Avatar

гл.ас. д-р София Мицова

Email: sofiamitsova swu.bg


Публикации

ИЗУЧАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ ПОЛСКИ СТУДЕНТИ – МОТИВИ, ПРЕДИМСТВА, ПРОБЛЕМИ , Езиков свят 2018: 80 - 87. (Съавтор/и: Биляна Тодорова)
Некоректна артикулация на съгласната [Л]. Перцепция. Правописни грешки. , сп. Български език и литература 2017: 495-505. (Съавтор/и: Гергана Падарева-Илиева)
Тенденции в изговора на алвеоденталната съгласна л в съвременната българска реч , Проблеми на социолингвистиката 2016: 232-237. (Съавтор/и: Гергана Падарева-Илиева)
"Ние сме ора естете". Похвати за изразяване на идентичност онлайн , сп. Български език 2014: 110-117.
Is Bulgarian Language Losing Its Alveodental Consonant [l]? , International Journal of Linguistics and CommunicationISSN: 2372-479X (Print), 2372-4803(Online 2014: 45-65. (Co-author/s: Гергана Падарева-Илиева)
НЯКОИ ЛЕКСИКАЛНИ И ГРАМАТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ В ПРОЦЕСА НА АКОМОДАЦИЯ В РЕЧТА НА БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА , Проблеми на устната комуникация, книга 9, І 2013: 148-155.
Към въпроса за у кратко вместо л в речта на съвременния българин , сп. Български език 2012: 99-104. (Съавтор/и: Гергана Падарева-Илиева)

Конференции

SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIOLINGUISTICS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Language Management Theory and the social Media Facebook. The Bulgarian case.
Период
04.09.2019 - 06.09.2018 г.
Организатор
Eötvös Loránd University, Budapest

Globalising Sociolinguistics (GloSoc2) “Communicating in the city”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A New Approach Toward the Articulation of [l] as [ŭ] in Bulgarian Speech
Период
13.12.2018 - 15.12.2018 г.
Организатор
Leiden University
Съавтор(и)
Гергана Падарева-Илиева

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FROM THE CYCLE "CYRIL AND METHODIUS IN THE LANGUAGE AND THE CULTURE OF THE SLAVS"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Фейсбук и Теорията за езиковия мениджмънт
Период
10.05.2018 - 11.05.2018 г.
Организатор
UMCS

ICS.1 - 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIOLINGUISTICS Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
How the dialect declares an identity online
Период
01.09.2016 - 03.09.2016 г.
Организатор
Eötvös Loránd University, Budapest

ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ, КОМУНИКАЦИИ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
НЕКОРЕКТНА АРТИКУЛАЦИЯ НА СЪГЛАСНАТА [Л] – ПЕРЦЕПЦИЯ – ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ
Период
03.06.2016 - 04.06.2016 г.
Организатор
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Съавтор(и)
Гергана Падарева-Илиева

Предизвикателства пред развитието и разпространението на българския език, литература и култура (контексти на изследване и овладяване на българския език и култура в условията на многоезичие и мултикултурализъм)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Води ли неправилната артикулация и перцепция на съгласната Л до грешки при писане?
Период
12.04.2016 - 12.04.2016 г.
Организатор
Аз Буки, БАН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Гергана Падарева-Илиева

Дванадесета международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диалекът и социалните мрежи.
Период
05.06.2015 - 06.06.2015 г.
Организатор
сп. Проблеми постмодерността

Дванадесета международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тенденции в изговора на алвеоденталната съгласна л в съвременната българска реч В съавторство с Гергана Падарева-Илиева
Период
05.06.2015 - 06.06.2015 г.
Организатор
Международно социолингвистическо дружество - София International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO
Съавтор(и)
Гергана Падарева-Илиева

Международна юбилейна научна конференция "40 години филологии"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Ние сме ора естете" - езикови похвати за изграждане на идентичност онлайн.
Период
11.10.2013 - 12.10.2013 г.
Организатор
ПУ "Паисий Хилендарски"

"Знанието - традиции, иновации, перспективи"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Езикови похвати за заявяване на идентичност в един популярен български сайт
Период
14.06.2013 - 15.06.2013 г.
Организатор
Бургаски свободен университет

Лингвистиката - история, предизвикателства, перспективи

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Ние сме ора естете" или как се заявява идентичност онлайн?
Период
09.05.2013 - 10.05.2013 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”

IV конгрес на НСЛБ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социолингвистичен подход към речево-езиковите нарушения
Период
04.04.2013 - 06.04.2013 г.
Организатор
Национално сдружение на логопедите в България

Проекти

(Код на проекта 10/41) Гутенберговата революция и българите

Период на провеждане
16.12.2016 - 16.12.2019 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
МОН
Бюджет
57000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) „Студентски практики“ – Фаза 1.

Период на провеждане
01.09.2014 - 01.09.2020 г.
Форма на участие
Акадамичен наставник
Финансиран от
Проект, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“
Бюджет
56000000,00 лв.

(BG051RO001-3.1.07-0034) Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса

Период на провеждане
01.10.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
ЕСФ, МОН
Бюджет
236744,00 лв.

(SRP-В8/13) Актуални проблеми на съвременния български език, Период на провеждане

Период на провеждане
01.01.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
10000,00 лв.

Ръкописни южнославянски речници от ХVІІІ век: триезичен (румънско-славянски-латински) и двуезичен (румънско-славянски)

Период на провеждане
01.10.2011 - 01.10.2012 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
ФНИ, МОН
Бюджет
4000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Проблеми при изучаването на български език от чужденци (с оглед на рускоговорещите)

Студент
Алевтина Минчева
Година
2019
ОКС
бакалавър

Социокултурната картина на България в учебниците по български език за чужденци (1980 - 2010)

Студент
Василка Бранкова
Година
2019
ОКС
магистър

Изговорът на алвеоденталната съгласна л като у кратко в медийната реч

Студент
Соня Божанина
Година
2014
ОКС
магистър