Avatar

проф. д-р Тенчо Дундов

Email: tencho_kolev law.swu.bg


Публикации

Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията. България: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015
Право и интернет. България: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015 (Съавтор/и: Ирина Цакова)
Теория на правото. България: Сиела, 2015
Правото и правата като културен феномен. България: Сиела, 2015
Доказване в правораздаването. България: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012
Аргументиране в правораздаването. България: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012
Логика в правораздаването. България: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012
Истина, обоснованост, справедливост.. България: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011