Avatar

доц. д.н. Стоил Мавродиев

Email: stoil_m swu.bg


Публикации

Психоанализата в България до 40-те години на ХХ век. : ПУ "П. Хилендарски", 2022
Психоаналитичното творчество на Любомир Русев. България: УИ "Неофит Рилски" , 2021
Социално-психологичен анализ на кризисните ситуации. Ефектът на коронавирус пандемията върху преживяванията на българите , Psychological Thought, 2020, Vol. 13(1), 1-11; ISSN: 2193-7281 2020: .
Review Of The Book “The Meaning Of Life” Written By Prof. Rumen Stamatov, D.Sc , Psychological Thought, 2020, Vol. 13(2), 486-490; ISSN: 2193-7281 2020: .
Любомир Русев: психоаналитичен прочит на Ботевото творчество , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски"Vol. 11 (2) Online ISSN 2683-0426; с. 89-93 2020: .
Сексуалната философия на българина през погледа на д-р найден Шейтанов , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" Vol. 11 (1) Online ISSN 2683-0426; с. 22-28 2020: .
Основи на психологията. България: УИ "Неофит Рилски" , 2019
Иван Кинкел: За произхода на религията, Volume 28, Number 1, 2019, с. 86-98 , сп. Философия 2019: .
Book review of the textbook “Cognitive psychology” whose author is Natasha Angelova , Psychological Thought Vol 12, No 1 (2019), pp 143-145 2019: .
Psychoanalytic Education And Its Place In The Modern System Of Education And Training , Philosophy Volume 28, Number 4, 2019; с. 423 – 434; ISSN 0861 – 6302 (print); ISSN 1314-8559 (online) 2019: . (Co-author/s: Любомира Димитрова)
Психоаналитичното творчество на Иван Кинкел. България: УИ "Неофит Рилски" , 2017
Съвременният човек през погледа на Ерих Фром, Volume 26, Number 3, 2017, с. 331 – 338 – ISSN 0861 – 6302 (print); ISSN 1314-8559 (online) , сп. Философия 2017: .
Хелене Дойч – психоаналитичен поглед към женската душевност, Volume 25, Number 3, 2016, с. 329 – 335 ISSN 0861 – 6302 (print); ISSN 1314-8559 (online) , сп. Философия 2016: . (Съавтор/и: Десислава Иванова)
Ролята на педагога за формиране на рефлексия при учениците (От рефлексията на педагога - към рефлексия у учениците), Volume 24, Number 6, 2016 ISSN 1314–8575 (Online) ISSN 1310–0270 (Print)- , Стратегии на образователната и научната политика, Volume 24, Number 6, 2016 ISSN 1314–8575 (Online) ISSN 1310–0270 (Print)- 2016: . (Съавтор/и: Любомира Димитрова)
Психометрични характеристики на методика за оценка на стресоустойчивост при кандидати , Военна медицина 4/2016, с. 33 – 35 ISSN-1312-2746 2016: . (Съавтор/и: Блага Русева )
W0MEN IN PSYCHOANALYSIS (“THE FORGOTTEN” WOMEN IN PSYCHOANALYSIS) , Individual and environment: International Thematic Proceedia (pp. 207-214). Nis: University of Nis, Faculty of Philosophy, Department of Psychology. NISH, 2016 2016: 207-214. ISBN 978-86-7379-418-1 COBISS.SR-ID 225867020 2016: . (Co-author/s: Десислава Иванова )
История на психологията. България: УИ "Неофит Рилски" , 2015
Orthodox approaches in caring for dependent persons and their families /experience of one student practice/ , Social competences, creativity and wellbeining; Proceedings of the interdisciplinary symposium 2015: 252-257. (Co-author/s: Десислава Иванова (първи автор))
Психоаналитичното творчество на Карен Хорни , Годишник по психология, брой 6, том 1 / том 2, 2015, с. 8 – 17 ISSN 1314-1074 2015: .
Сабина Шпилрайн – „забравената“ дама на психоанализата , „Психология“ – Пътуване към себе си“, с. 59 – 65 ISBN 978-619-208-022-8 2015: . (Съавтор/и: Десислава Иванова )
TEACHERS’ RE-TRAINING AS A MEANS FOR PROFESSIONAL IMPROVEMENT (CASE STUDY IN BULGARIA) , Baltic Journal of Career Education and Management 2013: 56 - 62. (Co-author/s: Станислава Стоянова (първи автор))
A Historical Approach to Assertiveness , Psychological Thought 2013: . (Co-author/s: Ивелина Пенева (първи автор))
Психологическата мисъл на древния изток , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2012: 222 - 230.
Психологични аспекти на съзависимостта, , Българско списание по психология 2011: 591 - 596. (Съавтор/и: Десислава Иванова )
Ракурси към интроспекцията , Сборник «Приложна психология и социална практика 2011: .
Основи на психологията. България: Ираник-М, 2008

Конференции

XVI European Congress of Psychology Moscow, Russia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
02.07.2019 - 05.07.2019 г.
Организатор
European Federation of Psychologists’ Association (EFPA) and the Russian Psychological Society (RPS)

XXІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИЧНОСТ, МОТИВАЦИЯ, СПОРТ”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Уелнес и йога – предпоставка за психично благополучие
Период
11.12.2015 - 12.12.2015 г.
Организатор
НСА "Васил Левски"

Рефлексия и обучение - стратегии, технологии, прогнози

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ролята на педагога за формиране на рефлексия при учениците (От рефлексията на педагога - към рефлексията у учениците)
Период
28.11.2015 - 29.11.2015 г.
Организатор
ПУ "П. Хилендарски"

Първа национална конференция по психология

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сабина Шпилрайн – „забравената“ дама на психоанализата,
Период
07.11.2014 - 08.11.2014 г.
Организатор
ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

Психологията - традиции и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Различия в копинг стратегиите на майки на зависими лица – преди и след проведеното обучение в компетентности за справяне със нсъзависимостта
Период
01.11.2013 - 03.11.2013 г.
Организатор
ЮЗУ, катедра Психология

Приложна психология и социална практика 2011

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ракурси към интроспекцията
Период
20.05.2011 - 22.05.2011 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"

Проекти

((BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики") ) Студентски практики

Период на провеждане
17.10.2013 - 16.10.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Европейски социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година"
Бюджет
3333,00 лв.

Ръководени докторанти

Психологичен подбор и тренинг на лица, работещи в екстремни условия с BeQN-01

Докторант
Блага Румянова Русева
Период
14.01.2015 - 13.01.2018 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Взаимодействие на ситуационни и личностно-мотивационни фактори на конформно поведение на подрастващите

Докторант
Йовка Стефанова Ванчева
Период
31.05.2013 - 14.07.2015 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост

Докторант
Десислава Асенова Иванова
Период
26.03.2013 - 26.03.2013 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Социални потребности и когнитивни диспозиции - детерминанти на копинг стратегии

Докторант
Наташа Вирмозелова Ангелова
Период
23.11.2011 - 23.11.2011 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Себеутвърждаване и психосоциална идентичност в юношеска възраст

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
БАН
Държава
Уеб страница
Автор(и)
Боян Василев

Взаимовръзка между подкрепление и личностни черти на ученици от горна училищна възраст

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВТУ
Държава
Уеб страница
Автор(и)
Михайлова, Магдалена Георгиева

Възможности за предотвратяване на конфликтни ситуации между участниците в пътното движение

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
Уеб страница
Автор(и)
Безинска-Шеинкова, Десислава

Психично благополучие и смисъл на живота в прехода към зрелостта

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ПУ "П. Хилендарски"
Държава
Уеб страница
Автор(и)
Карова, Ина Илианова

Тревожност и мотивация за учене при студентите

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
Държава
Уеб страница
Автор(и)
Петя Трифонова

Психологичен подбор и тренинг на лица, работещи в екстремални условия, с BeON-01

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
Уеб страница
Автор(и)
Блага Русева

Адаптация на хиперактивните деца в начална училищна възраст

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВТУ
Държава
Уеб страница
Автор(и)
Иванова, Офелия Асенова

Разбирането за тайната и лъжата в юношеска възраст

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ПУ "П. Хилендарски"
Държава
Уеб страница
Автор(и)
Стоева, Венелина Стоева

Взаимодействие на ситуационни и личностно-мотивационни фактори на конформно поведение при подрастващите от горна училищна възраст

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
14.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йовка Стефанова ванчева

Емпатия, алтруизъм и стилове на емоционално привързване в юношеска възраст

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ПУ "П. Хилендарски"
Държава
България
Дата
23.10.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентин Асенов Чаушев

Нагласите на децата към възрастни хора

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ПУ "П. Хилендарски"
Държава
България
Дата
23.10.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Галина Христова Петкова

Нагласи към смъртта и траурната ритуалност

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВТУ
Държава
България
Дата
08.10.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Дончо Стоянов Донев

Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
26.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Иванова

Специфика на асертивността при студенти

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
16.11.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ивелина Пенева

Социални потребности и когнитивни диспозиции - детерминанти на копинг стратегии

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
23.11.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Наташа Вилмозелова Ангелова

Консултиране и психотерапия на съзависимостта

Вид
Монография
Издател
УИ "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Иванова

Психоаналитичен подход към възпитанието на деца от предучилищна възраст

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВТУ
Държава
Уеб страница
Автор(и)
Рангелова, Анелия Спасова

Личностнови особености при момичета с ниско телесно тегло като предикатори за превенция на хранителни нарушения

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Държава
Уеб страница
Автор(и)
Пентова-Ангелова, Биляна Альошева

Психическа саморегулация на здравето у студенти от I и от IV курс в Р. България и в Р. Йемен

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
Уеб страница
Автор(и)
Ал Хадър, Мохамед Абдула