Avatar

доц. д-р Стаменка Митова

Email: stami80 swu.bg


Публикации

Въздействие на апаратен лимфен дренаж при лица с лимфостаза , 18 - та студентска научна конференция "Кинезитерапия и спорт" 2017: 20-23. (Съавтор/и: Ивелина Борисова, Мария Граматикова, Даниела Попова, Димитър Пънгаров)
Кинезитерапия на m.quadriceps femoris след колянна хирургия , 18 - та студентска научна конференция "Кинезитерапия и спорт" 2017: 56-58. (Съавтор/и: Кристина Папалиска, Мария Граматикова, Юлиян Златков)
Скрининг за постурални нарушения и гръбначни изкривявания при деца от начална училищна възраст. България: Университетско издателство "Н.Рилски", 2017
Насоки за диагностика и физиотерапия при постурални нарушения и гръбначни изкривявания. България: Университетско издателство "Н.Рилски", 2017
Исследование последствий применения способов мобилизации мягких тканей при лечении хронических болевых синдромов в пояснично- крестцовой области , ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2016: 208-213. (Съавтор/и: Даниела Попова, Екатерина Митова, Мария Граматикова)
Changes in the support stability indicators after arthroscopic knee intervention , Research in Kinesiology 2015: pp. 28-32. (Co-author/s: Daniela Popova, Mariq Gramatikova)
Flatfoot in childrenand growing up-actuality of the problem , Research in Kinesiology 2015: pp. 25-27. (Co-author/s: Daniela Popova, Mariq Gramatikova)
Research of innovative system abilities for postural analysis and postural disorders assessment , Activities in Physical Education and Sport 2015: pp. 30-32. (Co-author/s: Daniela Popova, Mariq Gramatikova)
Relevance of the issue for healthy lifestyle formation in adolescents , Activities in Physical Education and Sport 2015: pp.234-236. (Co-author/s: Daniela Popova, Mariq Gramatikova)
Кинезитерапия при пациенти с адхезивен капсулит на раменната става , Сборник с резюмета 16-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт” 27-ми Април – Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград 2015: 46-48. (Съавтор/и: Бойко Петров, Слава Петрова)
Сравнителен анализ на деформациите на опорно-двигателния апарат при десет годишни деца , Сборник с резюмета 16-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт” 27-ми Април – Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград 2015: 25-28. (Съавтор/и: Георги Стоянов)
ПРОМЯНА В БОЛКОВИЯ ПРАГ СЛЕД КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНА ПРОГРАМА ПРИ ФИБРОМИАЛГИЯ , Сборник с резюмета 16-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт” 27-ми Април – Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград 2015: 40-42.
Скринингови изследвания върху постурални нарушения при деца в начална училищна възраст , Съюз на учените – Благоевград, ГОДИШНИК, Наука-образование – изкуство 2015: 162-167.
Frequency and Prevalence of postural disorders and spinal deformities in children of primary school age. Screening. , Research in Kinesiology 2015: 21-24.
Approbation of proper methodology in children with postural disorders in frontal plane. , Activities in Physical Education and Sport 2015: 159-162.
Възстановяване на локомоторните способности при пациенти след реконструкция на ПКВ , Научни трудове на Русенския университет, СНС 2014: с.74-79. (Съавтор/и: Мария Граматикова, Веселина Граматикова)
Проучване на ефекта от приложението на собствена методика при деца от начална училищна възраст с плоскостъпие. , Научни трудове на Русенския университет, СНС-2014 2014: с.35-40. (Съавтор/и: Даниела Попова, Мария Граматикова)
Състояние и промени в динамичната сила на пациенти след реконструкция на предна кръстна връзка , Спорт и наука , 2014 2014: 222-230. (Съавтор/и: Даниела Попова, Мария Граматикова, Мила Дончева)
Кинезио-тейпинг след артроскопско възстановяване на триада , Спорт и наука , 2014 2014: 170-178. (Съавтор/и: Мария Граматикова, Юлиян Златков)
Спортнo –анимационна програма за деца от 7 – 10 години с постурални нарушения , Спорт и наука , 2014 2014: 185-193. (Съавтор/и: Даниела Попова, Мария Граматикова, Стоян Иванов)
Aquatherapy in postural distrubancesinthe frontal plane , Activities in Physical Education and Sport 2014: pp 29-33. (Co-author/s: Daniela Popova, Mariq Gramatikova)
Postural disorders and spinal deformities to children of primary school age. System for screening examination. Prevention and treatment , Activities in Physical Education and Sport 2014: pp.172-177. (Co-author/s: Daniela Popova, Mariq Gramatikova)
Kinesitherapy after reconstruction of anterior cruciate ligament of knee joint. , Research in Kinesiology 2014: pp 180-187. (Co-author/s: Mariq Gramatikova, Evelina Nikolova)
Nature, application and effect of kinesio-taping. , Activities in Physical Education and Sport 2014: pp.115-119.. (Co-author/s: Evelina Nikolova, Mariq Gramatikova)
Анализ на резултати от скринингово изследване получени чрез система GPS100 за постурален и плантарен анализ. , Сборник с резюмета от юбилейна конференция с международно участие „20 години специалност Кинезитерапия“ ЮЗУ „ Неофит Рилски” 2014 2014: с.31-33. (Съавтор/и: Даниела Попова, Мария Граматикова, Румен Кастелов)
Скринингови изследвания на постуралните деформации на опорно-двигателния апарат при подрастващите , Научни трудове на Русенския университет, СНС-2014 2014: 99-102.
Разработване и апробиране на собствена методика за кинезитерапия при плоскостъпие , Сборник с резюмета 15-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт”– Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград 2014: 17-19. (Съавтор/и: Даниела Попова, Александра Георгиева, Георги Стоянов)
Скринингови изследвания върху постурални нарушения и гръбначни изкривявания при деца , Сборник с резюмета 15-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт”– Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград 2014: 37-39.
Апробиране на кинезитерапевтична програма при възрастни със затлъстяване , Сборник с резюмета 15-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт”– Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград 2014: 21-23. (Съавтор/и: Светлана Джаджарова, Кристиян Осев)
Изследване на статична силова издръжливост на абдоминална мускулатура след приложение на собствена методика при нетренирани деца , Сборник с резюмета 15-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт”– Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград 2014: 47-48. (Съавтор/и: Христина Стоянова)
KINESITHERAPY TO INJURIES OF THE ROTATOR MUFF , Activities in Physical Education and Sport 2014: 34-37. (Co-author/s: Daniela Popova)
Съвременни аспекти в рехабилитацията след оперативно възстановяване на руптури на ротаторния маншон , Спорт и наука , 2012 2012: 360 - 363. (Съавтор/и: Даниела Попова)

Конференции

V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 25-26 мая 2016 г.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Исследование последствий применения способов мобилизации мягких тканей при лечении хронических болевых синдромов в пояснично- крестцовой области
Период
25.05.2016 - 26.05.2016 г.
Организатор
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)»
Съавтор(и)
Даниела Попова, Мария Граматикова, Екатерина Митова

19th Symposium on Sports and Physical Education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Промяна на болковия праг при фибромиалгия
Период
18.09.2015 - 19.09.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Екатерина Митова, Мария Граматикова

19th Symposium on Sports and Physical Education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сравнителен анализ на деформациите на опорно двигателния апарат при деца
Период
18.09.2015 - 19.09.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Мария Граматикова, Екатерина Митова

18th Symposium on Sports and Physical Education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Approbation of proper methodology in children with postural disorders in frontal plane
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia

18th Symposium on Sports and Physical Education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Changes of the explosive force, after application of kinesitherapy, in patients after knee surgery
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Мария Граматикова

13-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
RESULTS AND ANALYSIS OF A STUDY ON THE DEFORMATIONS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Период
17.04.2014 - 18.04.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia

13-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Kinesitherapy recovery of the strength endurance of m.quadriceps femoris after reconstruction of the anterior cruciate ligament
Период
17.04.2014 - 18.04.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Мария Граматикова, Стоян Везенков, Даниела Попова

13-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND REHABILITATION OF POSTURAL DEFORMITIES
Период
17.04.2014 - 18.04.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Даниела Попова, Мария Граматикова

12-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Frequency and Prevalence of postural disorders and spinal deformities in children of primary school age. Screening.
Период
11.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia

12-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Changes in the indicators for stability of the support after arthroscopic knee intervention
Период
11.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Мария Граматикова, Даниела Попова

12-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Changes in the indicators for stability of the support after arthroscopic knee intervention
Период
11.04.2014 - 12.04.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Мария Граматикова, Даниела Попова

12-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Flatfoot in childrenand growing up-actuality of the problem
Период
11.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Даниела Попова, Мария Граматикова

Проекти

(RP-A7/18) Посттравматично възстановяване на спортисти със специализиран тангентор и изследване на тренировъчно натоварване с биохимични методи

Период на провеждане
01.02.2018 - 31.12.2018 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Група А: Инфраструктурни проекти за провеждането на качествени и конкурентоспособни научни изследвания
Бюджет
27500,00 лв.

(RP - A2/17) APPROBATION OF METHODS FOR REDUCTION OF BODY FAT BY PHYSIOTHERAPY DEVICES

Период на провеждане
30.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
ръководител проект
Финансиран от
наредба 3
Бюджет
13388,00 лв.

(SRP-A2/17) АПРОБИРАНЕ НА МЕТОДИКИ ЗА РЕДУКЦИЯ НА ТЕЛЕСНА МАСТНА ТЪКАН ЧРЕЗ АПАРАТНА ФИЗИОТЕРАПИЯ

Период на провеждане
01.01.2017 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
финансиран по Наредба 3 на МОН
Бюджет
17101,00 лв.

(BG05М20Р001-2.002-0001) СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Период на провеждане
13.06.2016 - 29.09.2018 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.” (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
37000000,00 лв.

(RP-A7/16 ) Проучване ефекта от приложението на апаратен лимфен дренаж при лица с лимфостаза

Период на провеждане
01.02.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
експерт - кинезитерапевт
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
13000,00 лв.

((SRP-B12/15)) Промоция на психично здраве чрез игра при деца с увреждания

Период на провеждане
02.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
експерт - кинезитерапевт
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
9000,00 лв.

((SRP-A15/14) ) Разработка и приложение на пакет от диагностични, терапевтични и методически материали за ранна интервенция

Период на провеждане
28.02.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-A16/14 ) Внедряване на иновативна система за постурален анализ и оценка на постурални нарушения

Период на провеждане
28.02.2014 - 15.12.2015 г.
Форма на участие
експерт - кинезитерапевт
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
20000,00 лв.

( (BG051PO001-3.3.7-002) ) Студентски практики

Период на провеждане
28.05.2013 - 28.12.2014 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси"
Бюджет
60000000,00 лв.

((BG051PO001-3.1.07-064) ) Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
28.05.2013 - 28.12.2014 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
МОН, Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси"
Бюджет
282501,00 лв.

(SRP-A11/13) Диагностично-терапевтичен комплекс за ранна интервенция на деца с увреждания

Период на провеждане
01.03.2013 - 29.11.2013 г.
Форма на участие
експерт - кинезитерапевт
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
28000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Комплексна кинезитерапевтична програма при гръбначни изкривявания

Студент
Игор Йорданче Янчески
Година
2017
ОКС
магистър