Avatar

ас. д-р Татяна Христова

Email: tatiyna swu.bg


Публикации

Съвременни предизвикателства в обучението на студентите по мода. Етапите в развитието на успешния художник – дизайнер , Педагогика начального образования: традиции и иновации 2017: .
Насоки и съвременни изисквания в обучението на студентите по «мода» , Гноселогические основъi образования 2017: 198-202.
Българската народна носия – древна и модерна , Сборник „Култура - памен – идентичност” (Международна научна конференция, посветена на 20-годишнината от основаването на Катедра „Културология”) 2016: .
Цветът и светлината в изобразителното изкуство и дизайна. България: БОН - Благоевград, 2015 (Съавтор/и: Здравка Лисийска)
Асиметрия, симетрия и ритм в одежде и декоративных композициях , Междунарродны сборник научных трудов „Гносеологические аспекты – образования и художественная кулытура” 2014: . (Съавтор/и: Здравка Лисийска)
„Новаторски идеи на дизайнерите – модата след 50-те години на ХХ век” , Годишник на СУБ – Благоевград „Наука – образование – изкуство”, (The Science, the Education and the Art, 2013) 2013: 118 - 129 с..
Облеклото – избор и образ на културна идентичност , Списание „Социология и икономика”, (Sociology & Economy), Година III, Брой 1/2013 2013: 84 - 90 с..
Various trends in the modern fine art. New forms of manifestation in the way of portrayal , Digital Culture, Media and Education (Centre for new media and digital culture 30.10.2012) 2013: p.278–287.
Изобразителното изкуство след 60-те години на ХХ век и взаимодействието му със съвременната мода. , Годишник на СУБ – Благоевград „Наука – образование – изкуство” (IV Balkan Scientific Conference “The Science, the Education and the Art in 21st Century”, 30.09–01.10.2012), Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 356с. 2012: 21-27 с.. (Съавтор/и: Здравка Лисийска)
Нов прочит на модата през 60-те години на ХХ век , Сборник със студентски и докторантски изследвания ”Култура и културни практики” 2012: 49 - 66 с..

Конференции

XIX-та НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2017 "ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛА И ОБЛЕКЛОТО"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
МОДАТА НА СУБКУЛТУРИТЕ ОТ 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК ДО ДНЕС
Период
25.10.2017 - 27.10.2017 г.
Организатор
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ

II Международной научно-практической конференции "Гноселогические основьi образования

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Насоки и съвременни изисквания в обучението на студентите по «мода»
Период
13.10.2017 - 14.10.2017 г.
Организатор
ФГБОУ ВО "ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬIЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А. БУНИНА"

XХVІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ з а М Л А Д И У Ч Е Н И

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
МОДАТА НА СУБКУЛТУРИТЕ ОТ 50-ТЕ ДО 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК
Период
22.06.2017 - 23.06.2017 г.
Организатор
ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

Международна научна конференция „КУЛТУРА – ПАМЕТ – ИДЕНТИЧНОСТ”, посветена на 20-годишнината от основаването на Катедра „Културология” към ЮЗУ „Неофит Рилски”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Българската народна носия - древна и модерна
Период
11.05.2016 - 11.05.2016 г.
Организатор
Катедра Културология

„Дигитална култура, медии и образование”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"VARIOUS TRENDS IN THE MODERN FINE ART. NEW FORMS OF MANIFESTATION IN THE WAY OF PORTRAYAL" („Разнородни тенденции в съвременното изобразително изкуство. Нови форми на проявление в начините на изобразяване”)
Период
30.10.2012 - 30.10.2012 г.
Организатор
Факултет по изкуствата; Център за нови медии и дигитална култура

Четвъртата Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21-ви ВЕК”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Период
30.09.2012 - 01.10.2012 г.
Организатор
СУБ - клон Благоевград