Avatar

гл.ас. д-р Славейка Златева

Email: szlateva swu.bg


Публикации

Самоценност на свободната детска игра и последствията от нейната педагогическа имитация , Сп. Педагогика 91, (2) 2019: 239-251..
Подбор и адаптация на млади специалисти в предучилищните институции: управленски позиции и роли. : София: Авангард Прима ISBN 978-619-239-155-3, 2019
Игрово-базирано овладяване на компетенции . : „Авангард Прима“, ISBN 978-619-239-156-0, София, 2019: 249, 2019
Парадоксът: подмяна на свободната детска игра с нейната педагогическа имитация , Одареност в сфере искусства 2019: 23-31.
Game-based acqusition of cultural norm manners and etiquette with 6-7 year-old children , Педагогика 2019: 496-519.
Мениджмънт на детската градина - традиционен и иновационен ракурс , Knowledge International journal. Education and Social Sciences 2017: 381-387. (Съавтор/и: Мариана Костадинова, Антоанета Григорова)
Game learning or a start to a new style of mastering competencesd , Knowledge International journal. Education and Social Sciences 2017: 621-626.
Игрово учене или старт към нов стил на овладяване на компетенции , Детската градина и началното училище - два свята на детството 2016: 389-404.
Мениджмънт на човешките ресурси в детската градина , Knowledge International journal. Education and Social Sciences 2016: 65-72.
Играта - интегриращ фактор в практическата подготовка на бъдещите детски учители , Педагогическата практика - шанс на студента да експериментира 2016: 82-100.
Мениджмънт на работата с млади детски учители , Годишник, ФП, Педагогическата наука теория и практика Книга 3, 2015, 113–126, Благоевград. УИ „Н. Рилски”. 2015: 113–126.
Адекватност на практическата подготовка на детски и начални учители към нуждите на пазара на труда. , Професионално-педагогическа подготовка в контекста на образователните реалности и тенденции, София, 2014: /Сб. Статии Национална конференция/ 2014: 233-243.
Дете игра социализация. България: УИ "Н.Рилски" Благоевград, 2013
Мениджмънт на детската група , Сп. Педагогика 2012 №1 2012: 143-150.
Детето и националният костюм , Сп. Предучилищно възпитание 2011 №1 2011: с. 30.
Когато образователният мениджър е и лидер , Съвременното образование: мисия и визии 2010: 443- 448.
Речево развитие чрез автодидактични игри . България: УИ "Н.Рилски" Благоевград, 2009
Детският учител - медиатор в интеркултурна комуникация , Технологични аспекти на интеркултурното образование 2009: 161.
Радостта от словесното общуване , Детето и детството в глобалния свят 2009: .
За една ползотворна идея. "Последните 100 дни на детето в детската градина" - компонент на подготовката за ограмотяване , Детето и детството в глобалния свят 2009: .
Игрова култура на учителя - традиции и иновации , Педагогическото образование в България, 2007: 212.
Извънаудиторната заетост в педагогическата подготовка на студентите , Педагогическото образование в България, 2007: 409.
Приказки, притчи и детска езикова компетентност , Детето, неговото семейство и неговата детска градина 2006: .
Двигателните игри и детското здраве , Сп. Педагогика 2005 №3 2005: 56. (Съавтор/и: Кирил Аладжов)
Metoda pedagogjike per zgjetdhjten e krijimeve letare me permbajtje humadrisiki per femijet Universiteti Korce , V. IX botimit, Nr. 6 2004: .
Смехът в литературата за деца , Предучилищно възпитание, №1, 2004: 13.
Studying through autodidactic games or game culture of the Teacher. , The educational heritage and dialogue in the Europen pedagogical space 2004: 199-204.
Учебна програма за практическо обучение , Технологичен модел 2003: .
Ромската песен – израз на идентичност и послание за интеграция , Ромското дете и неговата социализация 2003: .
Автодидактичната игра - стратегия или нова парадигма за учене , Сп. Педагогика №6 2003: 28.
Игра и социализация в група с различни етноси , Образователната ситуация в ромската общност 2003: .
Емпатияjа и хармониjа во детските игри , Современното предучилищно воспитание и основно образование - состоjби и перспективи, 2003: 595.
Указание за педагогическата практика. България: УИ "Н.Рилски" Благоевград, 2001 (Съавтор/и: и колектив)
Генеративната мощ на смешното в стимулирането на детските комуникативни умения , Детето в ХХI век 2001: 101-108.
Позитивността на играта за детската комуникация: проблемата за трансперсоналното Аз” , Актуални проблеми на предучилищното детство, 2001: 48-55.
Игра общуване език. България: УИ "Н.Рилски" Благоевград, 1998 (Съавтор/и: Фидана Даскалова, Мариана Балабанова)
Развиване на комуникативни умения у 4-6 годишни деца чрез смешни художествени произведения , Предучилищно възпитание, №4, 1998: 44.
Семантичната връзка на невербалната и вербалната комуникация в предучилищна възраст , Предучилищно възпитание, № 5-6, 1998: 38.
Енигмата на смеха , Педагогически условия за детско творчество 1992: .
Аспекти на стоматологичната профилактика чрез обучението по роден език в детската градина , Ефективност от профилактиката на стоматологичните заболявания в детските заведения, 1989: 132.
Дидактични игри в обучението по роден език в детската градина. България: УИ "Н.Рилски" Благоевград, 1988 (Съавтор/и: Фидана Даскалова, Ирина Колева)
Речникът. Как да учим децата да говорят , Сп. Семейство и училище №5 1987: 13.
Монологът. Как да учим децата да говорят , Сп. Семейство и училище №3 1987: 27.
Методическо ръководство по роден език. България: София, 1986 (Съавтор/и: Божидар Ангелов)
Реч , Подготовката на децата за училище, Д.Батоева и колектив, 1986: 132-146. (Съавтор/и: Фидана Даскалова)

Конференции

The teacher of the future

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Game learning or a start to a new style of mastering competences
Период
25.05.2017 - 28.05.2017 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE SKOPJE, MACEDONIA

Knowledge without borders

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мениджърът на детска градина - традиционен и иновационен ракурс
Период
31.03.2017 - 02.04.2017 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE SKOPJE, MACEDONIA

The teacher of the future

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мениджмънт на човешките ресурси в детска градина
Период
17.06.2016 - 19.06.2016 г.
Организатор
Knowledge International journal. Education and Social Sciences

Проекти

(BG05M2OP001-2.002-0001) „Студентски практики – Фаза 1“

Период на провеждане
13.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
37000000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Усвояване на етикет и култура у шест-седем годишни деца

Студент
Снежана Дюлгерова
Година
2016
ОКС
магистър

Добри педагогически практики за игрово овладяване на културно поведение и етикет.

Студент
Величка Дуцова
Година
2016
ОКС
магистър

Играта и безопасното улично движение при 5-6 годишните деца

Студент
Кристина Каваклова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Преодоляване на комуникативните затруднения у 4-6 г. деца лишени от родителски грижи

Студент
Даниела Димитрова
Година
2010
ОКС
бакалавър