Avatar

гл.ас. д-р Маргарита Тодорова

Email: todorova swu.bg


Публикации

RESEARCH WORK OF BACKPROPAGATION AND LEVENBERG-MARKARDT ALGORITHMS FOR RECOGNITION ON BIOMETRICS DATA , International Journal of Pure and Applied Mathematics 2017: 345 - 354.
Reserch of the Estimate calculating Algorithms on One Class of Tables generated by the Multidimensional Boolean Functions , Mathematica Balkanica 2011: 181-192.
Non-standard mathematical problems in classes , Proceedings of the Fourth International Scientific Conference -FMNS 2011 2010: 84-89. (Co-author/s: Маряна Кацарска)
Роля и място на дидактичната игра в обучението по математика – 5. клас , Сборник с научни студии и статии "Съвременното образование – мися и визии" 2010: 267-273. (Съавтор/и: Маряна Кацарска)
Играта като итеративен метод за обучение в средното училище , Сборник с научни статии от научна конференция на тема "Интерактивните методи в съвременното образование" 2010: 374-381. (Съавтор/и: Маряна Кацарска)
Играта в обучението по математика в пети клас , MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2010 Proceedings of the Thirty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Albena 2010: 340-347. (Съавтор/и: Маряна Кацарска)
Роля и място на дидактичната игра в обучението по математика – 5. клас , Сборник с научни студии и статии „Съвременното образование - мисия и визии“ 2010: 267-273. (Съавтор/и: Маряна Кацарска)
RESERCH OF THE EFFECTIVENESS OF THE PARAMETRICAL ALGORITHM BASED ON BINARY MATRICES , Proceedings of the Third International Scientific Conference – FMNS-2009 2009: 134-142.
RESEARCH ON FOREST FIRES ON A BROKEN GROUND , Proceedings of the Third International Scientific Conference – FMNS-2009 2009: 398-404 . (Co-author/s: Любен Еленков, В. Стоянова)
MORE RESEARCHES ON THE OCCURRENCE AND SPREADING OF FOREST FIRES , Proceedings of the Third International Scientific Conference – FMNS-2009 2009: 383-391 . (Co-author/s: Любен Еленков, В. Стоянова)
Приложение на методите за разпознаване на образи в обучението по дискретна математика , Сборник с доклади "МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ" 2009: 329-335.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ОБРАЗИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА , Сборник с доклади "МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ 2009: 329-335.
Choosing an optimal algorithm for pattern recognition , Proceedings of the International scientific conference Computer Science '2008 2008: 109-114.
Разпознаване на образи и приложения. България: Университетско издателство "Н.Рилски", 2007 (Съавтор/и: Нина Синягина)
Interrelation of Teaching of the Pattern Recognition and Discrete Mathematics , Proceedings of the Seventh International Conference 2005: 157-164. (Co-author/s: Нина Синягина)
Ръководство за решаване на задачи по дискретна математика. България: ЮЗУ, "Неофит Рилски", 2004 (Съавтор/и: Славчо Щраков, Красимир Йорджев)
Висшето образование и променящето се общество - някои икономически аспекти , Сборник с доклади от Юбилейна конференция с международно участие 2001: 62-68. (Съавтор/и: Илия Гюдженов, Милко Митрополитски, Елена Биячева)
Обучението по Висша математика на студенти от икономически специалности - ненужен лукс или императивна необходимост , Сборник с доклади "Образованието на Балканите - традиции и перспективи" 2001: 440-445. (Съавтор/и: Елена Бояджиева)
Сравнителен анализ на съответствието на учебната документация на специалност "Педагогика на обучението по математика и информатика" с институционалните стандарти за качеството на обучение , Сборник "Качеството на университетското образование - проблеми и перспективи" 2001: 82-94.
Комплексен подход при преподаването на обща икономическа теория, математика и информатика пред студенти от икономическите специалности , Сборник с доклади от Национална научно-практическа конференция ПАЗАРЪТ И ОБРАЗОВАНИЕТО 2000: . (Съавтор/и: Елена Бояджиева, Маргарете Вагнер)
Следеннье на ефективноста на параметричен алгоритам за разпознаванье на образи , Сборник с доклади от Конгрес на математиците и информатиците в Македония 2000: .
Интегрирано предаване на дисциплините виша математика и општа економска теориjа пред студентите от економските смерови , Сборник с доклади от III Конгрес на математиците и информатиците в Македония 2000: . (Съавтор/и: Елена Бояджиева)
Метод на потенциалните функции при едномерна решетка , Математика и математическо образование, доклади на юбилейната Двадесет и пета пролетна конференция на Съюза на математиците в България 1996: .
Некоторые аспекты выбора обущающих последовательностей метода потенциальных функций , Сборник доклади ІІІ международна конференция по Дискретна математика и приложения 1992: .
Сборник задачи за подготвителния осем месечен курс. България: ВПИ Благоевград, 1988 (Съавтор/и: Кирил Чимев, Димитър Ковачев)
Стил, технология и ефективност на програмирането , Методологически проблеми на приложеннието на математическото моделиране и изчислителната техника в обществените науки и социалната практика, Сборник резюмета на докладите 1987: . (Съавтор/и: Татяна Ядкова)
Влияние плотности и температуры позитронного газа на захват позитрона в условиях сильного магнитного поля , Годишник - ВПИ, Математика 1986: . (Съавтор/и: Родионов В. М. , Тасев М. А.)
Сравнителен анализ но структурите за упровление в езиците за програмиране - Фортран, Бейсик, Паскал , Годишник - ВПИ, Математика 1986: . (Съавтор/и: Татяна Ядкова)

Ръководени дипломанти

Разпознаване на образи с алгоритми, базирани на невронни мрежи

Студент
Марио Петров
Година
2018
ОКС
бакалавър