Avatar

проф. д.н. Добринка Тодорина

Email: todorina swu.bg


Публикации

Образователен мениджмънт за дистанционно обучение. Първа част. България: УИ "Неофит Рилски", 2015 (Съавтор/и: В съавторство)
Образователен мениджмънт за дистанционно обучение. Наръчник на студента. . България: УИ "Неофит Рилски", 2015 (Съавтор/и: В съавторство)
Педагогическият съветник в съвременното българско училище. Част I . България: УИ "Неофит Рилски", 2015 (Съавтор/и: В съавторство)
Иновационни практики на европейски неправителствени организации в подкрепа на талантливите деца и младежи , . В сб. „Иновационни практики в образованието” 2015: 19-24.
Основни измерения и резултативност на технологичен модел за изграждане на компетентности у педагозите за развитие на надарени деца. , В сб. „Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище (по проект). 2015: 212-223.
Изследователски методи на педевтологията , В сб. „Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество“. 2015: 27 стр..
Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград чрез включване в проектни дейности по схема „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища“. , В сб. „Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище (по проект). 2014: 8-21.
Място на интерактивните методи на обучение в съвременното образование. , . – Педагогика, кн. 6 . 2014: .
Методологически, педагогически и методически основания за създаване на модел за изграждане на компетентности у бъдещите учители за работа с надарени деца , В годишник на Факултета по педагогика за 2014г., 17 c. Благоевград (под печат). 2014: 17 стр..
В името на обичта и уважението към децата. , Сб. Януш Корчак – гражданин на света. 2013: 41-48.
Качество на образованието чрез съвременни стратегии и технологии в мениджмънта на училищния клас като учебна среда , В сб. Качество на образованието: проблеми и технологии на управление. 2013: 71-86.
Учителят и учителската професия – основна тема в изследователското поле на педевтологията. , В годишник на Факултета по педагогика. 2013: 53-85.
Подготовка на бъдещия учител за възпитателна работа в целодневното училище. , В сб. Професионална подготовка на бъдещия учител за възпитателна работа. 2013: 7 стр..
Подходи, стратегии и технологии за развитие на надарените деца. , В Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество (том VI). 2013: 7-41.
Интерактивни методи в средното и висшето училище. Част I. . България: УИ "Неофит Рилски", 2012 (Съавтор/и: В съавторство)
Педагогика. Россия -- Болгария: Издательство ЕГУ, Елец (Россия) и ЮЗУ, Благоевград (Болгария). ISBN: 978-5-94809-489-2., 2011
Идеи на реформаторската педагогика за развитие на надарените деца. , В Сборник «Обучението като път към образованието», посветен на 60-годишнината на проф. д.п.н. Пламен Радев. 2011: 94-101.
Концепция за създаването на технологичен модел за изграждане на компетентности у бъдещите учители за идентификация и развитие на надарени деца. , . – Педагогика, бр. 5 2011: 15стр..
Interactive Teaching Methods at University: an Aspect of pedagogical innovations, , Kastamonu Education Journal January 2011: 11-18.
Форми на обучение . България: "Санин -- Н и Н ООД- Благоевград, 2011
Теоретско-експериментално изстражуванье на проблемот на идентификациjа и развоj на надарени деца. , – „Воспитни крстопати”, броj 152, 2011: 4-16.
Педагогика В съавторство. България-Русия: ЮЗУ "Н.Рилски" и ЕГУ"И.А. Бунин" (Русия), 2010
Педевтология.. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2010 (Съавтор/и: Красимира Марулевска)
Дидактически комплекс за изграждане и измерване на компетентности у бъдещите учители за определяне на особеностите, идентифициране и развитие на надарени деца , В сб. «Съвременното обучение между теорията и практиката», посветен на 75-годишен юбилей на проф. д.п.н. Марин Андреев, Софийски университет «Св. Климент Охридски». 2010: 98-105.
Усъвършенстване на педагогическото взаимодействие в рамките на образователни технологии чрез интерактивни методи на обучение. , Сб. « Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция». 2010: .
Приложение на информационни технологии при изграждането на компетентности у началните учители за работа с надарени деца. , В сб. „Информационни технологии в обучението в I- IV клас”. 2010: 9 стр..
Неправителствените организации за подкрепа на надарените деца и младежи , – „Начално училище”, година XVII, ISSN 1310 0572, брой 1, 2010: 43-63.
Създаване на интерактивна образователна среда (теоретични и приложни аспекти) , В сб. „Интерактивните методи в съвременното образование” 2010: .
Организационни, управленски и технологични иновации в съвременното българско образование , Сб. статии «Съвременното образование – мисия и визиии.» 2010: . (Съавтор/и: Иван Мирчев)
Учителската професия – мисия и визии , Сб. статии «Съвременното образование – мисия и визиии.» 2010: .
Технологичен модел за подготовка на бъдещите учители за работа с надарените деца (Изграждане и измерване на компетентности), . България: УИ "Неофит Рилски", 2009
За надарените деца (Развитие на идеята в педагогическата теория и практика). . България: УИ "Неофит Рилски", 2009
Стратегически насоки и решения в работата с надарените деца . , Украйна „Науковий вiсник Бердянського державного педагогiчного унiверситету”, № 1 (Гуманiтарни науки), 2008: 147-152.
Bulgarian Education’s Reformand Strategy for Diagnostics of Gifted Children the Nato programe for Securitg trougth Science Amsterdam, D. Todorina – Care of Giftet Children. 3.1.A Variant of Strategi for the Development of Gifted Children, , Science Edukation: Models and Networking of Student Research Traing under 21 2007: 254-265. (Co-author/s: Plamen Gramatikov, Maria Gramatikova)
). Training of pedagogy specialist to work with gifted children within the Bachelor’s and Master’s degree levels , NYEX, Serbia, Petnica Science Center, 2007: 155-159.
Подготовка на бъдещите учители в условията на изграждане на европейско пространство за висше образование , В сб. „Современные подходы к подготовке учителя в высшей школе”. 2006: .
). Варианти на личностно-ориентирани технологии за обучение. В сб. „Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество” , ”(„Личностное развитие учащихся в современном образовании и обществе”). Благоевград, Санкт-Петербург, Елец, с. 5-20 2005: 5-20.
Култура на педагогическото общуване. Монография. Благоевград, . България: УИ "Неофит Рилски", 2005
Мениджмънт на класа. България: УИ "Неофит Рилски", 2005
Strategies for the development of the “Golden children of the society” in the european pedagogical space. , . Of the “Educational Heritage and dialogue in the european pedagogical space. Blagoevgrad, р.65-70 2004: 65-70.
Мениджмънт на класа. Република България: Интераула -- София, 2004
Создаванье услови за самостоjност во организираньето и реализациjата на студиите , Сп. “Воспитни крстопати”, Македония, Скопjе, бр. 75, с. 8-10. 2003: 8-10.
Учебник по педагогика за дистанционно обучение. Дидактика – трета част. Република България: УИ "Н. Рилски"Благоевград, 2003 (Съавтор/и: В съавторство с Л. Тодорова, Ан. Антонова и В. Гюрова)
Улогата и квалитетите на наставниците и родителите во процесот на работа со надарените ученици , – Педагошка практика, г.1, бр.1 2002: 48-54.
Стратегия за развитие на надарените ученици. България: УИ "Неофит Рилски", 2001
Ефективност на екипната организация на учебната дейност.. България: УИ "Неофит Рилски", 2000
Педагоика. Република България: УИ "Н. Рилски"Благоевград, 529 стр. ISBN: 954-680-128-3.УИ, 2000 (Съавтор/и: Атанас Попов и др.)
Дидактика. . Република България: УИ "Н. Рилски"Благоевград, 2000 (Съавтор/и: Съавторство с М. Андреев, Л. Цветанова-Чурукова)
Самостоjно организиранье на сознаjната работа во групата во одделенската настава и ефектите што се постигнуваат , Воспитни крстопати , бр.16. ISSN: 1409-5963 1997: 19-22.
Урокът (Теоретични постановки. Практически модели за началните класове). . България: УИ "Неофит Рилски", 1996 (Съавтор/и: Мария Раленкова)
Изводи от апробиран вариант за групово учене в началните класове. , – Начално образование, 1996, кн. 6 1996: .
Подходи за усъвършенстване на съвременния урок. , В сб. от статии: „Съвременни подходи към педагогическия процес – проблеми и противоречия” 1996: .
Стратегия за развитие на надарените ученици , В сб. „Съвременни стратегии на обучението”. Дупница, 1996. 1996: .
Вариант на групово учене в началните класове и неговата ефективност. , Национална конференция „Груповото учене- предизвикателство към съвременното начално образование”, Слънчев бряг, 1996. 1996: .
Нормативен документ на МОНТ. Методическо ръководство за прилагане на груповата форма на обучение в началните класове. . Република България: София,МОНТ, 1996., 1996 (Съавтор/и: С участие на Рени Рангелова -- МОНТ)
Накъде след уроците. България: "Макрос-2000 Пловдив, 1995 (Съавтор/и: Лиляна Тодорова, Пенка Жирякова)
11. Ръководство за практическо обучение на студентите от специалност „Начална училищна педагогика”. . България: УИ "Неофит Рилски", 1995 (Съавтор/и: В съавторство с Л. Георгиев, Тр. попкочев, Сн. Попова)
Технология за групова учебна дейност в условията на преход от субект-обектни към субект-субектни отношения , Турция, Малкара. 1995. 1995: .
Общи форми на обучение в началните класове. : "Веда Словена -- ЖГ" , 1994 (Съавтор/и: Ангелина Манова, Невена Чимева, Таня Борисова)
Технология на груповата учебна дейност. Република България: "Мартилен" -- София, 1994
Варианти на съчетания между фронталната, груповата и индивидуалната форма на обучение в урока , – Педагогика, 1994, кн.2. 1994: .
Проблемът за развитието на природните дарби в изказвания на Ян Амос Коменски , Сп.– Образование, 1994, кн. 4. 1994: .
Практическото обучение на студентите педагози във ВУЗ – проблеми, противоречия, решения. В сб. „Подготовка и квалификация на педагогическите кадри с висше образование”. , В сб. „Подготовка и квалификация на педагогическите кадри с висше образование”. София 1994: 43.
Формирование коллективизма у младших школьников в условиях групповых форм занятий , В сб. „Формирование социально-активной личности в младшем школьном возрасте”. 1993: .
Самоуправление на учениците от началните класове при групова организация на учебната дейност и неговото измерване. , Сб. с резюмета от международна научна конференция „Хуманизация на педагогическия процес”, Благоевград, 1993., с.123. 1993: 123.
Проблемът за диагностицирането на надарените ученици и формите на работа с тях , . Сб. с резюмета от международна научна конференция „Хуманизация на педагогическия процес”, Благоевград, 1993., с.125. 1993: 125.
Проблеми на целодневната организация на обучението в помощното училище , – Педагогика, 1992, кн. 6. 1992: .
Условия за хуманизъм при групова организация на учебната дейност. , В сб. „Хуманизация на учебно-възпитателния процес в началното училище”. 1992: с.63..
За по-обективно измерване постиженията на учениците в условията на групова учебна дейност. , Сп. Отворено образование, 1992, кн.5 – 6. 1992: .
Усвояване на знания и умения за групова учебна дейност , – Педагогика, 1991, кн.2. 1991: .
Коменски за груповата организация на учебната дейност , В сб.„Ян Амос Коменски и нашата съвременност”, София, 1991. 1991: .
За дейността в малките групи и нейното организиране в началните класове. , Сб. от резюмета на доклади от научно-практическата конференция „Социална ситуация и автономия на личността”, Благоевград, 1991,с.84. 1991: 84.
Условия за повишаване равнището на общуване при групова учебна дейност на учениците и неговото измерване , Сб. от резюмета на доклади от научно-практическата конференция „Социална ситуация и автономия на личността”, Благоевград, 1991,с.85. 1991: 85.
8. Ръководство за лекции и семинарни занятия по дидактика. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 1990 (Съавтор/и: В съавторство с П. Петров и А. Антонова)
Ръководство за самостоятелна работа по педагогика. България: УИ "Неофит Рилски", 1990 (Съавтор/и: Под ръководството на Ат.Попов и П. Петров)
Практикум по лагерно дело. България: УИ "Неофит Рилски", 1990 (Съавтор/и: В съавторство с Л. Тодорова, Тр. Попкочев и др.)
Подготовка на учениците за групова учебна дейност. , Сп.– Начално образование, 1990, кн.6. 1990: .
Методика за групова учебна дейност в началните класове. , В годишник на Факултета по педагогика. 1990: 14.
Повишаване самостоятелността на учениците при групова организация на дейността по математика. , В сб. от доклади от научно-практическа конференция „Състояние, цели, перспективи на обучението по математика в 1-3 клас” 1990: 3-8.
Христоматия по дидактика. България: УИ "Неофит Рилски", 1989 (Съавтор/и: В съавторство с П. Петров и А. Антонова)
Усъвършенстване общуването на равнище „преподавател-студент” и „студент-студент” чрез изследователска работа в проблемни групи (споделяне на опит). , В научен сборник: "Общуването в творческата дейност на личността". Русе, 1989, 6с. 1989: 6.
6. Ръководство за семинарни и практически занятия по дидактика . България: УИ "Неофит Рилски", 1988 (Съавтор/и: В съавторство с П. Петров и А. Антонова)
Проучване готовността на първокласниците за колективна дейност. , Сп.– Начално образование, 1988, кн.5. 1988: .
Технология на груповата учебна работа на учениците от 1-3 клас на ЕСПУ , В сб. „Наука, технологии, образование”. Благоевград 1988: с.10.
Тенденции в подготовката на бъдещите учители в условията на научно-техническата революция (възможности за разгръщане на самостоятелност и самоуправление у студентите). , В сб. Международна научно-практическа конференция. Благоевград, 1988: .
Формиране на оценъчно отношение у първокласниците при съвместна дейност. , В сб. Международна юбилейна научна сесия, том 4, „Педагогика и психология”, Велико Търново, 1988, с.35. 1988: 35.
Проучване готовността за групова учебна работа на учениците от началните класове – методика и резултати. , В сб. Международна юбилейна научна сесия, том 4, „Педагогика и психология”, Велико Търново, 1988, с. 36. 1988: 36.
Някои проблеми на ориентацията към педагогически ВУЗ , Сб. „Формиране и развитие на специалисти с висше образование” 1987: 46.
Някои проблеми на самообразованието на учителите. , Списание "Народна просвета", 1986: . (Съавтор/и: В съавторство с П. петров и М. Атанасова)
Зависимост между нивото на готовност за педагогическа дейност на студентите във ВУЗ и отношението им към учителската професия. , В годишник на Факултета по педагогика. 1985: 248.
Нови тенденции в подготовката на учители на съвременния етап от развитието на образователното дело в България , Сб. резюмета от юбилейна научно-практическа конференция Ст. Димитров, 1985, с.24. 1985: 24.

Проекти

(Проект № BG051PO001-3.103-0001) Квалификация на педагогическите специалисти

Период на провеждане
09.12.2013 - 19.12.2014 г.
Форма на участие
преподавател
Финансиран от
Финансиране МОН, ЕСФ, ОПРЧР
Бюджет
917114,00 лв.

(Проект № BG051PO001-3.1.09-0012) Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски" (Благоевград) -- инвестиция за бъдещето

Период на провеждане
23.04.2013 - 04.12.2014 г.
Форма на участие
ръководител, експерт
Финансиран от
Финансиране МОН, ЕСФ, ОПРЧР
Бюджет
144938,00 лв.

(Проект № BG051PO001-4.1.05-0189) Педагогически ресурси и иновации в обучението -- регионални изисквания и перспективни европейски тенденции

Период на провеждане
09.04.2013 - 09.04.2014 г.
Форма на участие
член на екипа, експерт
Финансиран от
Финансиране МОН, ЕСФ, ОПРЧР
Бюджет
177835,00 лв.

(Проект № BG051PO001-4.1.05-0189) Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца

Период на провеждане
09.04.2013 - 09.06.2014 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
Финансиране МОН, ЕСФ, ОПРЧР
Бюджет
248799,00 лв.

(Проект № BG051PO001-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Финансиране МОН, ЕСФ, ОПРЧР
Бюджет
50000000,00 лв.

(ОХН-ВУ-212/2006) Предпоставки за ефективност на интерактивните методи във висшето образование

Период на провеждане
11.04.2007 - 19.10.2010 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
МОН
Бюджет
70000,00 лв.

Ръководени докторанти

Дидактически модели в обучението на деца от аутистичния спектър (13-16-годишна възраст)

Докторант
Анастасия Димитриос Каратзоглоу
Период
18.06.2014 - 17.06.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ефект на музикални стимули върху емоционалните изражения на лицето в обучението на деца със синдром на Даун (7-12 г.)“

Докторант
Параскеви Атанасиос Мораити
Период
19.12.2013 - 18.12.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Технологичен модел за развитие на надарени ученици от началните класове

Докторант
Петя Ангелова Костова
Период
01.06.2012 - 30.06.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Развиване на компетентност за учебно-познавателно моделиране (гимназиален етап на средната образователна степен)

Докторант
Николай Сашков Цанков
Период
22.10.2006 - 22.10.2009 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Синергетичният подход за повишаване качеството на обучение в началните класове

Докторант
Красимира Теофилова Марулевска
Период
27.02.2003 - 26.02.2006 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Тема : „Педагогическото взаимодействие на равнище учител-надарени деца“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
22.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Адриана Стойнева

„ Ефекти на адаптирания образователен материал по литература при развитието на деца от аутистичния спектър (13-18 години)“,

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
30.01.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Василики Кючуки

„Създаване на развиваща среда, подпомагаща корекцията на познавателната активност на деца с умствена изостаналост“,

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
28.11.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Атанасиос Катерис

тема: „ Eфект на музикалните стимули върху лицевото изражение на емоциите при обучението на деца със синдром на Даун (на 7-12 години),

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
28.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Параскеви Мораиги

„ Играта като средство за социално развитие на децата със специални образователни потребности в общата образователна среда”,

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
28.03.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Райна Стойчева

„ Професионално и кариерно ориентиране на юноши в неформална образователна среда“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Елена Славчева Димитрова

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
21.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Димитрова

Тема : „Педагогическото взаимодействие на равнище учител-надарени деца“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Адриана Стойнева

„Метакогнитивно развитие в контекста на музейното и училищното образование”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
11.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Доц. д-р Вася Крумова Делибалтова

бр. 54 от 01.07.2014г. Обявен в Държавен вестник

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.11.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ваня Спасова Георгиева

бр. 54 от 01.07.2014 г.Обявен в Държавен вестник

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.11.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Сашков Цанков

„Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии”,

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
20.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петър Веселинов Петров

Обявен в Държавен вестник брой 97 от 0811.2013

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.04.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Маргарита Христова Колева

"Интерактивно обучение по математика в началния етап на образование чрез използване на информационни технологии"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
17.05.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лилия Стоянова Стоянова

Обявен в Държавен вестник брой 59 от 03.08.2012

Вид
Конкурс за професор
Университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
04.12.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Николаева Николова

" Библиотерапия (История, теория, практика, съвременност)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Университет по библиотекознание и информационни технологии -- София
Държава
България
Дата
14.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Събина Кирилова Ефтимова

Обявен в Държавен вестник брой 33 от 27.04.2012

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
24.08.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Невена Славева Филипова

"Нов опит за усъвършенстване идеите на Феликс Клайн в обучението по природни науки"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.02.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Асенов Мирчев

Обявен в Държавен вестник брой 55 от 19.07.2011

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.11.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимира Теофилова Марулевска

Учителят като мениджър на класа

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
19.12.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Николаева Николова

Учителят като мениджър на класа

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
09.10.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александър Ранев

Обявен в Държавен вестник брой 106 от 12.12.2008

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВТУ "Св.св. Кирил и Метдий"
Държава
България
Дата
11.09.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вергиния Любомирова Колева

Обявен в Държавен вестник брой .. от 17.08.2007

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2008 г.
Уеб страница
Автор(и)
Емилия Димитрова Божкова

"Формиране на умения за решаване на обикновени диференциални уравнения от I ред у студентите физици"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.02.2005 г.
Уеб страница
Автор(и)
Радост Иванова Василева

"Повишаване ефективността на уроците по физическо възпитание чрез екипна организация на учебно-възпитателния процес"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
22.10.2004 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даниела Иванова Томова

Диагностика на учебните постижения на студенти химици"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.02.2001 г.
Уеб страница
Автор(и)
Величка Павлова Димитрова

Учебно-методического комплекса Истории педагогики и образования

Вид
Учебник
Издател
Дагестанский государственный педагогический университет
Държава
Россия
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
Г. Г. Недюрмагомедов и Р.В. Раджабова

"Превенция на асоциалните прояви на учениците в I-VIII клас"

Вид
Книга
Издател
УИ "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2012
Уеб страница
Автор(и)
Лиляна Тодорова, Траян Попкочев, Невена Филипова, Лидия Цветанова-Чурукова, Красимира Марулевска

Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда

Вид
Монография
Издател
УИ "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2012
Уеб страница
Автор(и)
Пелагия Терзийска

Учебно-методического комплекса по дисциплине "Теоретическая педагогика"

Вид
Учебник
Издател
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет
Държава
Россия
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
Наталия Седовая, Георгий Недюрмагомедовый

Мениджмънт на класа (Какво знае, може и прави учителят като ефективен мениджър на ученическия клас?)

Вид
Монография
Издател
Софийски университет «Св. Климент Охридски».
Държава
България
Година
2010
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Николаева Николова

"Проектно-базирана учебна дейност в началното училище"

Вид
Монография
Издател
УИ "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2009
Уеб страница
Автор(и)
Красимира Марулевска

История на педагогическите учения и практики

Вид
Учебник
Издател
УИ "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2008
Уеб страница
Автор(и)
Невена Славева Филипова

Технологичната подготовка (частнопедагогическа проблематика)

Вид
Монография
Издател
УИ "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2007
Уеб страница
Автор(и)
Емилия Димитрова Божкова

Ръководство за семинарни и практически упражнения по Методика на обучението по математика в 1-4 клас"

Вид
Учебник
Издател
УИ "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2006
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Г. Димитров, Ангелина Ф. Манова