Avatar

ас. д-р Соня Христова

Email: sonja1963 swu.bg


Завършила „ Руска филология“ (с втора специалност „Български език и литература“) в ПУ "Паисий Хилендарски“ и " Английска филология" в ЮЗУ „Неофит Рилски“ . Преподавател по руски език, български език. Превежда от руски и английски. Защитила дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" в ЮЗУ "Неофит Рилски" на тема "„ Социолингвистични аспекти на речевия етикет (руски – английски паралели) “. Има публикации и участие в научни форуми, свързани с тази проблематика. Доктор по славянски езици ( руски език).

Публикации

" ЕТИКЕТНИ ФОРМУЛИ ЗА ОБРЪЩЕНИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ЛЕКАРИ ПИСАТЕЛИ ОТ ХІХ ВЕК В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕН АСПЕКТ ( РУСКО - АНГЛИЙСКИ ПАРАЛЕЛИ ВЪРХУ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА А.П.ЧЕХОВ И СЪР АРТЪР КОНАН ДОЙЛ) " , Сборник с доклади от ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ " ЕЗИК И НАУКА" 24 - 25 септември 2022 г., Аудиторен комплекс І Медицински университет - Пловдив ISBN 978-619-237-129-6 // 2024: стр. 171 - 177 .
" ОБРЪЩЕНИЕТО ПО ИМЕ В ЖЕНСКАТА ЕТИКЕТНА РЕЧ НА ВИСШАТА СОЦИАЛНА КЛАСА В БЪЛГАРИЯ, РУСИЯ И АНГЛИЯ ПРЕЗ XIX ВЕК – СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ ПАРАЛЕЛИ(СЪПОСТАВИТЕЛЕН АНАЛИЗ ВЪРХУ ПРОИЗВЕДЕНИЯНА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА) , Сборник с доклади от международната научна конференция, Благоевград 12 - 14 октомври 2023 г., година на публикуване 13 февруари 2024 г. 2024: стр. 94 - 112 .
СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ ПАРАЛЕЛИ В УПОТРЕБАТА НА ФОРМИТЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ ТИ/ВИЕ В ЕТИКЕТНОТО ОБЩУВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО, РУСКОТО И АНГЛИЙСКОТО АРИСТОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО ПРЕЗ XIX ВЕК ПОД ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛНИЯ МАРКЕР СЕМЕЙНО-РОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ , ЛИНГВИСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ, Година ІІІ, кн. 3/ LINGUISTIC PROBLEMS, Year III, Issue 3 2024: стр. 73 – 81 .
The Family Relationships as a Sociolinguistic Marker in the Etiquette Speech of the Aristocracy in the XIX TH Century (Anglo-Russian Parallels), , International Journal of Language and Linguistics / Address:1 Rockefeller Plaza, 10th and 11th Floors, New York, NY 10020 U.S.A., Telephone:(001)347-983-5186,Skype ID:sciencepg/ 2021: 215-220.
Универсальность ВЕЖЛИВОСТИ в аспекте социалингвистических маркеров и речевого этикета русской и английской аристократии XIX века ( сопоставительный анализ на примерах формул извинения и маркера “социально - иерархическая принадлежность “), , Научно издание "Лингвистични проблеми", ISSN 2682-9673 , Югозападен университет „Неофит Рилски” , Филологически факултет 2021: 242.
Социолингвистический аспект терминов родства в этикетной речи аристократии XIX века (русско – английские параллели) , Сборник докладов конференции МАПРЯЛ, XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ „ РУСИСТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ”, 11 – 14 октябра 2018, Велико Тырново, Болгария, 2020: 289 - 295.
”Гендерные особенности речевого этикета аристократии ХІХ века – русско-английские параллели ( социолингвистический аспект)” , Списание “Езиков свят“, 2019: .
„ Семейно – родственные отношения в этикетной речи аристократии ХIХ века (русско – английские параллели ), , Сборник докладов конфепенции: «Определение картины мира в русском языке, культуре и литературе» 2018: 71.
„ Обращение по титулам в этикетной речи русского дворянства и английской аристократии ХІХ века в социолингвистическом аспекте ( русско – английские параллели )”, , „Актуальные вопросы современной филологии и журналистики”, г. Воронеж, 16 -18 мая 2018 года, 2018: 68 - 77.
„ Социолингвистични аспекти на единиците на тематична група „Обръщение“ в дворянския и викторианския речев етикет“ , Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения, Мултикултурализъм и многоезичие”, 2016: 676 – 686.
„ Семантико – синтаксические особенности речевого акта „ Комплимент” в русском и английском языках ( на примере художественных произведений ХІХ века” , Сборник „ Семантика и функционирование языковых единиц разных уровней”, сборник научных статей по материалам VІІІ международной ваучно – практической конференции”, 2015: 376 - 382.
Коммуникативный контакт – существенная сторона общения , Списание “Езиков свят“, 2015: стр. 31.
Стил и етикет в облеклото на светската жена праз вековете , “Тенденции в развитието на модния дизайн през 20-ти век“ 2015: 27.
„ Национальные особенности речевото этикета (сравнение русского и английското языков), , Сборник, МАПРЯЛ 2014, „Одиннадцатый междунардный симпозиум – доклады и сообщения 2014: .

Конференции

БЪЛГАРИСТИКАТА ПО СВЕТА. ФИЛОЛОГИЯТА ДОМА.,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ОБРЪЩЕНИЕТО ПО ИМЕ В ЖЕНСКАТА ЕТИКЕТНА РЕЧ НА ВИСШАТА СОЦИАЛНА КЛАСА В БЪЛГАРИЯ, РУСИЯ И АНГЛИЯ ПРЕЗ XIX ВЕК – СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ ПАРАЛЕЛИ(СЪПОСТАВИТЕЛЕН АНАЛИЗ ВЪРХУ ПРОИЗВЕДЕНИЯНА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА)
Период
12.10.2023 - 14.10.2023 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ " Неофит Рилски"

Четвърта международна научна конференция " Лингвистиката - история, предизвикателства, перспективи " - В ЧЕСТ НА ПРОФ. Д-Р ЛИЛИЯ ИЛИЕВА

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ ПАРАЛЕЛИ В УПОТРЕБАТА НА ФОРМИТЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ ТИ/ВИЕ В ЕТИКЕТНОТО ОБЩУВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО, РУСКОТО И АНГЛИЙСКОТО АРИСТОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО ПРЕЗ XIX ВЕК ПОД ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛНИЯ МАРКЕР СЕМЕЙНО-РОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ…"
Период
01.06.2023 - 02.06.2023 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ " Неофит Рилски"

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ ЕЗИК И НАУКА”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Етикетни формули за ОБРЪЩЕНИЕ в произведенията на лекари- писатели от XIX век в социолингвистичен аспект (руско – английски паралели върху произведения на А.П.Чехов и Артър Конан Дойл)
Период
24.09.2022 - 25.09.2022 г.
Организатор
МУ Пловдив, Департамент за езиково и специализирано обучение,

ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФИЛОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В НОВАТА РЕАЛНОСТ“,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ВЕЖЛИВОСТИ В АСПЕКТЕ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ И РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ АРИСТОКРАТИИ XIX ВЕКА (СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА ПРИМЕРАХ ФОРМУЛ ИЗВИНЕНИЯ И МАРКЕРА “СОЦИАЛЬНО — ЙЕРАРХИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ“)
Период
07.10.2021 - 09.10.2021 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ " Неофит Рилски"

ХІІ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ – МАПРЯЛ’18: „РУСИСТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ“,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В ЭТИКЕТНОЙ РЕЧИ АРИСТОКРАТИИ ХІХ ВЕКА ( РУССКО – АНГЛИЙСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ)”
Период
11.10.2020 - 14.10.2020 г.
Организатор
Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: ” БЪЛГАРИСТИКАТА ПО СВЕТА, ФИЛОЛОГИЯТА У ДОМА”,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Гендерные особенности речевого этикета аристократии ХІХ века – русско-английские параллели ( социолингвистический аспект)”
Период
26.10.2018 - 27.10.2018 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ " Неофит Рилски"

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: ” БЪЛГАРИСТИКАТА ПО СВЕТА, ФИЛОЛОГИЯТА У ДОМА”, БЛАГОЕВГРАД

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА АРИСТОКРАТИИ ХІХ ВЕКА – РУССКО-АНГЛИЙСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ( СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)”
Период
26.10.2018 - 27.10.2018 г.
Организатор
Югозападен университет " Неофит Рилски"

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: «Актуальные вопросы современной филологии и журналистики»,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
” Обращение по титулам в этикетной речи русского дворянства и английской аристократии ХІХ века в социолингвистическом аспекте , ( русско – янглийские параллели)”
Период
16.05.2018 - 18.05.2018 г.
Организатор
Воронежский государственный университет

Международная научно-практическая конференция «Определение картины мира в русском языке, культуре и литературе»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„ Семейно – родственные отношения в этикетной речи аристократии ХIХ века (русско – английские параллели
Период
10.05.2018 - 11.05.2018 г.
Организатор
Философский факультет Университета им Св. Кирилла и Мефодия

Единадесети национални филологически четения за студенти и докторанти

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„О французских заимствованиях в речевом этикет ХІХ века, русско – английские параллели (на материале форм обращения)
Период
11.05.2017 - 11.05.2017 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ " Неофит Рилски"

ХІІІ Международни славистични четения "Мултикултурализъм и многоезичие".,“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„ Социолингвистични аспекти на единиците на тематична група „Обръщение“ в дворянския и викторианския речев етикет“
Период
21.04.2016 - 23.04.2016 г.
Организатор
Софийски университет " Климент Охридски"

Международен научен форум “Тенденции в развитието на модния дизайн през 20-ти век“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„ Стил и етикет в облеклото на светската жена праз вековете“
Период
25.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
ЮЗУ " Неофит Рилски" ш специалността " Промишлени изкуства.Мода"

VІІІ Международная научно-практическая конференция: „ Семантика и функционирование языковых единиц разных уровней“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„ Семантико-синтаксические особeнности“ в русском и английском языках“ особенности речевого акта „Комплимент
Период
06.05.2015 - 08.05.2015 г.
Организатор
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»

Национална докторантска конференция ,

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Сопоставление речевого акта извинения в русской и английской лингвокультурах ( семантико-прагматический аспект)”
Период
27.02.2015 - 28.02.2015 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ " Неофит Рилски"

Международна славистична конференция : „ Славистиката и българистиката - въпроси, идеи, посоки“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Речевой акт „Приветствие” в русском и английском общении”;
Период
16.10.2014 - 18.10.2014 г.
Организатор
Югозападен университет " Неофит Рилски"

ХІ Международный симпозиум МАПРЯЛ : „ Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно типологическое описание“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„ Национальные особенности речевого этикета (сравнение русского и английского языков)
Период
03.04.2014 - 06.04.2014 г.
Организатор
Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“

Проекти

(((RP-C1/23)) ) Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2023

Период на провеждане
04.04.2023 - 30.11.2023 г.
Форма на участие
член на екипа ; член на редакционна колегия
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Бюджет
2200,00 лв.

(BG05M2OP001-2.016-0019 ) Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“, Ниво 2 Модул „Създаване и управление на дигитални ресурси“ ,

Период на провеждане
05.09.2022 - 14.09.2022 г.
Форма на участие
Член на екипа ,
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020
Бюджет
7000,00 лв.

((RP – C1/22) ) Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2022 „

Период на провеждане
01.04.2022 - 30.11.2022 г.
Форма на участие
Член на екипа , член на редакционна колегия
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски.
Бюджет
4500,00 лв.

((RP – C1/21) ) Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2022

Период на провеждане
01.04.2021 - 30.11.2021 г.
Форма на участие
Член на екипа , член на редакционна колегия
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски.
Бюджет
4500,00 лв.

(((RP-C1/21)) ) „Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2021“

Период на провеждане
17.03.2021 - 30.11.2021 г.
Форма на участие
член на екипа ; член на редакционна колегия
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Бюджет
2200,00 лв.

(BG05M2OP001-2.011-0001"Подкрела за успех" , ) Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от представяне на индивидуална подкрепа

Период на провеждане
12.01.2021 - 13.01.2021 г.
Форма на участие
участник , редактор
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Бюджет
7500,00 лв.

(RP - B5/18 / 10.04.2018 - 21.12.2018 г.) Научният и художественият текст в чуждоезикова аудитория. Практико-приложни проблеми

Период на провеждане
10.01.2021 - 21.01.2021 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски". гр.Благоевград
Бюджет
5500,00 лв.

(BG05M2OP001-2.011-0001"Подкрела за успех" , ) " Подкрепа за успех " - програма за обучаване на специалисти по проблема с отпадащите от училище ученици

Период на провеждане
17.09.2020 - 27.07.2021 г.
Форма на участие
участник в проекта ; обучител на педагогически специалисти
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
Бюджет
5000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.016-0019 ) Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“,Модул 1:“ Интензивно обучение на преподаватели по ключови дигитални компетенции

Период на провеждане
05.09.2020 - 15.09.2020 г.
Форма на участие
Член на екипа ,
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”,
Бюджет
7000,00 лв.

(RP -B3/20 / 13.03.2020г.-13.03.2021г.) Изграждане и развитие на научен потенциал в областта на филологическото познание

Период на провеждане
13.03.2020 - 13.03.2020 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски". гр.Благоевград
Бюджет
5500,00 лв.