Avatar

доц. д-р Татяна Шопова

Email: tansha swu.bg


Научни интереси: Култура, медии и комуникации Образователната политика в 21 век. Дигитална грамотност

Публикации

Media in the Modern Information World , The Proceedings of CIL 2021: Eighth Edition of International Conference of Humanities and Social Sciences - Creativity, Imaginary, Language, Craiova, 21-22 May 2021 2021: 1-15.
The University Digital Library as a Center for Increasing the digital Competences of students , •EUREKA: Social and Humanities, Number 1 2019: 59-70.
Computer games - socio-cultural dimensions - Advanced orientations in social sciences , The proceedings of cil 2019: fifth edition of international conference of humanities and social sciences - creativity, imaginary, language, Craiova, Romania, 24-25 may 2019 2019: 129-141.
Дигиталната революция в културните и социалните процеси. България: Благоевград: Университетско издателство, 2018 (Съавтор/и: Гергана Пенчева-Апостолова)
Raising the Information Literacy of Students by Using the Digital Library , Proceedings ERIE2017 2017: 372-381.
USING THE INTERNET FUNCTIONS AND RESOURCES AMONG UNIVERSITY STUDENTS , INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCEMENT IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES 2016: 17-27.
Students` Attitudes Towards Using the Internet and ICT , Proceedings ERIE2015 2015: 491-499.
Дигиталната грамотност във висшето образование. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2015
The Integrated Approach to the Study of Art , SocioBrains, INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL, ISSN 2367-5721 2015: 6-13.
Умения за използване на Интернет и информационните технологии сред студентите , “Информационни технологии, култура, общество /колективен труд/, ISSN 978-954-680-990-2 2015: 273-284.
DEVELOPMENT OF DIGITAL LITERACY OF STUDENTS IN THE KNOWLEDGE SOCIETY , Наука, образование, изкуство , Годишник, ISSN 1313-7859 2015: 36-46.
Анализ на специалност "Култура и медии" в съответствие с конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда в област Благоевград , Изкуствата и културата като ресурс за развитие, ISBN 978-619-160-473-9 2015: 51-64.
Encyclopedic Dictionary of communications and related terms (Romanian) Dictionar enciclopdic de comunicare si termeni asociati, (Petcu, M. – coordonator). Румъния: Editura C.H. Beck, Букурещ, 2014
Digital Literacy of Students and its Improvement at the University , Journal of Efficiency and Responsibility in Education and Science 2014: 26-32.
Integration of ICTs in Education and Raising the Digital Literacy of Students in the University Environment , In Efficiency and Responsibility in Education 2014 , Edited by: Houska, M; Krejci, I; Flegl, M., ISBN: 978-80-213-2468-8, WOS:000351960900093 2014: 703-711.
Игрите във виртуалната среда – нови възможности за социално взаимодействие , Дигитална култура и общество (колективен монографичен труд под ред. на Т. Шопова), ISBN 978-954-680-938-4 2014: 87-98.
Интегриране на цифровите технологии в образованието и обучението в обществото на знанието , Професионална подготовка на бъдещия учител за възпитателна работа. ISBN 978-619-160-336-7. 2014: 63-74.
Развитие на дигиталната компетентност у студентите , „Nota bene”, електронно списание, ISSN ISSN 1313-7859 2014: .
Digital Literacy of Students and its Improvement at the University` , Journal of Efficiency and Responsibility in Education and Science, ISSN 1803-1617 2014: 26-32.
Information and Digital Literacy – for a more quality university education , Scientific Bulletin – Education Sciences Series, ISSN:1584-5915, Referred as SBESS Journal, SCIPIO, ISSN:1584-5915 2013: 130-151.
Дигиталната грамотност във висшето образование , Дигитална култура, медии и образование, ISBN 978-954-680-865-3 2013: 237-248.
Digital Literacy and Effectiveness in Higher Education , Revista de Pedagogie, ISSN 0034-8678 2012: 67 – 79.
E-Learning in Higher Educational Environment , Conference Proceedings „The Future of Education", E-learning, е-book, ISBN 978-88-7647-648-8 2011: .
E-Learning as a Key Element for Higher Education , International Higher Education Congress: New Trens and Issues (UYK-2011)” Proceedings book, ISBN 978-975-7912 39-2 2011: 1881-1888.
Информационната грамотност - ключов фактор за ефективно обучение , Известия на Съюза на учените – Варна”, ISSN 13106376 2011: 124-129.
Интегративното знание за изкуството , Науката, образованието и изкуството през 21ви век”, СУБ – Благоевград, Годишник, ISSN 1313-7859 2011: 66-73.
Е-обучение във висшето образование в обществото на знанието , Информационно-комуникационни технологии, медии и образование, сборник с доклади, 2011: 56-77.
E-Learning in Higher Education , Scientific Bulletin – Education Sciences Series, ISSN:1584-5915, 584-5915 2011: 123-145.
THE NEW CHALLENGES FOR EUROPEAN EDUCATIONAL POLICY , EDUCAłIA PENTRU TOłI – O ŞCOALĂ PENTRU FIECARE ISSN 1224-6239 2011: 102-109.
Нови технологии, нови комуникационни възможности. , Научно-изследователско електронно списание: ИЗВЕСТИЯ ПО ИСТОРИЯ: Култура и революция: българската идея - исторически и съвременни аспекти 2005: 1-7.

Конференции

International Conference of Humanities and Social Sciences - Creativity, Imaginary, Language

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Media in the modern information world
Период
21.05.2021 - 22.05.2021 г.
Организатор
University of Craiova. Center of Communication, Media, and Public Opinion Research

5-та Международна конференция по Дигитална култура и общество

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Из-ползване на е-библиотека от студентите
Период
03.11.2017 - 04.11.2017 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски" , Център за нови медии и дигитална култура, Съюз на учените в България

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ В ГЛОБАЛИЗИРАНИЯ СВЯТ“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интернет и ИКТ в ежедневните активности на студентите
Период
29.09.2016 - 01.10.2016 г.
Организатор
катедра "Социология"

Култура-памет-идентичност

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Информационната (библиотечна) грамотност сред студентите
Период
11.05.2016 - 11.05.2016 г.
Организатор
катедра "Културология"

SOCIO- PSYCHO-MEDICAL CHANGES IN THE LIFESTYLES OF THE CONTEMPORARY FAMILY

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ICT`s in the Activities of a Everyday Life of Students
Период
07.10.2015 - 08.10.2015 г.
Организатор
Francisc I. Rainer Institute of Anthropology

12th conference Efficiency and Responsibility in Education

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
STUDENTS` ATTITUDES TOWARDS USING THE INTERNET AND ICT
Период
04.06.2015 - 05.06.2015 г.
Организатор
Czech Institute of Academic Education z.s.

ІV Международна научна конференция по Дигитална култура и общество

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Умения за използване на Интернет и новите информационно-комуникационни технологии сред студентите
Период
31.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски" , Център за нови медии и дигитална култура, Съюз на учените в България

11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education. (ERIE 2014)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Integration of ICTs in Education and Raising the Digital Literacy of Students in the University Environment
Период
05.06.2014 - 06.06.2014 г.
Организатор
Czech Institute of Academic Education z.s.

ІІІ Международна научна конференция по Дигитална култура и общество

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Игрите във виртуалната среда – нови възможности за социално взаимодействие
Период
31.10.2013 - 01.11.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски" , Център за нови медии и дигитална култура, Съюз на учените в България

Виртуалното и въображаемото

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Информационната и дигитална грамотност на студентите в обществото на знанието
Период
11.10.2013 - 11.10.2013 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки", ЮЗУ

Дигиталното настояще и дигиталното бъдеще: Икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дигиталната грамотност – важен приоритет на европейското университетско образование в 21-ви век
Период
09.04.2013 - 10.04.2013 г.
Организатор
УНИБИТ

Дигитална култура, медии и образование

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дигиталната грамотност във висшето образование
Период
30.10.2012 - 31.10.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски" , Център за нови медии и дигитална култура, Съюз на учените в България

Educational Reform in the 21st Century in Balkan Countries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Digital Literacy – an Important Factor for Effectiveness in Higher Education in the 21ST Century
Период
28.06.2012 - 30.06.2012 г.
Организатор
BASOPED /Balkan society for pedagogoy and education/

Образование, наука, бизнес – двигатели на развитие

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Информационната грамотност – ключов фактор за ефективно обучение
Период
28.10.2011 - 28.10.2011 г.
Организатор
Съюза на учените в България, Варна

Информационни и комуникационни технологии, медии и образование

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Електронното обучение във висшето образование в обществото на знанието
Период
06.10.2011 - 06.10.2011 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски" , Център за нови медии и дигитална култура, Съюз на учените в България

E-Learning in Higher Educational Environment

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
E-Learning in the Higher Educational Environment
Период
16.06.2011 - 17.06.2011 г.
Организатор
Pixel

Международен конгрес "The International Higher Education Congress: New Trens and Issues (UYK-2011)” под егидата на Абдула Гюл

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
E-Learning as a Key Element for Higher Education
Период
26.05.2011 - 28.05.2011 г.
Организатор
Съвета за висше образование

Education for All – A School for Everybody

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
New challenges for European Education Policy
Период
26.05.2011 - 28.05.2011 г.
Организатор
Editura Universităţii din Oradea

Ръководени докторанти

Жените в Интернет – социокултурен портрет. Влияние на интернет, услуги и функции в живота на жените в България“

Докторант
Калина Минкова Николова
Период
11.02.2017 - 11.02.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Социалното предприемачество в изкуствата

Докторант
Александър Калинов
Период
09.01.2017 - 09.01.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да