Avatar

проф. д-р Стилиян Стоянов

Email: stilyan swu.bg


Публикации

Стилиян СТОЯНОВ - ПРОЯВИ И ФОРМИ НА ПОПУЛЯРНАТА ЛИТЕРАТУРА В БЪЛГАРИЯ ОТ КРАЯ НА 19. И НАЧАЛОТО НА 20. ВЕК , сп. "Езиков свят" 2023: 138 - 143.
По шевовете на литературата , Балканистичен Форум 2022: 307 - 309.
Литературоцентризмът като проблем при възприемане на българската литература , БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА: ПЪТИЩА ПРЕЗ МУЛТИКУЛТУРНИЯ СВЯТ 2022: 126 - 132.
Масови идеологии за младежи и девици , Балканистичен Форум 2021: 273 - 287.
Преподаване на българска литература в небългарска среда , сп. "Български език и литература" 2019: 241 - 245.
Писатели, масова литература и литература за масите , Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на професор Цветат Ракьовски 2019: 313-320.
Роман Хаджикосев, "Пътуващият българин" , сп. "Антропология" ISSN 2682-9649 ISSN 2367-573-X (Print) 2019: 142 - 144.
Олимпиадата по български език и литература като огладало на обучението по литература в гимназиалния етап , сп. "Български език и литература" 2018: 37 - 42.
Литература за 9. клас. България: Регалия 6, 2018 (Съавтор/и: в съавторство с Елинка Щерионова, Радостина Койчева и Вера Котева)
Христоматия по литература за 9. клас. България: Регалия 6, 2018 (Съавтор/и: в съавторство с Елинка Щерионова, Радостина Койчева и Вера Котева)
Говори се за нещо (опити върху повестта "Чичовци" , сп. "Български език и литература" 2017: 143 - 149.
Литературата на българите в Таврия. Исторически преглед , Балканистичен Форум 2017: 153 - 165.
Миналото през погледа на бъдещето. Романът на Едуард Белами «Looking backward» и адаптацията на Илия Йовчев «Настоящето, разгледано от потомството, и надничане в напредъка на бъдещето». , „Америките ни 2: САЩ като метафора на модерността. Българо-американски отражения (XX–XXI в.)“ 2017: 321 - 332.
Литература за 8. клас. България: Регалия 6, 2017 (Съавтор/и: в съавторство с Елинка Щерионова, Радостина Койчева и Вера Котева)
Образът на миналото в литературата на третата въз¬раст , Сборник с доклади от юбилейна нац. конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически фа¬култет ISBN 978-954-00-0085-5 2016: .
Албания и албанците в пътните бележки на Боян Дановски , Dialogue between Balcan languages, cultures and civilisations 2015: 94 - 98.
Размисли в една електричка , алманах "Българска украинистика", бр. 5 2015: 152 - 159.
Духът на времето - улица, технологии, кино и радио (Сирак Скитник в социокултурния контекст на междувоенното време) , Сирак Скитник. Изкуство и улицата 2015: 86 - 93.
Литература и технологии. България: Фабер, 2014
Другарят денди Чавдар Мутафов , Годишник на Филологическия факултет на ЮЗУ 2014: 189 - 196.
За ползата от интелигентната литература , Годишник на Филологическия факултет на ЮЗУ 2014: 233 - 235.
Войната на сватбените генерали , сп. "Либерален преглед" 2014: .
Расата на автоматите , Годишник на Филологическия факултет на ЮЗУ "Н. Рилски" 2013: 176 - 191.
Технологиите и литературата между мистицизма и рационализма , сп. "Езиков свят" 2013: .
Да погледнеш назад - технологии и социални утопии , сп. "Езиков свят" 2012: .
Човекът и машината , Годишник на Филологическия факултет на ЮЗУ "Н. Рилски" 2012: .
Литературата на близкото минало в читанките от близкото минало , сб. "Литературата на близкото минало" 2012: .
Тестове и текстове по литература за зрелостници и кандидат-студенти. България: Просвета, 2010
Неканоничната българска литература. България: УИ "Неофит Рилски", 2010
Сирак Скитник - масите и медиите , сб. "Сирак Скитник в българската култура" 2010: .
Неканоничната българска литература, т.1. България: УИ "Неофит Рилски", 2009
Към поетиката на регионалната литература" , сб. "Преходи и граници" 2009: .
"По жицата". Към проблема за връзките в литературата" , Годишник на Филологическия факултет на ЮЗУ "Н. Рилски" 2008: .
Лiтературнi образи и стратегii митi пiсля кiнця свiту , Iноземна фiлологiя 2007: .
Партизанское движение в кривом зеркале партизанских мемуаров , сб. Вторая мировая война в литературе южных и западных славян" 2006: .
Невеликi iсторii та значнi подii , Постметодика 2006: .
Просветното дело сред българите в Украйна , сп. "Български език и литература" 2006: .
Литературата на двора. България: ЛиК, 1998

Конференции

Българистиката по света. Филологията у дома

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Концептът "граница" в българския шлагерен дискурс от края на 60-те и началото на 70-те години на ХХ век.
Период
12.10.2023 - 14.10.2023 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

„ЛЪЖОВНОТО И ИСТИННОТО“. Образи на света и обществотото в творчеството на Петко и Пенчо Славейкови“,

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Пътят към доброто и истината. Теми, сюжети и стратегии от Петко-Славейковата „Пчелица“
Период
27.05.2023 - 28.05.2023 г.
Организатор
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", община гр. Трявна

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА – ЛАБОРАТОРИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТАНДАРТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ВТОРИ / ЧУЖД ЕЗИК ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Учебното съдържание по литература с оглед обучението зад граница
Период
26.10.2022 - 28.10.2022 г.
Организатор
Университет "Ориентале", Неапол, Италия; издателство "Аз-буки", Български културен институт - Рим

120 години от рождението на Ангел Каралийчев

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Поемата на Ангел Каралийчев "Мауна Лоа" в контекста на революционната поезия от началото на 20-те години
Период
14.10.2022 - 14.10.2022 г.
Организатор
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Езици, култури, комуникации

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Литературата на третата възраст - жанрови и тематични особености
Период
10.06.2022 - 11.06.2022 г.
Организатор
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Българският език, литература и култура – пътища през мултикултурния свят“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Литературоцентризмът като проблем при възприемането на българската литературна класика"
Период
18.11.2021 - 20.11.2021 г.
Организатор
Университет "Ориентале", Неапол, Италия; издателство "Аз-буки"

Филологията - традиции и предизвикателства в новата реалност

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Форми и прояви на популярната литература от края на 19. и началото на 20. век
Период
07.10.2021 - 09.10.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

Българите в Урал и Сибир

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
От Крим до Урал в говежди вагони. Дневникът на кримската българка Евдокия Върбова
Период
05.10.2021 - 06.10.2021 г.
Организатор
БАН, Институт по етнология и фолклористика

“DREAMERS AND VISIONARIES”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Масови идеологии за младежи и девици
Период
20.05.2021 - 20.05.2021 г.
Организатор
Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities. Europe and the Black Sea Region* SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI” BLAGOEVGRAD, BULGARIA The International University Seminar for Balkan Studies and Specialization

Литературната периферия - памет и употреби

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Литературата на третата възраст - подстъпи към поетиката и прагматиката й
Период
04.11.2019 - 05.11.2019 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

България и Украйна - култура на преломите

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Юрко Позаяк и Иван Методиев - поетика на (не)приличното
Период
08.05.2019 - 11.05.2019 г.
Организатор
Българска академия на науките - Институт за литература

Литература и техника

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Радиото в социокултурните контексти на времето между двете световни войни
Период
09.03.2018 - 11.03.2018 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски" с подкрепата на Фонд за научни изследвания

Неукраинисти за украинистиката

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
„Бу-ба-бу“, Юрко Позаяк и Иван Методиев. За (не)приличното в литературата и времената, в които то може да се появи
Период
09.03.2017 - 09.03.2017 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Юбилейна конференция на Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ „Светът е слово, словото е свят“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Образът на миналото в литературата на третата възраст“
Период
06.10.2016 - 07.10.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

ХХV традиционна кръгла маса на Международния семинар по балканистика при ЮЗУ „Неофит Рилски“ с тема „Звездите на Балканите“.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Астрономическият роман в бългрската литература“.
Период
21.04.2016 - 23.04.2016 г.
Организатор
Международен университетски семинар по балканистика при ЮЗУ "Неофит Рилски"

Dialogue between balkan languages, cultures and civilisations

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Албания и албанците в пътните бележки на Боян Дановски
Период
20.11.2014 - 22.11.2014 г.
Организатор
Университетът в Тирана, Република Албания; ЮЗУ "Н. Рилски"

Юбилейна конференция по случай 40-годишнината на българистиката в Киевския национален университет "Тарас Шевченко"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Радиото като персонаж и сюжет в българската литература от 30-те и 40-те години на ХХ век
Период
26.12.2013 - 01.12.2013 г.
Организатор
Киевски национален университет "Тарас Шевченко"

ХХII мiжнародний славiстичний колоквиум

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Паралелi мiж "Собачим серцем" Михайла Булгакова i "Дамою з рентгенiвськими очима" Святослава Мiнкова.
Период
16.05.2013 - 17.05.2013 г.
Организатор
Лвовски национален университет "Иван Франко"

Феноменът "Америка" в българската култура

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Миналото през поглада на бъдещето в утопията на Едуард Белами "Looking backward"
Период
04.12.2012 - 05.12.2012 г.
Организатор
Институт по литература, БАН

Езиците на културата

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Технологии и литература
Период
02.11.2012 - 02.11.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултет по изкуствата

ХIII конференция "Българите от Северното Причерноморие"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Мотивът за обидата в дневника на кримската българка Евдокия Вербова
Период
26.10.2012 - 27.10.2012 г.
Организатор
Асоциация на българите в Украйна, Одески национален университет "Иля Мечников"

8. ІІІ Мiжнародна науково-практична конференция „Мовний простiр I культура комунiкацii”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
„Образ технолигii в культури комунiкации”
Период
13.10.2012 - 15.10.2012 г.
Организатор
Мелитополски държавен педагогически университет "Богдан Хмелницки"

Литературата на близкото минало

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Литературата на близкото минало в читанките от близкото минало
Период
12.04.2012 - 13.04.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Нов български университет

Проекти

(BG051PO001-3.1.07-0034 ) „Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса”

Период на провеждане
01.07.2013 - 18.12.2014 г.
Форма на участие
Координатор
Финансиран от
Министерство на образованието и науката, оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
263743,00 лв.

Ръководени докторанти

Концепции за граница в съвременната българска емигрантска проза

Докторант
Стефка Александрова Филипова - Мертзимеки
Период
18.06.2019 - 17.06.2023 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Проекции на училището в българската литературна периодика между двете световни войни

Докторант
Борислава Стефанова
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Suspense in Two Novels by Stephen King and Their Film Adaptations“

Докторант
Мария Анастасова
Период
18.11.2014 - 17.11.2016 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Поезията на Биньо Иванов. Биографични и социокултурни контексти

Докторант
Илияна Иванова
Период
11.02.2013 - 10.02.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

„Обучението по близкородствен (украински) език на българи – лингвистични и методически аспекти”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
04.11.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лилия Златанова Желева

Рецепция на „Петербургски повести” на Н. В. Гогол в България през ХХ век– началото на ХХI век

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
17.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стоян Митов

Обявен в Държавен вестник брой 39 от 16.05. 2017 г

Вид
Конкурс за професор
Университет
ШУ "Епископ Константин Преславски"
Държава
България
Дата
09.11.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Евдокия Борисова

Метапоетика на тайственото в късните произведения на И. С. Тургенев

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
19.11.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентина Донева

Обявен в Държавен вестник брой 28 от 05. 04. 2011

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методи"
Държава
България
Дата
07.09.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Владимир Донев