Avatar

доц. д-р Таня Стоянова

Email: tadrag2001 swu.bg


Публикации

Детската поезия като "образователна книжевност" , "Годишник на Филологическия факултет" 2023: .
За природата и функциите на фантастичното в романа "Човекът, който вижда всичко" от Емил Коралов , Български език, литература и култура: пътища през мултикултурния свят 2022: 140 - 146.
Фантастика и реалност в романа "Жари в Африка" от Емил Коралов , Сп. Езиков свят 2022: .
Прлеподаването на български език в университета "Македония" , Български език и литература 2019: 257-261.
Тенденции в съвременния детско-юношески печат , Литературата: образи и контексти 2019: 290-296.
Читанка за 2. клас (в съавторство). България: Анубис, 2017
Да си образован на Балканите , Балканистичен Форум 2016: 126-134.
Читанка за 1. клас (в съавторство). България: Анубис, 2016
Българската литературна приказка в социокултурната ситуация на 20-те и 30-те години на миналия век , сп. "Библиотека" 2016: 81-88.
Тенденции в съвременния периодичен печат за деца , сб. "Светът е слово. Словото е свят" 2016: 398-404.
Приказката в детско-юношеските периодични издания до Първата световна война , Български език и литература 2015: 447-460.
Социокултурни, политически и икономически условия за развитие на детско-юношеския периодичен печат у нас през периода 1871-1918 , 3-rd international scientific conference “Dialogue between Balkan languages, cultures and civilisations. Proceedings. 2015: 104-109.
Женското движение у нас в годините след Освобождението , сб. "Бих я държал под ключ, докато не престане да пише" 2015: 19-27.
Дитячо-юнацка художня проза вид визволення до Першой свитовой вийни. Украйна: УИ Тернопил, 2014
For the Wine as a Problem of Childhood , International turist forum Spa and Wine 2014: 91-93.
За функциите на детско-юношеския периодичен печат в България до Първата световна война , Българският език и литература в славянски и неславянски контекст 2011: 524-529.
Български детско-юношески периодичен печат. 1871-1918. България: УИ "Неофит Рилски" Благоевград, 2010
В огледалото на идеологията (лириката за пионери през 40-те години на 20. век , "Годишник на Филологическия факултет" 2010: .
За редакторите на първите детско-юношески периодични издания , Годишник на Съюза на учените в България 2010: .
Научнопопулярните текстове в детско-юношеския периодичен печат от Освобождението до Първата световна война , Сп. Езиков свят 2010: 197-205.
студия "Стилиян Чилингиров" , Неканоничната българска литература 2010: .
студия "Цоньо Калчев" , Неканоничната българска литература 2010: .
Ран Босилек. Литературни и социокултурни контексти. България: УИ "Неофит Рилски" Благоевград, 2009
Битието на съвременното българско фентъзи , Юбилеен сборник на Филологическия факултет по повод 20-годишнината на специалност "Българска филология" 2009: 204-210.
Веса Паспалеева , Неканоничната българска литература 2009: .
Васил Иванов Стоянова (студия) , Неканоничната българска литература 2009: .
Българският детско-юношески печат. 1878-1918 (студия) , Неканоничната българска литература 2009: .
Дора Габе - писателката, която не иска да порасне , сп. "Начално образование" 2009: .
Черти от поетиката на стихотворенията на Дора Габе за деца , Сп. Езиков свят 2009: .
Самопредставата на детската литература според спомените на детските писатели , Балканистичен Форум 2009: .
Издателската политика на "Хемус" по отношение на детската литература. Ролята на Ран Босилек , Сп. Езиков свят 2008: .
Ран Босилек и Ханс Кристиан Андерсен - житейски паралели и творчески диалог , сб. "Непознатият Андерсен" 2008: .
Заповедите на Корней Чуковски за детските поети ( Размисли върху детската поезия на Ран Босилек) , сп. "Постметодика" 2006: .
Ран Босилек на 120 години , сп. "Начално училище" 2006: .
Списание "Детска радост" в контекста на българския периодичен печат между двете световни войни , Юбилеен Славистичен сборник на Филологическия факултет 2005: .
Диалогът между словесния и зрителния образ. Илюстрациите в книгите на Ран Босилек, издадени между двете световни войни , Сборник в памет на проф. Любомир Стаматов "Класика и литературна история" 2005: .
Профилът на детския писател в социокултурния контекст между двете световни войни , Балканистичен Форум "Тероризъм. Интелектуализъм. Балкански безпокойства" 2005: .
Образът на писателя и човека Ран Босилек във "Великият дядо. Животът на Толстой" , сб. "Слово и текст" 2005: .
Литературната христоматия в точката на пресичане на литературата и педагогиката , "Годишник на Филологическия факултет" 2005: .
Аспекти на композицията в авторизираните приказки на Ран Босилек , Балканистичен Форум 2005: .
Патиланските писма на Ран Босилек и техните читатели , "Годишник на Филологическия факултет" 2004: .
The Point of Intersection , Educational Heritage and Dialogue in the European Pedagogical Space 2004: .
Адаптацията като авторизация , "Словесност и литература" - сб. в чест на 60-годишнината на проф. Енчо Мутафов 2004: .
Женският въпрос на страниците на женския периодичен печат в периода от Освобождението до Първата световна война , сб. "Тя на Балканите" - издание на сп." Балканистичен форум" 2001: .
Българската приказка от нонсенсов тип , сб. "Българската мяра в литературата" 1999: .
Някои особености на Вапцаровите стихотворения за деца с оглед на литературната им рецепция , сб. "Никола Вапцаров. Нови изследвания" 1995: .

Конференции

Женски гласове в преводната художествена литература до Втората световна война

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Женското движение у нас в годините след Освобождението
Период
08.10.2015 - 08.10.2015 г.
Организатор
Филологически факултет

3rd Internatioal Scientific Conference "Dialogue between Balkan Languages, cultures and civilisations"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
On the funtcions of the children`s periodicals in Bilgaria between World I War and World War II
Период
21.11.2014 - 22.11.2014 г.
Организатор
Тирански университет

Конференция, посветена на 80-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Костадин Динчев

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За употребата на и вредата от виното според дидактичната детска литература
Период
23.10.2014 - 23.10.2014 г.
Организатор
Филологически факултет

Юбилейна конференция по случай 50 - годишнината на специалност "Българска филология"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Типология на героя в българската детско-юношеска проза до Първата световна война
Период
25.10.2013 - 31.10.2013 г.
Организатор
Киевски национален университет "Тарас Шевченко" и посолството на Р България в Украйна