Avatar

доц. д-р Стефка Цекова

Email: teshe swu.bg


Публикации

Възможности за модернизиране на дейностите по управление на отпадъците на база клъстерен подход"- регион Благоевград , Международна конференция на ПМФ 2017: .
Управление на отпадъците. : “Аварганд Прима“, 2015
Биоразградими отпадъци и възможности за оползотворяването им“ , списание „ Екология 21“ ,бр.1/2 2015: .
Biodegradablw wastes – eksperiment of an innovative texnology for their utilization“ , Proceedings of Sixth International Scientific Conference – FMN 2015 2015: .
Климатични промени и възможности за ограничаването им , Сборник доклади от научна годишна университетска конференция , Национален военен университет „Васил Левски“ , Том 7, стр.168 , 2014: .
Възможности за намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на Благоевград , Сборник с доклади на Научен симпозиум с международно участие „Традиции и съвременност в медицинската география и медицината на бедствените ситуации“ 2014: .

Ръководени дипломанти

Сепарираща инсталация за отпадъци в регион Благоевград

Студент
Ивана Юруkова
Година
2018
ОКС
бакалавър

Управление на био - отпадъци от Ресторант „ДEA"

Студент
Росица Николова
Година
2018
ОКС
бакалавър