Avatar

ас. д-р Светла Иванова

Email: svetlaivanova swu.bg


Компетенции в областта на мониторинг на водите и оценка на екологично и химично състояние на повърхностните водни тела и зоните за защита на водите, оценка на антропогенното въздействие върху околната среда, екосистемните услуги, Планове за управление на речните басейни и Планове за управление на риска от наводнения.

Публикации

Quality of the Struma River , International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” ( Innovative Technologies in Science (February 25 – 26, 2016, Dubai, UAE))" 2016: 80-85.
Прилагане на Европейската рамкова директива в областта на мониторинга на водите в Р. България , Екология и индустрия 2004: 113-115. (Съавтор/и: Ванина Михалчева, Любомир Марковски, Георги Георгиев, Стоянка Манова)
Новите изисквания в управлението на водите в Р. България съгласно изискванията на Рамковата Директива , Екология и индустрия 2004: 116-118. (Съавтор/и: Красимира Тагарева, Десислава Буюклиева)
Определяне на меродавна обезпеченост на концентрациите на замърсяващите вещества във водите , Екология и индустрия 2003: 66-68.
Прогнозиране на концентрациите на замърсяващите вещества във водите по ключови криви , Екология и индустрия 2003: 69-70.

Конференции

Семинар по екология с международно участие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Evaluation of the state of the waters of the Strumeshnitsa river on Bulgarian territory according to physico-chemical elements for quality
Период
21.04.2016 - 22.04.2016 г.
Организатор
Съюз на учените в България, секция "Биология" и ИБЕИ - БАН

Балканска икономическа реконструкция и екология – 2016 БАЛКАНИРЕКО’16

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Околна среда и туризъм на територията на община Благоевград
Период
07.04.2016 - 08.04.2016 г.
Организатор
Балканска академия на науките и културата и Столичен дом на науката и техниката, член на Федерацията на научно-техническите съюзи
Съавтор(и)
Антоанета Стойнева, Николинка Атанасова

International Scientific and Practical Conference "World Science" (Innovative Technologies in Science)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Quality of the Struma River
Период
25.02.2016 - 26.02.2016 г.
Организатор
ROSTranse Trade F Z C company, Scientifis and Educational Consulting Group "WORLD Science", Ajman, United Arab Emirates

Балканска икономическа реконструкция и екология – 2004 БАЛКАНИРЕКО’04

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Новите изисквания в управлението на водите в Р. България съгласно изискванията на Рамковата директива
Период
24.02.2016 - 24.02.2016 г.
Организатор
Балканска академия на науките и културата
Съавтор(и)
Красимира Тагарева, Десислава Буюклиева

Балканска икономическа реконструкция и екология – 2004 БАЛКАНИРЕКО’04

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Прилагане на Европейската рамкова директива в областта на мониторинга на водите
Период
09.06.2004 - 11.06.2004 г.
Организатор
Балканска академия на науките и културата
Съавтор(и)
Ванина Михалчева, Любомир Марковски, Георги Георгиев, Стоянка Манова

Балканска икономическа реконструкция и екология – 2003 БАЛКАНИРЕКО’03

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Определяне на меродавна обезпеченост на концентрациите на замърсяващите вещества във водите
Период
11.06.2003 - 13.06.2003 г.
Организатор
Асоциация на българските еколози и природозащитници, Национален музей "Земята и хората", Балканска академия на науките и културата и др.

Проекти

(BG051PO001-3.3.07-0002 ) Студентски практики

Период на провеждане
01.09.2014 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
ментор
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година", съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
56000000,00 лв.

(DIR-51211229-1-171 ) Разработване на планове за управление на риска от наводнения

Период на провеждане
29.09.2012 - 31.03.2015 г.
Форма на участие
Член на екипа за управление на проекта, експерт
Финансиран от
Финансиран по процедура BG161PO005/12/1.20/02/29, приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013”, съфинансиран от Кохезионния фонд на европейския съюз
Бюджет
2149199,00 лв.

(Проект BG161PO005/08/1.20/01/06 ) Разработване на планове за управление на речните басейни

Период на провеждане
07.04.2009 - 31.05.2013 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г”.,съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз
Бюджет
36048000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Оценка на състоянието на водите на река Изток

Студент
Пепа Сейзова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Система за интегрирано управление на отпадъците на примера на общини в Благоевградска област

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – ГР. БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
15.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Олга Д. Георгиева

Състояние и проблеми при управлението на околната среда на територияата на фирма „А.М. Шуус” ЕООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – ГР. БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
21.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Симона Валериева Караджова