Avatar

гл.ас. д-р Татяна Христова

Email: tatiyna swu.bg


Публикации

Город: люди и мода , Сборник статей "ШАМОВСКИ ЧЕТЕНИЯ" 2024: 138-142.
How pandemic change design and manufacturing , Списание Текстил и облекло 2022: .
Нови технологични разработки и методи за създаване на екологични изделия , Сборник от XXIV Международна научна конференция НТС 2022 2022: .
CREATIVE METHODS FOR TRANSFORMING IDEAS FROM ART TO FASHION , книжка №10/2020 на списание Текстил и облекло ISSN 1310-912X (print) 2021: .
Дизайнерът в епохата на високотехнологичния текстил , Гносеологические основы образования 2021: .
ТВОРЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА ПРЕНОС НА ИДЕИ ОТ ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО В МОДАТА. : Университетско издателство "Неофит Рилски", 2021
ТВОРЧЕСКИ МЕТОДИ И ПРИНЦИПИ ЗА ПРЕНОС НА ИДЕИ И ЕСТЕТИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТ ОПАРТ ИЗКУСТВОТО В МОДАТА, ISSN 1314-4669 , Сборник от XXIX Международна науючна конференция за млади учени 2020: 418-422.
Национальные элементы – символика и синтез мудрости, перенесенные в современной одежде , Гносеологически аспекты образования, ISBN 978-5-88526-988-9 2020: . (Съавтор/и: Здравка Лисийска)
Пренос на идеи и естетически характеристики от изобразителното изкуство в модата , РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ; СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2018: 332-338.
Модните блогъри - гласът на масите или модни експерти , Гносеологически аспекты образования, ISBN 978-5-88526-988-9 2018: 207-210.
Съвременни интерпретации на декоративно - текстилните техники в облеклото , Сборник научни трудове от XXVII Международна научна конференция за млади учени `2018 2018: 257-264. (Съавтор/и: Айше Чаушева)
Modern interpretations of decorative-textile techniques in garments , Collection scientific works, ISSN 1314-4669ХХVII International conference for young scientists, organized by Union of Quality Experts in Bulgaria, Bulgaria, Bachinovo,14-15 June, 2018 2018: .
Съвременни предизвикателства в обучението на студентите по мода. Етапите в развитието на успешния художник – дизайнер , Педагогика начального образования: традиции и иновации 2017: .
Насоки и съвременни изисквания в обучението на студентите по «мода» , Гноселогические основъi образования 2017: 198-202.
Модата на субкултурите от 50-те до 70-те години на ХХ век , Сборник научни трудове от XXVI Международна научна конференция за млади учени `2017. София, Изд. Авангард Прим 2017: 366-373 стр..
Модата на субкултурите от 80-те години на ХХ век до днес , Списание "Текстил и облекло" 2017: 358-366 стр..
Концептуални форми на проявление в съвременното изкуство , Сборник научни трудове от научно-практической конференции "Музыкальное и художественное образование: Россия, Казахстан, Болгария" 2017: .
Българската народна носия – древна и модерна , Сборник „Култура - памен – идентичност” (Международна научна конференция, посветена на 20-годишнината от основаването на Катедра „Културология”) 2016: 187-197.
Цветът и светлината в изобразителното изкуство и дизайна. България: БОН - Благоевград, 2015 (Съавтор/и: Здравка Лисийска)
Асиметрия, симетрия и ритм в одежде и декоративных композициях , Междунарродны сборник научных трудов „Гносеологические аспекты – образования и художественная кулытура” 2014: . (Съавтор/и: Здравка Лисийска)
CLOTHING –A CHOICE AND IMAGE OF CULTURAL IDENTITY , Postmodernism problems, Volume 4, Number 1, 2014 2014: 80-87.
„Новаторски идеи на дизайнерите – модата след 50-те години на ХХ век” , Годишник на СУБ – Благоевград „Наука – образование – изкуство”, (The Science, the Education and the Art, 2013) 2013: 118 - 129 с..
Облеклото – избор и образ на културна идентичност , Списание „Социология и икономика”, (Sociology & Economy), Година III, Брой 1/2013 2013: 84 - 90 с..
Various trends in the modern fine art. New forms of manifestation in the way of portrayal , Digital Culture, Media and Education (Centre for new media and digital culture 30.10.2012) 2013: p.278–287.
Изобразителното изкуство след 60-те години на ХХ век и взаимодействието му със съвременната мода. , Годишник на СУБ – Благоевград „Наука – образование – изкуство” (IV Balkan Scientific Conference “The Science, the Education and the Art in 21st Century”, 30.09–01.10.2012), Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 356с. 2012: 21-27 с.. (Съавтор/и: Здравка Лисийска)
Нов прочит на модата през 60-те години на ХХ век , Сборник със студентски и докторантски изследвания ”Култура и културни практики” 2012: 49 - 66 с..

Конференции

XVI MЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧАЯ -ПРАКТИЧЕСКАШЯ KОНФЕРЕНЦИЯ "ШАМОВСКИХ ЧЕТЕНИЙ"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Градът, хората и модата.
Период
25.01.2024 - 03.02.2024 г.
Организатор
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. МОСКВА

ХХIV Международна текстилна конференция НТС 2022

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
НОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ РАЗРАБОТКИ И МЕТОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ИЗДЕЛИЯ
Период
17.11.2022 - 19.11.2022 г.
Организатор
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ; ЮЗУ "Неофит Рилски"

XXII Международна текстилна конференция; XXII NATIONAL TEXTILE CONFERENCE 2020 “Traditions and Innovations in Textile and Garment”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
CREATIVE METHODS FOR TRANSFORMING IDEAS FROM ART TO FASHION 1310-912X(print), ISSN 2603-302X (Online) в IOP Conference Series: Материалознание и инженерство (MSE).
Период
12.11.2020 - 14.11.2020 г.
Организатор
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ

V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА С.П. БАРАНОВА «ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Национальные элементы – символика и синтез мудрости, перенесенные в современной одежде.
Период
16.10.2020 - 17.10.2020 г.
Организатор
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

XXIX INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS `2020

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
CREATIVE METHODS AND PRINCIPLES OF TRANSFER OF IDEAS AND AESTHETIC CHARACTERISTICS FROM OP ART IN FASHION
Период
24.09.2020 - 25.09.2020 г.
Организатор
СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО (ССКБ); ЮЗУ "Н. РИЛСКИ"

III Международна научно-практическа конференция: "Гносеологически основи на образованието", посветена на видния руски учен-педагог, дългогодишен професор в Московския педагогически държавен университет, Сергей Петрович Баранов

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Модните блогъри - гласът на масите или модни експерти
Период
30.11.2018 - 30.11.2018 г.
Организатор
Липецкия държавен педагогически университет " П.П. Семенов-Тян-Шански"

XXVIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ 2018

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвременни интерпретации на декоративно-текстилните техники в облеклото. MODERN INTERPRETATIONS OF DECORATIVE-TEXTILE TECHNIQUES IN GARMENTS
Период
14.06.2018 - 15.06.2018 г.
Организатор
СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО (ССКБ); ЮЗУ "Н. РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД; ЛЕСО-ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ; ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ; ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТ. ЗАГОРА, Ф-Т "Т и Т" – ЯМБОЛ;НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ЛЕСОТЕХНИКА /НТСЛ

Международной научно-практической конференции "Развитие на креативности личности в мультикултурном пространстве"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Пренос на идеи и естетически характеристики от изобразителното изкуство в модата.
Период
25.04.2018 - 27.04.2018 г.
Организатор
ФГБОУ ВО "ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬIЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А. БУНИНА"

XIX-та НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2017 "ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛА И ОБЛЕКЛОТО"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
МОДАТА НА СУБКУЛТУРИТЕ ОТ 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК ДО ДНЕС
Период
25.10.2017 - 27.10.2017 г.
Организатор
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ

II Международной научно-практической конференции "Гноселогические основьi образования

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Насоки и съвременни изисквания в обучението на студентите по «мода»
Период
13.10.2017 - 14.10.2017 г.
Организатор
ФГБОУ ВО "ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬIЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А. БУНИНА"

XХVІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ з а М Л А Д И У Ч Е Н И

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
МОДАТА НА СУБКУЛТУРИТЕ ОТ 50-ТЕ ДО 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК
Период
22.06.2017 - 23.06.2017 г.
Организатор
ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

Международна научна конференция „КУЛТУРА – ПАМЕТ – ИДЕНТИЧНОСТ”, посветена на 20-годишнината от основаването на Катедра „Културология” към ЮЗУ „Неофит Рилски”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Българската народна носия - древна и модерна
Период
11.05.2016 - 11.05.2016 г.
Организатор
Катедра Културология

„Дигитална култура, медии и образование”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"VARIOUS TRENDS IN THE MODERN FINE ART. NEW FORMS OF MANIFESTATION IN THE WAY OF PORTRAYAL" („Разнородни тенденции в съвременното изобразително изкуство. Нови форми на проявление в начините на изобразяване”)
Период
30.10.2012 - 30.10.2012 г.
Организатор
Факултет по изкуствата; Център за нови медии и дигитална култура

Четвъртата Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21-ви ВЕК”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Период
30.09.2012 - 01.10.2012 г.
Организатор
СУБ - клон Благоевград

Проекти

(КА220 SCH ) Cooperation partnerships in school education FINANCIAL LITERACY FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOCIETY KA220-SCH-69424D6C, ERASMUS+ PROGRAMME KEY ACTION 2: COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES

Период на провеждане
07.02.2023 - 28.02.2025 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ERASMUS+
Бюджет
34560,00 лв.

(CREATIVE HUB ) Творчески център по мода

Период на провеждане
13.04.2021 - 12.06.2023 г.
Форма на участие
Консултант, Жури в моден конкурс
Финансиран от
Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020“
Бюджет
67162945,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) "Студентски практики"

Период на провеждане
01.01.2014 - 31.12.2020 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бюджет
37000000,00 лв.