Avatar

доц. д-р Стоил Мавродиев

Email: stoil_m swu.bg


Публикации

История на психологията. България: УИ "Неофит Рилски" , 2015
Orthodox approaches in caring for dependent persons and their families /experience of one student practice/ , Social competences, creativity and wellbeining; Proceedings of the interdisciplinary symposium 2015: 252-257.
TEACHERS’ RE-TRAINING AS A MEANS FOR PROFESSIONAL IMPROVEMENT (CASE STUDY IN BULGARIA) , Baltic Journal of Career Education and Management 2013: 56 - 62.
A Historical Approach to Assertiveness , Psychological Thought 2013: .
Психологическата мисъл на древния изток , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2012: 222 - 230.
Психологични аспекти на съзависимостта, , Българско списание по психология 2011: 591 - 596.
Основи на психологията. България: Ираник-М, 2008

Конференции

XXІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИЧНОСТ, МОТИВАЦИЯ, СПОРТ”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Уелнес и йога – предпоставка за психично благополучие
Период
11.12.2015 - 12.12.2015 г.
Организатор
НСА "Васил Левски"

Рефлексия и обучение - стратегии, технологии, прогнози

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ролята на педагога за формиране на рефлексия при учениците (От рефлексията на педагога - към рефлексията у учениците)
Период
28.11.2015 - 29.11.2015 г.
Организатор
ПУ "П. Хилендарски"

Първа национална конференция по психология

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сабина Шпилрайн – „забравената“ дама на психоанализата,
Период
07.11.2014 - 08.11.2014 г.
Организатор
ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

Психологията - традиции и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Различия в копинг стратегиите на майки на зависими лица – преди и след проведеното обучение в компетентности за справяне със нсъзависимостта
Период
01.11.2013 - 03.11.2013 г.
Организатор
ЮЗУ, катедра Психология

Ракурси към интроспекцията

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приложна психология и социална практика 2011
Период
20.05.2011 - 22.05.2011 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"

Проекти

((BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики") ) Студентски практики

Период на провеждане
17.10.2013 - 16.10.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Европейски социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година"
Бюджет
3333,00 лв.

Ръководени докторанти

Психологичен подбор и тренинг на лица, работещи в екстремни условия с BeQN-01

Докторант
Блага Румянова Русева
Период
14.01.2015 - 13.01.2018 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Взаимодействие на ситуационни и личностно-мотивационни фактори на конформно поведение при подрастващите от горна училищна възраст

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
14.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йовка Стефанова ванчева

Емпатия, алтруизъм и стилове на емоционално привързване в юношеска възраст

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ПУ "П. Хилендарски"
Държава
България
Дата
23.10.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентин Асенов Чаушев

Нагласите на децата към възрастни хора

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ПУ "П. Хилендарски"
Държава
България
Дата
23.10.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Галина Христова Петкова

Нагласи към смъртта и траурната ритуалност

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВТУ
Държава
България
Дата
08.10.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Дончо Стоянов Донев

Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
26.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Иванова

Специфика на асертивността при студенти

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
16.11.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ивелина Пенева

Социални потребности и когнитивни диспозиции - детерминанти на копинг стратегии

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
23.11.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Наташа Вилмозелова Ангелова

Консултиране и психотерапия на съзависимостта

Вид
Монография
Издател
УИ "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Иванова