Avatar

гл.ас. д-р Славка Попова

Email: spopova swu.bg


Публикации

The Process of Textual Preparation of PhD Theses , Doctoral Students in Science 2022: от стр. 28 до стр. 34.
Убеждаващото влияние на новините днес , Академия за иновации и развитие, Първа научна конференция "Образование, наука, иновации" 2017: от стр. 20 - до стр. 25.
Internet Blogs and Society Solidarity , Sociology and Law: The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858 - 1917) 2015: от 211 до 215 стр..
English for Public Relations. България: Университетско издателство "Н. Рилски", 2009
Езикът в блоговете , Научни известия 2008: от 253 до 258 стр..
Комуникацията във формата "БЛОГ" , Съюз на учените - Благоевград, Годишник "Наука - Образование - Изкуство" 2007: от 247 до 250 стр.
Блоговете - медийна или ПР изява на ползвателите в мрежата , ПР и медии в България - противопоставени или равнопоставени? 2007: .
Translation Practice . България: Университетско издателство "Н. Рилски", 2006 (Co-author/s: Гергана Апостолова, Ели Бояджиева, Иваничка Несторова, Яна Чанкова, Мария Багашева, Дафина Костадинова, Мария Анастасова, Станислава Костадинова, Светла Кюрова)
Социалната ангажираност на читателите на вестник "Гардиан" - събитие и слово, форма на Връзките с обществеността , Социална динамика и връзки с обществеността 2006: от 181 до 187 стр.
Визитната картичка - средство на PR-a , Научни известия 2005: от 375 до 382 стр.
Прагматичен текстови анализ на статия от британската и статия от българската преса , Годишник на Филологическия факултет на ЮЗУ "Н. Рилски" 2004: от 118 до 121.

Конференции

Accesul la informatie in contextual agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Participation in Scientific Meetings
Период
03.05.2022 - 05.05.2022 г.
Организатор
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii

Докторантско училище и 5-а Докторатска научна сесия на Философския факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The Process of Textual Preparation of PhD Theses
Период
16.12.2021 - 17.12.2021 г.
Организатор
Философски факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

„Современные методы преподавания русского языка как иностранного”

Вид
Международна
Участие
Постер
Период
13.12.2019 - 14.12.2019 г.
Организатор
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждание высшего образования „Российской государственный педагогический университет им. А. И. Герцена”, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Sixth International Conference for Social and Humanistic Sciences Communication. Information. Learning.

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Lexicon Selection for Successful Micro PR
Период
24.05.2019 - 25.05.2019 г.
Организатор
University of Craiova, Faculty of Letters

Научно-практически семинар "Медии и бизнес"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Бизнес английският в медийната среда
Период
18.10.2018 - 18.10.2018 г.
Организатор
Национален фестивал на изкуствата, катедра "Културология"

Дигитална култура и общество

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Spin Technology - a Positive Language Technology
Период
31.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски" , Център за нови медии и дигитална култура, Съюз на учените в България

PR на насилието в съвременното общество - проблеми и проекции

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
PR на превенция от насилието
Период
20.03.2012 - 20.03.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски", Правно-исторически факултет

Границите на Културологията

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Сравнителна характеристика на традиционния и електронния текст
Период
27.11.2009 - 28.11.2009 г.
Организатор
специалност "Културология" в ЮЗУ

Социология и право, 150 години от рождението на Емил Дюркем

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Интернет блоговете и солидарността в обществото
Период
29.05.2008 - 31.05.2008 г.
Организатор
Катедра "Социология", ЮЗУ "Н. Рилски"

Връзки с обществеността - съвременни измерения,10 години Връзки с обществеността в ЮЗУ

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Езикът в блоговете
Период
09.07.2007 - 11.07.2007 г.
Организатор
Катедра "Връзки с обществеността", ЮЗУ "Н. Рилски"

"ПР и медии в България - противопоставени или равнопоставени?" IX лятна школа по Пъблик Рилейшънс

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Блоговете - медийна или ПР изява на ползвателите в мрежата
Период
09.07.2007 - 11.07.2007 г.
Организатор
Нов Български Университет

Първа Балканска Конференция "Науката, образованието и изкуството през 21 век"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Комуникацията във формата БЛОГ
Период
23.06.2007 - 24.06.2007 г.
Организатор
Съюза на учените в България

Социална динамика и връзки с обществеността

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Социалната ангажираност на читателите на вестник Гардиан – събитие и слово, форма на ВО
Период
05.11.2004 - 06.11.2004 г.
Организатор
Катедра "Връзки с обществеността", ЮЗУ "Н. Рилски"

Манипулативни стратегии в политиката – минало и настояще

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Български и английски печатни медии и езикови манипулации
Период
07.10.2004 - 08.10.2004 г.
Организатор
Дипломатическия институт към Министерството на външните работи на Република България, Института за Евроинтеграция и интеркултурна комуникация и Българската асоциация по четене

“Образът на България в процеса на присъединяването ни към ЕС” VІ лятна школа по PR

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Визитната картичка – средство на PR-a
Период
16.07.2004 - 23.07.2004 г.
Организатор
Нов Български Университет

Адаптацията като стратегия на детската литература

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Преподаване на английска литература за деца на учители
Период
13.05.2004 - 17.05.2004 г.
Организатор
Пловдивски университет "П. Хилендарски"

Литературата, културата и образованието – традиции, контексти и реалности

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Addison’s essay “Public credit”: midway between philosophy and journalism
Период
17.04.2004 - 18.04.2004 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски", Филологически факултет

Проекти

(BG05M2OP001-2.013-0001) Студентски практики - фаза 2

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентин растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Бюджет
46000000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) Студентски практики - фаза 1

Период на провеждане
26.09.2016 - 30.09.2020 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
504600000,00 лв.

(BG05М2ОР001-2.003-0001) Студентски стипендии - фаза 1

Период на провеждане
29.03.2016 - 29.11.2017 г.
Форма на участие
Научен ръководител на творчески студентски разработки
Финансиран от
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, Европейски съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове
Бюджет
26000000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.09-0012) Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ "Н.Рилски" (Благоевград) - инвестиция за бъдещето"

Период на провеждане
23.04.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт, обучител
Финансиран от
МОМН, ОПРЧР
Бюджет
144938,00 лв.

(BG05P000-2.1.14) Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г., Агенция по заетостта, Обучение по ключова компетентност 2 Вид: Общуване на чужди езици, "Аз мога повече"

Период на провеждане
28.01.2013 - 06.11.2013 г.
Форма на участие
присъствена, обучител
Финансиран от
Европейски социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси", Европейски социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

(BG051P0001-2.1.14) Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г., Агенция по заетостта, Обучение по ключова компетентност 2 Вид: Общуване на чужди езици, "Аз мога повече"

Период на провеждане
09.11.2011 - 25.05.2012 г.
Форма на участие
присъствена, обучител
Финансиран от
Европейски социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

Ръководени докторанти

Убеждаващата комуникация в предизборната реч на кандидат-президенти

Докторант
Маряна Стефанова Олева
Период
09.01.2017 - 25.07.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Ефикасност и подбор на средствата за информираност, въздействие и достъпност в съдебната система

Студент
Цветан Павлов
Година
2019
ОКС
бакалавър

Словесната отговорност на публичните личности в съвременната комуникативна среда

Студент
Бетина Петрова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Враждебното говорене - функция на социалния антиконструктивизъм

Студент
Рая Атанасова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Интенционалната дезинформираност в медийната среда (Влиянието на фалшивите новини)

Студент
Красимира Мутафчийска
Година
2017
ОКС
магистър

Информативно-комуникативната функция на текста на прессъобщението

Студент
Красимира Мутафчийска
Година
2016
ОКС
бакалавър

Речеви техники и ПР технологии в предизборните изявления на кандидат-президенти (Избори 2011 г.)

Студент
Младенка Йорданова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Реторика и убеждаване при популяризирането на благотворителни събития

Студент
Теодора Стойкова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Организация на специално събитие и план за медийното му отразяване (Световната купа по ски-спускане за жени в Банско 2016г.)

Студент
Биляна Цветкова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Вербални средства за убеждаване по време на предизборна кампания с цел изграждане на позитивен имидж на политик

Студент
Цветина Димитрова
Година
2015
ОКС
магистър

Медиите - инструмент за формиране на обществено мнение и манипулиране на личността

Студент
Илияна Лазарова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Красноречие в политическото говорене

Студент
Цветина Димитрова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Влиянието на етикираното поведение при изграждането на корпоративен имидж (Coca-Cola)

Студент
Катя Янкова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Езикова вариативност за позитивен PR на селския туризъм в България

Студент
Александра Гелева
Година
2014
ОКС
бакалавър

Езикови особености на рекламния текст в социалните мрежи (Facebook)

Студент
Станислава Тодорова
Година
2013
ОКС
бакалавър

Стилистични аспекти на рекламните послания на големите американски корпорации (Coca-Cola и Pepsi Cola)

Студент
Пелагия Сотирова
Година
2013
ОКС
бакалавър

Разговорният стил в телевизионната реклама

Студент
Добринка Смолецова
Година
2013
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Влияние на медиите върху социализацията на децата и тийнейджърите

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
07.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илиана Илиева

Поддържане и повишаване имиджа на фолклорен ансамбъл "Пирин" Благоевград чрез PR

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
12.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любослава Георгиева

GDPR - медийни стандарти и медийни употреби

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
18.02.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Луция Георгиевска

Трафик на хора – микро-изследване на проблема. PR техники за превенция сред младите

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
24.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александар Момчилов

Интернет революцията и развитие на културата

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
19.09.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Янева

Промотиране на здравето чрез PR (на примера на Регионална здравна инспекция - Пазарджик)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
10.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кирилка Петкова

Популяризиране на театралното изкуство в Благоевград чрез рекламни инструменти

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
27.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евелина Димчева

Приложение на мобилните технологии в бизнеса

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
20.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
София Андонова

Поведението на българските политици – фактор за изграждането на имиджа на България

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
26.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Михаела Димитрова

Лобизмът като средство за оказване на въздействие върху политическата система

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
26.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Джанет Жедео

Политически идеологии, Пропаганда и Връзки с обществеността

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
Благоевград
Дата
16.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елица Ламбина

Убеждаващата PR публичност на служителите от Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението при бедствия и терористични актове”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
27.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стоян Стоянов

Семиотика на мъжкия образ в печатната реклама

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
25.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йорданка Христова

Етика и социална отговорност в PR

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
06.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Атанасова

Ролята на професионалните комуникации в домовете за стари хора

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
10.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елиза Попова

Влияние на рекламата в социалните мрежи върху потребителското поведение

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
10.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Сузана Чачева

Изграждане и поддържане на вътрешна комуникация /по примера на казино „Адмирал”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
25.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йорданка Митрева

Пропагандата в съвременния ПР

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
21.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виолета Спасова

Специфика и роля на специалните събития

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
01.02.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Борислава Бучинска

Корпоративният web сайт – онлайн иструмент за PR

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
Благоевград
Дата
02.10.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Тодор Джумайлиев

Онлайн PR чрез социалните медии

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
02.10.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Инна Драгомирова

Убеждаващо влияние в социалната реклама

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
05.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вилхемина Стоянов

Language Interferences in Web Communication

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
22.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Венета Тачева

PR убеждаващата публичност на управленски информационни системи във „Виденов груп” ООД- същност и перспективи

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗЕ "Н. Рилски"
Държава
Благоевград
Дата
18.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Сергей Модев

Нови информационни технологии – нови комуникационни възможности за бизнеса

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
29.03.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Олга Маркова

Женското тяло в рекламата

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
21.02.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Златина Балджийска

Убеждаващото въздействие на ефективната реклама на корпорацията „Procter & Gamble” – България. Медийни

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
03.09.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христиан Петракиев

Политически имидж на лидера на ПП „ГЕРБ” Бойко Борисов

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
03.09.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ивайло Андонов

Политическото говорене в практиката на политиците

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
03.09.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христо Соколов

Джи пи ес – най-новата комуникационна технология и PR

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
02.07.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Кънева

Публичната комуникация в Община Дупница

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
02.07.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Станислав Еленков

Блогът в съвременнното гражданско общество на България

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
02.07.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Йотова

Комуникация в организацията

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
01.07.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Владимир Доклев

Управленски аспекти на масовата комуникация

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
18.01.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристина Глинджева

Кризисен PR

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
18.01.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Янка Телкиева

Текстът в телевизионната реклама и съчетаването му с невербалните компоненти

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
01.07.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Габриела Казълова

Ролята на невербалната комуникация при изграждане на политически имидж

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
21.01.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Искра Урумова

Съвременната жена в огледалото на модните списания

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
21.01.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимира Тодорова

Вербално политическо поведение

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
21.01.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ваня Стоилова

Бариери в масово-комуникационния процес

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
21.01.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Венера Върбанова

Роля и значение на връзките с обществеността за изграждане корпоративен имидж на НАП /Национална агенция за приходите/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
25.06.2008 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христина Анчева

Ролята на Връзките с обществеността в развитието на съвременния бизнес

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
25.06.2008 г.
Уеб страница
Автор(и)
Зорка Патонова

Общественият образ на Европейския Съюз в регионалния печат на област Благоевград (2002 – 2004г.)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
22.06.2007 г.
Уеб страница
Автор(и)
Станислава Василева

Медии и реклама в света на новите технологии

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
10.10.2006 г.
Уеб страница
Автор(и)
Корнелия Гинина

Modernism in Fitzgerald's Novel Tender is the Night

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
23.09.2005 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Чилева

Пъблик Рилейшънс в конфликтни и кризисни ситуации

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
08.11.2004 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ирена Иванова

William Golding’s Proofs That Evil is Innate

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
03.11.2003 г.
Уеб страница
Автор(и)
Искра Сапунджиева

Реториката и електронната култура

Вид
Монография
Издател
Фондация Буквите
Държава
България
Година
2014
Уеб страница
Автор(и)
доц. д.ф.н. Гергана Пенчева-Апостолова