Avatar

доц. д-р Теменужка Хроми-Жигалова

Email: tkarolova swu.bg


Публикации

Европа 2020.Регионална икономика. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2016
Регионално измерение на иновациите – фактор за регионално сближаване на регионите в ЕС и опитът на Великобритания , Сборник 2015: .
Културната инфраструктура и регионалното икономическо развитие на Благоевградска област , Сборник 2015: .
Здравоохронение в Болгарии на современном этапе , сп.Весник 2015: .
Регионална икономика. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2015
Менеджмент. РФедерация: МСИ, Москва, 2015
Корпоративна култура. Бизнес комуникации. България: ЮЗУ"Неофит Рилски", 2014
Психологии. РФедерация: МСИ, Москва, 2013
Экономика. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2013
Иновации и иновационно развитие . България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2013
Социално – икономически аспекти на информатизацията. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2010
Стратегически мениджмънт.Умението да ръководим съвременен бизнес. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2005
Интелектуална собственост . България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2000

Конференции

Изграждане на ефективно бизнес- партньрство.Европа 2020

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Изграждане на ефективно бизнес-партньорство.Стартиране на собствен бизнес
Период
12.11.2015 - 13.12.2015 г.
Организатор
ОМД, тгр.Враца

Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Регионално измерение на иновациите.Опитът на Великобритания
Период
14.10.2015 - 14.10.2015 г.
Организатор
Катедра "Социоикономика и икономически теории"

Проекти

((ВG 0515001-3.1.07)) Модел за взаимодействие за повишаване пригодността за реализация на студентите между Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград“ и представители на бизнеса от Благоевградски регион в контекста на динамичен пазар на труда“

Период на провеждане
15.11.2013 - 15.12.2014 г.
Форма на участие
Разработка на обновяем образователно-информац. модул по уч. дисциплина "Бизнес-комуникации и етикет"
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси" - Стуктурни фондове- МОН
Бюджет
169327,00 лв.

Ръководени докторанти

Иновационни технологии в професионалното образование

Докторант
Василиса Стиойчева Каръкова
Период
06.01.2016 - 04.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Публично-частното партньорство като метод за осигуряване на качествени публични услуги”

Докторант
Александър Тодоров Бойков
Период
15.05.2014 - 15.06.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

ПУБЛИЧНИТЕ ПРОЕКТИ – ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ

Докторант
Пламен Тенев Русев
Период
06.03.2011 - 06.03.2013 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Докторант
Вели Ибрахимов Мусов
Период
06.05.2010 - 12.04.2012 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Интелектуалната собственост и нейната роля за функционирането на съвременната икономика

Студент
Менаи. Алдина
Година
2015
ОКС
магистър

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО: СЪВРЕМЕНЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ (НА ПРИМЕРА НА ОБЩИНИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ)

Студент
Диляна Мариова Тодорова
Година
2015
ОКС
магистър

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (НА ПРИМЕРА НА „СОФАРМА” АД)

Студент
Катина Антонова Илчова
Година
2015
ОКС
магистър

ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

Студент
Татяна Стефанова Димитрова
Година
2015
ОКС
магистър

ФОРМИ НА МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ, ПРИЛАГАНИ НА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ГЮЕШЕВО СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Студент
Весела Иванова Давулийска
Година
2015
ОКС
магистър

КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Студент
Светлана Манова
Година
2015
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Публично-частно партньорство като метод за предоставяне на качествени публични услуги

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Юзу "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александър Бойков

ДИСОНАНСИ И ПОТЕНЦИАЛИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КОНФЛИКТИ В ПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВСУ"Черноризец Храбър"
Държава
България
Дата
14.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
ИВАНКА ТОДОРОВА БАНКОВА

Развитие на конкурентоспособността и конкуренцията в България през периода 1999-2010

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ" Климент Охридски", София
Държава
България
Дата
09.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Тони Ценов Конджов

ПУБЛИЧНИТЕ ПРОЕКТИ – ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Юзу "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
06.03.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Пламен Тенев Русев