът е слово, словото е свят

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Роман Якобсон за позициите на говорещия, преводача и слушателя
Период
06.10.2016 - 07.10.2016 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

ХIII Славистични четения

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Превод на устойчиви словосъчетания с етнически маркер
Период
21.04.2016 - 23.04.2018 г.
Организатор
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Проекти

(RP - B5/18) Научният и художественият текст в чуждоезикова аудитория. Практико-приложни проблеми

Период на провеждане
10.04.2018 - 21.12.2018 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

((RP-B 5/17)) Актуални проблеми на лингвистиката с ръководител доц. д-р Гергана Падарева-Илиева

Период на провеждане
20.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

((BG051PO001 - 3=3=06-0020)) Докторантски филологически център

Период на провеждане
22.07.2013 - 22.06.2015 г.
Форма на участие
лектор
Финансиран от
МОН, оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
133771,00 лв.

((№BG051PO001 - 3.1.07 - 0034) ) "Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на бизнеса"

Период на провеждане
01.07.2013 - 18.12.2014 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
МОН
Бюджет
263743,00 лв.

((SRP-B9/12)) Славистиката в глобалния свят - предизвикателства и перспективи

Период на провеждане
12.02.2012 - 07.12.2012 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
10000,00 лв.

Ръководени докторанти

Трансформациите в публицистичния превод

Докторант
Елица Кирилова
Период
09.01.2017 - 08.01.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Конкурс за доцент по Общо и сравнително езикознание (Английски език), рецензия

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
23.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
д-р Дафина Янорова Костадинова

A Rhetiric of Meanings: Exploring the Frontiers of Language Usage, дисертация на д.ф.н.

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
15.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Петкова Пенчева-Апостолова

Дисертация за степен "доктор" на тема "Социолингвистични аспекти на речевия етикет (руско-английски паралели)"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.12.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Соня Христова

Дисертация за степен "доктор" на тема "Особенности функционального стиля в русской и болгарской деловой документации (акты гражданского состояния)"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.02.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Дмитро Петрович Гергинов

Конкурс за доцент по славянски езици, становище

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ "Св. Климент Охридски", Катедра по славянско езикознание
Държава
България
Дата
12.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
д-р Радост Железарова, д-р Йорданка Трифонова