Avatar

доц. д-р Снежана Попова

Email: snejy_popova swu.bg


Научна специалност: 05.07.01. Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието); Докторска степен по педагогика; Защитена дисертация на тема: „Формиране на половоролевата идентичност на децата в начална училищна възраст (Педагогически аспекти)“на 27.01.2000 година; На 16.12.2002 г. е избрана за доцент по Теория на възпитанието. Научните й интереси са в областта на теорията на възпитанието, семейната педагогика, медийната педагогика, семейното консултиране при деца с проблемно поведение, превантивната педагогика, етнопедагогиката и пр. Автор е на четири монографии, в които разглежда актуални проблеми, свързани с възпитателната теория и практика. Съавтор е на два учебника и пет учебни пособия. Има публикувани студии и статии в научни списания и в сборници, както в страната, така и в чужбина.

Публикации

Превантивните аспекти на семейното възпитание: фокусът върху емоционалната саморегулация на подрастващите , Предизвикателства пред съвременното възпитание 2016: 227- 237.
Перманентно образование (образование през целия живот) , В: Образователен мениджмънт: дистанционно обучение. Наръчник на студента 2015: .
Възпитание и превенция: концептуални и терминологични уточнения , сп. Педагогика, кн. 6 2014: 847-862.
Възпитанието като рисков фактор за развитие на агресивното детско поведение , Педагогическата наука – теория и практика. Книга 1 2013: 126-137.
Превантивните аспекти на възпитанието. България: София, Пропелер, 2011
Challenges for Interaction in the Classroom: The Role of Personal Characteristics of Teacher , Journal of International Scientific Publication: Educational Alternatives 2011: 120-126.
Превентивные аспекты воспитания , Современные подходы к системе организации гражданского и патриотического воспитания в образовательных учреждениях: опыт, проблемы и перспективы. Часть II 2011: .
Превантивните аспекти на възпитанието , Обучението като път към образованието. Сборник с материали по случай 60-годишнината на проф.дпн Пламен Радев, Пловдив, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 121-130 2011: 121-130.
Опасни ли са религиозните секти за възпитанието? , В: Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество (Том V) 2011: .
The Challenges of the Globalization and the meaning of the upbringing in the Contemporaneous Bulgarian Society , POZITIVE THINKING - APPLICATIONS AND IMPLICATIONS IN EDUCATIONAL SCIENCES 2010: 219-222 .
Проблемы интерактивности в классе: роль личностных качеств учителя , Управление професиональным развитием педагога 2010: 203-208.
Актуални измерения на моделирането на възпитателните интеракции в съвременното българско училище. – , Педагогика, 2010, кн. 3, с. 81-92 2010: 81-92.
Медии и възпитание , В: Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество (Том ІV) 2010: 28-40.
Превенцията на проблемното поведение в детството и юношеството: Актуални проблеми и предизвикателства , Съюз на учените – Благоевград. Годишник. Наука - Образование - Изкуство. Том 4 2010: 317-324.
Личностноориентираният подход в образованието: От визия към реалност , В: Съвременното образование – мисия и визии 2010: 212-224.
UPBRINGING ASPECT OF THE SUGGESTOPEDIC /NON - SUGGESTIVE EDUCATION , Journal of International Scientific Publication: Language, Individual & Society, Volume 3, Part 1 2009: .
Ролята на учителя за превенция на проблемното детско и юношеско поведение , Академично списание: Управление и образование Том 7(4), 260 - 268 2009: 260 - 268 .
Съвременни тенденции във функционалното предназначение на взаимодействието семейство – училище , В: Възпитателни взаимодействия между семейството и училището 2009: 55-69.
Взаимодействието между училище и семейство в интеркултурна среда , В: Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество (Том ІІІ) 2009: 91-98.
Съвременни тенденции на възпитателните интеракции в интеркултурна среда , В: Технологични аспекти на интеркултурното образование (Сборник) 2009: 53-58.
Сугестивни аспекти на възпитанието в постмодерното общество , (Сборник), Научна конференция с международно участие, посветена на 25 години от създаването на Педагогическия факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 2009: .
Popova, Sn. The Interaction between Anomy and Education in the Contemporary Bulgarian Society , The educational heritage and dialogue in the european pedagogical space. 2004: 61-64.
Полово възпитание на учениците (7-11 годишна възраст). България, София: Изд-во "Веда Словена" - ЖГ, 2002
Съвременност и възпитание. България: Университетско изд-во "Н.Рилски", Благоевград, 2002
Половая идентичность и воспитание личности , В: Веснiк, Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта, №7 2002: .
Училището и превенцията на асоциалните прояви , сп."Обществено възпитание" N 3 2002: .
Актуално ли е възпитанието? (в теоретико-приложен аспект) , сп."Образование", N 5 2002: .
Относно възможностите за обективиране на половоролевата идентичност на учениците в начална училищна възраст , сп."Начално образование", N 6 2002: .
Актуални измерения на взаимодействието "възпитание-идентичност" , В: Образованието на Балканите - традиции и перспективи (Сборник) 2001: .
Възпитателни взаимодействия в семейството. България: Университетско изд-во "Н.Рилски", Благоевград, 2000
Теория на възпитанието. България: Университетско изд-во "Н.Рилски", Благоевград, 2000
Педагогика . България: Университетско изд-во "Н.Рилски", Благоевград, 2000
Полово възпитание и формиране на половата идентичност на учениците , В: Актуални проблеми при възпитанието на учениците в съвременното българско училище (Сборник) 2000: .
Природата и възпитанието на личността , В: Балканът и морето - послания към времена и поколения (Сборник) (в съавторство) 1999: .
Стефан Басаричек и българската хербартианска педагогика , сп."Начално училище", N 1 (в съавторство) 1999: .
Възпитание и половоролево развитие на учениците от начална училищна възраст , сп."Начално образование", N 2 1998: .
Теоретични основи на половото възпитание , В: Годишник на Факултета по педагогика, т.IX, кн.1, с.25-40 1996: .
Ръководство за семинарни и практически упражнения по теория на възпитанието. България: Университетско изд-во "Н.Рилски", Благоевград, 1991
Ръководство за самостоятелна работа по педагогика. България: Университетско изд-во "Н.Рилски", Благоевград, 1990

Конференции

Образование, наука, икономика и технологии

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОБЛЕМНОТО ДЕТСКО И ЮНОШЕСКО ПОВЕДЕНИЕ
Период
07.09.2011 - 09.09.2011 г.
Организатор
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Проекти

(№ BG051 PO 001-3.10.3-0001 ) Квалификация на педагогическите специалисти

Период на провеждане
19.06.2013 - 19.12.2014 г.
Форма на участие
преподавател
Финансиран от
МОНМ по ОП РЧР, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС
Бюджет
917115,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0065) „Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изисквания и перспективни европейски тенденции” ПРИОРИПЕТ

Период на провеждане
09.04.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
МОМН, ОП РЧР
Бюджет
177836,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002 ) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" , съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС
Бюджет
50000000,00 лв.

Ръководени докторанти

Pedagogical conditions of development of creative abilities in children with autism

Докторант
Елисавет Ангелос Румпидаки
Период
24.06.2015 - 23.06.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Възпитателни възможности на извънкласната дейност по "Биология и здравно образование" с учениците от 7 и 8 клас

Докторант
Любка Михалова Атанасова
Период
14.07.2014 - 13.07.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Половото възпитание на учениците от начална училищна възраст

Студент
Калинка Канатова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Специфика на социалната работа при деца и семейства в риск

Студент
Весела Иванова Божкова
Година
2015
ОКС
магистър

РОЛЯТА НА УЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Студент
Емине Рушидова
Година
2012
ОКС
бакалавър

ПРЕВЕНЦИЯ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КИБЕРТОРМОЗ ПРИ 15-16 ГОДИШНИТЕ ЮНОШИ

Студент
Владимир Сашов Стойков
Година
2011
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Мотивиране за промяна на младежи с девиантно поведение в процеса на социална работа

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика
Държава
България
Дата
22.08.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Теодорина Петрова Милушева

Обявен в Държавен вестник брой 59 / 03.08. 2012 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика
Държава
България
Дата
12.12.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Доц. д-р Силвия Николаева Николова

Обявен в Държавен вестник брой 59 / 03.08. 2012 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика
Държава
България
Дата
03.12.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гл.ас. д-р Владислав Динков Господинов

Обявен в Държавен вестник брой ...ДВ, бр. 39 от 22 май 2012 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас
Държава
България
Дата
26.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гл.ас. д-р Надежда Ангелова Калоянова

Възпитанието (Съдържателни и процесуални измерения)

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова, Чл.-кор. проф. дпн Любен Димитров и др.

Проактивният подход в училищната социално-педагогическа работа със семейства

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Факултет по педагогика
Държава
България
Дата
29.03.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лилия Георгиева Петрова

Неформално възпитание Концептуална теория и технологии

Вид
Монография
Издател
София
Държава
България
Година
2012
Уеб страница
Автор(и)
Надежда Калоянова