Avatar

гл.ас. д-р София Мицова

Email: sofiamitsova swu.bg


Публикации

Тенденции в изговора на алвеоденталната съгласна л в съвременната българска реч , Проблеми на социолингвистиката 2016: 232-237. (Съавтор/и: Гергана Падарева-Илиева)
"Ние сме ора естете". Похвати за изразяване на идентичност онлайн , сп. Български език 2014: 110-117.
Is Bulgarian Language Losing Its Alveodental Consonant [l]? , International Journal of Linguistics and CommunicationISSN: 2372-479X (Print), 2372-4803(Online 2014: 45-65. (Co-author/s: Гергана Падарева-Илиева)
НЯКОИ ЛЕКСИКАЛНИ И ГРАМАТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ В ПРОЦЕСА НА АКОМОДАЦИЯ В РЕЧТА НА БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА , Проблеми на устната комуникация, книга 9, І 2013: 148-155.
Към въпроса за у кратко вместо л в речта на съвременния българин , сп. Български език 2012: 99-104. (Съавтор/и: Гергана Падарева-Илиева)

Конференции

ICS.1 - 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIOLINGUISTICS Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
How the dialect declares an identity online
Период
01.09.2016 - 03.09.2016 г.
Организатор
Eötvös Loránd University, Budapest

ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ, КОМУНИКАЦИИ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
НЕКОРЕКТНА АРТИКУЛАЦИЯ НА СЪГЛАСНАТА [Л] – ПЕРЦЕПЦИЯ – ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ
Период
03.06.2016 - 04.06.2016 г.
Организатор
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Съавтор(и)
Гергана Падарева-Илиева

Предизвикателства пред развитието и разпространението на българския език, литература и култура (контексти на изследване и овладяване на българския език и култура в условията на многоезичие и мултикултурализъм)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Води ли неправилната артикулация и перцепция на съгласната Л до грешки при писане?
Период
12.04.2016 - 12.04.2016 г.
Организатор
Аз Буки, БАН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Гергана Падарева-Илиева

Дванадесета международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диалекът и социалните мрежи.
Период
05.06.2015 - 06.06.2015 г.
Организатор
сп. Проблеми постмодерността

Дванадесета международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тенденции в изговора на алвеоденталната съгласна л в съвременната българска реч В съавторство с Гергана Падарева-Илиева
Период
05.06.2015 - 06.06.2015 г.
Организатор
Международно социолингвистическо дружество - София International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO
Съавтор(и)
Гергана Падарева-Илиева

Международна юбилейна научна конференция "40 години филологии"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Ние сме ора естете" - езикови похвати за изграждане на идентичност онлайн.
Период
11.10.2013 - 12.10.2013 г.
Организатор
ПУ "Паисий Хилендарски"

"Знанието - традиции, иновации, перспективи"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Езикови похвати за заявяване на идентичност в един популярен български сайт
Период
14.06.2013 - 15.06.2013 г.
Организатор
Бургаски свободен университет

Лингвистиката - история, предизвикателства, перспективи

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Ние сме ора естете" или как се заявява идентичност онлайн?
Период
09.05.2013 - 10.05.2013 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”

IV конгрес на НСЛБ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социолингвистичен подход към речево-езиковите нарушения
Период
04.04.2013 - 06.04.2013 г.
Организатор
Национално сдружение на логопедите в България

Проекти

(Код на проекта 10/41) Гутенберговата революция и българите

Период на провеждане
16.12.2016 - 16.12.2019 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
МОН
Бюджет
57000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) „Студентски практики“ – Фаза 1.

Период на провеждане
01.09.2014 - 01.09.2020 г.
Форма на участие
Акадамичен наставник
Финансиран от
Проект, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“
Бюджет
56000000,00 лв.

(BG051RO001-3.1.07-0034) Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса

Период на провеждане
01.10.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
ЕСФ, МОН
Бюджет
236744,00 лв.

(SRP-В8/13) Актуални проблеми на съвременния български език, Период на провеждане

Период на провеждане
01.01.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
10000,00 лв.

Ръкописни южнославянски речници от ХVІІІ век: триезичен (румънско-славянски-латински) и двуезичен (румънско-славянски)

Период на провеждане
01.10.2011 - 01.10.2012 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
ФНИ, МОН
Бюджет
4000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Изговорът на алвеоденталната съгласна л като у кратко в медийната реч

Студент
Соня Божанина
Година
2014
ОКС
магистър