Avatar

доц. д-р Елена Ставрова

Email: stavrova swu.bg


Знанията по финанси са предпоставка за успех.

Публикации

Мрежата за банкова сигурност. България: Университетско издателство ЮЗУ "Неофит Рилски"-Благоевград, 2014
Публични финанси. България: Университетско издателство ЮЗУ "Неофит Рилски"-Благоевград, 2013 (Съавтор/и: Чавдар Николов, Десислава Стоилова)
Организация и управление на малкия бизнес. България: Лангов-Благоевград, 2012 (Съавтор/и: Рая Мадгерова, Вяра Кюрова, Елена Каращранова, Райна Димитрова, Илинка Терзийска)
Проблеми на малкия бизнес. България: Лангов-Благоевград, 2012 (Съавтор/и: Елена Каращранова, Вяра Кюрова, Рая Мадгерова)
GOLD RESERVES AND THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS , Economics and management 2011: 9-15.
Международни финанси и финансова политика. България: Университетско издателство ЮЗУ "Неофит Рилски"-Благоевград, 2009 (Съавтор/и: Ганчо Т. Ганчев)
Световната финансова и икономическа криза и стабилността на българската икономика. България: Фондация "Фридрих Еберт", 2009 (Съавтор/и: Чавдар Николов, Ганчо Ганчев, Иван Ангелов)
Ръководство за упражнения по банково дело. България: Университетско издателство ЮЗУ "Неофит Рилски"-Благоевград, 1998 (Съавтор/и: Розалина Нацева)

Конференции

Елена Велкова

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Цената на спасяването на банките
Период
21.05.2015 - 24.05.2015 г.
Организатор
София - УНСС, Финансово-счетоводен факултет

Проекти

(BG051PO001-3.1.07 ) т „Модел за взаимодействие за повишаване пригодността за реализация на студентите между Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград“ и представители на бизнеса от Благоевградски регион в контекста на динамичен пазар на труда“,

Период на провеждане
12.12.2015 - 30.05.2015 г.
Форма на участие
Координатор по проекта
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси" - "Структурни фондове" - МОН
Бюджет
169327,04 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
01.06.2013 - 30.12.2015 г.
Форма на участие
функцонален експерт
Финансиран от
Европейски социален фонд
Бюджет
60000000,00 лв.

(Ref.№.and MIS code 7998) “CROSS –BORDER VERTICAL AXES OF ENTREPRENEURSHIP IN SUPPORT OF YOUTH AND WOMEN” (EGNATIA- VAE)

Период на провеждане
04.01.2010 - 29.12.2012 г.
Форма на участие
член на екипа за изпълнение дейностите по проекта
Финансиран от
Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013“

(S_JEP-11309-07) „National VET systems : vocational education and training (VET) systems and their development“ -IBI-Bulgaria, Greece, Romania

Период на провеждане
01.02.2007 - 23.09.2008 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
SEDEFOP-EK
Бюджет
5500000,00 лв.

(#S_JEP-11309-96) „Преструктуриране на специалността „Икономическа педагогика“ в българските университети“

Период на провеждане
24.01.1996 - 21.12.2000 г.
Форма на участие
координатор по проекта
Финансиран от
EK
Бюджет
1100000,00 лв.